Poziom wykształcenia i pozycja “niejednoznaczności pochodzenia” – przyczynkiem aktywności młodych Katalończyków – the educational level and the position of the “ambiguity of origin” – the cause of Young Catalonyans’ activity

Czy Katalonia pozostanie Katalonią?

Wysoki poziom wykształcenia i pozycja “niejednoznaczności pochodzenia” – przyczynkiem aktywności dobrze wyedukowanych młodych Katalończyków.

The high educational level and the position of the “ambiguity of origin” – the cause of well educated young Catalonyans’ activity.

Fotografie i opracowanie / Photos and elaboration – Adam Lech Janowski 2017.

The Catalonia crisis escalates as Madrid moves against the regions defiant governmen nationalists in Belgium show solidarity with the exiled Catalan leaders Spain

Flagi Katalonii na budynkach w Barcelonie obok Świątyni Świętej Rodziny – Sagrada Família, symbolu Barcelony.

“Żyjemy w szybkim czasie przemian i sposób, w jakim obywatele uczestniczą w debatach, konfliktach politycznych i społecznych również się zmienia. Sposoby wykorzystywane przez obywateli i obywateli do wyrażania opinii i oczekiwań nie ograniczają się jedynie do udziału w wyborach, które są mechanizmami konsultacji i uczestnictwa, przewidzianymi przez administrację. Zakres działań wyrażania i uczestnictwa politycznego jest szerszy. W tym scenariuszu, wyzwanie do demokratyzacji instytucji w celu włączenia woli obywateli do decyzji publicznych staje się bardziej złożone, ale także bardziej konieczne.
W tym kontekście w 2011 r. opracowano program Generalitat de Catalunya na rzecz innowacji i jakości demokracji, którego głównym celem jest rozwój polityki publicznej na rzecz demokratycznej jakości, dla ulepszenia naszego systemu politycznego i zapewnienia mu środków, aby sprostać nowym wyzwaniom, jakie stawia społeczeństwo.
Program obejmuje trzy pojęcia: udział obywateli, przejrzystość i odpowiedzialność oraz promujący badania jak również strategię innowacyjną. Ponieważ jest to domena polityki młodzieżowej, jest to jedna z polityk publicznych najbardziej wrażliwych na uczestnictwo.”
Cyt. za: Toni Reig I Casassas En Ric Vendrell I Aubachdirector General De Joventut Director Del Programa D’innovació, Presentació w: Soler i Martí Roger, Democràcia, participació i joventut, Una anàlisi de l’Enquesta de participació i política 2011, Col·lecció Estudis, n. 33, Generalitat de Catalunya, Barcelona 2011 r., s. 7.

Ousted Catalan president Carles Puigdemont is seen at a news conference in Brussels on Tuesday

