Kultura i Sztuka / Culture & Art

COLLECTION MODA

________  KULTURA ________

KULTURA JEST RDZENIEM I NOŚNIKIEM NARODU,

POZWALA MYŚLEĆ, A GDY JEJ BRAK, MYŚLĄ ZA NAS INNI…

***


***


***


***


***

Kultura to nasze dobro, nasz wspólny skarb. Pozwólmy wszystkim z niego korzystać.

Kultura jest dorobkiem nagromadzonym przez dziesiątki, a nawet setki pokoleń.

W miejscach o wyższym poziomie kultury, gospodarka jest bardziej rozwinięta.

Pałac w Lubostroniu Mansion court courthouse courtyard manor house palace Classicistic

Pałac w Lubostroniu Mansion court courthouse courtyard manor house palace Classicistic, Palace Mansion dans Lubostroń palais la cour maison Cour manoir classicistes palais, gericht Hof Herrenhaus klassizistischen Palast Дворец Особняк в Lubostroń здание суда двор усадьбы в стиле классицизма дворец

Poprawa dostępności do obiektów kultury.

 W Polsce istnieje duże zróżnicowanie regionalne w dostępie do kultury. Szczególnie uwidacznia się dysproporcja między dostępem do kultury mieszkańców miast i wsi. Dlatego celowy jest zrównoważony rozwój kultury, niwelowanie nierówności w dostępie do usług edukacyjnych i kulturalnych.

Ważnym celem jest wspieranie innowacyjnych projektów kulturalnych, np. wykorzystanie mediów, digitalizację zbiorów muzealnych w celu ułatwienia ich dostępności, zintegrowanie programów łączących zdigitalizowane zasoby kultury w sieci wirtualne.

Istotne jest przy tym unowocześnianie wyposażanie instytucji w odpowiedni sprzęt elektroniczny i komputerowy, jak również procesu zarządzania sferą kultury i usług kulturalnych oraz doskonalenie kadr zarządzających.

Kultura Teatr Inowrocław Bydgoszcz Toruń Opera Filharminia

Balet Romeo et Juliette w wykonaniu aktorów moskiewskiego Teatru Bolszoj i muzyków orkiestry Federeacji Rosyjskiej, Palais des congrès de Paris, Paryż 2014 r.

 Rozwój oferty kulturalnej.

 Istotna jest promocja i wdrażanie nowoczesnej technologii w produkcji oraz dystrybucji dóbr i usług kultury. Służyć to ma wzmocnieniu konkurencyjności instytucji kultury i przedsiębiorstw działających w przemysłach kultury, a przez to pośrednio rozwój oferty kulturalnej na terenie regionu.

Kultura Culture Культура

Balet Romeo i Julia w Palais des Congrès de Paris

 Podejmowanie działań na rzecz ratowania zbiorów muzealnych.

Kultura w ujęciu historycznym ujmowana jest także w zbiorach muzealnych, np. w dziełach sztuki: malarstwie, rzeźbie, literaturze, zabytkach wyposażenia, w tym meblach oraz znaleziskach archeologicznych. Ważnymi działaniami są konserwacja i digitalizacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz zbiorów filmowych, wspieranie rozwoju muzealnych pracowni konserwatorskich oraz nowych technik konserwacji zabytków ruchomych, dofinansowanie wykonania kopii starodruków i inkunabułów.

 Podejmowanie działań na rzecz konserwacji zabytków historycznych i archeologicznych.

Konserwacja zabytków historycznych i archeologicznych jest przejawem kultury, szacunkiem dla dorobku kulturowego dziesiątek lub setek pokoleń. Brak podejmowania działań na rzecz konserwacji zabytków historycznych i archeologicznych skutkować może regresem kulturowym i negatywną uniformizacją, zacieraniem wartości jakie niesie ze sobą kultura. Kierunek ma duży wpływ na budowanie i umacnianie tożsamości regionalnej, zachowanie istoty dziedzictwa kulturowego, przekazywanego zgodnie z tradycją z pokolenia na pokolenie, co jest jednym z czynników zrównoważonego rozwoju regionu.

 Digitalizacja zasobów kulturalnych i przyrodniczych.

