Osiem dekad polskich na ziemi inowrocławskiej / 8 Polish decades in Inowroclaw region / Conflicts and wars

1 września 1939 roku. Strach.

Za dwa dni naloty i ostrzał cywilów. Serie z meserszmitów dopotoków ludzi na Bydgoskiej. Ponad pięćdziesięciu zabitych.

Kto żyw pomaga w opatrywaniu rannych, piekarze przygotowująchleb, harcerze próbują zdobyć jakąkolwiek broń.

Za chwilę bombardowania, pociąg pancerny z Bydgoszczy ipierwszy odparty atak. Emocje sięgają zenitu. To już inny świat.

Dworcowa obstawiona, ale ciężki sprzęt przebił opórobrońców, którzy przenieśli się do budynku Szkoły Wydziałowej.

I ona padła po bohaterskiej obronie, a za karę zostanie onapóźniej zrównana z ziemią, a tuż obok w więzieniu rozpęta się „KrwawaNiedziela”.

Nad ranem, ósmego ostatni obrońcy wycofali się w kierunkuDąbrowy Biskupiej przy pożarze apteki przy Rynku.

To co było, już zniknęło. Pozostał tylko obraz. Nadeszły czarnepłaszcze gestapo i mundury innych służb na chwilę przed sowieckim atakiem naPolskę – 17 września.

Aresztowania, tortury doprowadzające do śmierci, masowegroby. Rugowanie z domów, masowe deportacje do obozów koncentracyjnych.

Ciężkie kary i konfiskata majątku, propagandowe procesypokazowe, co parę kilometrów obozy pracy, znęcanie się, poniżanie.

Zbrodnie i deprawacja w majestacie prawa, uśmiercanie wwięzieniach.

21 stycznia 1945 roku. Przerażenie. Na Ducha od Włocławka czołgiprzejeżdżają w ciszy. Kto się wychyli, temu seria z pepeszy.

Znowu zniewolenie, czarne płaszcze, aresztowania.

Oprór społeczny poprzez liczne podziemne organizacje zbrojne,polityczne i religijne,

przechowywanie broni, co groziło więzieniem oraz sabotażgospodarczy w zakładach pracy, zwłaszcza w Zakładach Sodowych.

Zsyłanie do więzień, łagrów i gułagów, zabójstwa,indoktrynacja, prześladowania, procesy pokazowe, domiary podatkowe.

Rekwirowanie i wywożenie dziesiątek tysięcy ton soli i sody orazżywności, a przez to doprowadzanie do drożyzny i braku możliwości właściwego wyżywienia

poza prominencją i wybranymi grupami społecznymi, któresprzyjały władzy lub należały do partii PPR, a póżniej do zjednoczonej – PZPR,

mimo zamieszkiwania w regionie wybitnie rolniczym z pełnymispichrzami zbożowymi.

Nacjonalizacja przedsiębiorstw i karanie więzieniem zasomowolę gospodarczą.

Zbrodnie i deprawacja w majestacie prawa, tortury iprzesiedlenia kończące się śmiercią, wyroki śmierci wykonywane w więzieniu lubprzez UB.

4 czerwca 1989 roku. Wielkie nadzieje i entuzjazm. 18 września 1993 roku oswobodzenie Polski od wojsk okupanta,

Lecz pozostawienie agentów i sił specjalnych działającychwbrew racji stanu, wyprzedaż polskiego przemysłu „za złotówkę”,

Otwarcie i zalanie rynku przez dumpingowany import produktówz Chin, zamykanie kolejnych przedsiębiorstw,

Doprowadzanie do drożyzny i braku możliwości właściwegowyżywienia i leczenia, zwłaszcza emerytom,

Wieloletnie kolejki nawet do pilnych przypadków chorób, brakdostępu do specjalistów w przychodniach szpitalnych i do tanich leków,

Za najczęściej wypłacaną emeryturę można kupić jedynie trzystabochenków chleba, tymczasem rząd głosi ciągle sukces gospodarczy i rzekomą troskęo obywatela.

Przyzwalanie na działanie instytycji bankowych prowadzącychdo zadłużania i spirali finansowych,

Egzekwowanie nad wymiar wysokiego opodatkowania kończące sięzamykaniem wielkich zakładów,

Dyskryminacja polskich sieci handlowych i firm,doprowadzanie do upadku firm przez urzędy skarbowe, instytucje państwowedziałające przeciw obywatelom,

Ogłoszenie możliwości nacjonalizacji przedsiębiorstw iwysokich kar za najmniejszy błąd, mogących doprowadzić do upadku kolejnychfirm.

Pozbawianie prawa poszkodowanych do obrony lub odzyskaniamienia przez wieloletnie przedłużanie procesów sądowych.

Ubliżanie, oczernianie, inwigigilowanie, prześladowania,aresztowania za błahe błędy – celem podnoszenia statystyk,

Medialne akcje pokazowe z użyciem służb, przestępstwa i deprawacja w majestacie prawa, zastraszanie, tortury, wyroki śmierci w więzieniach i poza nimi.

Eight Polish decades in Inowrocław region

September 1, 1939. Fear.
Air raids and shelling of civilians in two days. Series from Messerschmitt to torrents of people on Bydgoszcz road. Over fifty killed.
Who alive helps in dressing the wounded, bakers prepare bread, scouts try to get any weapon.
In a moment bombing, armored train from Bydgoszcz and the first repelled attack. Emotions reach their zenith. It’s a different world.
The stationed, but heavy equipment broke through the resistance of the defenders who moved to the Faculty School building.
And she fell after heroic defense, and as a punishment she would later be razed to the ground, and “Bloody Sunday” will unravel in the prison next door.
In the morning, on the eighth, the last defenders withdrew towards Dąbrowa Biskupia at a pharmacy fire at the Market Square.
What was already gone. Only the picture remained. Black Gestapo coats and uniforms of other services arrived just before the Soviet attack on Poland – September 17.
Arrests, death torture, mass graves. House eviction, mass deportations to concentration camps.
Heavy punishments and confiscation of property, propaganda show trials, labor camps every few kilometers, bullying, humiliation.
Crimes and depravity in the majesty of law, killing in prisons.

January 21, 1945 Terror. The tanks drive silently from Włocławek. Whoever sticks out, is a series of bullets from automatic gun machine.
Captivity again, black coats, arrests.
Social resistance through numerous underground armed, political and religious organizations,
storage of weapons, which threatened with prison and economic sabotage in workplaces, especially in Soda Works.
Sending to prisons, labor camps and gulags, killings, indoctrination, persecution, show trials, tax surcharges.
Requisition and removal of tens of thousands of tons of salt and soda, as well as food, and thus expensive and lack of proper nutrition
except for prominence and selected social groups that were in favor of power or belonged to the PPR party, and later to the united – PZPR,
despite living in an extremely agricultural region with full granaries.
Nationalization of enterprises and imprisonment for economic slowness.
Crimes and depravity in the majesty of law, torture and resettlement resulting in death, death sentences carried out in prison or by the UB.

June 4, 1989. Great hopes and enthusiasm. September 18, 1993 freeing Poland from the occupying forces,
But leaving agents and special forces operating against the raison d’etat, selling the Polish industry “for PLN 1”,
Opening and flooding the market by dumped imports from China, closing further companies,
Leading to expensive and lack of proper nutrition and treatment, especially for pensioners,
Long queues, even for urgent cases of illness, lack of access to specialists in hospital clinics and cheap medicines,
Only three hundred loaves of bread can be bought for the most-paid pension, while the government continues to proclaim economic success and alleged concern for the citizen.
Allowing banking institutions to lead to debt and financial spirals,
Enforcing over high taxation ending with closing large plants,
Discrimination against Polish retail chains and companies, resulting in the collapse of companies by tax offices, state institutions acting against citizens,
Announcement of the possibility of nationalizing enterprises and high penalties for the smallest mistake that could lead to the collapse of other companies.
Depriving victims of the right to defend or recover property by prolonging court proceedings for many years.
Approaching, slandering, surveillance, persecution, arrests for trivial errors – to raise statistics,

Media demonstration actions involving the use of services, crimes and depravation in the majesty of law, intimidation, torture, death sentences in and outside prisons.

Ocho décadas polacas en la región de Inowrocław.

