Celem imperialnym Kremla są także Niemcy i kraje ościenne. Członkowie NATO powinni rozważyć wsparcie Ukrainy krótko-okresową interwencją myśliwcami na Ukrainie. Chiny stały się dla Rosji oknem na świat. Następca Putina może być gorszy.

Celem imperialnym Kremla są także Niemcy i kraje ościenne, w dużej mierze celowo uzależnione od gazu rosyjskiego. Należy wspomnieć o licznych europejskich politykach:
  • Kanclerz Niemiec – Gerhard Schröder (Rosnieft, Nord Stream AG zależny od Gazprom),
  • francuski premier – Francois Fillon (Zarubieżnieft),
  • Kanclerz Austrii Christian Kern (zarząd Kolei Rosyjskich – RZD),
 • premier Włoch – Matteo Renzi (Delimobil),
 • premier Finlandii – Esko Aho (Sberbank),
 • którzy do agresji Rosji na Ukrainę pracowali a z pewnością Gerhard Schröder lobbował np. poprzez swe kontakty na rzecz Rosji dla realizacji jej imperialnej polityki.
 • Poza byłym Kanclerzem Niemiec wszyscy zrezygnowali z pracy w końcu lutego 2022 roku.
 • Np. rosyjski koncern gazowy Rosnieft i koncerny energetyczne nadal zatrudniają byłego Kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera,
 • podobnie jak czyni to nadal Gazprom poprzez jego szwajcarską spółkę Nord Stream AG, której jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej i lobbował on na rzecz Nord Stream II, która w marcu ogłosiła upadłość.
Niemcy są bardzo ważne pod kątem strategii szerzenia “rewolucji”.
 • Właśnie dzięki “wyeksportowanej” ze Związku Radzieckiego rewolucji socjaldemokratycznej finalnie doszedł do władzy Hitler.
 • Może dlatego m.in. w Bawarii – w Monachium, gdzie rozpoczynał swoją karierę, za rozpowszechnianie znaków “Z”, które pojawiły się w sąsiedniej Turyngii i Saksonii – grożą sankcje karne.
Wniosek:

do świadomości niektórych Niemców dochodzi, że także mogą być zagrożeni,

stąd zapowiedziane zakupy F35.

 

 • Może jednak to za mało i finalnie jedynym rozwiązaniem jest, żeby Niemcy powinny się opowiedzieć w NATO za krótko-okresową interwencją poprzez niemieckie myśliwce-bombowce Tornado, które mogłyby zniszczyć np. najbardziej rażącą rosyjską broń na Ukrainie. 
Automatycznie nasuwa się skojarzenie do roku 1938, kiedy III Rzesza anektowała Czechosłowację, a Zachód się na to zgodził, co było kardynalnym błędem.
 • Członkowie NATO powinni rozważyć wsparcie Ukrainy krótko-okresową interwencją na Ukrainie chociażby przy użyciu niemieckich samolotów myśliwsko-bombowych Tornado, które mogłyby zniszczyć np. najbardziej rażącą rosyjską broń na Ukrainie.
Lepiej stawić czoła terroryście wcześniej, zanim:
 • okrzepnie i przetransportuje na Ukrainę najemników,
 • kryminalistów – zwolnionych 100.000 więżniów z ciężkich kolonii karnych,
 • umocni i zdobędzie większe wsparcie finansowe, godpodarcze, i militarne, w tym broń
 • m.in. z Chin, które dyplomatycznie udają przed światem, że nie popierają rosyjskiej wojny na Ukrainie.
Chiny stały się dla Rosji oknem na świat.
 • Na początek należałoby zamknąć przestrzeń powietrzną członków UE i NATO nie tylko dla samolotów rosyjskich, ale dla wszystkich samolotów przelatujących nad Rosją i Białorusią, w tym z Chin, którymi przecież podróżują także obywatele UE, co ma nawiazywać do porwanego przez Białoruś na rozkaz Kremla samolotu Ryanair zarejestrowanego w Polsce.
 • Takie akty terrorystyczne lub innego rodzaju porwania – na pokładzie mogą się powtórzyć i być wycelowane w dany kraj UE np. z wykorzystaniem opłacanych przez Rosję terrorystów islamskich.
Dlatego potrzebny jest także wyraźny sygnał dla Chin, aby chociażby ograniczyli swą pomoc Rosji, choć to stoi w sprzeczności z rywalizacją Chiny – USA.
Zatem albo działamy, albo czekamy aż będzie gorzej, co jest błędem strategicznym i będzie gorzej dla nas.
 • Chyba, że ktoś się łudzi, tak jak w roku 1938, że Putin zatrzyma się na Ukrainie albo traktuje Ukrainę jak kartę przetargową, jak to robił de Gaulle wobec Polski, żeby nasycić żądzę ZSRR.
 • Jeżeli za ścianą naszego mieszkania będą dokonywane morderstwa, tak jak to jest na Ukrainie, to jak długo na to pozwolimy?
 • Czy ludobójstwo dokonywane za ścianą naszego domu to dla nas, Europy jeszcze za mało?
Może to USA musi podjąć decyzję.
 • Afryka w dużej mierze uzależnia się od Chin.
 • Wtóruje temu Rosja pod względem politycznym – eksportując broń i kolumny Wagnera, wspierając ekstremistów i junty wojskowe.
 • Podobnie dzieje się w wielu państwach Azji.
 • Rosja dąży do podpalania świata w wielu innych regionach.
Trzeba to zatrzymać,

a następca Putina może być gorszy i może zagrozić naszym dzieciom.