Istotna jest digitalizacja zasobów kulturalnych, w tym zbiorów muzealnych oraz zasobów przyrodniczych regionu, m.in. obszarów chronionych, cennych obiektów przyrodniczych i kulturowych. Połączone zdigitalizowane zasoby kulturalne i przyrodnicze mogą być udostępniane w sieciach wirtualnych, a przez to przyczynią się do zwiększenia dostępności do kultury i będą miały wpływ na rozwój oferty turystycznej regionu. Digitalizacja, jako nowoczesne narzędzie techniki, pozwoli na efektywne przekazywanie kultury oraz wartości, jakie ze sobą niesie kolejnym pokoleniom, w tym zachowanie ciągłości kulturowej. Służy także udokumentowaniu zasobów przyrodniczych w obliczu przeobrażeń w krajobrazie, powodowanych przez urbanizację, industrializację, zanieczyszczanie środowiska naturalnego, w tym jego degradację. Digitalizacja wspomnianych zasobów pozwoli odkryć lub docenić na nowo walory kulturalne i przyrodnicze regionu. Ponadto zwróci uwagę na ich niszczenie, zwiększy szansę na ratowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz uchroni przed jego zatraceniem i zapomnieniem.

Prehistoric forest in river Smiernia valley in Krusza Zamkowa near Inowroclaw, Poland (fot. A. Janowski)

Stary las w dolinie rzeczki Smierni w Kruszy Zamkowej koło Inowrocławia / Old forest in river Smiernia valley in Krusza Zamkowa near Inowroclaw, Poland / Старий ліс у долині річки Смерня в селі Круша Замківа недалеко від міста Іновроцлав / Vieille forêt dans la vallée de la rivière Smiernia dans le village de château Krusza Zamkowa près de la ville de Inowrocław (fot. A. Janowski)

Budowanie tożsamości lokalnej i wykreowanie marki regionu z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych.

Kierunek działania zakłada m.in. zachowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego oraz rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez tworzenie zintegrowanych regionalnych produktów kultury, wzmocnienie działalności programowej instytucji artystycznych oraz zachowanie i ochronę krajobrazu wsi.

Znaczenie kultury w kierunku działania polega na budowie marki towarów i usług mogących być przedmiotem dystrybucji poza powiatem w tym systemu promocji kulturalnej regionu – opracowanie spójnej polityki promocji regionu w oparciu o dziedzictwo kulturowe, ofertę kulturalną oraz konkurencyjność dóbr i usług.

Concert live Poland

Koncert Janusza Radka na dziedzińcu średniowiecznego Ratusza Staromiejskiego Toruń 2014 r. / Janusz Radek concert on courtyard of medieval City Hall in Torun in 2014

Kultura i polityka kulturalna mają wpływ na rozwój i promocję regionu, w tym na pozytywne kształtowanie jego wizerunku.

Kultura tworzy silną tożsamość kulturową na poziomie lokalnym i regionalnym, wpływa na usunięcie dyskryminacji i integrację osób wykluczonych zamieszkujących region. Ponadto buduje spójność i solidarność społeczną, stwarzając równe szanse dla wszystkich społeczności i grup społecznych. Poza tym ma wpływ na zrównoważony rozwój regionu oraz na „orientację na poprawę jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń, przy zapewnieniu ochrony i zachowania zasobów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego oraz właściwej struktury demograficznej społeczeństwa, przy uznaniu wykształcenia, wiedzy, informacji i kultury za fundament społeczno-gospodarczego rozwoju.”

Kapitał społeczny regionu może być budowany przez aktywizację i mobilizację partnerów lokalnych i regionalnych w realizacji programów socjoedukacyjnych w oparciu o kulturę oraz wspieranie inicjatyw obywatelskich na rzecz realizacji integracji społecznej.

 Opracowano na podstawie: Starostwo Powiatowe w Inowroclawiu, Biuro Rozwoju i Inicjatyw Europejskich.

***

La culture est notre bien, notre trésor commun. Laissez-nous l’utilisons tous.

La culture est les réalisations accumulées par des dizaines voire des centaines de générations.

Dans les zones avec un niveau plus élevé de la culture, l’économie est plus développé.

 Amélioration de l’accessibilité aux sites culturels.

En Pologne, il existe de grandes différences régionales dans l’accès à la culture. En particulier la disproportion évidente entre l’accès à la culture, urbain et rural. Développement durable conséquent délibérée de la culture, de combler les inégalités dans l’accès aux services éducatifs et d’événements culturels.

Un objectif important est de soutenir des projets culturels novateurs, par exemple. L’utilisation des médias, la numérisation des collections de musées en vue de faciliter leur disponibilité, intégrer des programmes liant les ressources culturelles numérisées dans un réseau virtuel.

