Apel o rozpisanie przetargu w trybie pilnym, podobnym jak covidowym: na zakup 100 śmigłowców w ciągu 5 lat o różnym zakresie zadań, w tym dla obrony polskiego wybrzeża i polskiego morza w 100% z pełnym uzbrojeniem.

Apel o rozpisanie przetargu w trybie pilnym, podobnym jak covidowym:
 • na zakup 100 śmigłowców w ciągu 5 lat o różnym zakresie zadań, w tym dla obrony polskiego wybrzeża i polskiego morza w 100% z pełnym uzbrojeniem,
 • z wyłączeniem pełnego warunku uzbrojenia wobec śmigłowców medycznych, stanowiących maksymalnie 10 szt., z opcją umożliwiającą ich produkcję 100 śmigłowców w Polsce,
 • popartego prawdziwymi konsultacjami z wszystkimi think-tankami i organizacjami zainteresowanymi wyrażeniem swojej opinii w formie wybranej przez nie – publicznej lub tajnej,
 • który miałby być ogłoszony najpóźniej we wrześniu 2022 roku,
 • co było przedmiotem oferty dla MON w roku 2014 dla 50 śmigłowców
 • oraz schronu dla śmigłowców oraz przedłużenia obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15, która przebiega i bezpośrednio przylega do 56 bazy lotnictwa w Latkowie,
 • co pozwala na pełną widoczność śmigłowców i całej bazy. Co więcej z obszaru otoczenia wycięto gęste krzewy i drzewa, które przez lata ograniczały widoczność, co zupełnie pozbawione jest logiki.
 • Baza i śmigłowce są w polu rażenia i narażone są na atak, chociażby z wyrzutni ręcznej przewożonej w najmniejszym samochodzie osobowym lub nawet na motocyklu.
 • Należy w trybie natychmiastowym rozpocząć budowę drogi dwupasmowej w kierunku Torunia omijającej przynajmniej Latkowo i Szadłowice oraz zamknąć istniejącą drogę dla ruchu cywilnego.
 • Należy także przeanalizować dostęp do innych baz wojskowych w Polsce.
 • Czy wyobrażacie sobie Państwo powszechnie dostępną drogę przy bazie lotniczej USA? Nie, dlaczego? A dlaczego taka droga bezpośrednio graniczy z bazą pod Inowrocławiem.
-> przekazanie MiG-29 dla Ukrainy bez możliwości startu, ale z możliwością „tankowania w powietrzu”.
* Polskie potrzeby w zakresie nowych śmigłowców wynoszą ok. 200 szt.
* Brak ogłoszenia przetargu i jego realizacji oznaczać będzie zdradę narodową.
* Dodać należy, że podpisana umowa w roku 2014 obejmująca dostawę 50 śmigłowców, warta była 13,4 mld złotych.
* Zatem Polska w ramach zagrożenia suwerenności Polski i z uwzględnieniem wzrostu cen na wszystkie produkty, w tym uzbrojenie, posiada środki na realizację tych strategicznych zakupów śmigłowców, bez uszczerbku dla innych dziedzin gospodarki i państwowości Rzeczpospolitej Polskiej.

Copyright C Adam Janowski 30.02.2022 r.

 

Звернення до проведення термінової тендерної процедури, подібної до процедури covid:
на закупівлю 100 вертольотів на 5 років з різним обсягом завдань, включаючи оборону польського узбережжя та польського моря, 100% у повному озброєнні,
за винятком умов повного озброєння для медичних вертольотів, яких максимум 10, з можливістю виробництва 100 вертольотів у Польщі,
підтримані реальними консультаціями з усіма аналітичними центрами та організаціями, зацікавленими у висловленні своєї думки у обраній ними формі – публічній чи таємній,
буде оголошено не пізніше вересня 2022 року,
що було предметом пропозиції для Міністерства національної оборони в 2014 році на 50 вертольотів
а також укриття для вертольотів і продовження об’їзної дороги Іновроцлава вздовж національної дороги № 15, яка пролягає і примикає безпосередньо до 56-ї авіабази в Латкове,
що забезпечує повну видимість вертольотів і всієї бази. Більше того, з прилеглої території були вирізані густі чагарники та дерева, які роками обмежували видимість, що абсолютно нерозумно.
База та гелікоптери знаходяться в межах досяжності й піддаються атаці, наприклад, з ручної пускової установки, яку перевозять у найменшій легковій машині чи навіть на мотоциклі.
Негайно розпочати будівництво двосмугової дороги в напрямку Торуня, уникаючи принаймні Латково та Шадловіце та закриваючи існуючу дорогу для громадського руху.
Також слід проаналізувати доступ до інших військових баз у Польщі.
Чи можете ви уявити собі дорогу загального користування на авіабазі США? Ні, чому? І чому така дорога безпосередньо межує з базою біля Іновроцлава.
-> передача для України МіГ-29 без можливості зльоту, але з можливістю «повітряної дозаправки».
* Потреби Польщі в нових вертольотах приблизно 200 шт.
* Неоголошення тендеру та його проведення означатимуть державну зраду.
* Додамо, що підписаний у 2014 році контракт на поставку 50 вертольотів коштував 13,4 млрд злотих.
* Отже, Польща, як загроза суверенітету Польщі та враховуючи підвищення цін на всю продукцію, включаючи озброєння, має кошти на здійснення цих стратегічних закупівель вертольотів, без шкоди для інших сфер економіки та державності республіки. Польщі.