Nie tylko na Ukrainie, ale także w Polsce i innych krajach Europy i poza Europą.

EN

 

The Kremlin’s imperial goal is also Germany and its neighboring countries, which are largely deliberately dependent on Russian gas. A number of European politicians should be mentioned:
German Chancellor – Gerhard Schröder (Rosneft, Nord Stream AG dependent on Gazprom),
French Prime Minister – Francois Fillon (Zarubezhneft),
Austrian Chancellor Christian Kern (Russian Railways Board – RZD),
the Prime Minister of Italy – Matteo Renzi (Delimobil),
Prime Minister of Finland – Esko Aho (Sberbank),
who worked for Russia’s aggression against Ukraine, and certainly Gerhard Schröder lobbied for example through his contacts on behalf of Russia for the implementation of its imperial policy.
Apart from the former German Chancellor, all of them resigned at the end of February 2022.

Torture in a Chinese prison in Uighurs
Uighurs sent to prisons, labor camps or other places of detention
Torture perpetrated on Uyghurs – Uyghur-speaking residents of Xinjiang from the Turkic-speaking family of Muslims
Persecution of the Uighurs of Xinjiang (Xinjiang)
Persecution, imprisonment of the Uighurs
Uyghurs are persecuted because of their origin, language, religion, culture and customs, and their resistance / unwillingness to submit to Chinese culture. Their Xinjiang region attached to China is completely different from inland China or eastern China.

 

For example, the Russian gas company Rosneft and energy companies still employ the former German Chancellor Gerhard Schröder,
just as Gazprom continues to do through its Swiss company Nord Stream AG, of which he is Chairman of the Supervisory Board and has lobbied for Nord Stream II, which went bankrupt in March.
Germany is very important in terms of the strategy of spreading the “revolution”.
It was thanks to the “exported” social-democratic revolution from the Soviet Union that Hitler finally came to power.
Maybe that’s why, among others in Bavaria – in Munich, where he started his career, for disseminating the “Z” signs that appeared in neighboring Thuringia and Saxony – there are criminal sanctions.
Application:

some Germans realize that they may also be at risk,

hence the announced F35 purchases.

Perhaps, however, this is not enough, and in the end, the only solution is that Germany should support NATO in favor of a short-term intervention through German Tornado fighter-bombers, which could destroy, for example, the most blatant Russian weapons in Ukraine.
The association automatically comes to mind until 1938, when the Third Reich annexed Czechoslovakia, and the West agreed to it, which was a cardinal mistake.
NATO members should consider supporting Ukraine with a short-term intervention in Ukraine, for example with the use of German Tornado fighter-bombers, which could destroy, for example, the most blatant Russian weapons in Ukraine.
It is better to confront the terrorist before:
will solidify and transport mercenaries to Ukraine,
criminals – released 100,000 prisoners from heavy penal colonies,
it will strengthen and obtain greater financial, economic and military support, including weapons
incl. from China, which diplomatically pretends to the world that they do not support the Russian war in Ukraine.
China has become a window to the world for Russia.
To begin with, the airspace of EU and NATO members should be closed not only to Russian planes, but to all planes flying over Russia and Belarus, including China, which are also used by EU citizens, which is a reference to the Ryanair plane hijacked by Belarus on the orders of the Kremlin registered in Poland.
Such terrorist acts or other types of kidnapping – on board, may be repeated and may be targeted at a given EU country, e.g. with the use of Islamic terrorists paid by Russia.
Therefore, a clear signal is also needed for China to at least limit their aid to Russia, although this is in contradiction with the rivalry between China and the USA.
However, it is the Chinese with Europe as its main sales market that have more to lose than, for example, Poland, except for the interrupted supply chains from China, which can be replaced over time, although at a high cost, but every self-respecting company trading with China should take into account over the years.
So we either act or wait for it to get worse, which is a strategic mistake and it will be worse for us.
Unless someone deludes, as in 1938, that Putin will stay in Ukraine or treats Ukraine as a bargaining chip, as de Gaulle did towards Poland, to satisfy the lust of the USSR.
If there are murders behind the wall of our apartment, as it is in Ukraine, how long will we allow it?
Is the genocide committed behind the wall of our house still not enough for us, Europe?
Maybe the US has to make a decision.
Africa is largely dependent on China.
Russia is echoing this politically – by exporting arms and Wagner columns, supporting extremists and military junts.
The same is happening in many Asian countries.
Russia aims to set the world on fire in many other regions.
You have to stop it

and Putin’s successor may be worse and may endanger our children.

Not only in Ukraine, but also in Poland and other European countries and beyond Europe.