Il est essentiel de doter les institutions, y compris la mise à jour de l’équipement électronique et informatique pertinente, ainsi que le processus de gestion de la sphère de la culture et des services culturels et l’amélioration des gestionnaires.

Le développement de l’offre culturelle.

Il est important pour la promotion et la mise en œuvre de technologies modernes dans la production et la distribution des biens et services culturels. Servir elle doit renforcer la compétitivité des institutions et des entreprises culturelles opérant dans les industries culturelles, et donc indirectement le développement de l’offre culturelle de la région.

 Prise des mesures pour sauver la collection du musée.

Culture perspective historique est également reconnu dans les musées, par exemple. Dans des œuvres d’art: peinture, sculpture, littérature, matériel de monuments, y compris des meubles et des découvertes archéologiques. Des actions importantes sont la conservation et la numérisation des objets de musée, archives, livres anciens, collections de livres et collections de films, de soutenir le développement d’ateliers de conservation du musée et de nouvelles techniques pour la conservation des monuments mobiles, accordent de faire des copies de livres anciens et incunables.

 Prise des mesures pour la conservation des sites historiques et archéologiques.

Préservation des sites historiques et archéologiques est une manifestation de la culture, le respect pour des dizaines de patrimoine culturel ou des centaines de générations. Le manque d’action pour la conservation des historiques et archéologiques peut entraîner l’uniformisation culturelle recours et négatif, brouillant les valeurs posées par la culture. Direction a un grand impact sur la construction et le renforcement de l’identité régionale, en préservant l’essence du patrimoine culturel, transmise conformément à la tradition de génération en génération, qui est l’un des facteurs de développement durable de la région.

La numérisation du culturel et naturel.

Il est important à la numérisation des ressources culturelles, y compris les collections et les ressources naturelles de la région, y compris les zones protégées, sites naturels et culturels de valeur. Les ressources naturelles et culturelles numérisées combinées peuvent être partagés des réseaux virtuels, et contribuent ainsi à améliorer l’accès à la culture et auront une incidence sur le développement de l’offre touristique de la région. La numérisation, comme un outil moderne de techniques permettent une transmission efficace de la culture et les valeurs qu’elle apporte aux générations futures, y compris la préservation de la continuité culturelle. Il sert également à documenter les ressources naturelles dans le visage de transformations dans le paysage causées par l’urbanisation, l’industrialisation, la pollution de l’environnement, y compris sa dégradation. La numérisation de ces ressources permettra de découvrir ou re-évaluer les valeurs culturelles et naturelles de la région. En outre, ils sont attentifs à leur destruction, augmenter les chances de sauver le patrimoine culturel et naturel, et de les protéger contre une «perdre et d’oublier.

Raum der Rotunde Palace Lubostron in Lubostron nahe der Stadt Inowroclaw

Rotunda Hall in Palace Lubostroń in Lubostroń near the town Inowroclaw

 Construction de l’identité locale et création de la marque dans la région avec l’utilisation des valeurs naturelles, culturelles et historiques.

Sens de l’action suppose, entre autres, la préservation et la protection du patrimoine et le développement de l’infrastructure culturelle culturelle par la création de produits culturels régionaux intégrés, de renforcer l’activité de programme des institutions artistiques et la préservation et la protection du paysage rural.

L’importance de la culture dans le sens de l’action est de construire la marque de produits et services admissibles pour distribution à l’extérieur du district, y compris le système de promotion culturelle de la région – de développer une politique cohérente pour la promotion de la région basé sur le patrimoine culturel, le offre culturelle et de la compétitivité des biens et services.

Culture et politique culturelle ont un impact sur le développement et la promotion de la région, y compris l’évolution positive de son image.

Culture crée une forte identité culturelle au niveau local et régional, affecte l’élimination de la discrimination et de l’intégration des personnes exclues vivant dans la région. En outre, il renforce la cohésion et la solidarité sociale, l’égalité des chances pour toutes les communautés et les groupes sociaux. En outre, il a un impact sur le développement durable de la région et «l’orientation pour améliorer la qualité de vie des générations actuelles et futures, en assurant la protection et la conservation du patrimoine naturel et culturel ainsi que la structure démographique appropriée de la société, tout en reconnaissant l’éducation, la connaissance, l’information et la culture comme le fondement du développement économique et social “.

Le capital social de la région peut être construit par l’activation et la mobilisation des partenaires locaux et régionaux dans la mise en œuvre de programmes socio-éducatifs basés sur la culture et en soutenant les initiatives civiles pour la réalisation de l’intégration sociale.