We live fast in a time of transfers, and the way in which citizens intervene in debates, the political and social conflicts also change.
The ways used by citizens to express their opinions and wishes are not limited to participating in the elections, which are the mechanisms of consultation and participation that some administrations predict. The range of actions of political expression and participation is broadened.
In this scenario, the challenge of democratizing institutions to incorporate the will of citizens into public decisions becomes more complex but also more necessary. This is the context in which the Generalitat de Catalunya Program for Innovation and Democracial Quality is developed in the year 2011, the main objective of which is to develop a public policy for democratic quality, in order to improve our political system and provide it with means to meet the new challenges that society poses.
A program that pivots about three concepts: citizen participation, transparency and accountability, and that promotes research and an innovation strategy. So that it is the field of youth policies, this is one of the most sensitive public policies to the participation.
Spain ready to discuss greater fiscal autonomy for Catalonia
W ramach populacji Katalonii istnieje grupa mniejszościowa (10,5%) bardzo aktywnych młodych ludzi. Są to młode osoby, które są bardzo zaangażowane w organizacje i kolektywy, a także we wszelkiego rodzaju mobilizacje, z katalogami uczestnictwa, które obejmują szeroki zakres działań i jest ona najbardziej zmobilizowaną i mobilizującą grupą młodzieżową.
Na drugim końcu, 1 na 4 młodych ludzi zostało sklasyfikowanych jako bierni, z których większość nie uczestniczy w żadnym mechanizmie, tylko niektórzy z nich twierdzą, że głosowali i współpracowali z podmiotem. Wśród najbardziej aktywnych i najmniej aktywnych osób w analizie zidentyfikowano dwie grupy: jedną o profilu aktywnym, szczególnie w instytucjonalnych formach uczestnictwa, a drugą – największą (38,7% młodych ludzi), która jest zasadniczo zaangażowana w poza-przedmiotowe działania. Aktywizm, który nie jest skierowany bezpośrednio do instytucji, nie jest szczególnym celem grupy najbardziej aktywnych osób. W rzeczywistości, formy takie jak protest czy aktywność polityczna są bardzo obecne we wszystkich grupach młodych ludzi, z wyjątkiem osób biernych.
 Ousted Catalan president Carles Puigdemont is seen at a news conference in Brussels on Tuesday
In Catalonyan society there is a minority group (10.5%) of very active young people.
It is the profile of a young person who is very involved in both organizations and collectives and in all kinds of mobilizations, with participation directories that include a wide variety of actions, and is the most mobilized group of young people. and the most mobilizing. At the other end of the spectrum, 1 in 4 youth has been classified as passive: most do not participate in any mechanism and only some say they voted for and collaborated with an entity. Among the most active and the least active, the analysis identified two groups: one with an active profile especially in the institutional forms of participation, and the other, the largest (38.7% of young people), which is fundamentally involved in extra-institutional actions. Activism that is not directed directly to institutions is not an exclusive repertoire of the group of most active people. In fact, forms such as protest or political consumption are very present in all groups of young people, except in the case of passive people.
Breaking news headlines about Catalonia linking to s of sources around the world Spain votes tolls voting independence photos Catalan Inowrocław Madrid moda
Z drugiej strony, najbardziej instytucjonalne środki, jak również kontakty polityczne i współpraca instytucjonalna lub uczestnictwo w doświadczeniach uczestnictwa obywatelskiego promowanych przez administrację, są rejestrowane tylko w grupach o profilu bliższym instytucjom.
Wykazano również związek między uczestnictwem w podmiotach i grupach a innymi formami uczestnictwa. Najbardziej aktywni ludzie w stowarzyszeniach formalnych i nieformalnych są najbardziej aktywni we wszystkich formach uczestnictwa, które mogą być realizowane indywidualnie. Są zatem środkiem pobudzania społecznego zaangażowania, które jest zwracane.
 Breaking news headlines about Catalonia linking to s of sources around the world Spain independence Inowrocław Piekarczyk Sikora Ucho Prezesa Celine
On the contrary, the most institutional forms, such as political contact and institutional collaboration or participation in citizen participation experiences promoted by the Administration, are only recorded in groups with a profile closer to the institutions.
The link between participation in entities and groups and other forms of participation was also emphasized. The most active people in formal and non-formal associations are the most active in all forms of participation that can be carried out on an individual basis. They are therefore means of stimulating the social commitment that is returned.
 Breaking news headlines about Catalonia linking to s of sources around the world Spain independence Inowrocław Ucho Prezesa Janis Joplin
Młodzi ludzie urodzeni w rodzinach mówiących po katalońsku są bardziej skłonni do przyjmowania zachowań uczestniczących, które obejmują działania typu instytucjonalnego. W Katalonii rodziny posługujące się językiem katalońskim mają wyższą pozycję społeczną, co oznacza, że młodzi ludzie z tych rodzin dorastają w środowisku o większej liczbie relacji i sieci społecznej, która może później stać się źródłem uczestnictwa.

Wreszcie, analiza wpływu doświadczeń socjalizacji politycznej na profile uczestnictwa dostarcza cennych informacji dla polityk publicznych w celu promowania uczestnictwa. Aktywizm rodziców i doświadczenia związane z uczestnictwem w szkole, w szkole średniej i na uniwersytecie mają bardzo ważny wpływ na określenie wzorców uczestnictwa i stowarzyszeń, które przyjmują młodzi ludzie. Rola, jaką publiczne polityki mogą odegrać w związku z zaangażowaniem rodziców, jest bardzo ograniczona i zawsze będzie zależeć od innych czynników, które wpływają na zaangażowanie rodziny, ale etap edukacyjny jest kluczowym miejscem do wprowadzenia nawyków i umiejętności uczestniczenia. z dużym wpływem na przyszłe zachowanie. Ponadto doświadczenia z uczestnictwa w ośrodkach edukacyjnych są idealnym narzędziem do zwalczania nierówności w uczestnictwie, ponieważ są one doświadczeniem, które wszyscy ludzie przeżywają niezależnie od ich pochodzenia społecznego.
Breaking news headlines about Catalonia linking to s of sources around the world Spain independence metal hardrock Catalan Inowrocław Celine
Young people born in Catalan-speaking families are more likely to adopt participatory behaviors that include institutional type actions. In Catalonia, Catalan-speaking families have a position of greater social centrality, which means that the young people of these families grow up in an environment with more relationships and a social network that can later become a resource for participation.
Finally, analysis of the influence of political socialization experiences on participation profiles provides valuable information for public policies to promote participation.
Parent activism and experiences of participation at school, in high school and at university, they have a very important effect in determining the patterns of participation and associationism that young people adopt. The role that public policies can play on parental involvement is very limited and will always depend on other factors that influence family involvement, but the educational stage is a crucial place to introduce participatory habits and skills. with a big impact on future behavior. In addition, experiences of participation in educational centers are an ideal tool for combating inequalities of participation, as they are an experience that all individuals live regardless of their social background.
 Breaking news headlines about Catalonia linking to s of sources around the world Spain votes tolls voting independence photos Catalan Berlin NY NJ moda
Wydaje się, że uczestnictwo i zaangażowanie polityczne młodych ludzi ewoluują w przestrzeni przeciwnych napięć. Z jednej strony niepewność warunków życia, rosnąca poczucie bezbronności, brak oczekiwań i osłabienie niektórych elementów tożsamości zbiorowej wypycha młodą grupę z obszarów o znaczeniu społecznym i utrudnia im identyfikację z niektórymi z podstawowych instytucji oraz instytucji demokracji.