UA

Імперською метою Кремля є також Німеччина та її сусідні країни, які значною мірою свідомо залежать від російського газу. Слід згадати ряд європейських політиків:
Канцлер Німеччини – Герхард Шредер (Роснефть, Nord Stream AG залежать від Газпрому),
Прем’єр-міністр Франції – Франсуа Фійон (Зарубежнефть),
Канцлер Австрії Крістіан Керн (Управління Російських залізниць – РЖД),
прем’єр-міністр Італії – Маттео Ренці (Делімобіл),
Прем’єр-міністр Фінляндії – Еско Ахо (Ощадбанк),
який працював на агресію Росії проти України, і, безперечно, Герхард Шредер лобіював, наприклад, через свої контакти від імені Росії здійснення її імперської політики.
Усі вони, крім колишнього канцлера Німеччини, пішли у відставку в кінці лютого 2022 року.

Тортури в китайській в’язниці в уйгурах
Уйгурів відправляють до в’язниць, трудових таборів чи інших місць ув’язнення
Тортури уйгурів – уйгуромовних жителів Сіньцзяну з тюркомовної сім’ї мусульман
Переслідування уйгурів Сіньцзяну (Сіньцзян)
Переслідування, ув’язнення уйгурів
Уйгурів переслідують через їхнє походження, мову, релігію, культуру та звичаї, а також опір/небажання підкорятися китайській культурі. Їхній регіон Сіньцзян, приєднаний до Китаю, повністю відрізняється від внутрішнього Китаю чи східного Китаю.

Наприклад, російська газова компанія «Роснефть» та енергетичні компанії досі використовують колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера,
так само, як Газпром продовжує це робити через свою швейцарську компанію Nord Stream AG, головою наглядової ради якої він є і лобіював Nord Stream II, який збанкрутував у березні.
Німеччина дуже важлива з точки зору стратегії поширення «революції».
Саме завдяки «експортованій» соціал-демократичній революції з Радянського Союзу Гітлер нарешті прийшов до влади.
Можливо, тому серед інших у Баварії – у Мюнхені, де він починав свою кар’єру, за поширення знаків «Z», які з’явилися в сусідніх Тюрингії та Саксонії, – передбачені кримінальні санкції.
Застосування:

деякі німці розуміють, що вони також можуть бути в зоні ризику,

звідси оголошені покупки F35.

Можливо, однак, цього недостатньо, і, зрештою, єдиним рішенням є те, що Німеччина повинна підтримати НАТО на користь короткочасного втручання через німецькі винищувачі-бомбардувальники «Торнадо», які могли б знищити, наприклад, найбільш кричущу російську зброю. в Україні.
Асоціація автоматично спадає на думку до 1938 року, коли Третій рейх анексував Чехословаччину, і Захід погодився на це, що було кардинальною помилкою.
Членам НАТО варто розглянути можливість підтримки України короткостроковим втручанням в Україну, наприклад, із застосуванням німецьких винищувачів-бомбардувальників «Торнадо», які могли б знищити, наприклад, найбільш кричущу російську зброю в Україні.
Краще протистояти терористу перед:
зміцнить і перевезе найманців в Україну,
злочинці – звільнили 100 000 ув’язнених із важких виправних колоній,
вона посилить і отримає більшу фінансову, економічну та військову підтримку, включаючи зброю
вкл. з Китаю, який дипломатично робить вигляд перед світом, що не підтримує російську війну в Україні.
Китай став вікном у світ для Росії.
Для початку необхідно закрити повітряний простір членів ЄС і НАТО не лише для російських літаків, а й для всіх літаків, які літають над Росією та Білоруссю, включаючи Китай, які також використовуються громадянами ЄС, що є посиланням на захоплений літак Ryanair. Білорусією за наказом Кремля, зареєстрованим у Польщі.
Такі терористичні акти або інші види викрадення людей на борту можуть повторюватися і бути спрямованими на певну країну ЄС, наприклад, з використанням ісламських терористів, оплачуваних Росією.
Тому Китаю також потрібен чіткий сигнал, щоб принаймні обмежити свою допомогу Росії, хоча це суперечить суперництву Китаю та США.
Однак саме китайці з Європою як основним ринком збуту мають більше втратити, ніж, наприклад, Польща, за винятком перерваних ланцюжків поставок з Китаю, які з часом можна замінити, хоча й дорого, але кожен сам -поважні компанії, які торгують з Китаєм, повинні враховуватися протягом багатьох років.
Тому ми або діємо, або чекаємо, поки стане гірше, що є стратегічною помилкою, і нам буде гірше.
Якщо хтось не вводить в оману, як у 1938 році, що Путін залишиться в Україні, чи не ставиться до України як до розмінної монети, як це зробив де Голль щодо Польщі, щоб задовольнити пожадливість СРСР.
Якщо за стіною нашої квартири, як в Україні, відбуваються вбивства, як довго ми це дозволимо?
Невже геноциду, скоєного за стіною нашого будинку, все ще недостатньо для нас, Європи?
Можливо, США мають прийняти рішення.
Африка багато в чому залежить від Китаю.
Росія підтверджує це політично – експортуючи зброю та колони Вагнера, підтримуючи екстремістів і військові ханти.
Те ж саме відбувається в багатьох азіатських країнах.
Росія прагне підпалити світ у багатьох інших регіонах.
Ви повинні це припинити

а наступником Путіна може бути гірше і може загрожувати нашим дітям.

