Magiczny Lubostroń – egipska świątynia wśród zieleni

Pałac w Lubostroniu Mansion court courthouse courtyard manor house palace Classicistic

Most beautiful palace in Poland – Pałac Lubostroń in Lubostroń (fot. A. Janowski)

Na wschodnim brzegu Nilu wśród czterdziestu morgów ogrodów i stawów otaczających świątynię Amona-Ra w Karnaku, do której prowadziła aleja procesyjna z czterdziestoma sfinksami i tyloma posągami faraonów, położony na prawym brzegu Noteci pośród zieleni parku i sadzawek, liczących czterdzieści hektarów, Pałac Lubostroń w Lubostroniu stanowi cudowną próbę uczynienia z tego miejsca kujawskiego Luksoru.

Pałac Lubostroń to piękne miejsce. Każde jednak miejsce i jego aurę tworzą ludzie … Mamy nadzieję, że dzięki gościnności Pałacu i Państwa przychylności będą mogli Państwo, Czytelnicy „Naszych Stron”, współtworzyć atmosferę tego miejsca.

To także bardzo szczególne miejsce i potrzeba wiele czasu, aby dostrzec misternie ukryte wartości, które przyświecały jego budowniczym i fundatorom, rodzinie Skórzewskich, w dobie jego powstawania w czasie okupacji Polski w XVIII wieku.

Dlatego też zachęcamy do osobistego odwiedzenia tego cudownego Pałacu i jego jakże pięknego parku z rodziną, przyjaciółmi lub też samemu. Każdy kto tu przyjedzie znajdzie coś dla siebie o każdej porze roku, choć najpiękniej jest w czerwcu kiedy kwitną bujne, rozłożyste i wielobarwne azalie lub podczas corocznego Konkursu Pojazdów Konnych.

Znak graniczny posiadłości w parku w Lubostroniu z datą 1628

Znak graniczny posiadłości w parku w Lubostroniu z datą 1628 (fot. A. Janowski)

Znak graniczny posiadłości w parku w Lubostroniu z datą 1676

Znak graniczny posiadłości w parku w Lubostroniu z datą 1676 r. (fot. A. Janowski)

On the east bank of the Nile in the midst of forty acres of gardens and ponds surrounding the temple of Amun-Ra at Karnak, which was an processional avenue with forty sphinxes and so many statues of pharaohs, located on the right bank of the Notec in the greeness of the park and ponds, counting forty hectares, the Palace Lubostron in Lubostroń is a great attempt to make this place the Kuyavian Luxor.


Lubostron Palace is a beautiful place. However each place and the aura shall be created by the people … We hope that thanks to the hospitality of the Palace and you will be able, the readers of “Our Sites” to co-create the atmosphere of the place.


It is also a very special place and takes a long time to see the intricately hidden values ​​that guided the builders and founders, a family Skorzewski, in the era of its creation during the occupation of Poland in the eighteenth century.


Therefore, we encourage you to personally visit this wonderful palace and such a beautiful park with your family, friends or alone by yourself. Anyone who comes here will find something for him at any time of the year, although most beautiful is in June, when the lush, expansive and multi-colored azaleas bloom or during the annual competition of horse-driven vehicles.

Cytat Tu bezpieczny Georgiki Wergiliusza quota

Cytat Tu bezpieczny… z Georgik Wergiliusza (fot. A. Janowski)