Pomimo heterogeniczności grupy można powiedzieć, że bycie młodym (stan młodości) generalnie prowadzi do oddalenia od centralnych obszarów i obszarów o większym znaczeniu. Z drugiej strony, wyniki pokazują młodość, która – choć z dala od najbardziej instytucjonalnych obszarów – wykazuje niezwykłe zaangażowanie w środowisko i rejestruje poziomy uczestnictwa oraz różnorodność ról, co sugeruje, że wciąż poszukuje kreatywnych sposobów, aby stać się aktywnym podmiotem politycznym.

Breaking news headlines about Catalonia linking to s of sources around the world Spain independence Carabinieri Catalan Inowrocław Policemen Policjanci

It seems that the participation and the political commitment of the young population evolve in a space of opposite tensions.

On the one hand, the precariousness of living conditions, the growing feeling of vulnerability, the lack of expectations and the weakening of certain elements of the collective identity push the young group away from areas of social relevance and make it difficult for them the identification with some of the basic institutions and institutions of democracy.
Despite the heterogeneity of the group, it can be said that being young (the condition of youth) generally leads to a distancing of the central spaces and of greater relevance.
On the other hand, the results show a youth who – although far from the most institutional spaces – has a remarkable involvement with the environment and records levels of participation and a diversity of repertoires which suggest that she continues to look for creative ways to become an active political subject.

Catalunya Catalonia Catalonya Katalonia Spain Espana Espagne Catalogne Independencia Si Referendum Presidente Bruxelles Belge EU Warszawa Inowrocław Toruń Bydgoszcz Konin

Catalunya Catalonia Catalonya Katalonia Spain Espana Espagne Catalogne Independencia Si Referendum Presidente Bruxelles Belge EU Warszawa Inowrocław Kujawy Polityka

Catalunya Catalonia Catalonya Katalonia Spain Espana Espagne Catalogne Independencia Si Referendum Presidente Bruxelles Belge EU Warszawa Inowrocław

Catalonia is an enormous concernEuropean Commission President Jean Claude Juncker told the Spanish newspaper El Pais Warszawa Inowroclaw Bydgoszcz Toruń

***

Opracowanie / Elaboration – Adam Lech Janowski 2017 na podstawie / based on:

Soler i Martí Roger, Democràcia, participació i joventut, Una anàlisi de l’Enquesta de participació i política 2011, Col·lecció Estudis, n. 33, Generalitat de Catalunya, Barcelona 2011 r., s. 7, 248-249.

***

Высокий образовательный уровень и позиция «двусмысленности происхождения» – причина активности хорошо образованных молодых каталонцев.

Фотографии и разработка – Adam Lech Janowski 2017.

Breaking news headlines about Catalonia linking to s of sources around the world Spain votes tolls voting independence photos Catalan Inowrocław moda

Мы живем быстро во время передач, а также то, как граждане вмешиваются в дискуссии, политические и социальные конфликты также меняются.
Пути, используемые гражданами для выражения своих мнений и пожеланий, не ограничиваются участием в выборах, которые являются механизмами консультаций и участия, которые предсказывают некоторые администрации. Расширяется спектр действий политического выражения и участия.