Не лише в Україні, а й у Польщі та інших країнах Європи і за межами Європи.

***

Имперской целью Кремля является также Германия и соседние с ней страны, которые во многом сознательно зависят от российского газа. Следует упомянуть ряд европейских политиков:
Канцлер ФРГ – Герхард Шредер (“Роснефть”, зависимая от “Газпрома” Nord Stream AG),
Премьер-министр Франции – Франсуа Фийон (Зарубежнефть),
канцлер Австрии Кристиан Керн (дирекция ОАО «РЖД»),
Премьер-министр Италии – Маттео Ренци (Делимобиль),
Премьер-министр Финляндии – Эско Ахо (Сбербанк),
который работал на агрессию России против Украины, и, конечно же, Герхард Шредер лоббировал, например, через свои контакты от имени России осуществление ее имперской политики.
Кроме бывшего канцлера Германии, все они ушли в отставку в конце февраля 2022 года.

Пытки в китайской тюрьме у уйгуров
Уйгуры отправлены в тюрьмы, трудовые лагеря или другие места содержания под стражей
Пытки над уйгурами – уйгуроязычными жителями Синьцзяна из тюркоязычной семьи мусульман
Преследование уйгуров Синьцзяна (Синьцзяна)
Гонения, тюремное заключение уйгуров
Уйгуров преследуют из-за их происхождения, языка, религии, культуры и обычаев, а также их сопротивления/нежелания подчиниться китайской культуре. Их регион Синьцзян, присоединенный к Китаю, полностью отличается от внутреннего или восточного Китая.

Например, в российской газовой компании «Роснефть» и энергетических компаниях до сих пор работает бывший канцлер Германии Герхард Шредер,
точно так же, как продолжает делать «Газпром» через свою швейцарскую компанию Nord Stream AG, в которой он является председателем наблюдательного совета и лоббировал Nord Stream II, который обанкротился в марте.
Германия очень важна с точки зрения стратегии распространения «революции».
Именно благодаря «экспортированной» социал-демократической революции из Советского Союза Гитлер окончательно пришел к власти.
Может быть, поэтому, среди прочего в Баварии – в Мюнхене, где он начинал свою карьеру, за распространение знаков “Z”, появившихся в соседних Тюрингии и Саксонии, – предусмотрены уголовные санкции.
Заявление:

некоторые немцы осознают, что они тоже могут подвергаться риску,

отсюда и объявленные закупки F35.

Возможно, однако, этого недостаточно, и, в конце концов, единственное решение состоит в том, что Германия должна поддержать НАТО в пользу краткосрочной интервенции посредством немецких истребителей-бомбардировщиков «Торнадо», которые могли бы уничтожить, например, самые наглые российские вооружения в Украине.
Ассоциация автоматически приходит на ум до 1938 года, когда Третий рейх аннексировал Чехословакию, и Запад согласился на это, что было кардинальной ошибкой.
Члены НАТО должны рассмотреть вопрос о поддержке Украины с помощью краткосрочной интервенции в Украине, например, с использованием немецких истребителей-бомбардировщиков «Торнадо», которые могли бы уничтожить, например, самое вопиющее российское оружие на Украине.
Противостоять террористу лучше до:
закрепит и переправит наемников в Украину,
преступники – выпустили 100 000 заключенных из колоний строгого режима,
он укрепит и получит большую финансовую, экономическую и военную поддержку, включая вооружение
вкл. из Китая, который дипломатично делает вид миру, что не поддерживает войну России на Украине.
Китай стал для России окном в мир.
Во-первых, воздушное пространство стран-членов ЕС и НАТО должно быть закрыто не только для российских самолетов, но и для всех самолетов, летающих над Россией и Беларусью, включая Китай, которыми также пользуются граждане ЕС, что является отсылкой к угнанному самолету Ryanair. Беларусью по приказу Кремля, зарегистрированной в Польше.
Такие террористические акты или другие виды похищения людей на борту могут повторяться и могут быть нацелены на определенную страну ЕС, например, с использованием исламских террористов, оплачиваемых Россией.
Поэтому нужен четкий сигнал и Китаю хотя бы ограничить свою помощь России, хотя это и противоречит соперничеству между Китаем и США.
Однако именно китайцам, у которых Европа является основным рынком сбыта, терять больше, чем, например, Польше, за исключением прерванных цепочек поставок из Китая, которые со временем можно заменить, хотя и с большими затратами, но каждый сам -Уважающая компания, торгующая с Китаем, должна учитывать годы.
Поэтому мы либо действуем, либо ждем, когда станет хуже, что является стратегической ошибкой, и нам будет хуже.
Если только кто-то не заблуждается, как в 1938 году, что Путин останется в Украине, или не относится к Украине как к козырю, как это делал де Голль по отношению к Польше, чтобы удовлетворить похоть СССР.
Если за стеной нашей квартиры будут убийства, как в Украине, как долго мы это будем позволять?
Нам, Европе, еще недостаточно геноцида, учиненного за стеной нашего дома?
Возможно, США должны принять решение.
Африка во многом зависит от Китая.
Россия повторяет это политически – экспортируя оружие и вагнеровские колонны, поддерживая экстремистов и военные отряды.
То же самое происходит во многих азиатских странах.
Россия стремится зажечь мир во многих других регионах.
Вы должны остановить это

и преемник путина может быть хуже и может подвергнуть опасности наших детей.