1 de septiembre de 1939. El miedo.
Ataques aéreos y bombardeos de civiles en dos días. Series desde meserszmit hasta torrentes de personas en caretera de Bydgoszcz. Más de cincuenta muertos.
Quien vive ayuda a vestir a los heridos, los panaderos preparan pan, los exploradores intentan obtener cualquier arma.
En un momento de bombardeo, tren blindado de Bydgoszcz y el primer ataque rechazado. Las emociones alcanzan su cenit. Es un mundo diferente.
El equipo estacionado, pero pesado, atravesó la resistencia de los defensores que se mudaron al edificio de la Facultad.
Y ella cayó después de una heroica defensa, y como castigo más tarde sería arrasada, y junto a él en prisión, “Domingo sangriento” se desatará.
Por la mañana, el día 8, los últimos defensores se retiraron hacia Dąbrowa Biskupia en un incendio de farmacia en la Plaza del Mercado.
Lo que ya se había ido. Solo quedaba la imagen. Los abrigos negros de la Gestapo y los uniformes de otros servicios llegaron justo antes del ataque soviético contra Polonia, el 17 de septiembre.
Detenciones, tortura de muerte, fosas comunes. Desalojo de casas, deportaciones masivas a campos de concentración.
Fuertes castigos y confiscación de propiedades, juicios de propaganda, campos de trabajo cada pocos kilómetros, intimidación, humillación.
Delitos y depravación en la majestad de la ley, matanza en las cárceles.

21 de enero de 1945 El horror. Los tanques conducen silenciosamente desde Włocławek. Quien sobresale, es una serie de pepesze.
Cautiverio de nuevo, abrigos negros, arrestos.
Resistencia social a través de numerosas organizaciones clandestinas armadas, políticas y religiosas,
almacenamiento de armas, que amenazaba con prisión y sabotaje económico en lugares de trabajo, especialmente en Soda Works.
Envío a cárceles, campos de trabajo forzado y gulags, asesinatos, adoctrinamiento, persecución, juicios, recargos de impuestos.
Solicitud y eliminación de decenas de miles de toneladas de sal y refrescos, así como alimentos, y por lo tanto costosos y falta de nutrición adecuada
a excepción de la prominencia y grupos sociales seleccionados que estaban a favor del poder o pertenecían al partido PPR, y más tarde a los Estados Unidos – PZPR,
a pesar de vivir en una región extremadamente agrícola con graneros completos.
Nacionalización de empresas y encarcelamiento por lentitud económica.
Delitos y depravación en la majestad de la ley, tortura y reasentamiento que resultan en la muerte, sentencias de muerte ejecutadas en prisión o por la UB.

4 de junio de 1989. Grandes esperanzas y entusiasmo. 18 de septiembre de 1993 liberando a Polonia de las fuerzas de ocupación,
Pero dejando agentes y fuerzas especiales operando contra la razón de ser, vendiendo la industria polaca “por PLN 1”,
Apertura e inundación del mercado por importaciones objeto de dumping de China, cierre de nuevas empresas,
Lo que lleva a una costosa y falta de nutrición y tratamiento adecuados, especialmente para los pensionistas,
Largas colas, incluso para casos urgentes de enfermedad, falta de acceso a especialistas en clínicas hospitalarias y medicamentos baratos,
Solo se pueden comprar trescientas hogazas de pan para la pensión mejor pagada, mientras que el gobierno continúa proclamando el éxito económico y la supuesta preocupación por el ciudadano.
Permitir a las instituciones bancarias conducir a deudas y espirales financieras,
Hacer cumplir los altos impuestos que terminan con el cierre de grandes plantas,
Discriminación contra las cadenas y empresas minoristas polacas, que resulta en el colapso de las empresas por parte de las oficinas de impuestos, las instituciones estatales que actúan contra los ciudadanos
Anuncio de la posibilidad de nacionalizar empresas y altas sanciones por el más pequeño error que podría llevar al colapso de otras compañías.
Privar a las víctimas del derecho a defender o recuperar bienes prolongando los procedimientos judiciales por muchos años.
Acercamiento, calumnia, vigilancia, persecución, arrestos por errores triviales: para elevar estadísticas,
Acciones de demostración en los medios de comunicación que implican el uso de servicios, delitos y depravación en la majestad de la ley, intimidación, tortura, penas de muerte dentro y fuera de las cárceles.