Авторські права C Адам Яновський 30.02.2022.

 

Призыв к срочной тендерной процедуре, аналогичной ковидной процедуре:
на закупку 100 вертолетов в течение 5 лет с разным объемом задач, в т.ч. оборона польского побережья и польского моря, 100% во всеоружии,
за исключением полного вооружения медицинских вертолетов, которых максимум 10, с возможностью производства 100 вертолетов в Польше,
подкрепленные реальными консультациями со всеми аналитическими центрами и организациями, заинтересованными в выражении своего мнения в выбранной ими форме – публичной или тайной,
будет объявлено не позднее сентября 2022 года,
что было предметом предложения Министерства национальной обороны в 2014 году на 50 вертолетов.
вертолётное укрытие и продолжение объездной дороги Иновроцлав вдоль национальной дороги № 15, которая проходит и непосредственно примыкает к 56-й авиабазе в Латково,
что обеспечивает полную видимость вертолетов и всей базы. Более того, с прилегающей территории были вырублены густые кустарники и деревья, которые годами ограничивали видимость, что совершенно необоснованно.
База и вертолеты находятся в пределах досягаемости и подвергаются атаке, например, из ручной пусковой установки, перевозимой в самой маленькой легковой машине или даже на мотоцикле.
Необходимо немедленно начать строительство двухполосной дороги в направлении Торуня, минуя по крайней мере Латково и Шадловице и закрывая существующую дорогу для гражданского транспорта.
Также следует проанализировать доступ к другим военным базам в Польше.
Вы можете себе представить дорогу общего пользования на авиабазе США? Нет почему? И почему такая дорога непосредственно граничит с базой под Иновроцлавом.
-> передача МиГ-29 Украине без возможности взлета, но с возможностью “дозаправки в воздухе”.
* Польские потребности в новых вертолетах составляют около 200 шт.
* Необъявление тендера и его проведение будут означать государственную измену.
* Следует добавить, что подписанный в 2014 г. контракт на поставку 50 вертолетов стоил 13,4 млрд злотых.
* Следовательно, Польша, как угроза суверенитету Польши и принимая во внимание рост цен на всю продукцию, включая вооружение, имеет средства для осуществления этих стратегических закупок вертолетов, без ущерба для других сфер экономики и государственности Республики Польши.

Авторское право C Адам Яновский 30.02.2022.

 

An appeal for an urgent tender procedure, similar to the covid procedure:
for the purchase of 100 helicopters over 5 years with a different scope of tasks, including the defense of the Polish coast and the Polish sea, 100% fully armed,
with the exception of the full armament condition for medical helicopters, which are a maximum of 10, with the option of producing 100 helicopters in Poland,
supported by real consultations with all think tanks and organizations interested in expressing their opinion in the form chosen by them – public or secret,
to be announced by September 2022 at the latest,
which was the subject of an offer for the Ministry of National Defense in 2014 for 50 helicopters
and a helicopter shelter and the extension of the Inowrocław bypass along the national road No. 15, which runs and is directly adjacent to the 56th air base in Latkowo,
which allows full visibility of the helicopters and the entire base. Moreover, dense shrubs and trees were cut from the surrounding area, which for years limited visibility, which is completely unreasonable.
The base and the helicopters are within the range and are exposed to attack, for example from a manual launcher carried in the smallest passenger car or even on a motorcycle.
The construction of a two-lane road in the direction of Toruń should begin immediately, bypassing at least Latkowo and Szadłowice and closing the existing road for civil traffic.
Access to other military bases in Poland should also be analyzed.
Can you imagine a generally accessible road at the US airbase? No why? And why such a road directly borders the base near Inowrocław.
-> handing over of the MiG-29 for Ukraine without the possibility of taking off, but with the possibility of “air refueling”.
* Polish needs for new helicopters are approx. 200 pcs.
* Failure to announce the tender and its implementation will mean national treason.
* It should be added that the contract signed in 2014 for the delivery of 50 helicopters was worth PLN 13.4 billion.
* Therefore, Poland, as a threat to Poland’s sovereignty and taking into account the increase in prices for all products, including armaments, has funds for the implementation of these strategic helicopter purchases, without prejudice to other areas of the economy and statehood of the Republic of Poland.

Copyright C Adam Janowski 02/30/2022.