Apel o uchylenie ustawy wiatrakowej / Polityka Energetyczna Polski / energetyka jądrowa i wiatrowa / OZE / wzrost cen prądu / bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Według Polityki Energetycznej Polski (PEP) cele Polski to 5,9 GW do 2030, a do 2040 roku – ok. 8-11 GW ze źródeł alternatywnych.
 • Ten cel swobodnie mogliśmy osiągnąć już dawno. Mamy od lat w Polsce technologię i zakłady produkujące, które na wskutek tzw. ustawy wiatrakowej musiały się wyzbywac majątku.

-> Energia 5,9 GW wymaga wybudowania jedynie 421 turbin lądowych a ich koszt to tylko 42 mld zł

 • do osiągnięcia faktycznie w ciągu 2 lat, gyby pozowolić prywatnym przedsiębiorstwom realizować swoje statutowe cele.
Tymczasem według PEP do 2040 r. kosztem ok. 130 mld zł ma powstać ok. 8-11 GW mocy wiatrowych na morzu oraz – przy nakładach rzędu 150 mld zł – bloki jądrowe docelowo o mocy ok. 6-9 GW.
 • Uśredniając, wychodzi 16,5 mld zł na 1 GW włączając budowę elektrowni atomowej, podczas gdy postawienie 1 GW turbiny wiatrowej tylko 7 mld. Zatem pomysł rządu w ramach PEP, jest:
 • mało realny, wątpliwy – zwłaszcza w perspektywie mocnych relacji rządu z Kremlem, czego tezą jest ten artykuł

Interesy skorumpowanych grup powiązanych z Rosją w Polsce i Europie. Przemysł węglowy, polskie kopalnie i rząd, który prowadzony jest na sznurku przez Rosjan. / Interests of corrupt groups linked to Russia in Poland and Europe. The coal industry, Polish mines and the government run by the Russians. Interesy skorumpowanych grup powiązanych z Rosją / Powody rosyjskiej wojny i gaz na Ukrainie / Przemysł węglowy, energetyczny i sankcje wobec reżimu Putina / Kreml i terroryzm rosyjski /Businesses of corrupt groups associated with Russia / The reasons for the Russian war and gas in Ukraine / The coal industry, energy and sanctions against the Putin regime / Kremlin and Russian terrorism

 

 • i niebezpieczny,
 • bardzo trudny w przetargu i w realizacji z wykorzystaniem zagranicznego kapitału i trudności z pozyskiwaniem paliwa jadrowego, przepłaca ponad dwukrotnie, podczas gdy produkcja wiatraków lądowych i morskich realizowana była by przez firmy w 100% kapitałem polskim i mogłyby być także serwisowane przez Polaków.
 • Co więcej oprócz aspektu ekologicznego odpadów, stwarza to ogromne ryzyko zatrzymanie produkcji w chwili wojny, katastrof klimatycznych, epidemicznych lub innych sił wyższych. Jest to uzależnienie od surowców dostarczanych od innych państw, których ważnym producentem jest de facto Rosja.
 • Realizacja PEP 2030 / 2040 w proponowanym kształcie może spowodować dalsze podwyżki prądu, co ma przełożenie na całą niemal na całą gospodarkę.

-> Należy natychmiast uchylić tzw. ustawę wiatrakową, która
 • ogranicza nasze bezpieczeństwo energetyczne
 • wpływa na opłacanie kosztów emisji CO2
 • a przez to zmniejszenie się środków potrzebnych np./m.in. na:
 • Służbę Zdrowia, Oświatę, Obronność,
 • podwyżki świadczeń emerytalnych i rentowych oraz osób z niepełnosprawnościami, które powinny być realizowane zgodnie z parytetem z 2000 roku, stanowiący, że pensja mininmalna była o 50% wyższa od emerytury minimalnej (natomiast w 2020 roku było to aż 116%)
 • i rekompensaty dla przedsiębiorców i samorządów poszkodowanych m.in. przez reformy szkolnictwa, Polski Ład i restrykcje covidowe.

Copyright © Adam Janowski, 18.03.2022 rok

 

EN

According to the Polish Energy Policy (PEP), Poland’s goals are 5.9 GW by 2030, and by 2040 – about 8-11 GW from alternative sources.
We were able to achieve this goal a long time ago. For years, we have had technology and production plants in Poland, which as a result of the so-called the windmill act had to give up their property.

-> The energy of 5.9 GW requires the construction of only 421 onshore turbines and their cost is only PLN 42 billion

to be achieved within 2 years in order to allow private enterprises to pursue their statutory goals.

Meanwhile, according to PEP, by 2040, at a cost of approx. PLN 130 billion, approx. 8-11 GW of offshore wind capacity is to be built, and – with expenditures of PLN 150 billion – nuclear units with a target capacity of approx. 6-9 GW.