Восемь польских десятилетийв Иновроцлавской области

1 сентября 1939 г. Страх.
Воздушные налеты и обстрелы мирных жителей за два дня. Серия от meserszmit до потоков людей на дороге Быдгощ. Более пятидесяти убитых.
Кто живым помогает одевать раненых, пекари готовят хлеб, разведчики стараются достать любое оружие.
В момент бомбежки, бронепоезд из Быдгоща и первая отраженная атака. Эмоции достигают своего зенита. Это другой мир.
Размещенная, но тяжелая техника прорвала сопротивление защитников, переехавших в здание факультетской школы.
И она упала после героической защиты, и в качестве наказания она впоследствии будет снесена с лица земли, и «Кровавое воскресенье» раскроет рядом с ней в тюрьме.
Утром, восьмого, последние защитники отошли в сторону Домбровой Бискупии у костра в аптеке на Рыночной площади.
Что уже прошло. Осталась только картинка. Черное гестаповское пальто и униформа других служб прибыли незадолго до нападения СССР на Польшу – 17 сентября.
Аресты, смертельные пытки, братские могилы. Домашнее выселение, массовые депортации в концлагеря.
Тяжелые наказания и конфискация имущества, пропагандистские судебные процессы, каждые несколько километров трудовые лагеря, издевательства, унижения.
Преступления и порочность в величии закона, убийства в тюрьмах.

21 января 1945 г. Ужас. Танки бесшумно едут из Влоцлавека. Кто бы ни торчал, это серия pepesze.
Снова плен, черные пальто, аресты.
Социальное сопротивление через многочисленные подпольные вооруженные, политические и религиозные организации,
хранение оружия, которое грозит тюремным и экономическим саботажем на рабочих местах, особенно в Soda Works.
Отправка в тюрьмы, трудовые лагеря и ГУЛАГ, убийства, воспитание, преследование, показательные процессы, налоговые сборы.
Реквизиция и вывоз десятков тысяч тонн соли и соды, а также продуктов питания, а значит и дорогих и отсутствие правильного питания
за исключением видных и избранных социальных групп, которые выступали за власть или принадлежали к партии ПНР, а затем к объединенной – ПЗПР,
несмотря на то, что живет в чрезвычайно сельскохозяйственном регионе с полными зернохранилищами.
Национализация предприятий и лишение свободы за экономическую медлительность.
Преступления и порочность в величии закона, пытки и переселение, приводящие к смерти, смертные приговоры, вынесенные в тюрьме или UB.

4 июня 1989 г. Большие надежды и энтузиазм. 18 сентября 1993 года освобождая Польшу от оккупационных сил,
Но оставив агентов и спецназ, действующих против raison d’etat, продавая польскую промышленность “за 1 зл.”,
Открытие и наводнение рынка демпингом импорта из Китая, закрытие дальнейших компаний,
Приводит к дорогостоящему и отсутствию надлежащего питания и лечения, особенно для пенсионеров,
Длинные очереди, даже для неотложных случаев заболевания, отсутствие доступа к специалистам в больничных клиниках и дешевых лекарств,
Только триста буханок хлеба можно купить за самую высокооплачиваемую пенсию, в то время как правительство продолжает провозглашать экономический успех и предполагаемую заботу о гражданине.
Разрешение банковским учреждениям вести к долговой и финансовой спирали,
Обеспечение соблюдения высоких налогов, заканчивающихся закрытием крупных заводов,
Дискриминация в отношении польских розничных сетей и компаний, приводящая к краху компаний налоговыми органами, государственными учреждениями, действующими против граждан,
Объявление о возможности национализации предприятий и высоких штрафах за малейшую ошибку, которая может привести к краху других компаний.
Лишение потерпевших права защищать или возвращать имущество путем продления судебного разбирательства на многие годы.
Подход, клевета, слежка, преследование, аресты за мелкие ошибки – для сбора статистики,
Демонстрация в средствах массовой информации действий, связанных с использованием услуг, преступлениями и развращением в рамках закона, запугивания, пыток, смертных приговоров в тюрьмах и за их пределами.

Huit décennies polonaises dans la région d’Inowrocław

1er septembre 1939. La peur.
Des raids aériens et des bombardements de civils en deux jours. Série de meserszmit à des torrents de personnes sur la route de Bydgoszcz. Plus de cinquante tués.
Qui est vivant aide à soigner les blessés, les boulangers préparent le pain, les éclaireurs cherchent à obtenir une arme.
Dans un instant, le train blindé de Bydgoszcz et la première attaque repoussée. Les émotions atteignent leur zénith. C’est un monde différent.
Le matériel stationné mais lourd a traversé la résistance des défenseurs qui se sont installés dans le bâtiment de l’école de la faculté.
Et elle est tombée après une défense héroïque et, à titre de punition, elle a ensuite été rasée et le “Bloody Sunday” se déroulera dans la prison voisine.
Le 8 au matin, les derniers défenseurs se sont retirés vers Dąbrowa Biskupia lors d’un incendie de pharmacie sur la place du marché.
Ce qui était déjà parti. Seule l’image est restée. Des manteaux noirs de la Gestapo et des uniformes d’autres services sont arrivés juste avant l’attaque soviétique contre la Pologne – le 17 septembre.
Arrestations, torture à mort, fosses communes. Expulsion de maison, déportations massives vers des camps de concentration.
De lourdes punitions et confiscation de biens, des procès de propagande, des camps de travail à quelques kilomètres de distance, des brimades, des humiliations.
Crimes et dépravation dans la majesté du droit, meurtres dans les prisons.

21 janvier 1945 L’horreur. Les chars quittent Włocławek en silence. Celui qui sort, est une série de mitraillette.
De nouveau captivité, manteaux noirs, arrestations.
La résistance sociale à travers de nombreuses organisations souterraines armées, politiques et religieuses,
le stockage des armes, qui menaçait de prison et de sabotage économique sur les lieux de travail, en particulier à Soda Works.
Envoi en prison, dans des camps de travail et des goulags, meurtres, endoctrinement, persécution, procès-spectacles, surtaxes.
Réquisition et enlèvement de dizaines de milliers de tonnes de sel et de soude, ainsi que de la nourriture, donc coûteux et manque de nutrition adéquate
à l’exception des personnalités importantes et de certains groupes sociaux favorables au pouvoir ou appartenant au parti PPR, puis aux États-Unis – PZPR,
bien que vivant dans une région extrêmement agricole avec des greniers complets.
Nationalisation des entreprises et emprisonnement pour lenteur économique.
Crimes et dépravation dans le respect de la loi, torture et réinstallations entraînant la mort, condamnations à mort exécutées en prison ou par l’UB.

4 juin 1989. Grands espoirs et enthousiasme. 18 septembre 1993, libérant la Pologne de l’occupant,
Mais laissant des agents et des forces spéciales opposés à la raison d’être, vendant l’industrie polonaise “pour 1 PLN”,
Ouverture et inondation du marché par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, fermeture de nouvelles entreprises,
Conduisant à une alimentation coûteuse et à un manque de nutrition et de traitement appropriés, en particulier pour les retraités,
Longues files d’attente, même en cas de maladie urgente, manque d’accès à des spécialistes dans des cliniques hospitalières et à des médicaments bon marché,
Seulement trois cents pains peuvent être achetés pour la pension la mieux payée, alors que le gouvernement continue à proclamer le succès économique et la prétendue préoccupation des citoyens.
Permettre aux institutions bancaires d’engendrer des dettes et des spirales financières,
Faire respecter le niveau élevé d’imposition, avec la fermeture des grandes usines,
Discrimination à l’encontre des chaînes de distribution et des entreprises polonaises, entraînant la faillite de ces entreprises de la part des administrations fiscales, des institutions de l’État agissant contre les citoyens
Annonce de la possibilité de nationalisation des entreprises et de lourdes peines pour la plus petite erreur pouvant entraîner la faillite d’autres entreprises.
Priver les victimes du droit de défendre ou de récupérer des biens en prolongeant les procédures judiciaires pendant de nombreuses années.
Approche, calomnies, surveillance, persécution, arrestations pour petites erreurs – pour établir des statistiques,
Actions de démonstration dans les médias impliquant le recours à des services, des crimes et la dépravation dans le respect du droit, intimidation, torture, condamnation à mort dans des prisons ou à l’extérieur.