Не только в Украине, но и в Польше и других странах Европы и за пределами Европы. .

LT

Kremliaus imperinis tikslas taip pat yra Vokietija ir jos kaimyninės šalys, kurios daugiausia sąmoningai priklausomos nuo rusiškų dujų. Reikėtų paminėti keletą Europos politikų:
Vokietijos kancleris – Gerhardas Schröderis („Rosneft“, „Nord Stream AG“, priklausomas nuo „Gazprom“),
Prancūzijos ministras pirmininkas – Francois Fillonas (Zarubezhneft),
Austrijos kancleris Christianas Kernas (Rusijos geležinkelių valdyba – RZD),
Italijos ministras pirmininkas – Matteo Renzi (Delimobil),
Suomijos ministras pirmininkas Esko Aho („Sberbank“),
kurie dirbo už Rusijos agresiją prieš Ukrainą, ir, be abejo, Gerhardas Schröderis, pavyzdžiui, per savo kontaktus Rusijos vardu lobizavo, kad būtų įgyvendinta jos imperinė politika.
Visi jie, išskyrus buvusį Vokietijos kanclerį, atsistatydino 2022 metų vasario pabaigoje.

Kankinimai Kinijos kalėjime uigūruose
Uigūrai išsiųsti į kalėjimus, darbo stovyklas ar kitas kalinimo vietas
Kankinami uigūrai – uigūriškai kalbantys Sindziango gyventojai iš tiurkiškai kalbančios musulmonų šeimos
Sindziango (Sindziango) uigūrų persekiojimas
Uigūrų persekiojimas, įkalinimas
Uigūrai yra persekiojami dėl savo kilmės, kalbos, religijos, kultūros ir papročių, taip pat dėl ​​pasipriešinimo / nenoro paklusti kinų kultūrai. Jų Sindziango regionas, prijungtas prie Kinijos, visiškai skiriasi nuo Kinijos vidaus ar Rytų Kinijos.

Pavyzdžiui, Rusijos dujų bendrovėje „Rosneft“ ir energetikos įmonėse vis dar dirba buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Schröderis,
lygiai taip pat, kaip ir toliau daro „Gazprom“ per savo Šveicarijos įmonę „Nord Stream AG“, kurios Stebėtojų tarybos pirmininkas jis yra ir užsiima lobizmu dėl kovo mėnesį bankrutavusios „Nord Stream II“.
Vokietija yra labai svarbi „revoliucijos“ skleidimo strategijos prasme.
Būtent iš Sovietų Sąjungos „eksportuotos“ socialdemokratinės revoliucijos dėka Hitleris pagaliau atėjo į valdžią.
Galbūt todėl, be kita ko Bavarijoje – Miunchene, kur pradėjo savo karjerą, už „Z“ ženklų, atsiradusių kaimyninėje Tiuringijoje ir Saksonijoje, platinimą – numatytos baudžiamosios sankcijos.
Taikymas:

kai kurie vokiečiai supranta, kad jiems taip pat gali kilti pavojus,

taigi ir paskelbti F35 pirkimai.