On average, it amounts to PLN 16.5 billion per 1 GW, including the construction of a nuclear power plant, while the construction of a 1 GW wind turbine is only PLN 7 billion. Thus, the idea of ​​the government within PEP is:
 • not very realistic and rational,
 • doubtful – especially in the perspective of the strong relations between the government and the Kremlin, as the thesis of this article is

Interesy skorumpowanych grup powiązanych z Rosją w Polsce i Europie. Przemysł węglowy, polskie kopalnie i rząd, który prowadzony jest na sznurku przez Rosjan. / Interests of corrupt groups linked to Russia in Poland and Europe. The coal industry, Polish mines and the government run by the Russians. Interesy skorumpowanych grup powiązanych z Rosją / Powody rosyjskiej wojny i gaz na Ukrainie / Przemysł węglowy, energetyczny i sankcje wobec reżimu Putina / Kreml i terroryzm rosyjski /Businesses of corrupt groups associated with Russia / The reasons for the Russian war and gas in Ukraine / The coal industry, energy and sanctions against the Putin regime / Kremlin and Russian terrorism

 • and dangerous,
 • very difficult to tender and to implement with the use of foreign capital and difficulties in acquiring nuclear fuel,
 • it overpays more than twice, while the production of land and sea windmills would be carried out by companies with 100% Polish capital and could also be serviced by Poles.
 • Moreover, apart from the ecological aspect of waste,
 • it poses a great risk of stopping production in times of war, climatic, epidemic or other force majeure.
 • It is a dependence on raw materials supplied from other countries, of which Russia is de facto an important producer

The implementation of PEP 2030/2040 in the proposed shape may result in further increases in electricity, which translates into almost the entire economy.

-> You should immediately repeal the so-called the windmill act, which
 • limits our energy security
 • it affects the payment of the costs of CO2 emissions
 • and thus a reduction in the funds needed, e.g. /, among others on:
 • Healthcare, Education, Defense,
 • increases in retirement and disability benefits and people with disabilities, which should be implemented in accordance with the parity from 2000, stating that the minimum wage was 50% higher than the minimum pension (while in 2020 it was as much as 116%)
 • and compensation for entrepreneurs and local governments aggrieved by, inter alia, through education reforms, the Polish Deal and covid restrictions.

Copyright © Adam Janowski, March 19, 2022

 

UA

Відповідно до Польської енергетичної політики (PEP), цілі Польщі – 5,9 ГВт до 2030 року, а до 2040 року – близько 8-11 ГВт з альтернативних джерел.

Ми давно змогли досягти цієї мети. Роками ми мали технологічні та виробничі заводи в Польщі, які в результаті т. зв закон вітряка довелося відмовитися від свого майна.

-> Енергія 5,9 ГВт вимагає будівництва лише 421 берегової турбіни, а їх вартість становить лише 42 мільярди злотих

має бути досягнуто протягом 2 років, щоб дозволити приватним компаніям досягти своїх статутних цілей.

Водночас, за даними PEP, до 2040 року, вартістю приблизно 130 млрд. злотих, має бути побудовано приблизно 8-11 ГВт морської вітрової потужності та – з витратами 150 млрд. злотих – атомні блоки з цільовою потужністю приблизно 6-9 ГВт.

У середньому це становить 16,5 млрд злотих за 1 ГВт, включаючи будівництво атомної електростанції, тоді як будівництво вітрогенератора потужністю 1 ГВт – лише 7 млрд злотих. Отже, ідея уряду в рамках PEP полягає в наступному:

не дуже реально, сумнівно – особливо з точки зору міцних відносин між урядом і Кремлем, оскільки теза цієї статті

Interesy skorumpowanych grup powiązanych z Rosją w Polsce i Europie. Przemysł węglowy, polskie kopalnie i rząd, który prowadzony jest na sznurku przez Rosjan. / Interests of corrupt groups linked to Russia in Poland and Europe. The coal industry, Polish mines and the government run by the Russians. Interesy skorumpowanych grup powiązanych z Rosją / Powody rosyjskiej wojny i gaz na Ukrainie / Przemysł węglowy, energetyczny i sankcje wobec reżimu Putina / Kreml i terroryzm rosyjski /Businesses of corrupt groups associated with Russia / The reasons for the Russian war and gas in Ukraine / The coal industry, energy and sanctions against the Putin regime / Kremlin and Russian terrorism

 

и опасно
дуже важко провести тендер і реалізувати з використанням іноземного капіталу та труднощами в придбанні ядерного палива,

воно переплачує більш ніж вдвічі, тоді як виробництво наземних і морських вітряків буде здійснюватися компаніями зі 100% польським капіталом і також може обслуговуватися поляками.

