Apel o ochronę Bałtyku – część I – Nowe wymogi wobec armatorów statków / Call for protection of the Baltic Sea – part I – New requirements for ship owners / Convocatoria de protección del Mar Báltico – parte I – Nuevos requisitos para los armadores

Ochrona wód Bałtyku to nasze wspólne dziedzictwo i cel Polaków i Europejczyków.

Bezpośrednio od nas zależy czystość wód w tym Mare Polonorum.

Tekst: Adam Lech Janowski © 2014-2019, foto: z wystawy w Ośrodku Kultury Morskiej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Mer Sea Morze Danzig Gdańsk Visit Pomorze Ship Statek Polen Poland Environment Protection Ochrona Środowiska Blue Grand Ocean Marine

To samo działanie może być realizowane wobec wszystkich mórz Europy jakimi są morza (ze wskazaniem zatok): Morze Karskie, Morze Peczorskie, Morze Barentsa, Morze Białe, Morze Norweskie, Morze Szkockie, Morze Hebrydzkie, Morze Północne, Morze Irlandzkie, Morze Celtyckie, Zatoka Biskajska, Zatoka Kadyksu, Morze Bałtyckie, Zatoka Botnicka, Zatoka Fińska, Zatoka Ryska, Morze Śródziemne, w tym Zatoka Lwia, Morze Tyrreńskie, Morze Adriatyckie, Zatoka Tarencka, Morze Jońskie, Morze Alborańskie, Morze Balearskie, Morze Egejskie, Morze Liguryjskie, Morze Libijskie, Morze Kreteńskie, Morze Trackie
Morze Lewantyńskie, Morze Marmara,

Morze Czarne, Morze Azowskie

A także mórz Azji: Morze Galilejskie, Morze Andamańskie, Morze Arabskie, Morze Banda, Morze Barentsa
Morze Beringa, Morze Czarne, Morze Kaspijskie, Morze Czukockie, Morze Wschodniochińskie, Morze Wschodniosyberyjskie, Morze Jawa, Morze Karaibskie, Morze Morze Lakkadiwskie, Morze Łaptiewów, Morze Czerwone, Morze Japońskie, Morze Ochockie, Morze Południowochińskie, Morze Żółte i wreszcie Morze Aralskie oraz całego świata.

Najważniejsze działania dla poprawy czystości wód – część I:

I. Wymogi wobec armatorów statków i właścicieli wszelkich jednostek pływających

Celem działania jest obniżenie zanieczyszczenia przez jednostki pływające po Morzu Bałtyckim oraz kontrola tych jednostek przed bezprawnym zanieczyszczeniem wód morskich poprzez zrzuty odpadów do wód morskich.

  1. Prace nad przepisami regulującymi pomiar wwożenia i wywożenia odpadów płynnych i stałych, w tym sankcji w formie wysokich kar finansowych za dokonywanie zrzutów odpadów do wód morskich.
  2. Powołanie w Polsce instytucji kontrolującej ilość wwożonych i wywożonych odpadów lub przekazanie jej kompetencji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
  3. Wprowadzenie obowiązku prowadzenia rejestru ilości wwożonych i wywożonych odpadów na obszarze Morza Bałtyckiego oraz przekazania odpadów w porcie i sankcje finansowe w przypadku naruszenia przepisów, zwłaszcza dokonywania zrzutów odpadów do wód morskich.
  4. Automatyczna internetowa rejestracja armatorów i właścicieli jednostek pływających po Morzu Bałtyckim. W myśl proponowanych przepisów po wejściu na stronę internetową, każdy właściciel statku może natychmiastowo zarejestrować swoją jednostkę pływającą i otrzymać potwierdzenie rejestracji z numerem, loginem i hasłem dostępu z podziałem na użytkowników prywatnych, biznesowych oraz publicznych / samorządowych / państwowych.
  5. Pomiar i kontrola ilości odpadów płynnych i stałych na statku w cieśninach duńskich: Skagerrak, Kattegat, Sund, Wielki Bełt i Mały Bełt oraz w portach zarówno w momencie wpłynięcia i przed wypłynięciem. Armator przesyła wskazania ilości odpadów w momencie przekraczania Cieśnin Duńskich oraz wpłynięcia i przez wypłynięciem w nowy lub dalszy rejs oraz ilość załogi i uśrednioną ilość odpadów komunalnych powstających dziennie w przeliczeniu na ilość załogi oraz przemysłowych w zależności od ilości ładunku. Na podstawie uśrednionych danych i aktualnych wskazań możliwe jest obliczenie przybliżonej ilości odpadów jaka przewożona jest na statku. W myśl proponowanych przepisów po dopłynięciu do portu do instytucji kontrolującej przekazywany powinien być stan rzeczywisty według dokonanego odczytu. W przypadku określonego znacznego przekroczenia stanów  ilości odpadów, instytucja będzie zobowiązana wszcząć postępowanie i ewentualnie nałożyć karę finansową na armatora: wynajętego / eksploatowanego lub posiadanego statku.