В этом сценарии задача демократизации институтов по включению воли граждан в общественные решения становится более сложной, но также более необходимой. Это контекст, в котором в 2011 году разрабатывается Программа Женералитата Каталонии по инновационному и демократическому качеству, главная цель которой – разработать государственную политику демократического качества, чтобы улучшить нашу политическую систему и обеспечить ее средствами для решения новых задач, которые ставит перед обществом.

Программа, которая объединяет три концепции: участие граждан, прозрачность и подотчетность, а также продвигает исследования и инновационную стратегию. Так что это область молодежной политики, это одна из самых чувствительных государственных политик для участия.

Breaking news headlines about Catalonia linking to s of sources around the world Spain votes independence photos Catalan Inowrocław ucho prezesa

В Каталониинском обществе есть группа меньшинств (10,5%) очень активных молодых людей.

Это профиль молодого человека, который очень вовлечен как в организации, так и в коллективы и во все виды мобилизации, с каталогами участия, которые включают в себя самые разнообразные действия, и является самой мобилизованной группой молодых людей. и самый мобилизующий. На другом конце спектра 1 из 4 молодых людей классифицируются как пассивные: большинство из них не участвует ни в каком механизме, и только некоторые говорят, что они голосовали за него и сотрудничали с ним. Среди наиболее активных и наименее активных в анализе выявлены две группы: одна с активным профилем, особенно в институциональных формах участия, а другая, самая большая (38,7% молодежи), которая в основном участвует в внеучебных действия. Активизм, который не направлен непосредственно на учреждения, не является эксклюзивным репертуаром группы самых активных людей. Фактически, такие формы, как протест или политическое потребление, присутствуют во всех группах молодых людей, за исключением случаев пассивных людей.

Ousted Catalan president Carles Puigdemont is seen at a news conference in Brussels on Tuesday

Напротив, самые институциональные формы, такие как политический контакт и институциональное сотрудничество или участие в опыте участия граждан, которые продвигают администрация, регистрируются только в группах, имеющих профиль, близкий к учреждениям.


Была также подчеркнута связь между участием в организациях и группах и другими формами участия. Наиболее активные люди в формальных и неформальных ассоциациях наиболее активны во всех формах участия, которые могут выполняться на индивидуальной основе. Поэтому они являются средством стимулирования возвращенной социальной ответственности.

Молодые люди, рожденные в семьях, говорящих на каталонском языке, с большей вероятностью принимают совместное поведение, которое включает в себя действия институционального типа. В Каталонии каталонскоязычные семьи имеют более высокую социальную центральность, а это означает, что молодые люди этих семей вырастают в среде с большим количеством отношений и социальной сетью, которая впоследствии может стать ресурсом для участия.
Catalunya Catalonia Catalonya Katalonia Spain Espana Espagne Catalogne Independencia Si Referendum Presidente Bruxelles Belge EU Warszawa Inowrocław Secesja Oderwanie się Katalonii


Наконец, анализ влияния опыта политической социализации на профили участия дает ценную информацию для государственной политики по содействию участию.


Родительская активность и опыт участия в школе, в старшей школе и в университете, они оказывают очень важное влияние на определение моделей участия и ассоциативности, которые принимают молодые люди. Роль, которую государственная политика может сыграть при участии родителей, очень ограничена и всегда будет зависеть от других факторов, которые влияют на участие семьи, но образовательная стадия – это решающее место для внедрения навыков и навыков участия. с большим влиянием на будущее поведение. Кроме того, опыт участия в образовательных центрах является идеальным инструментом для борьбы с неравенством участия, поскольку они представляют собой опыт, который все люди живут независимо от их социального происхождения.

Похоже, что участие и политическая приверженность молодого населения развиваются в пространстве противоположной напряженности.

С одной стороны, нестабильность условий жизни, растущее чувство уязвимости, отсутствие ожиданий и ослабление определенных элементов коллективной идентичности вытесняют молодую группу из областей социальной значимости и затрудняют их идентификацию с некоторые из основных институтов и институтов демократии.
Несмотря на гетерогенность группы, можно сказать, что молодость (состояние молодости) обычно приводит к дистанцированию центральных пространств и имеет большую актуальность.
С другой стороны, результаты показывают молодого человека, который, хотя и далеко от самых институциональных пространств, имеет замечательное участие в окружающей среде и регистрирует уровни участия и разнообразие репертуаров, которые предполагают, что она продолжает искать творческие способы стать активный политический субъект.

***


Разработка
: Adam Lech Janowski 2017 на основе:

Солер и Марти Роджер, Демократия, участие и участие в конкурсе, посвященный участию в мероприятиях 2011 года, Col·lecció Estudis, n. 33, Женералитат де Каталония, Барселона, 2011 г., с. 7, 248-249.

***