Більше того, окрім екологічного аспекту відходів, це створює великий ризик зупинки виробництва під час війни, кліматичних, епідемічних чи інших форс-мажорних обставин.

Це залежність від сировини, що постачається з інших країн, важливим виробником яких де-факто є Росія.

Реалізація PEP 2030/2040 у запропонованій формі може призвести до подальшого збільшення електроенергії, що вплине майже на всю економіку.

-> Слід негайно скасувати т. зв акт вітряка, який
 • обмежує нашу енергетичну безпеку
 • це впливає на оплату витрат на викиди CO2
 • і, таким чином, скорочення необхідних коштів, наприклад /, серед інших на:
 • охорона здоров’я, освіта, оборона,
 • підвищення пенсій та виплат по інвалідності та інвалідам, які мають бути реалізовані відповідно до паритету з 2000 року, вказуючи, що мінімальна заробітна плата була на 50% вищою за мінімальну пенсію (тоді як у 2020 році вона становила аж 116%)
 • та компенсації підприємцям та органам місцевого самоврядування,
 • які постраждали, зокрема, через освітні реформи, польську угоду та обмеження covid.

Авторські права © Адам Яновський, 19 березня 2022 р

 

Согласно Польской энергетической политике (PEP), цель Польши – 5,9 ГВт к 2030 г., а к 2040 г. – около 8-11 ГВт из альтернативных источников.

Мы смогли достичь этой цели уже давно. В течение многих лет у нас были технологии и производственные предприятия в Польше, которые в результате так называемого закон о ветряных мельницах должен был отказаться от своей собственности.

-> Энергия 5,9 ГВт требует строительства только 421 наземной турбины, а их стоимость составляет всего 42 миллиарда злотых.

должно быть достигнуто в течение 2 лет, чтобы позволить частным компаниям преследовать свои уставные цели.

Между тем, согласно PEP, к 2040 г. стоимостью около 130 млрд злотых должно быть построено около 8-11 ГВт оффшорных ветровых мощностей, а также – при затратах 150 млрд злотых – ядерных блоков с целевой мощностью около 6-9 ГВт.

В среднем она составляет 16,5 млрд злотых на 1 ГВт, включая строительство атомной электростанции, а строительство ветряной турбины мощностью 1 ГВт — всего 7 млрд злотых. Таким образом, идея правительства внутри PEP заключается в следующем:

 • не очень реально,
 • сомнительно – особенно в перспективе крепких отношений между правительством и Кремлем, как тезис этой статьи

Interesy skorumpowanych grup powiązanych z Rosją w Polsce i Europie. Przemysł węglowy, polskie kopalnie i rząd, który prowadzony jest na sznurku przez Rosjan. / Interests of corrupt groups linked to Russia in Poland and Europe. The coal industry, Polish mines and the government run by the Russians. Interesy skorumpowanych grup powiązanych z Rosją / Powody rosyjskiej wojny i gaz na Ukrainie / Przemysł węglowy, energetyczny i sankcje wobec reżimu Putina / Kreml i terroryzm rosyjski /Businesses of corrupt groups associated with Russia / The reasons for the Russian war and gas in Ukraine / The coal industry, energy and sanctions against the Putin regime / Kremlin and Russian terrorism

 • и опасными,
 • очень сложно провести тендер и реализовать с использованием иностранного капитала и трудности с приобретением ядерного топлива,
 • это переплачивает более чем в два раза, в то время как производство наземных и морских ветряков осуществлялось бы компаниями со 100% польским капиталом и могло бы также обслуживаться поляками.
К тому же, помимо экологического аспекта отходов, это большой риск остановки производства в условиях военного, климатического, эпидемического или иного форс-мажора.

Это зависимость от сырья, поставляемого из других стран, важным производителем которого де-факто является Россия.

Реализация PEP 2030/2040 в предлагаемой форме может привести к дальнейшему увеличению потребления электроэнергии, что отразится почти на всей экономике.

-> Вы должны немедленно отменить т.н. действие ветряной мельницы, которое
 • ограничивает нашу энергетическую безопасность
 • влияет на оплату затрат на выбросы CO2
 • и, таким образом, сокращение необходимых средств, например /, среди прочего на:
 • Здравоохранение, образование, оборона,
 • повышения пенсий и пособий по инвалидности и инвалидам, которые должны быть реализованы
 • в соответствии с паритетом от 2000 г., согласно которому минимальная заработная плата была
 • на 50% выше минимальной пенсии (в то время как в 2020 г. она составляла целых 116%)
 • и компенсация предпринимателям и органам местного самоуправления, пострадавшим, в частности, через образовательные реформы, польскую сделку и коварные ограничения.

Copyright © Адам Яновский, 19 марта 2022 г.