Literacki Sopot “hispano” 2017 – Targi Książki / Feria del Libro / Sopot by the Book – Book Fairs, Poland / Sopot Littéraire – Salon du livre / Kirjamessuilla Sopotissa / Sopot Kitap yarminkese

“Literacki Sopot” – Hola Hispano! i Targi Książki w Sopocie 17-20.08.2017 r.

Gdy w góry do Zakopanego od lat przyjeżdżali artyści, tak nad morze – do Sopotu licznie przybywali jedni z nich – literaci. Choć ich motywacja przyjazdu mogła być ewentualnie zgoła inna, nic nie zmienia faktu, że w Sopocie od okresu przedwojennego do dzisiaj działało kilkudziesięciu pisarzy i poetów a część z nich nadal tworzy (Tekst i fot. Adam Lech Janowski 2017 – 2018).

*****

BOOK KNIGA livre ksiazka pologne polen buch polska inowrocław poland fairs show sopot sea new read ebook online lire wydawnictwo

Targi Książki Sopot 2017 – Audycja na żywo radio TOK FM / Book Fair Sopot 2017 – Live broadcast TOK FM radio.

BOOKs new york KNIGi livre ksiazka pologne polen buch polska inowrocław poland fairs show sopot sea new read ebook online lire wydawnictwo

Standy na Targach Książki w Sopocie / Stands on Book Fair Sopot 2017

***

Niektórzy z nich urodzili się w Sopocie, inni po wojnie przyjechali tu np. ze Śląska, z Wilna lub ze Lwowa. Ich utwory odzwierciedlają m.in. Żywioły oraz Morze i Wyprawy w Świat, np.:

 • Żywioły: “Posłańcy żywiołów”, “Żywioł wszelki” – Zbigniew Jankowski,
 • Motyw Wody – “Panna – Fontanna”, czy “Fałszywe łzy” to baśnie Jerzego Afanasjewa,
 • Motyw Ognia – “Wypalona Dolina”, “Ciało i Płomień” to wiersze Teresy Ferenc,
 • Motyw Powietrza – “Tlen”, “Niebo w grudniu” to utwory Krzysztofa Kuczkowskiego,

 

 • W służbie morza – “W służbie morza”, “Sen o morskiej potędze” – Stanisława Fleszarowa-Muskat,
 • “O dwóch Wikingach i jednej Wikingowej”, “Kapitanówna” – Maria Zofia Pruszkowska-Karwowska,
 • Na obczyźnie – “Wypędzeni do raju”, “Imigranci..” – Krzysztof Maria Załuski,
 • Wyprawy po skarby – “Bogowie, złoto, karabiny”, “Republika piratów” – Sławomir Sierecki.
book houston missisipi orlean las vegas usa chicago canada ottawa russia cool sopot florida california san diego francisco green point

Targi Książki – plac przy “Monciaku” –  Plac Przyjaciół Sopotu dalej Skwer Kuracyjny – Sopot Book Fair 2017 — Sopot Friends Place near the Famous “Monciak” Promenade.

To tylko przykłady, bowiem pisarzy, poetów i dramatopisarzy z Sopotu, licząc razem – są dziesiątki a tematyka utworów oczywiście jest przeróżna, choć przeważa przemożne i stale nawiązywanie do Morza – Siły Najwyższej, głównego wyznacznika życia lub punktu odniesienia wielu Sopocian, Pomorzan lub Kaszubów. Bogata tradycja literacka jeszcze sprzed II Wojny Światowej zobowiązuje, stąd m.in. coroczne wydarzenie pt. “Literacki Sopot”. Program Literackiego Sopotu Anno Domini 2017 oprócz Targów Książki objął także spotkania literackie, dyskusje, warsztaty i projekcje filmowe.

Dyskusje prowadzone w ramach “Literackiego Sopotu”, m.in.:

“Europa wspólnotowa i narodowa. Dwie filozofie.Miguel de Unamuna i José Ortega y Gasset.” – Debata z udziałem Marii Isabel Ferreiro Lavedan, Javiera Zamory Bonilli i Manuela Menendeza Alzamory

“Czy ludzie wolą dyktatury, czy tylko muszą je znosić? – Debata z udziałem Yoani Sanchez, Mikala Hema i Radosława Markowskiego.

***

Literacki Sopot – by Book – Littéraire – wyjątkowe spotkanie miłośniczek i miłośników książki-wydawcy-autorzy-event-show-Poland-discussion, screenings-thinking-reading-authors-publishers-book-lovers world***

Literacki Sopot – Sopot by Book – Book Fair in Sopot 17-20 August 2017

When artists visited the mountains in Zakopane for years, so did the sea – amongs them the writers came to Sopot. Although their motivation for the arrival could be possibly quite different, nothing changes the fact that in Sopot from the pre-war period until today several dozen writers and poets was writing there, or some of them still create. Some of them were born in Sopot, others after the war came, for example, from Silesia, from Vilnius or Lviv. Their works reflect, among others Elements and Sea and Expeditions in the World (Text and photo: Adam Lech Janowski ⓒ 2017 – 2018):

 • “Messengers of the elements”, “Any element” – Zbigniew Jankowski,
 • The Water theme – “Miss – Fountain”, or “False tears” is the fairy tales of Jerzy Afanasjew,
 • The Fire theme – “Burned Valley”, “Body and Flame” are poems by Teresa Ferenc,
 • The Air theme – “Oxygen”, “Heaven in December” are pieces by Krzysztof Kuczkowski,
 • In the service of the sea – “In the service of the sea”, “Dream of sea power” – Stanisław Fleszarowa-Muskat,
 • “About two Vikings and one Viking women”, “Captain women” – Maria Zofia Pruszkowska-Karwowska,
 • In exile – “Expelled to Paradise”, “Immigrants ..” – Krzysztof Maria Załuski,
 • Treasures for treasures – “Gods, gold, rifles”, “Pirate Republic” – Sławomir Sierecki.

These are just examples, because there are dozen of writers, poets and playwrights from Sopot. The subject matter of the writings is of course various, though overwhelming and constantly referring to the Sea – Supreme Force, the main determinant of life or reference point of many of inhabitants of Sopot, Pomeranians or Kashubians. The rich literary tradition before the Second World War obliges, hence annual event “Literary Sopot”.

The Literary Sopot program Anno Domini 2017, apart from the Book Fair, also included literary meetings, discussions, workshops and film screenings.

Discussions, included the topics:

“Community and national Europe, two philosophies: Miguel de Unamun and José Ortega y Gasset.” – Debate with Dr. María Isabel Ferreiro Lavedán, Dr. Javier Zamora Bonilli and Dr. Manuel Menéndez Alzamora.

“Do people prefer dictatorships or just have to endure them?” – Debate with the participation of Yoani Sánchez, Mikal Hem and Radosław Markowski.

***

BOOKs new york KNIGi livre ksiazka pologne polen buch polska inowrocław poland fairs show sopot sea new read ebook online lire wydawnictwo

Standy na Targach Książki w Sopocie / Stands on Book Fair Sopot 2017

book indianapolis usa chicago canada ottawa alaska russia stop dancing cool photos sopot florida california san diego francisco green point

Zakochane Po Uszy Targi Książki! – Book Fair Sopot Over Hills in Love!

Dumas Hugo Exupery Mickiewicz Słowacki Tołstoj Pielewin Hobbit Znak Wydawnictwo Book Novel Powieść Sopot Targi Książki Literackie Literature

Sopot Targi Książki 2017 – Plac Przyjaciół Sopotu – Sopot Book Fair – Sopot Friends Place

Targi-książki Warszawa-Sopot-Kraków-PkiN-Stadion-Narodowy Book-Fairs-Show-Wystawa-Stand Ptak-Warsaw-Expo-Wroclaw-Poznan-Katowice-Gdansk-Gdynia unique promoting-reading-integrating

***

Literacki Sopot “Hola Hispano” – Sopot por Libro – Feria del Libro en Sopot 17-20 de agosto de 2017
Cuando los artistas visitaron las montañas en Zakopane durante años, también lo hizo el mar, entre ellos los escritores llegaron a Sopot. Aunque su motivación para la llegada podría ser posiblemente bastante diferente, nada cambia el hecho de que en Sopot desde el período anterior a la guerra hasta el día de hoy, varias docenas de escritores y poetas escribían allí, o algunos de ellos todavía crean.

Algunos de ellos nacieron en Sopot, otros después de la guerra llegaron, por ejemplo, de Silesia, de Vilnius o Lviv. Sus obras reflejan, entre otros Elementos y Mar y Expediciones en el Mundo (Texto y foto: Adam Lech Janowski ⓒ 2017 – 2018):

 • “Mensajeros de los elementos”, “Cualquier elemento” – Zbigniew Jankowski,
 • El tema de Agua – “Miss – Fountain”, o “False tears” son los cuentos de hadas de Jerzy Afanasjew,
 • El tema del Fuego – “Burned Valley”, “Body and Flame” son poemas de Teresa Ferenc,
 • El tema de Air – “Oxygen”, “Heaven in December” son piezas de Krzysztof Kuczkowski,
 • Al servicio del mar – “Al servicio del mar”, “Sueño de poder marítimo” – Stanisław Fleszarowa-Muskat,
 • “Alrededor de dos vikingos y una mujer vikinga”, “Capitán mujer” – Maria Zofia Pruszkowska-Karwowska,
 • En el exilio – “Expulsado al Paraíso”, “Inmigrantes …” – Krzysztof Maria Załuski,
 • Tesoros por tesoros: “Dioses, oro, rifles”, “República Pirata” – Sławomir Sierecki.


Estos son solo ejemplos, porque hay docenas de escritores, poetas y dramaturgos de Sopot. El tema de los escritos es, por supuesto, vario, aunque abrumador y se refiere constantemente al Mar – Fuerza Suprema, el principal determinante de la vida o punto de referencia de muchos habitantes de Sopot, Pomerania o Cachubo. La rica tradición literaria antes de la Segunda Guerra Mundial obliga, por lo tanto, el evento anual “Literary Sopot”.
El programa Literary Sopot Anno Domini 2017, además de la Feria del Libro, también incluyó reuniones literarias, debates, talleres y proyecciones de películas.

 

Discusiones, incluidos los temas:


“Comunidad y Europa nacional, dos filosofías: Miguel de Unamun y José Ortega y Gasset”. – Debate con la Dra. María Isabel Ferreiro Lavedán, el Dr. Javier Zamora Bonilli y el Dr. Manuel Menéndez Alzamora.

“¿Las personas prefieren las dictaduras o simplemente tienen que soportarlas?” – Debate con la participación de Yoani Sánchez, Mikal Hem y Radosław Markowski.

***

BOOK KNIGA pittsburgh nevada colorado denver miami detroi chicago livre ksiazka pologne polen buch poland fairs show sopot ohio virginia toronto quebeq

Pawilony Targów Książki na Placu Przyjaciół Sopotu koło “Monciaka”. Literacka Uczta dla oczu i duszy / Book Fair pavilions at the Friends of Sopot Square near the “Monciak” promenade. A literary feast for the eyes and soul.

Literatur Sopot – Sopot kirja – kirjamessuilla Sopotissa 17-20 elokuu 2017

Kun taiteilijat vierailivat Zakopane-vuorten vuosia, samoin kuin meri – myös ne, jotka kirjoittajat tulivat Sopotiin. Vaikka heidän motivaationsa saapumiselle voisi olla melko erilainen, mikään ei muuta sitä tosiasiaa, että Sopotissa sotaa edeltävästä ajanjaksosta tähän päivään mennessä siellä kirjoitettiin useita kymmeniä kirjailijoita ja runoilijoita tai jotkut heistä vielä luoneet. Jotkut heistä ovat syntyneet Sopotissa, toiset sodan jälkeen esimerkiksi Sleesiasta, Vilnasta tai Lvivistä. Heidän teoksensa heijastavat mm. Elements and Sea ja Expeditions in the World (Teksti ja kuva: Adam Lech Janowski ⓒ 2017 – 2018).

***

Literacti Sopot – Сопот 17-20 тамызда Сопот қаласында кітап-кітап жәрмеңкесімен өтеді

Суретшілер Закопане тауларына бірнеше жылдар бойы келгенде, Теңізде де жазушылар Сопотқа келді. Олардың келуіне деген мотивациясы басқаша болуы мүмкін болғанымен, Сопотқа дейін соғысқа дейінгі кезеңнен бүгінгі күнге дейін бірнеше ондаған жазушы мен ақын жазған, немесе олардың кейбіреулері әлі де пайда болған фактіні ештеңе өзгертпейді. Олардың кейбіреулері Сопотта туылды, басқалары соғыстан кейін, мысалы, Силезиядан, Вильнюстен немесе Львовтан келді. Олардың еңбектерінде әлемдегі Elements, Sea және Expeditions (Мәтін және фото: Адам Лех Жановски 2017 – 2018) көрсетіледі.

***

Литератик Сопот – Сопот по книжной ярмарке в Сопоте 17-20 августа 2017 г.

Когда художники много лет посещали горы Закопане, так же как и море, среди них писатели приехали в Сопот. Хотя их мотивация к приезду может быть совершенно иной, ничто не меняет того факта, что в Сопоте с довоенного периода до сегодняшнего дня там писали несколько десятков писателей и поэтов, или некоторые из них все еще создают. Некоторые из них родились в Сопоте, другие после войны, например, из Силезии, из Вильнюса или Львова. Их работы отражают, среди прочего, «Элементы и море и экспедиции в мире» (Текст и фото: Адам Лех Яновски ⓒ 2017 – 2018).

***

Targi Książki Book fairs show Libro Livre Kniga Kniha Sopot Gdańsk Trójmiasto Gdynia morze review Poland news authors publishing houses Polish polskie wydawnictwa

Elegancja i czułość podczas Targów Książki w Sopocie na “Monciaku” / Elegance and affection 🙂 during Book Fair in Sopot, Poland on famous treadmill on Heros of Monte Casino avenue.

Literature Sopot – Sopot Könyv – könyv vásáron Sopotban 2017. Augusztus 17-20

Amikor a művészek éveken át meglátogatták a hegyeket Zakopane-ban, a tenger is véget vetett – amint az írók Sopotba jöttek. Bár az érkezésük motivációja valószínűleg egészen más lehet, semmi sem változtatja meg azt a tényt, hogy Sopotban a háború előtti időszakból mindeddig több tucat író és költő írta ott, vagy ezek közül még mindig létre. Néhányan közülük Sopotban született, mások a háború után jöttek például Sziléziából, Vilniusból vagy Lvivből. Műveik tükrözik többek között az Elemeket és a tengereket és a világ expedícióit (Szöveg és fotó: Adam Lech Janowski 2017 – 2018).

***

Literacki Sopot – Sopot av Bok – Bokmässa i Sopot 17-20 augusti 2017


När konstnärer besökte bergen i Zakopane i åratal, så gjorde havet – för dem som författarna kom till Sopot. Även om deras motivation för ankomsten kan vara möjligen helt annorlunda förändras ingenting det faktum att i Sopot från förkrigstiden fram till idag skrev flera dussin författare och poeter där eller några av dem fortfarande skapar. Några av dem föddes i Sopot, andra efter kriget kom till exempel från Silesien, från Vilnius eller Lviv. Deras verk återspeglar bland annat element och hav och expeditioner i världen (Text och foto: Adam Lech Janowski ⓒ 2017 – 2018).

***

Literacki Sopot – Sopot ved bog – Bogmesse i Sopot 17-20 august 2017

Da kunstnere besøgte bjergene i Zakopane i årevis, så gjorde havet – for dem, blev forfatterne kommet til Sopot. Selvom deres motivation for ankomsten måske kunne være helt anderledes, ændrer intet det faktum, at der i Sopot fra førkrigstidspunktet indtil i dag var flere dusin forfattere og digtere der, eller nogle af dem stadig skaber. Nogle af dem blev født i Sopot, andre efter krigen kom for eksempel fra Silesien, fra Vilnius eller Lviv. Deres værker afspejler bl.a. elementer og hav og ekspeditioner i verden (Tekst og foto: Adam Lech Janowski ⓒ 2017 – 2018).

***

Literarisch Zopot – Sopot by Book – Buchmesse in Sopot 17.-20. August 2017

Als die Künstler jahrelang die Berge in Zakopane besuchten, so auch das Meer – unter ihnen kamen die Schriftsteller nach Sopot. Obwohl ihre Motivation für die Ankunft möglicherweise ganz anders sein könnte, ändert nichts die Tatsache, dass in Sopot aus der Vorkriegszeit bis heute mehrere Dutzend Schriftsteller und Dichter dort geschrieben haben, oder einige von ihnen noch schaffen. Einige von ihnen wurden in Sopot geboren, andere nach dem Krieg kamen zum Beispiel aus Schlesien, aus Vilnius oder Lviv. Ihre Arbeiten reflektieren unter anderem Elemente und Meer und Expeditionen in der Welt (Text und Foto: Adam Lech Janowski ⓒ 2017 – 2018).

***

Literacki Sopot – Sopot by Book – Fiera del libro a Sopot dal 17 al 20 agosto 2017

Quando gli artisti hanno visitato le montagne di Zakopane per anni, così ha fatto il mare – tra loro gli scrittori sono venuti a Sopot. Anche se la loro motivazione per l’arrivo potrebbe essere del tutto diversa, nulla cambia il fatto che a Sopot dal periodo prebellico fino ad oggi diverse scritture e poeti vi scrivessero, o che alcuni di loro ancora creino. Alcuni di loro nacquero a Sopot, altri dopo la guerra, per esempio, dalla Slesia, da Vilnius o da Leopoli. Le loro opere riflettono, tra gli altri, Elements and Sea and Expeditions nel mondo (Testo e foto: Adam Lech Janowski ⓒ 2017 – 2018).

***

Literacki Sopot – Sopot por Livro – Feira do Livro em Sopot 17-20 de agosto de 2017

Quando os artistas visitaram as montanhas em Zakopane durante anos, o mesmo aconteceu com o mar – entre eles, os escritores chegaram a Sopot. Embora sua motivação para a chegada pudesse ser bem diferente, nada muda o fato de que, em Sopot, do período pré-guerra até hoje, várias dezenas de escritores e poetas estavam escrevendo ali, ou alguns deles ainda criam. Alguns nasceram em Sopot, outros depois da guerra, por exemplo, da Silésia, de Vilnius ou Lviv. Seus trabalhos refletem, entre outros: Elementos e Mar e Expedições no Mundo (Texto e foto: Adam Lech Janowski ⓒ 2017 – 2018).

Kapuściński Wałęsa Masłowska Cherezińska Hobbit Znak Wydawnictwo Book Novel Powieść Sopot Targi Książki Literackie Literature

Sopot Targi Książki 2017 – Plac Przyjaciół Sopotu dalej Skwer Kuracyjny – Sopot Book Fair – Sopot Friends Place.

***

Літературний Сопот – Сопот книжковою ярмарок у Сопоті 17-20 серпня 2017 року

Коли художники багато років відвідують гори в Закопане, то й море – серед них письменники прийшли до Сопоту. Хоча їх мотивація для приїзду може бути, можливо, зовсім іншою, ніщо не змінює того факту, що в Сопоті з довоєнного періоду до сьогодні в ньому написано кілька десятків письменників і поетів, або деякі з них все ще створюють. Деякі з них народилися в Сопоті, інші після війни, наприклад, з Сілезії, з Вільнюса або Львова. Їхні твори відображають, серед інших: Елементи і море і експедиції у світі (Текст і фото: Адам Лех Яновський ⓒ 2017 – 2018).

***

Sopot Littéraire – Sopot par Livre – Salon du livre à Sopot 17-20 août 2017

Quand les artistes ont visité les montagnes de Zakopane pendant des années, la mer a fait de même – parmi eux les écrivains sont venus à Sopot. Bien que leur motivation pour l’arrivée puisse être assez différente, rien ne change le fait qu’à Sopot de l’avant-guerre jusqu’à aujourd’hui, plusieurs dizaines d’écrivains et de poètes y écrivaient, ou que certains d’entre eux créent encore. Certains d’entre eux sont nés à Sopot, d’autres après la guerre, par exemple, de Silésie, de Vilnius ou de Lviv. Leurs œuvres reflètent, entre autres: Éléments et Mer et Expéditions dans le monde (Texte et photo: Adam Lech Janowski ⓒ 2017 – 2018).

***

Literacki Сопот – Сопот сатып алырга китаплар – Китап ярминкәсе ” Сопоте 17-20 август 2017

Кайчан артистлар булдылар тауларында ” Закопане, күп еллар дәвамында, дићгездђ – алар арасында язучылар килгән иде Сопот. Хәер, аларның мотивация килешенә, бәлки, булырга мөмкин иде, бөтенләй башка, берни дә үзгәртә факт, дип Сопоте нче довоенного чоры бүгенге көнгә кадәр берничә дистә язучыларыбыз, яза анда, яки аларның кайберләре бүгенге көнгә кадәр булдырырга. Аларның кайберләре туган бу Сопоте, башкалар сугыштан соң килдем, мәсәлән, Силезии, Вильнюса яки Львова. Аларның эшен чагылдыра, аерым алганда: элементлары һәм диңгез һәм экспедициях дөньяда (текст һәм фото: Адам Леха Яновский ⓒ 2017 – 2018).

***

Literacki Sopot – Sopot etter bok – Bokmesse i Sopot 17-20 august 2017

Da kunstnere besøkte fjellene i Zakopane i årevis, så gjorde havet – derimot de forfatterne kom til Sopot. Selv om deres motivasjon for ankomst muligens kunne være ganske annerledes, endrer ingenting det faktum at i Sopot fra førkrigstidspunktet til i dag var flere dusin forfattere og diktere skrevet der, eller noen av dem fortsatt oppretter. Noen av dem ble født i Sopot, andre etter krigen kom for eksempel fra Silesia, fra Vilnius eller Lviv. Arbeidene deres reflekterer blant annet: Elementer og sjø og ekspedisjoner i verden (Tekst og bilde: Adam Lech Janowski ⓒ 2017 – 2018).