Galbūt to neužtenka, ir galiausiai vienintelė išeitis yra ta, kad Vokietija turėtų remti NATO už trumpalaikę intervenciją per vokiečių Tornado naikintuvus-bombonešius, kurie galėtų sunaikinti, pavyzdžiui, ryškiausius Rusijos ginklus. Ukrainoje.
Asociacija automatiškai ateina į galvą iki 1938 m., kai Trečiasis Reichas aneksavo Čekoslovakiją, o Vakarai sutiko, o tai buvo kardinali klaida.
NATO narės turėtų apsvarstyti galimybę paremti Ukrainą trumpalaikiu įsikišimu į Ukrainą, pavyzdžiui, panaudoti vokiškus naikintuvus-bombonešius „Tornado“, kurie galėtų sunaikinti, pavyzdžiui, ryškiausius Rusijos ginklus Ukrainoje.
Geriau susidurti su teroristu prieš:
sutvirtins ir gabens samdinius į Ukrainą,
nusikaltėliai – paleido 100 000 kalinių iš sunkių kolonijų,
ji sustiprins ir gaus didesnę finansinę, ekonominę ir karinę paramą, įskaitant ginklus
įskaitant iš Kinijos, kuri pasauliui diplomatiškai apsimetinėja, kad nepritaria Rusijos karui Ukrainoje.
Kinija Rusijai tapo langu į pasaulį.
Pirmiausia ES ir NATO narių oro erdvė turėtų būti uždaryta ne tik Rusijos lėktuvams, bet visiems virš Rusijos ir Baltarusijos, įskaitant Kiniją, skrendantiems lėktuvams, kuriais naudojasi ir ES piliečiai, o tai yra nuoroda į užgrobtą „Ryanair“ lėktuvą. Lenkijoje įregistruoto Kremliaus įsakymu Baltarusija.
Tokie teroro aktai ar kitokio pobūdžio pagrobimai laive gali kartotis ir gali būti nukreipti į tam tikrą ES šalį, pvz., panaudojant islamo teroristus, už kuriuos moka Rusija.
Todėl Kinijai taip pat reikia aiškaus signalo bent apriboti savo pagalbą Rusijai, nors tai prieštarauja Kinijos ir JAV konkurencijai.
Tačiau būtent kinai, kurių pagrindinė pardavimo rinka yra Europa, turi daugiau prarasti nei, pavyzdžiui, Lenkija, išskyrus nutrūkusias tiekimo grandines iš Kinijos, kurias laikui bėgant galima pakeisti, nors ir brangiai, bet kiekvienas pats. – Bėgant metams reikėtų atsižvelgti į gerbiamą bendrovę, prekiaujančią su Kinija.
Taigi arba veikiame, arba laukiame, kol pablogės, o tai yra strateginė klaida ir mums bus blogiau.
Nebent kas apgaudinėja, kaip 1938 m., kad Putinas liks Ukrainoje arba traktuos Ukrainą kaip derybų žetoną, kaip de Gaulle’is darė Lenkijos atžvilgiu, kad patenkintų SSRS geismą.
Jei už mūsų buto sienos, kaip Ukrainoje, vyksta žmogžudystės, kiek ilgai tai leisime?
Ar už mūsų namo sienos vykdomo genocido mums, Europai, vis dar nepakanka?
Galbūt JAV turi priimti sprendimą.
Afrika daugiausia priklauso nuo Kinijos.
Rusija tai kartoja politiškai – eksportuodama ginklus ir Vagnerio kolonas, remdama ekstremistus ir karines juntas.
Tas pats vyksta daugelyje Azijos šalių.
Rusija siekia padegti pasaulį daugelyje kitų regionų.
Jūs turite tai sustabdyti

o Putino įpėdinis gali būti dar blogiau ir gali kelti pavojų mūsų vaikams.

Ne tik Ukrainoje, bet ir Lenkijoje bei kitose Europos šalyse ir už Europos ribų.

LV

Kremļa impēriskais mērķis ir arī Vācija un tās kaimiņvalstis, kuras lielā mērā ir apzināti atkarīgas no Krievijas gāzes. Jāpiemin vairāki Eiropas politiķi:
Vācijas kanclers – Gerhards Šrēders (Rosneft, Nord Stream AG ir atkarīgs no Gazprom),
Francijas premjerministrs – Fransuā Fijons (Zarubezhneft),
Austrijas kanclers Kristians Kerns (Krievijas Dzelzceļa pārvalde — RZD),
Itālijas premjerministrs – Matteo Renci (Delimobil),
Somijas premjerministrs Esko Aho (Sberbank),
kurš strādāja pie Krievijas agresijas pret Ukrainu, un, protams, Gerhards Šrēders lobēja, piemēram, ar saviem kontaktiem Krievijas vārdā, lai īstenotu tās impērisko politiku.
Izņemot bijušo Vācijas kancleri, viņi visi atkāpās no amata 2022. gada februāra beigās.

Spīdzināšana Ķīnas cietumā uiguru apgabalā
Uiguri nosūtīti uz cietumiem, darba nometnēm vai citām ieslodzījuma vietām
Uiguru spīdzināšana — Siņdzjanas uiguru valodā runājošie iedzīvotāji no musulmaņu ģimenes, kas runā turku valodā
Sjiņdzjanas (Sjiņdzjanas) uiguru vajāšana
Uiguru vajāšana, ieslodzīšana
Uiguri tiek vajāti viņu izcelsmes, valodas, reliģijas, kultūras un paražu dēļ, kā arī viņu pretestības/nevēlēšanās pakļauties ķīniešu kultūrai. Viņu Ķīnai piesaistītais Siņdzjanas reģions pilnīgi atšķiras no iekšzemes Ķīnas vai Austrumķīnas.

Piemēram, Krievijas gāzes uzņēmumā Rosņeftj un enerģētikas uzņēmumos joprojām strādā bijušais Vācijas kanclers Gerhards Šrēders,
tāpat kā Gazprom turpina darīt caur savu Šveices uzņēmumu Nord Stream AG, kurā viņš ir uzraudzības padomes priekšsēdētājs un ir lobējis martā bankrotējušo Nord Stream II.
Vācija ir ļoti svarīga “revolūcijas” izplatīšanas stratēģijas ziņā.
Tieši pateicoties no Padomju Savienības “eksportētajai” sociāldemokrātiskajai revolūcijai, Hitlers beidzot nāca pie varas.
Varbūt tāpēc, cita starpā Bavārijā – Minhenē, kur viņš sāka savu karjeru, par “Z” zīmju izplatīšanu, kas parādījās kaimiņos Tīringenē un Saksijā – ir kriminālsankcijas.
Pielietojums:

daži vācieši saprot, ka arī viņi var būt apdraudēti,

līdz ar to paziņotie F35 pirkumi.

