Odkrywanie prahistorii / History revealed

COLLECTION MODA NATURA FASHION ENVIRONMENT PROTECTION ECOLOGY EKOLOGIA NATURE MOTHER EARTH

________ HISTORIA________

PRAHISTORIA I HISTORIA POLSKI DO ZAKOŃCZENIA OKUPACJI 17.09.1993 R.,

ODKRYWANIE PRADZIEJÓW

Za Naszych Dziadów, dla Naszych Ojców i Matek, Cześć i Chwała!

***


Ołtarz ofiarny w sanktuarium w Kruszy Zamkowej fot. pr. zb. p. red. A. Cofty-Broniewskiej

1. Zarys prahistorii powiatu inowrocławskiego na Kujawach – kolebki państwowości polskiej

2. Wzmianka o Słowianach, Polanach i Litwinach i roli przyrody w ich życiu

3. Megalityczne kurhany na Pomorzu sprzed kilku tysięcy lat – ich rola w sieci kontaktów

4. Kujawskie piramidy – starsze od egipskich – kult wody i zwierząt wodnych

5. Wzmianka o bogactwie prahistorycznym Ukrainy – jak prahistoria wiąże się z rewolucją

6. Wały żmijowe – 2.000 km umocnień na Ukrainie i starożytne grobowce nad Dnieprem

7. Inowrocław – Askaukalis na starożytnej mapie Ptolemeusza – zagadka jego znaczenia

8. Tadeusz Wolański – starosta inowrocławski – Rosjanie wydają na nowo jego dzieła

Inowrocław, 2014 rok

***

1. Outline of the prehistory of Inowrocław County in Kujawy – the cradle of Polish statehood

2. Mention of the Slavs, Polans and Lithuanians and the role of nature in their lives

3. Megalithic burial mounds in Pomerania from several thousand years ago – their role in the network of contacts

4. The Kujawy pyramids – older than the Egyptian ones – the cult of water and aquatic animals

5. Mention of Ukraine’s prehistoric riches – how prehistory is associated with a revolution

6. Viper Embankments – 2,000 km of fortifications in Ukraine and ancient tombs on the Dnieper

7. Inowrocław – Askaukalis on the ancient map of Ptolemy – the riddle of its meaning

8. Tadeusz Wolański – the starost of Inowrocław – the Russians publish his works anew

One thought on “Odkrywanie prahistorii / History revealed

  1. Pozdrawiam serdecznie autorów strony.

Leave a Reply

%d bloggers like this: