Korona cierni, crown of thorns, терновый венец, corona de espinas, терновий вінець,

Czy zasłużyli by imię ich mąć w odmętach historii paradnej,

 

bo przecież powtarza się ona wciąż, a my tak wkoło wasalnie

idziemy w tym gromkim śnie, bo każą nam klaskać dosadnie

próbują nam łom i zginać nam kark legalnie krocie zbijając prywatnie,

a pomnisz ów czasy, gdy wypalił lont i z zawieruchy padliśmy na dnie,

czy mamy imię i zdanie swe, czy anarchia znowu nastanie?

 

Świat stanął na głowie, ale kiedy? Czy teraz, gdy zmieniliśmy sposób życia? Czy zanim to nastąpiło?

 

To co wydawało się stabilne kompletnie zmieniło swą wartość jak zamki na piasku.

Powtarzane do upadłego idee – famy rozmyły się w toni, od tak, od jednej fali.

Wielu z nas chciało być bohaterami. Okazuje się, że największymi są sanitariusze

ratownicy, lekarze i pielęgniarki oraz cisi pomocnicy,

którzy pomogą zrobić zakupy lub wesprą lokalnego przedsiębiorcę.

Tak mało trzeba, abyśmy wydobyli swe najpiękniejsze cechy, a tak wiele.

Tak trudno było się przebić przez mury wyobrażeń, biurokratycznych nakazów i zakazów.

 

Gdy kurtyna opadła, aktorzyny dmą w swą propagandową tubę

 

jeszcze bardziej, o zgrozo. I głośniej, i głośniej.

Ich płaszcz wszechmocny od kostiumologa utkany, tak gruby jest,

że w ich wyobrażeniach płyną jak na fali i są nadal w roli sagi tragicznej maskarady.

Żonglując życiem zapomnieli, co jest celem teatru telewizji i że w końcu przyjdzie oczyszczenie.

Problem w tym, że serial życia tak wyreżyserowany, pozbawiony jest puenty

i jak na zaciętej płycie powtarza się do znudzenia akt, który sami co raz odkładamy,

a do którego i tak następnym razem wrócić musimy, znów bez spełnienia, refleksji i zakończenia.

 

Kiedy przyjdzie nam wrócić do zwykłych mąk i znów będziemy żyć tak zwyczajnie,

 

czy tym styczniowym, zimowym dniom zapragnie nam żyć znów normalnie?

Gdy jednak życie na powrót drwić

będziemy snuć wizje stadne,

że komin sadzy ważniejszy jest

niż babki żywot wpół padłe

świnie kreślić będą swój krzyż,

bo kres ich nadejdzie snadnie

a orwellowski rok minie jak kurz

starty przez nowe kanalie.

 

***

 

Would they deserve their name in the depths of parade history,

because it is repeated all the time, and we are vassals around
we are going in this thunderous dream, because they make us clap bluntly
they try to crowbar us and bend our neck legally making money,
and you remember the time when the fuse burned out and we fell to the bottom of the turmoil,
do we have our name and opinion, will anarchy come again?

The world has turned upside down, but when? Now, when we changed the way of life? Before that happened?

What seemed stable completely changed its value like sandcastles.
Repeated ideas until the fall – the waves have blurred in depth, just like that, from one wave.
Many of us wanted to be heroes. It turns out that the paramedics are the biggest
rescuers, doctors and nurses and silence helpers,
who will help you shopping or support a local entrepreneur.
It takes so little that we bring out our most beautiful features, and so much.
It was so difficult to break through the walls of imaginations, bureaucratic orders and prohibitions.

When the curtain fell, the actors blow into their propaganda tube
even more, horror. And louder and louder.

Their almighty cloak is woven from the costume designer, he is so thick
that in their imaginations they flow like a wave and are still in the role of the tragic masquerade saga.

Juggling the lives of others, they have forgotten what the purpose of the television theater is and that purification will eventually come.

The problem is that the life series so directed is devoid of punch line
and as on a jammed record, the act repeats, to boredom, which we postpone every time,
and to which we have to come back next time, again without fulfillment, reflection and ending.

When we come back to our usual torments and we will live as normal again,
Will these days of January, when this dream may end, will we want to live normally again?

However, when we mock life again, we will make herd visions,
soot chimney is more important than grandmother’s life,
half-dead pigs will draw their cross,
for their end will come quickly
and the Orwellian year will pass like dust, wiped out by new skunks.

***

Будут ли они заслуживать свое имя в глубине истории парада,
потому что это повторяется все время, и мы вокруг вассалы
мы идем в этот громовой сон, потому что они заставляют нас прямо хлопать
они пытаются нас ломать и изгибать шею, законно зарабатывая деньги,
и вы помните время, когда перегорел предохранитель, и мы упали на дно суматохи,
у нас есть наше имя и мнение, придет ли анархия снова?
Мир перевернулся с ног на голову, но когда? Теперь, когда мы изменили образ жизни? До того как это случилось?
То, что казалось стабильным, полностью изменило свою ценность, как замки из песка.
Неизменные идеи до осени – волны расплывались в глубине, просто так, от одной волны.
Многие из нас хотели стать героями. Оказывается, фельдшеры являются самыми большими
спасатели, врачи и медсестры и тихие помощники,
которые помогают вам сделать покупки или поддержать местного предпринимателя.
Требуется так мало, чтобы мы выявили наши самые красивые черты, и так много.
Было так трудно прорваться сквозь стены воображения, бюрократических приказов и запретов.
Когда занавес опустился, актеры дуют в свою пропагандистскую трубу.
даже больше, ужас. И все громче и громче.
Их всемогущий плащ соткан из костюмера, он такой толстый
что в их воображении они текут как волна и все еще играют роль трагической саги маскарада.
Манипулируя жизнями других, они забыли, какова цель телевизионного театра, и это очищение в конечном итоге придет.
Проблема в том, что жизненный ряд, направленный таким образом, лишен изюминки
и, как и в случае с застрявшей пластинкой, акт повторяется до скуки, которую мы каждый раз откладываем,
и к которому мы должны вернуться в следующий раз, снова без удовлетворения, размышлений и конца.
Когда мы вернемся к нашим обычным мучениям, и мы снова будем жить как обычно,
Будут ли в эти дни января, когда эта мечта закончится, захотим ли мы снова жить нормально?

Однако, когда мы снова будем издеваться над жизнью, мы сделаем видения стаду,
сажевый дымоход важнее жизни бабушки,
полумертвые свиньи нарисуют свой крест,
для их конца придет быстро
и оруэлловский год пройдет, как пыль, уничтоженная новыми ублюдками.

***