Varbūt tomēr ar to nepietiek, un galu galā vienīgais risinājums ir Vācijai jāatbalsta NATO par labu īslaicīgai intervencei ar vācu Tornado iznīcinātāju bumbvedēju starpniecību, kas varētu iznīcināt, piemēram, pašus kliedzošākos Krievijas ieročus. Ukrainā.
Asociācija automātiski nāk prātā līdz 1938. gadam, kad Trešais Reihs anektēja Čehoslovākiju, un Rietumi tai piekrita, kas bija kardināla kļūda.
NATO dalībvalstīm būtu jāapsver iespēja atbalstīt Ukrainu ar īslaicīgu iejaukšanos Ukrainā, piemēram, izmantojot vācu iznīcinātājus-bumbvedējus Tornado, kas Ukrainā varētu iznīcināt, piemēram, kliedzošākos Krievijas ieročus.
Labāk ir stāties pretī teroristam pirms:
sacietēs un nogādās algotņus uz Ukrainu,
noziedznieki – atbrīvoja 100 000 ieslodzīto no smagajām soda kolonijām,
tā stiprināsies un iegūs lielāku finansiālu, ekonomisku un militāru atbalstu, tostarp ieročus
t.sk. no Ķīnas, kura diplomātiski izliekas pasaulei, ka neatbalsta Krievijas karu Ukrainā.
Ķīna Krievijai ir kļuvusi par logu uz pasauli.
Iesākumā ES un NATO dalībvalstu gaisa telpa ir jāslēdz ne tikai Krievijas lidmašīnām, bet visām lidmašīnām, kas lido virs Krievijas un Baltkrievijas, tostarp Ķīnas, kuras izmanto arī ES pilsoņi, kas ir atsauce uz nolaupīto Ryanair lidmašīnu. Baltkrievija pēc Kremļa pavēles reģistrēta Polijā.
Šādi terora akti vai cita veida nolaupīšana uz kuģa var atkārtoties un var būt vērsta pret konkrētu ES valsti, piemēram, izmantojot islāma teroristus, par kuriem maksā Krievija.
Tāpēc ir vajadzīgs skaidrs signāls arī Ķīnai, lai tā vismaz ierobežotu savu palīdzību Krievijai, lai gan tas ir pretrunā ar Ķīnas un ASV sāncensību.
Taču tieši ķīniešiem, kuru galvenais noieta tirgus ir Eiropa, ir vairāk ko zaudēt nekā, piemēram, Polijai, izņemot pārtrūkušās piegādes ķēdes no Ķīnas, kuras laika gaitā var nomainīt, lai arī ar lielām izmaksām, bet katrs pats -respektējot uzņēmumu tirdzniecību ar Ķīnu, būtu jāņem vērā gadu gaitā.
Tāpēc mēs vai nu rīkojamies, vai gaidām, kad tas pasliktināsies, kas ir stratēģiska kļūda, un tas mums būs sliktāk.
Ja vien kāds nemaldina, kā 1938. gadā, ka Putins paliks Ukrainā vai neuzskata Ukrainu par kaulēšanās līdzekli, kā to darīja de Golls pret Poliju, lai apmierinātu PSRS iekāri.
Ja aiz mūsu dzīvokļa sienas notiek slepkavības, kā tas ir Ukrainā, cik ilgi mēs to pieļausim?
Vai ar aiz mūsu mājas sienas pastrādāto genocīdu mums, Eiropai, joprojām nepietiek?
Varbūt ASV ir jāpieņem lēmums.
Āfrika lielā mērā ir atkarīga no Ķīnas.
Krievija to atbalso politiski – eksportējot ieročus un Vāgnera kolonnas, atbalstot ekstrēmistus un militārās junts.
Tas pats notiek daudzās Āzijas valstīs.
Krievijas mērķis ir sadedzināt pasauli daudzos citos reģionos.
Jums tas ir jāpārtrauc

un Putina pēctecis var būt sliktāk un var apdraudēt mūsu bērnus.

Ne tikai Ukrainā, bet arī Polijā un citās Eiropas valstīs
un ārpus Eiropas.

 

EE

Kremli imperiaalne eesmärk on ka Saksamaa ja selle naaberriigid, mis sõltuvad suuresti teadlikult Vene gaasist. Mainida tuleks mitmeid Euroopa poliitikuid:
Saksamaa kantsler – Gerhard Schröder (Rosneft, Gazpromist sõltuv Nord Stream AG),
Prantsusmaa peaminister – Francois Fillon (Zarubezhneft),
Austria kantsler Christian Kern (Venemaa Raudteeamet – RZD),
Itaalia peaminister – Matteo Renzi (Delimobil),
Soome peaminister Esko Aho (Sberbank),
kes töötas Venemaa Ukraina-vastase agressiooni nimel ja kindlasti tegi Gerhard Schröder näiteks oma kontaktide kaudu lobitööd Venemaa nimel tema imperiaalpoliitika elluviimiseks.
Peale endise Saksamaa liidukantsleri astusid nad kõik 2022. aasta veebruari lõpus tagasi.

