Archiwum: Akcje ratowania przyrody

Akcje ratowania i cyfrowej inwentaryzacji przyrody: rzek, jezior, terenów podmokłych: bagien, torfowisk, starodrzewów oraz monitoring zanieczyszczeń przyrzeczy odpadami stałymi.

***

Actions of rescue and digital inventory of nature: rivers, lakes, wetlands: swamps, bogs, old trees and pollution monitoring quays solid waste management.

Акції рятувальних та цифровий інвентаризації природи: річки, озера, водно-болотні угіддя: болота, болота, старі дерева та моніторингу забруднення набережні управління твердими відходами.

Actions de sauvetage et de l’inventaire numérique de la nature: rivières, lacs, zones humides: marais, tourbières, de vieux arbres et contrôle de la pollution quais de gestion des déchets solides.

***

– Działanie nr N/1/2007
Działanie na rzecz ratowania jeziora Gopło przed budową odkrywkowej kopalni węgla „Tomisławice” w gm. Wierzbinek.

– Działanie nr N/1/2015
Działanie na rzecz ratowania starodrzewów w parku pałacowym w Kruszy Zamkowej i wpisania ich na listę pomników przyrody oraz utworzenia na tym terenie obszaru chronionego.

– Działanie nr N/2/2015
Działanie na rzecz utworzenia monitoringu środowiskowego brzegów rzeki Noteci i jej dopływów, a także jeziora Gopła i jego dopływów pod kątem zanieczyszczeń odpadami stałymi.

– Działanie nr N/3/2015
Działanie na rzecz inwentaryzacji, dokumentacji i archiwizacji cyfrowej walorów przyrodniczych i historycznych dolin rzecznych i jeziornych w zlewni Noteci i Tążyny.

***

Więcej informacji wkrótce / More info soon / Mehr Infos in Kürze / Детальніше скоро / Plus d’infos bientôt / Více informací brzy / Больш падрабязна хутка / Viac informácií čoskoro / Подробнее скоро