Kujawy-kolebka kultury Europy i Azji Środkowej sprzed 6000 lat. Słowiański Wiec Lechitów w Kruszwicy. Archeology and DNA – Poland. Kuyavia region – the cradle of the culture of Europe and Central Asia from 6000 years ago.

Dawni Mieszkańcy Kujaw, w tym terenów dzisiejszych powiatów: inowrocławskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego, włocławskiego i innych tworzyły zręby cywilizacji części Europy i Azji, a wszystko dzięki życiodajnej wodzie, rzekom i jeziorom, w tym Gopła i Noteci. Wiemy to dzięki badaniom DNA i najstarszym znaleziskom szczątków kości potomków Słowian właśnie na Kujawach sprzed 6000 lat, w tym datowanych na 4300 lat p.n.e.

Słowiański Wiec Lechitów w Kruszwicy 2022. Fragment 3:

Jedna Wielka, Święta Rzeka od Bugu, Wisły, Odry, Noteci, Łaby, Renu, Tamizy i Sekwany.

Słowianie z Kujaw około 6300 lat temu dali początek cywilizacji euroazjatyckiej. Kluczowym dla nich było Gopło, rzeka Noteć i Bachorze – kluczowe arterie wodne na miarę dzisiejszych autostrad, łączących rzeki i morza, rozległe obszary i kontynenty, różne światy tworząc cywilizację w dużej mierze opartą o tą samą hoplogrupę, serię genów w męskim chromosomie Y, którą dziś odnajdujemy w:

  • Polsce, Europie Środkowej i Wschodniej, w tym w Ukrainie i w południowej Rosji,
  • oraz Azji: Kirgistanie, Uzbekistanie, Kazachstanie,
  • jak również w Niemczech, Austrii,
  • w mniejszym stopniu także w Norwegii i Wielkiej Brytanii,
czyli tam, gdzie sięgała Wielka Rzeka, długa jak rękaw, który po francusku zwie się La Manche – “rękaw” oraz jej drugie ramię – w kierunku wschodnim – do Morza Azowskiego, Kaspijskiego i Aralskiego.

ERRATA: Wspomniana w nagraniu Powódź na Gople miała miejsce podczas powodzi wiosennej w 1855 roku.

Uzupełnienie: Wody Gopła wylewały się:
  • Notecią na zachód w kierunku Barcina i jezior Mielno, Ptur do Warty i Odry,
  • jak również jez. Jordanowskiego, Tuczna i Wolickiego, w tym bagien dziemiońskich i rzeki Zielonka – do Wisły (1 ujście do Wisły)
  • oraz na wschód – rzeką (dziś zwaną kanałem) Bachorze w kierunku Wisły (2 ujście),
  • przepływając również obok Jaront i Sikorowa aż do Trzask pod Inowrocławiem w kierunku Balczewa i dawnego połączenia z Kanałem Parchańskim, czyli górnym biegiem rzeki Tążyny, wpadającej do Wisły (3 ujście).
Kruszwica znalazła się wtedy na wyspie, a Zagople – dziś cześć Kruszwicy po drugiej – wschodniej stronie jeziora – na jeszcze większej wyspie, zapewne niemalże podmywając mury bazyliki kolegiackiej wybudowanej w I połowie XII wieku (Kolegiata Kruszwicka św. Piotra i Pawła).

Na brzegu pozostały jedynie Łagiewniki i Kobylniki, podobnie jak inne miejscowości Giżewo, Racice, Baranowo, Wróble, Barcin, Gocanowo, Ostrowo, Popowo, Złotowo, Konary (dziś ok. 13 km odległości od Gopła), Dziewa, Papros, Przedbojewice, Tupadły, które celowo były lokowane w maksymalnym zasięgu Gopła, czy wylewu Noteci.

 

Autor:

Adam Lech Janowski 10.01.2023 r. Film nagrany w 21 maja 2022 roku na Półwyspie Strzelnica w Kruszwicy nad Gopłem w trakcie Wiecu Lechitów – MAKI.

*** Слов’янський зліт лехітів у Крушвиці 2022. Фрагмент 3. Одна велика, свята ріка від Бугу – Вісла Одер Нотець Ельба Рейн Темза і Сена. Слов’яни з Куяви понад 6000 років тому дали початок євразійській цивілізації.

*** Славянское ралли лехитов в Крушвице 2022. Отрывок 3. Одна великая, святая река из Буга Вислы Нотеци Эльбы Рейна Темзы Сены. Куявские славяне более 6000 лет назад дали начало евразийской цивилизации.

*** Slavic Rally of Lechites in Kruszwica 2022. Excerpt 3. One Great, Holy River from the Bug, Vistula, Oder, Noteć, Elbe, Rhine, Thames and Seine. The Slavs from Kujawy around 6,300 years ago gave rise to the Eurasian civilization. Polska Inowrocław Kruszwica Gopło Słowianie Historia Polski