Вісім польських десятиліть в регіоні Іновроцлав

1 вересня 1939 року. Страх.
За два дні відбулися повітряні удари та обстріли цивільних. Серія від meserszmit до торентів людей на дорозі Бидгощі. Понад п’ятдесят вбитих.
Хто живий допомагає в одяганні поранених, пекарі готують хліб, розвідники намагаються дістати будь-яку зброю.
За мить бомбардування, бронепоїзд з Бидгоща та перша відбита атака. Емоції сягають свого зеніту. Це інший світ.
Стаціонарне, але важке обладнання прорвало опір захисників, які переїхали до будівлі школи факультету.
І вона впала після героїчної оборони, і в якості покарання її згодом зроблять на землю, і “Кривава неділя” розплутається у в’язниці поруч.
Вранці, о восьмій, останні захисники відійшли в бік Dąbrowa Biskupia під вогнем аптеки на Ринковій площі.
Чого вже не було. Залишилася лише картина. Чорні гестапівські пальто та обмундирування інших служб прибули безпосередньо перед нападом радянської влади на Польщу – 17 вересня.
Арешти, катування смерті, масові могили. Виселення будинків, масові депортації до концтаборів.
Суворі покарання та конфіскація майна, пропагандистські випробування, трудові табори кожні кілька кілометрів, знущання, приниження.
Злочини та розпуста у величі закону, вбивства в тюрмах.

21 січня 1945 року Жах. Танки мовчки їдуть із Влоцлавека. Хто стирчить, це серія пепес.
Знову полон, чорні шуби, арешти.
Соціальний опір через численні підпільні збройні, політичні та релігійні організації,
зберігання зброї, яка загрожувала тюремними та економічними диверсіями на робочих місцях, особливо на Soda Works.
Відправлення в тюрми, трудові табори та гулаги, вбивства, індоктринізація, переслідування, показові судові процеси, податкові надбавки.
Закупівля та вивезення десятків тисяч тонн солі та соди, а також їжі, а значить, дороге і відсутність правильного харчування
за винятком відомих і вибраних соціальних груп, які виступали за владу або належали до партії ППР, а пізніше до об’єднаної – ПЗПР,
незважаючи на проживання в надзвичайно сільськогосподарському регіоні з повноцінними зерносховищами.
Націоналізація підприємств та позбавлення волі за економічну повільність.
Злочини та розпуста у величі закону, катування та переселення, що призводять до смерті, смертних вироків, виконаних у в’язниці або УБ.

4 червня 1989 року. Великі надії та ентузіазм. 18 вересня 1993 р. Звільнив Польщу від окупаційних військ,
Але залишаючи агентів та спецпідрозділи, які працюють проти расового режиму, продаючи польську промисловість “за 1 злотий”,
Відкриття та затоплення ринку демпінговим імпортом з Китаю, закриття подальших компаній,
Приводячи до дорогого та браку належного харчування та лікування, особливо для пенсіонерів,
Довгі черги, навіть для невідкладних випадків хвороби, відсутність доступу до фахівців лікарняних клінік та дешевих медикаментів,
Тільки триста буханок хліба можна купити за найбільш виплачену пенсію, тоді як уряд продовжує проголошувати економічний успіх та передбачуване занепокоєння громадянина.
Дозволяючи банківським установам призвести до боргових та фінансових спіралей,
Забезпечення високого оподаткування, що закінчується закриттям великих заводів,
Дискримінація польських торгових мереж та компаній, що призводить до краху компаній податковими органами, державними установами, що діють проти громадян,
Оголошення про можливість націоналізації підприємств та високих штрафних санкцій за найменшу помилку, яка може призвести до краху інших компаній.
Позбавлення потерпілих права на захист або відшкодування майна шляхом продовження судового розгляду на довгі роки.
Наближення, наклеп, спостереження, переслідування, арешти за тривіальні помилки – для отримання статистики,
Медіа-демонстраційні акції, пов’язані з використанням служб, злочинами та розпустою через величність закону, залякування, тортури, смертні вироки в тюрмах та поза ними.

Puste miejsce, gdzie do 1939 roku stała Szkoła Wydziałowa zburzona przez nazistów / Empty place where was Faculty High School till 1939 destroyed by nazis