Historia Ukrainy w Orient Expressie

Gdy na obszarze Europy Zachodniej w latach 90. XX wieku kontynuowany był proces integracji państw, w Europie Środkowej i Wschodniej następował proces dezintegracji i fragmentacji państw, rozpad monolitu ZSRR, Jugosławii i Czechosłowacji. Dla Ukrainy i Białorusi była to szansa rozwojowa, patrzyły na Zachód. Oto najważniejsze wydarzenia w historii Ukrainy od upadku ZSRR oraz próba stworzenia struktury, która miała zastąpić ZSRR, czyli Wspólnoty Niepodległych Państw:

Rozpad niespodziewany ZSRR, spiritus movens – Borys Jelcyn chciał usunąć Gorbaczowa, stanąć na czele państwa

– Próba reintegracji republik/państw w ramach struktury, w której Rosja będzie miała dominującą rolę

układ białowieski 8 XII 1991 r. – utworzenie WNP w Wiskuli pod Brześciem, Podpisał go tam prezydent Rosji – Borys Jelcyn, Ukrainy – Leonid Krawczuk i Przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi – Stanisław Szuszkiewicz.

– prezydent Rosji reprezentował hegemonistyczną pozycję, chciał stworzyć konfederację, jeżeli nie, to niekontestowaną hegemonię

Członkowie WNP: 12 państw (aktualnie 11): Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja

– nigdy nie weszły w skład 3 republiki bałtyckie – włączone w 1940 r. na mocy paktu Ribbentrop – Mołotow z 23 VIII 1939 r.

– Wojskowi zaproponowali traktat bezpieczeństwa zbiorowego WNPtraktat taszkiencki 15 V 1992 r. – współdziałanie w zakresie obronności

– decyzja o unieważnieniu umowy z 1922 r. o ustanowieniu ZSRR

– nie weszły w skład wszystkie państwa członkowskie WNP

– weszło tylko 6 państw: Armenia, Rosja, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan – w 1993 r. przyłączyły się Azerbejdżan, Gruzja i Białoruś

– strony zobowiązały się do unikania konfliktu, a jeśli do niego dojdzie rozwiążą go drogą pokojową

– art. 8 : strony nie będą zawierać umów sprzecznych z traktatem

– np. porozumienia z innymi państwami, jeżeli Rosja uzna to za sprzeczne z interesem Rosji – nie będą zawierać żadnych porozumień międzynarodowych, które są sprzeczne z naszymi interesami

– Jelcyn zaoferował ten traktat Polsce w 1993 r., przystąpiła Rumunia, ale się wycofała i wstąpiła do NATO w 1994 r.

– Uregulowanie arsenałów nuklearnych na Białorusi, Ukrainie i Kazachstanie. Kto za nie odpowie? – Nie Sekretarz Generalny…

– 22 I 1993 r. statut WNP;

– masa organów konsolidujących WNP:

Rada Szefów Państw, Rada Szefów Rządów, Rada Ministrów Obrony, Rada Ministrów Spraw Zagranicznych

– Międzynarodowy Komitet Ekonomiczny, Międzyparlamentarne Zgromadzenie WNP, Trybunał Gospodarczy

– podpisano porozumienie 21 XII 1991 r. w Ałma Acie, 4 państwa wraz z Rosją – przekazanie Rosji całych arsenałów broni jądrowej

– podpisano też NPT – układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej z 1 VII 1968 r.

– przekazanie strategicznej broni do ZSRR: Ukraina 31 V 1996 r., Kazachstan IX 1996 r., Białoruś XI 1996 r.

Z państw WNP z Rosją ścisłą współpracę wykazuje tylko Białoruś (Związek Rosji i Białorusi)

Źródło: S. Parzymies, Stosunki Międzynarodowe w Europie, Warszawa 2009 r.

***

When in Western Europe in the 90s of the twentieth century continued the process of integration of the countries in Central and Eastern Europe followed a process of disintegration and fragmentation of countries, the disintegration of the Soviet monolith, Yugoslavia, and Czechoslovakia. Ukraine and Belarus, it was a chance development, looked to the West. Here are the most important events in the history of Ukraine since the collapse of the USSR and the attempt to create a structure that would replace the Soviet Union, or the Commonwealth of Independent States:

Unexpected disintegration of the USSR, the moving spirit – Boris Yeltsin sought to remove Gorbachev to lead the country

– An attempt to reintegrate the republics / states within the structure, in which Russia will have a dominant role

Arrangement of Bialowieza 8 XII 1991 – the creation of the CIS in Wiskuli in Brest, signed it there the president of Russia – Boris Yeltsin, Ukraine – Leonid Kravchuk and President of the Supreme Council of Belarus – Stanislav Shushkevich.

– Russian President represented the hegemonic position, wanted to create a confederation, if not, it’s not contesting the hegemony

Members of the Commonwealth of Independent States: 12 countries (currently 11): Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Armenia, Azerbaijan, Georgia

– Its members have never entered three Baltic republics – incorporated in 1940. Under the Ribbentrop – Molotov pact of 23 August 1939.

– The military offered the CIS collective security treaty – a treaty Tashkent 15 May 1992. – Cooperation in the field of defense

– The decision of cancellation of 1922 on the establishment of the USSR

– In its composition did not come all the Member States of the CIS

– Entered only 6 countries: Armenia, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan – in 1993, joined by Azerbaijan, Georgia and Belarus

– The parties agreed to avoid a conflict, and if it happens solve it by peaceful means

– An article by 8: the parties will not enter into any agreement contrary to the Treaty

– Eg. An agreement with other countries if Russia considers it contrary to the interests of Russia – will not contain any international agreements which are contrary to our interests

– Yeltsin offered this treaty Poland in 1993., Joined Romania, but withdrew and joined NATO in 1994.

Provision of nuclear arsenals in Belarus, Ukraine and Kazakhstan. Who will answer for it? – No. The Secretary-General …

– 22 and 1993. Statutes of the CIS;

– The mass organs of consolidating the CIS:

The Council of Heads of State, Council of Heads of Government, the Council of Defence Ministers, the Council of Ministers of Foreign Affairs

– The International Committee of Economic, Interparliamentary Assembly of the CIS Economic Court

An agreement was signed on 21 XII 1991 in Almaty, 4 countries, including Russia – Russia’s transfer of all nuclear weapon arsenals

– Also signed the NPT – Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons of 1 VII 1968

– The transfer of strategic weapons to the Soviet Union: Ukraine May 31, 1996, Kazakhstan Spetember 1996, Belarus November 1996.

– From CIS countries and Russia to work closely showed only Belarus (Union State of Russia and Belarus)

Source: S. Parzymies International Relations in Europe, Warsaw 2009.