***

The protection of Baltic waters is our common heritage and purpose for Poles and Europeans.

The purity of waters, including Mare Polonorum, depends directly on us.

Text: Adam Lech Janowski © 2014-2019, photo: from the exhibition at the Maritime Culture Center of the National Maritime Museum in Gdańsk

Mer Sea Morze Danzig Gdańsk Visit Pomorze Ship Statek Polen Poland Vessels Kalabr Moskva Petersburg Jekatrinburg Ufa Oblast Rossiya***

For entire Europe, the same activities may include all other seas:
Adriatic Sea, Alboran Sea, Sea of ​​Azov, Balearic Sea, Baltic Sea, Barents Sea, White Sea, Celtic Sea, Black Sea, Aegean Sea, Greenland Sea, Hebrides, Ikar Sea, Irish Sea, Ionian Sea, Karnak Sea, Cretan Sea , Ligurian Sea, Marmara Sea, Myrtree Sea, Norwegian Sea, Scottish Sea (Scotland and Ireland), Mediterranean Sea, Thrace Sea, Tyrrhenian Sea, Vandela Sea, Phenicia Sea, North Sea

The same for the seas of Asia: Sea of Galilee, Andaman Sea, Arabian Sea, Banda Sea, Barents Sea
Bering Sea, Black Sea, Caspian Sea, Chukchi Sea, East China Sea, East Siberian Sea, Java Sea, Kara Sea, Laccadive Sea, Laptev Sea, Red Sea, Sea of Japan, Sea of Okhotsk, South China Sea, Yellow Sea and finally Aral Sea

and on whole the world

***

The most important activities for improving water quality – part I:

I. Requirements for ship owners and owners of all vessels

The aim of the action is to reduce pollution by vessels operating in the Baltic Sea and control these units against unlawful pollution of sea waters through discharges of waste into marine waters.

  1. Works on regulations regulating the measurement of import and export of liquid and solid waste, including sanctions in the form of high financial penalties for discharges of waste into sea waters.
  2. Appointment in Poland of an institution controlling the amount of imported and exported waste or transfer of its competence to the Regional Directorate of Environmental Protection.
  3. Introduction of an obligation to keep a register of quantities of imported and exported waste in the Baltic Sea Area and waste transfer at the port and financial sanctions in the event of a violation of the regulations, in particular the discharge of waste into the sea.
  4. Automatic online registration of shipowners and owners of vessels living in the Baltic Sea. According to the proposed regulations, after entering the website, each ship owner can immediately register his vessel and receive confirmation of registration with the number, login and password of access divided into private, business and public / local / state users.
Measurement and control of the amount of liquid waste and fixed on a ship in the Danish Straits: Skagerrak, Kattegat, Sund, the Great Belt and Small Belt as well as in ports both at the time of arrival and before departure. The shipowner sends the indication of the amount of waste at the time of crossing the Danish Straits and entering and leaving the new or further voyage and the number of crew and the average amount of municipal waste generated per day in terms of the number of crew and industrial depending on the amount of cargo. Based on the averaged data and current indications, it is possible to calculate the approximate amount of waste that is carried on the ship. Pursuant to the proposed provisions, after reaching the port of the controlling institution, the actual state should be reported according to the readout made. In the event of a significant exceeding of the quantities of waste, the institution will be obliged to initiate proceedings and possibly impose a financial penalty on Shipowner – a person (legal or natural person), operates his own or a rented ship

***

La protección de las aguas del Báltico es nuestro patrimonio y propósito común para los polacos y los europeos.

La pureza de las aguas, incluida la Mare Polonorum, depende directamente de nosotros.

Texto: Adam Lech Janowski © 2014-2019, foto: de la exposición en el Centro de Cultura Marítima del Museo Marítimo Nacional en Gdańsk

***