Piinamine Hiina vanglas uiguurides
Vanglatesse, töölaagritesse või muudesse kinnipidamiskohtadesse saadetud uiguurid
Uiguuride – türgi keelt kõnelevast moslemite perekonnast pärit Xinjiangi uiguuri keelt kõnelevate elanike – piinamine
Xinjiangi uiguuride tagakiusamine (Xinjiang)
Uiguuride tagakiusamine, vangistamine
Uiguurid kiusatakse taga nende päritolu, keele, religiooni, kultuuri ja tavade ning nende vastupanu / soovimatuse tõttu Hiina kultuurile alluda. Nende Hiinaga seotud Xinjiangi piirkond erineb täielikult sise-Hiinast või Ida-Hiinast.

Näiteks Venemaa gaasifirma Rosneft ja energiafirmad töötavad endiselt Saksamaa endise kantsleri Gerhard Schröderi juures,
nii nagu Gazprom jätkab oma Šveitsi ettevõtte Nord Stream AG kaudu, mille nõukogu esimees ta on ja on teinud lobitööd märtsis pankrotti läinud Nord Stream II heaks.
Saksamaa on “revolutsiooni” levitamise strateegia seisukohalt väga oluline.
Just tänu Nõukogude Liidust “eksporditud” sotsiaaldemokraatlikule revolutsioonile sai Hitler lõpuks võimule.
Võib-olla seepärast muu hulgas Baieris – Münchenis, kus ta oma karjääri alustas, naaberriikides Tüüringis ja Saksimaal ilmunud Z-märkide levitamise eest – on ette nähtud kriminaalkaristused.
Rakendus:

mõned sakslased mõistavad, et ka nemad võivad olla ohus,

sellest ka väljakuulutatud F35 ostud.

Võib-olla sellest siiski ei piisa ja lõpuks on ainus lahendus, et Saksamaa peaks toetama NATO-t lühiajalise sekkumise poolt Saksa Tornado hävituspommitajate kaudu, mis võiks hävitada näiteks Venemaa kõige räigemad relvad. Ukrainas.
Ühing tuleb automaatselt meelde kuni 1938. aastani, mil Kolmas Reich annekteeris Tšehhoslovakkia ja Lääs sellega nõustus, mis oli kardinaalne viga.
NATO liikmed peaksid kaaluma Ukraina toetamist lühiajalise sekkumisega Ukrainas, näiteks Saksa Tornado hävitajate-pommitajate kasutamisega, mis võivad Ukrainas hävitada näiteks Venemaa räigeimad relvad.
Parem on terroristiga silmitsi seista enne:
tahkub ja veab palgasõdureid Ukrainasse,
kurjategijad – vabastas rasketest karistuskolooniatest 100 000 vangi,
see tugevdab ja saab suuremat rahalist, majanduslikku ja sõjalist toetust, sealhulgas relvi
sh. Hiinast, kes teeb maailmale diplomaatiliselt näo, et nad ei toeta Venemaa sõda Ukrainas.
Hiinast on saanud Venemaa jaoks aken maailma.
Alustuseks tuleks EL-i ja NATO liikmesriikide õhuruum sulgeda mitte ainult Venemaa lennukitele, vaid kõikidele lennukitele, mis lendavad üle Venemaa ja Valgevene, sealhulgas Hiina, mida kasutavad ka EL-i kodanikud, mis on viide Ryanairi kaaperdatud lennukile. Valgevene poolt Poolas registreeritud Kremli korraldusel.
Sellised terroriaktid või muud inimröövid pardal võivad korduda ja olla suunatud konkreetsele ELi riigile, nt islamiterroristide kasutamisega, mille eest maksab Venemaa.
Seetõttu on vaja ka Hiinale selget signaali Venemaale antavat abi vähemalt piirata, kuigi see on vastuolus Hiina ja USA rivaalitsemisega.
Kuid just hiinlastel, kelle peamine müügiturg on Euroopa, on rohkem kaotada kui näiteks Poolal, välja arvatud Hiinast pärit katkenud tarneahelad, mida saab aja jooksul välja vahetada, küll kallite kuludega, kuid igal ise -Austades Hiinaga kauplevaid ettevõtteid tuleks aastate jooksul arvestada.
Nii et me kas tegutseme või ootame, kuni asi hullemaks läheb, mis on strateegiline viga ja see on meie jaoks hullem.
Kui just keegi ei peta, nagu 1938. aastal, et Putin jääb Ukrainasse või kohtleb Ukrainat kui läbirääkimisosast, nagu de Gaulle tegi Poola suhtes, et rahuldada NSV Liidu iha.
Kui meie korteri seina taga toimuvad mõrvad, nagu see on Ukrainas, siis kaua me seda lubame?
Kas meie maja seina taga toime pandud genotsiidist meile, Euroopale, ikka ei piisa?
Võib-olla peab USA tegema otsuse.
Aafrika sõltub suuresti Hiinast.
Venemaa kordab seda poliitiliselt – ekspordib relvi ja Wagneri kolonne, toetab äärmuslasi ja sõjaväehunte.
Sama toimub paljudes Aasia riikides.
Venemaa eesmärk on panna maailm põlema paljudes teistes piirkondades.
Peate selle lõpetama

ja Putini järglane võib olla hullemaks ja võib ohustada meie lapsi.

Mitte ainult Ukrainas, vaid ka Poolas ja teistes Euroopa riikides
ja väljaspool Euroopat.