Sztuka gotycka średniowieczna, Gothic art in Medieval Times

Ratusz Miejski w Toruniu, Ратуша в Торуні, Rathaus in Torun, Hôtel de ville de Torun

AJ

***

Culture is our good, our common treasure. Let us all use it.

Culture is the achievements accumulated through tens or even hundreds of generations.

In areas with a higher level of culture, the economy is more developed.

Improvement of accessibility to cultural sites.

In Poland there are large regional differences in access to culture. Particularly evident disproportion between access to culture, urban and rural. Therefore purposeful sustainable development of culture, bridging inequalities in access to educational services and cultural events.
An important objective is to support innovative cultural projects, eg. Use of media, digitization of museum collections in order to facilitate their availability, integrate programs linking digitized cultural resources in a virtual network.
It is essential to equip institutions including the updating of the relevant electronic and computer equipment, as well as the process of managing the sphere of culture and cultural services and the improvement of managers.

The development of the cultural offer.

It is important to the promotion and implementation of modern technologies in the production and distribution of cultural goods and services. Serve it has to strengthen the competitiveness of cultural institutions and companies operating in the cultural industries, and thus indirectly the development of cultural offerings in the region.

Taking action to save the museum’s collection.

Culture historical perspective is also recognized in museums, for example. In works of art: painting, sculpture, literature, monuments equipment, including furniture and archeological finds. Important actions are conservation and digitization of museum objects, archival records, old books, book collections and film collections, supporting the development of museum conservation workshops and new techniques for conservation of movable monuments, grant making copies of antique books and incunabula.

Taking action for the conservation of historical and archaeological sites.

Preservation of historical and archaeological sites is a manifestation of culture, respect for cultural heritage tens or hundreds of generations. Lack of action for the conservation of historical and archaeological may result in recourse and negative cultural uniformity, blurring values ​​posed by culture. Direction has a big impact on building and strengthening of regional identity, preserving the essence of cultural heritage, transmitted in accordance with the tradition from generation to generation, which is one of the factors of sustainable development of the region.

The digitization of cultural and natural.

It is important to digitization of cultural resources, including collections and natural resources of the region, including protected areas, valuable natural and cultural sites. The combined digitized cultural and natural resources can be shared virtual networks, and thus help to improve access to culture and will affect the development of the tourist offer of the region. Digitization, as a modern tool techniques enable the efficient transmission of culture and the values ​​it brings to future generations, including the preservation of cultural continuity. It also serves to document the natural resources in the face of transformations in the landscape caused by urbanization, industrialization, pollution of the environment, including its degradation. Digitization of these resources will help discover or re-evaluate the cultural and natural values ​​of the region. In addition, they pay attention to their destruction, increase the chance of saving the cultural and natural heritage, and protect against its’ losing and forgetting.

Building local identity and create brand in the region with the use of natural, cultural and historical.

Direction of action assumes, among others preservation and protection of cultural heritage and development of cultural infrastructure through the creation of integrated regional cultural products, strengthen program activity artistic institutions and the preservation and protection of the rural landscape.
The importance of culture in the direction of action is to build the brand of goods and services eligible for distribution outside the district including the system of cultural promotion of the region – to develop a coherent policy for promotion of the region based on cultural heritage, the cultural offer and the competitiveness of goods and services.
Culture and cultural policy have an impact on the development and promotion of the region, including the positive development of its image.
Culture creates a strong cultural identity on the local and regional level, affects the elimination of discrimination and the integration of excluded people living in the region. Moreover, it builds cohesion and social solidarity, creating equal opportunities for all communities and social groups. Besides it has an impact on the sustainable development of the region and “orientation to improve the quality of life for current and future generations, ensuring the protection and conservation of natural and cultural heritage as well as appropriate demographic structure of society, while recognizing education, knowledge, information and culture as the foundation of social and economic development. ”
The social capital of the region can be built through activation and mobilization of local and regional partners in the implementation of socio-educational programs based on culture and supporting civil initiatives for the realization of social integration.

Lagoon-Koronowski-Brda-Fluss-Bay-Polen-slow-slow-down-Kajak-Kuyavia-Pomerania-Tiefland-Tiefland-Tiefland-Fluss-mountain-Berg-schoen-Wald.jpg

Brda-River near Koronowski Bay/Lagoon in Pologne – perfect for kayaks – Kuyavia-Poméranie – plaine montagne rivière Brda et belle foret

AJ

Leave a Reply

%d bloggers like this: