Lithuania Litwa Lietuva – Czy te miejsca na Litwie są bezpieczne, zabezpieczone przy granicy z Polską między Obwodem Kaliningradzkim a Białorusią?

Czy te miejsca na Litwie są bezpieczne, zabezpieczone przy granicy z Polską między Obwodem Kaliningradzkim a Białorusią? Are these placese secure 18:45? 24.02.2022.

Scenariusz suwalski / Suwalki scenario / Suvalkijos scenarijus

Czy przebrani w komandosi rosyjscy spec-naz przeprani w litewskie mundury zaatakują “Żelazną Wilki” – jednostkę zmechanizowaną od strony Niemna?

Wilki to Gelezinis vilkas, Lietuvos kariuomenes motorizuotoji pestininku brigada, Didziosios kunigaikstienes Birutes motorizuotasis pestininku batalionas. Inna jednostka znajduję się w Rukłe, ale jest położona ponad 90 km na północ, tj. w kierunku Kowna.

Will the Russian special forces disguised in Lithuanian uniforms, attack the “Iron Wolves” – a mechanized unit from the side of the Nemunas?

Wolves are Gelezinis vilkas, Lietuvos kariuomenes motorizuotoji pestininku brigada, Didziosios kunigaikstienes Birutes motorizuotasis pestininku batalionas. Another unit is located in Rukłe, but it is located more than 90 km to the north, i.e. towards Kaunas.

Ar lietuvių uniformomis persirengusios rusų specialiosios pajėgos puls „Geležinius vilkus“ – mechanizuotą dalinį iš Nemuno pusės?

Vilkai yra Gelezinis vilkas, Lietuvos kariuomenes motorizuotoji pestininku brigada, Didziosios kunigaikstienes Birutes motorizuotasis pestininku batalionas. Kitas padalinys yra Ruklėje, tačiau jis yra daugiau nei 90 km į šiaurę, t.y. link Kauno.

Co jeśli 3 grupy z 2 zasadnczych regionów już przedostały się na terytorium Litwy i połączyły się?

Hipopetyczny Scenariusz celem zabezpieczenia tych dróg na Litwie, aby uprzedzać atak wroga i wyznaczyć rekomendacje:

  • 24.02.2022 18:45 przekroczenie granicy litewskiej w 3 miejscach

Grupa 1 i 2 w regionie 1: przybyła z Obwodu Kaliningradzkiego, w każdej po 50 komandosów spec-nazu i Grupa 3 z regionu 2, okolic Grodna na Białorusi – 100 żołnierzy specjalnych. Razem mniejszy batalion = 200 specjalsów.

Po przebyciu kikudziesięciu kilometrów pieszo lub częściowo na pontonach rzeką – dotyczy grupy z Władysławowa, 3 grupy spotykają się nad ranem w lesie – rezerwacie Metelie ok. 25 km od celu – jednostka wojskowa w Olicie, wyposażona w najnowsze niemieckie wozy opancerzone i skład broni.

  • 25.02.2022 komandosi po długim marszu i w oczekiwaniu na właściwe warunki – konieczny jest zmierzch, spędzają dzień na regeneracji sił
  • 26.02.2022 godz. 7:10 czasu polskiego – na 12 minut przed zmierzchem komandosi przemierzają las w kierunku Olity. Po 10 minutach wychodzą z lasu, wstaje świt. Do Olity docierają po godz. 9:20 rano. Stanowiąc dużą siłę, wyposażeni w granaty i inna broń, po stoczeniu walki opanowują jednostkę. Część komandosów pozostaje w jednostce, przygotowując obronę i pieczę nad jeńcami, reszta zajmuje wozy opancerzone i zajmuje kluczowe przejścia przy granicy z Polską, odgradzając resztę Litwy oraz Łotwę i Estonię od większej ilości wojsk NATO i jego zaopatrzenia.

Aby udaremnić akcję, należy wykonać działania przeciwdziałające: przede wszystkim wzmocnić obronę wokół Olity i na wszystkich drogach poprzez liczniejsze wojska NATO, stosowac helikoptery do śledzenia ruchów wojsk nieprzyjaciela.

 

EN

Suwałki scenario:

What if 3 groups from 2 essential regions have already entered Lithuania and merged?

A hypophetical scenario to secure these roads in Lithuania in order to anticipate the enemy’s attack and set recommendations:

02/24/2022 18:45 crossing the Lithuanian border in 3 places

Groups 1 and 2 in Region 1: arrived from the Kaliningrad District, 50 special forces commandos in each, and Group 3 from Region 2, near Grodno, Belarus – 100 special soldiers. Total smaller battalion = 200 specials.

After traveling a few dozen kilometers on foot or partially on pontoons on the river – it concerns the group from Władysławowo, 3 groups meet in the morning in the forest – Metelie reserve, about 25 km from their destination – a military unit in Alytus, equipped with the latest German armored vehicles and a weapon depot.

02/25/2022 commandos after a long march and waiting for the right conditions – dusk is necessary, they spend the day regenerating
02/26/2022 at 7:10 Polish time – 12 minutes before dusk the commandos cross the forest towards Alytus. After 10 minutes, they leave the forest, it is dawn. They reach Alytus after 9:20 a.m. Being a great force, equipped with grenades and other weapons, they take over the unit after the fight. Some commandos remain in the unit, preparing the defense and guarding the prisoners, the rest take up armored vehicles and occupy key passages at the border with Poland, separating the rest of Lithuania, Latvia and Estonia from more NATO troops and its supplies.

To frustrate the action, countermeasures must be taken: first of all, strengthen the defense around Alytus and on all roads through more NATO troops, use helicopters to track the enemy’s movements.

LT

Suvalkų scenarijus:

O jeigu 3 grupės iš 2 esminių regionų jau įžengė į Lietuvą ir susijungė?

Hipofetinis scenarijus, kaip apsaugoti šiuos kelius Lietuvoje, siekiant numatyti priešo puolimą ir pateikti rekomendacijas:

2022-02-24 18:45 kirto Lietuvos sieną 3 vietose

1 ir 2 grupės 1 rajone: atvyko iš Kaliningrado rajono, po 50 specialiųjų pajėgų komandų, o 3 grupė iš 2 srities, prie Gardino, Baltarusijoje – 100 specialiųjų karių. Iš viso mažesnis batalionas = 200 specialiųjų.

Keliasdešimt kilometrų nukeliavus pėsčiomis arba iš dalies pontonais upe – tai liečia grupelę iš Vladislovo, 3 grupės susitinka ryte miške – Metelie rezervate, apie 25 km nuo tikslo – karinis dalinys Alytuje, aprūpintas. su naujausia vokiška šarvuota technika ir ginklų sandėliu.

2022-02-25 Komandos po ilgo žygio ir laukimo tinkamų sąlygų – reikia sutemų, jie dieną leidžia atsinaujinti
2022-02-26 val 7:10 Lenkijos laiku – 12 minučių iki sutemų komandos keliauja mišku Alytaus link. Po 10 minučių jie išeina iš miško, aušta. Alytų jie pasiekia po 9:20 val. Būdami didelės pajėgos, aprūpintos granatomis ir kitais ginklais, po kovos jie perima dalinį. Dalyje lieka dalis komandų, rengiančių gynybą ir saugančių kalinius, likusieji užima šarvuočius ir užima pagrindinius praėjimus pasienyje su Lenkija, atskirdami likusią Lietuvos, Latvijos ir Estijos dalį nuo daugiau NATO karių ir jos atsargų.

Norint sužlugdyti veiksmus, reikia imtis atsakomųjų priemonių: pirmiausia stiprinti gynybą aplink Alytų ir visuose keliuose per daugiau NATO karių, sraigtasparniais sekti priešo judėjimą.