Apel o bezprecedensowym zmniejszaniu sprawności realizowania zadania sprawiedliwości przez polskie sądy, poprzez celowe utrzymywanie małej ilości etatów sądach przez ministerstwo sprawiedliwiości i O uchylenie wszystkich postanowień tzw. nowego Trybunału Konstytucyjnego i Izby Dyscyplinarnej.

Apel 1. O bezprecedensowym zmniejszaniu sprawności realizowania zadania sprawiedliwości przez polskie sądy, poprzez celowe utrzymywanie małej ilości etatów sądach przez ministerstwo sprawiedliwiości, uchwalenie zwiększenia etatów w sądach i utworzeniu w sądach wydziałów spraw pilnych i utworzeniu najbardziej pilnych spraw osób poszkodowanych przez oszustów i złodziei, których sprawy sądowe trwają bardzo długo.

O umożliwieniu udzielania zezwolenia na wstępnym etapie procesu, aby wyrok był przekazywany drogą pisemną, zamiast jego odczytywania, co jest istotne przy skomplikowanych, wielotomowych sprawach i nawet odczytywania wyroku przy pustej sali i o nakazie przekazania wyroku jedynie drogą pisemną bez odczytywania w przypadku pustej sali posiedzeń poza obecnością sędzi i pracowników sądowych.

2. O zamknięcie instytucji uznawanych w niektórych państwach UE za groźne dla państwowości – dotyczy Ordo Iuris i Instytutów Konfucjusza. O usunięciu wszystkich uchwał anty-LGBT i uznaniu ich jako homofobiczne, uznaniu prawa osób LGBT do pełnego wyrażania i manifestowania swoich poglądów i uznaniu ich jako pełnoprawnych obywateli. O uchwaleniu ustawy zakazującej prześladowania osób LGBT pod groźbą kary więzienia.

3. O uchylenie wszystkich postanowień tzw. nowego Trybunału Konstytucyjnego i Izby Dyscyplinarnej.

Copyright Adam Janowski 20.3.2022 r.

Appeal 1. About the unprecedented reduction of the efficiency of the execution of the task of justice by Polish courts by deliberately maintaining a small number of positions in courts, adopting an increase in number of positions in courts and establishing departments of urgent cases in courts and establishing the most urgent cases of persons aggrieved by frauds and thieves whose court cases are pending very long.

To allow for authorization at an early stage of the trial for the sentence to be transmitted in writing instead of reading it, which is important in complex, multi-volume cases and even to read the sentence in an empty room, and to order the sentence to be forwarded only in writing without reading it in the case of an empty courtroom outside the presence of judges and court staff.

2. For the closure of institutions considered in some EU countries as dangerous to statehood – it concerns Ordo Iuris and Confucius Institutes. On removing all anti-LGBT resolutions and recognizing them as homophobic, recognizing the right of LGBT people to express and manifest their views fully and recognizing them as full citizens. On passing a law banning the persecution of LGBT people under penalty of imprisonment.

3. For the repeal of all provisions of the so-called a new Constitutional Tribunal and Disciplinary Chamber.

 

Звернення 1. Про безпрецедентне зниження ефективності виконання завдань правосуддя польськими судами шляхом свідомого збереження невеликої кількості посад у судах, збільшення кількості посад у судах та створення відділів невідкладних справ у судах та встановлення найбільш невідкладних справ щодо осіб, постраждалих від шахраїв та злодіїв, судові справи яких тривають дуже довго.

На ранній стадії судового розгляду дозволити передати вирок у письмовій формі замість його читання, що важливо у складних багатотомних справах і навіть читати вирок у порожній кімнаті, а також упорядкувати вирок передавати лише письмово без читання у разі порожньої зали судового засідання поза присутністю суддів та працівників суду.

2. За закриття інституцій, які в деяких країнах ЄС вважають небезпечними для державності – це стосується Інститутів Ордо Юрія та Конфуція. Про зняття всіх анти-ЛГБТ резолюцій та визнання їх гомофобними, визнання права ЛГБТ на повне вираження та прояв своїх поглядів та визнання їх повноправними громадянами. Про ухвалення закону про заборону переслідування ЛГБТ під загрозою позбавлення волі.

3. За скасування всіх положень т. зв новий Конституційний трибунал і Дисциплінарна палата.

 

Обращение 1. О беспрецедентном снижении эффективности исполнения задачи правосудия польскими судами путем преднамеренного сохранения небольшого количества должностей в судах, увеличения количества должностей в судах и создания отделов неотложных дел в судах и установление наиболее неотложных дел лиц, пострадавших от мошенничества и воров, чьи судебные дела находятся на рассмотрении очень долго.

Предусмотреть возможность санкционирования на ранней стадии судебного разбирательства передачи приговора в письменной форме вместо его зачитывания, что важно в сложных, многотомных делах и даже зачитывания приговора в пустой комнате, и вынесения приговора направлять только в письменном виде без чтения в случае пустого зала судебного заседания без присутствия судей и работников суда.

2. За закрытие учреждений, считающихся в некоторых странах ЕС опасными для государственности – это касается Ordo Iuris и Институтов Конфуция. Об отмене всех резолюций против ЛГБТ и признании их гомофобными, признании права ЛГБТ на полное выражение и проявление своих взглядов и признании их полноправными гражданами. О принятии закона о запрете преследований ЛГБТ под угрозой лишения свободы.

3. За отмену всех положений т.н. новый Конституционный суд и Дисциплинарная палата.