Apel o poszanowanie praw zwierząt – zakazy dla cyrków

Mając na względzie powszechne praktyki znęcania się nad zwierzętami w cyrkach poprzez stosowanie w czasie tresury brutalnych i bestialskich metod zmuszających zwierzęta do odpowiedniego zachowania zgodnie z życzeniem tresera, a także brak właściwych warunków do przetrzymywania zwierząt zabezpieczających ich potrzeby oraz bezpośrednie kompetencje gmin w zakresie wydawania pozwoleń na przyjazd cyrków na teren gmin, w tym organizowania przez nich przedstawień z udziałem zwierząt, apeluję do samorządów lokalnych o zajęcie stanowiska w przedmiotowym zakresie na administrowanym przez nie terenie.

***

Wobec wskazanych niżej zapisów Ustawy Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej i Ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o Ochronie Zwierząt, jak również Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Światowej Deklaracji Praw Zwierząt, uprzejmie proszę o Państwa ustosunkowanie się we wskazanym wyżej zakresie.
Girl with Bear miś niedźwiedź bar дівчина з ведмедем fille avec un ours дзяўчына з мядзведзем Dziewczynka z niedźwiedziem graffiti Baranowicze Baranovichi Belarus

Dziewczynka z Niedźwiedziem

[multilanguage_switcher]

Opracowanie: Adam Lech Janowski, kwiecień 2017 r.

            Poniżej przedmiotowe zapisy legislacyjne.

 

W preambule Światowej Deklaracji Praw Zwierząt zapisano:

 

Z uwagi na to, że każde zwierzę, jako istota żywa, ma prawa w sferze moralnej;

że nieznajomość i nieuznawanie tych praw sprowadziły człowieka i prowadzą go

nadal na drogę przestępstw przeciwko naturze i zwierzętom;

że uznanie przez gatunek ludzki prawa innych gatunków zwierzęcych do egzystencji stanowi podstawę do współistnienia wszystkich istot żywych;

że człowiek dopuścił się zbrodni wytępienia wielu gatunków zwierzęcych i że nadal istnieje ta sama groźba;

że poszanowanie zwierząt przez człowieka wiąże się z poszanowaniem ludzi między sobą i że już od najmłodszych lat należy uczyć człowieka obserwować, rozumieć, szanować i kochać zwierzęta…

 

 

W Deklaracji tej wskazano również:

 

Art.10.

a/ Żadne zwierzę nie może być traktowane jako zabawka dla człowieka.

b/ Wystawianie zwierząt na pokaz, oraz widowiska z udziałem zwierząt narażają na szwank godność zwierzęcia.

Art.11.

Każdy akt, prowadzący do zabicia zwierzęcia bez koniecznej potrzeby jest mordem, czyli zbrodnią przeciw życiu.

Art.14.

b/ Prawa zwierząt powinny być ustawowo chronione tak jak prawa ludzi.

***
W Traktacie z Lizbony zmieniającym Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 roku (2007/C 306/01) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 306/49 pkt. 21 z 17 grudnia 2007 roku) tekst Protokołu w sprawie dobrobytu zwierząt (1997) został przekształcony w artykuł 6b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tożsamym z poniższym artykułem Traktatu Konstytucyjnego dla Europy.

 

Artykuł III – 121.

Unia i Państwa Członkowskie określając i realizując politykę Unii w dziedzinie rolnictwa, rybołówstwa, transportu, rynku wewnętrznego, badań i rozwoju technologicznego oraz przestrzeni kosmicznej w pełni uwzględniają wymogi dobrostanu zwierząt, jako istot zdolnych do odczuwania, przestrzegając jednocześnie przepisów ustawowych lub administracyjnych oraz praktyk Państw Członkowskich, zwłaszcza w zakresie obrzędów religijnych, tradycji kulturalnych oraz dziedzictwa regionalnego.

***
W Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o Ochronie Zwierząt (tekst jedn. – Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) doprecyzowano w Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…)

2) “humanitarnym traktowaniu zwierząt”

– rozumie się przez to traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę;

(…) 7) “okrutnych metodach w chowie lub hodowli zwierząt”

– rozumie się przez to działania lub zaniechania człowieka prowadzące w sposób oczywisty do zmian patologicznych w organizmie zwierzęcia (somatycznych lub psychicznych), zwłaszcza w postaci skutków znoszenia dotkliwego bólu, przymuszania do określonego zachowania się (uległości) głodem, pragnieniem, działaniem prądu elektrycznego (z wyjątkiem używania pastuchów elektrycznych, treserów oraz urządzeń elektrycznych służących do przepędu zwierząt) bądź innymi zabiegami tego rodzaju, w szczególności karmienie i pojenie zwierząt przemocą;

***
W Ustawie z dnia 16 września 2011 roku o Zmianie Ustawy o Ochronie Zwierząt  oraz Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach (Kancelaria Sejmu, 19 lipca 2012 r.)

 

pkt. 13) w artykule 35:

 1. a) ust. 1 otrzymał brzmienie:
 1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1–4 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.,
 1. b) po ust. 1 dodano ust. 1a w brzmieniu:

1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.,

 1. c) ust. 2 otrzymał brzmienie:
 1. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

***

Według Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny (Sejm RP, Druk nr 1509 z 19 kwietnia 2017 roku)

w art. 35:

 1. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1 – 4 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”,

 1. b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”,

***

W Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej i opracowaniu Kancelarii Sejmu z 29 lutego 2016 roku (na podstawie Dz. U. z 2015 r. poz. 1482, 1918, z 2016 r. poz. 50):

 

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Art. 3.

 1. Inspekcja realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.
 2. Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

5) sprawowanie nadzoru nad:

 1. g) przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
 2. h) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt;

Rozdział 2 Organizacja i funkcjonowanie Inspekcji

Art. 5.

 1. Organami Inspekcji są:

3) powiatowy lekarz weterynarii, jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej.