Putin blefuje z siłą rosyjskiej armii. Putin to gracz i także aktor. Wojna powinna się skończyć 17 lipca 2022. Pomoc Ukrainie naszymi polskimi MiG-ami na terytorium Ukrainy. / Polskie sowieckie myśliwce.

Putin blefuje z siłą rosyjskiej armii. Putin to gracz i także aktor. Nikt z wojskowych w Rosji nie zezwoli na użycie bomby atomowej przeciw pokojowo nastawionej Ukrainie. Wojna powinna się skończyć 17 lipca 2022. Tyle wojsko rosyjskie i najemnicy wytrzymają bez stałych dostaw prowiantu, paliwa i amunicji, które będą dalej odcinane przez ukraińską armię i partyzantów oraz przy wydatnej pomocy NATO, w tym Polski, o czym dalej i bez morale żołnierzy rosyjskich.

USA odrzuciły propozycję przyjęcia do Ramstein polskich MiGów, w zamian za odpowiedniki, np. używane F16, w dobrym stanie technicznym, z pełnymi zdolnościami bojowymi, które miałyby być przekazane Polsce. Zatem zostaliśmy z niczym w tej propozycji, a tym bardziej Ukraina, która czeka i rozpaczliwie apeluje o pomoc.

Trzeba rozpatrzyć taki scenariusz, że najlepszym sposobem obrony jest atak. Zabrzmi to kontrowersyjnie, ale pozostaje nam pomóc Ukrainie naszymi MiG-ami na terytorium Ukrainy. Bez przymrużenia oka: może w pewnym momencie, za kilka dobrych dni, 18.03 odezwie się w polskich wojskowych duch husarii i mimo tego, co podpowiadałby rozsądek i racjonalizm, podejmą taką decyzję pod przyzwoleniem NATO.

Według informacji oficjalnej Polska przekazałaby myśliwce MiG Ukrainie, ale de facto, polscy piloci by je obsługiwali i przeprowadzili operację w stylu operacji GROMu tylko w innym zakresie – zadania strat przeciwnikowi takich, po których zabraknie mu zdolności bojowych czynnego ataku na Ukrainę lub inaczej, aby Ukraina dalej sama mogła pokonać Rosję.

Byłaby to operacja quasi pokojowa, gdyż miałaby zatrzymać przelew krwi i jak najszybciej zakończyć wojnę wywołaną przez Rosję. Atakowane byłyby linie zaopatrzenia i kolumny wojsk okupanta na północy, wschodzie i południu Ukrainy. Nie można tego wykluczyć. Trzeba uprzedzić przeciwnika, zanim on zajmie dalszą część Ukrainy i wtedy wzmocni się, co dopiero wtedy byłoby realnym zagrożeniem dla Polski, bowiem Rosja jest słaba militarnie.

Skoro Polsce z wielkim wysiłkiem udało się uratować i odremontować stare MiGi, które mamy na stanie i de facto cześć z nich służy jako części zamienne, to w jakim stanie są myśliwce w Rosji? Jest prawdopodobne, że połowa z nich jest bezużyteczna, zatem reszta musi pozostać w Rosji do potencjalnej obrony wielkiego terytorium Rosji.

A pamiętajmy, Rosja ma zagrożenie w przypadku ataku z Chin, nieustannie wnikających w kolejne terytoria na świecie, które mają nieźle wyposażone lotnictwo, w tym wiele nowoczesnych chińskich myśliwców oraz ogromne zaplecze finansowe, logistyczne, materiałowe i produkcyjne.

***

UA

Путін блефує з силою російської армії. Путін – гравець, а також актор. Ніхто з російських військових не дозволить застосувати атомну бомбу проти мирної України. Війна має закінчитися 17 липня 2022 року. Саме стільки виживе російська армія та найманці без постійних поставок продовольства, палива та боєприпасів, які надалі будуть відрізані українською армією та партизанами, та за значної допомоги НАТО, включаючи Польщу, про що далі і без морального духу російських солдатів.

США відхилили пропозицію прийняти польські МіГи в Ramstein в обмін на еквіваленти, наприклад, вживані F16, у хорошому технічному стані, з повними бойовими можливостями, які будуть передані Польщі. Тож у цій пропозиції ми залишилися ні з чим, не кажучи вже про Україну, яка чекає і кличе на допомогу.

Ви повинні розглянути сценарій, коли найкращий спосіб захистити себе – це напад. Це прозвучить суперечливо, але нам залишається допомогти Україні своїми МіГами на території України. Без сумніву: можливо, в якийсь момент, за кілька хороших днів, 18 березня, дух гусар заговорить з польськими військовими, і, незважаючи на те, що може підказати здоровий глузд і раціоналізм, вони приймуть таке рішення під згода НАТО.

За офіційною інформацією, Польща передасть Україні винищувачі МіГ, але фактично польські льотчики підтримають їх і проведуть операцію в стилі операції GROM лише в іншому обсязі – завдання втрат супротивнику, після чого йому не вистачає бойових можливостей для активного нападу на Україну чи інакше, щоб Україна все одно могла самостійно перемогти Росію.

Це була б квазімирна операція, оскільки вона зупинила б кровопролиття та якнайшвидше завершила війну, викликану Росією. Лінії постачання та колони окупаційних військ на півночі, сході та півдні України будуть атаковані. Цього не можна виключати. Ворога потрібно попередити, перш ніж він захопить решту України, а потім посилиться, що лише тоді буде реальною загрозою для Польщі, оскільки Росія слабка у військовому плані.

Якщо Польщі вдалося з великими зусиллями врятувати і відремонтувати старі МіГи, які є у нас на складі, і де-факто деякі з них використовуються як запчастини, то в якому стані винищувачі в Росії? Цілком імовірно, що половина з них марні, тому решта повинні залишитися в Росії для потенційної оборони великої російської території.

І пам’ятайте, Росія знаходиться під загрозою в разі нападу з боку Китаю, який постійно проникає на нові території світу, які мають добре оснащену авіацію, в тому числі багато сучасних китайських винищувачів і величезні фінансові, матеріально-технічні, матеріально-виробничі потужності.

***

EN

Putin is bluffing with the strength of the Russian army. Putin is a player and also an actor. No one in Russia’s military will allow the use of an atomic bomb against a peaceful Ukraine. The war should end on July 17, 2022. This is how much the Russian army and mercenaries will survive without the constant supplies of food, fuel and ammunition, which will be further cut off by the Ukrainian army and partisans, and with the considerable help of NATO, including Poland, about which further and without the morale of Russian soldiers .

The US rejected the proposal to accept Polish MiGs into Ramstein, in exchange for equivalents, e.g. the used F16, in good technical condition, with full combat capabilities, which would be transferred to Poland. So we are left with nothing in this proposal, let alone Ukraine, which is waiting and calling for help.

You have to consider a scenario where the best way to defend yourself is to attack. It will sound controversial, but it remains for us to help Ukraine with our MiGs on the territory of Ukraine. Without a grain of salt: maybe at some point, in a few good days, on March 18, the spirit of the hussars will speak to the Polish military, and despite what common sense and rationalism might suggest, they will make such a decision under the consent of NATO.

According to official information, Poland would hand over MiG fighters to Ukraine, but in fact, Polish pilots would support them and carry out an operation in the style of GROM operation only in a different scope – the task of losses to the opponent, after which he lacks the combat capabilities of an active attack on Ukraine or otherwise, so that Ukraine she could still defeat Russia on her own.

It would be a quasi-peace operation, as it would stop the bloodshed and end the war caused by Russia as soon as possible. The supply lines and columns of the occupant’s troops in the north, east and south of Ukraine would be attacked. This cannot be ruled out. The enemy must be warned before he takes over the rest of Ukraine and then strengthens, which only then would be a real threat to Poland, because Russia is militarily weak.

If Poland managed to save and renovate the old MiGs that we have in stock with great effort and de facto some of them are used as spare parts, what is the condition of the fighters in Russia? It is likely that half of them are useless, so the rest must remain in Russia for the potential defense of large Russian territory.

And remember, Russia is at risk in the event of an attack from China, which is constantly penetrating new territories in the world, which have well-equipped aviation, including many modern Chinese fighters and huge financial, logistic, material and production facilities.

***

LT

Putinas blefuoja su Rusijos armijos jėgomis. Putinas yra žaidėjas ir aktorius. Niekas iš Rusijos kariuomenės neleis panaudoti atominės bombos prieš taikią Ukrainą. Karas turėtų baigtis 2022 m. liepos 17 d. Tiek Rusijos kariuomenė ir samdiniai išgyvens be nuolatinių maisto, degalų ir amunicijos atsargų, kurias toliau atkirs Ukrainos kariuomenė ir partizanai bei su nemaža pagalba. NATO, įskaitant Lenkiją, apie kurią toliau ir be Rusijos karių moralės .

JAV atmetė siūlymą priimti lenkiškus MiG į Ramšteiną mainais į geros techninės būklės naudotus F16 su visais koviniais pajėgumais, kurie būtų perduoti Lenkijai. Taigi šiame pasiūlyme liekame be nieko, o ką jau kalbėti apie Ukrainą, kuri laukia ir šaukiasi pagalbos.

Turite apsvarstyti scenarijų, kai geriausias būdas apsiginti yra puolimas. Skambės prieštaringai, bet belieka mums padėti Ukrainai su savo MiG Ukrainos teritorijoje. Be druskos: galbūt kažkada, po kelių gerų dienų, kovo 18-ąją, husarų dvasia prabils Lenkijos kariškiams ir, nepaisant to, ką gali manyti sveikas protas ir racionalumas, jie priims tokį sprendimą pagal NATO sutikimo.

Remiantis oficialia informacija, Lenkija perduotų MiG naikintuvus Ukrainai, tačiau iš tikrųjų lenkų pilotai juos paremtų ir atliktų operaciją GROM operacijos stiliumi tik kitokiu mastu – užduotį patirti nuostolius priešininkui, po kurio jam trūksta kovinių pajėgumų aktyviam puolimui prieš Ukrainą ar kitaip, kad Ukraina ji vis tiek galėtų pati nugalėti Rusiją.

Tai būtų beveik taikos operacija, nes ji sustabdytų kraujo praliejimą ir kuo greičiau užbaigtų Rusijos sukeltą karą. Būtų atakuojamos okupantų kariuomenės tiekimo linijos ir kolonos Ukrainos šiaurėje, rytuose ir pietuose. To negalima atmesti. Priešas turi būti įspėtas, kol jis užvaldys likusią Ukrainos dalį, o paskui sustiprės, o tai tik tuomet būtų reali grėsmė Lenkijai, nes Rusija kariškai silpna.

Jei Lenkijai su didelėmis pastangomis pavyko išsaugoti ir atnaujinti senus mūsų sandėlyje esančius MiG ir de facto kai kurie iš jų naudojami kaip atsarginės dalys, kokia yra naikintuvų būklė Rusijoje? Tikėtina, kad pusė jų yra nenaudingi, todėl likusi dalis turi likti Rusijoje potencialiai didelės Rusijos teritorijos gynybai.

Ir atminkite, Rusijai gresia ataka iš Kinijos, kuri nuolat skverbiasi į naujas pasaulio teritorijas, kuriose yra gerai aprūpinta aviacija, įskaitant daugybę modernių Kinijos naikintuvų ir didžiulius finansinius, logistikos, materialinius ir gamybinius įrenginius.

***

LV

Putins blefo ar Krievijas armijas spēku. Putins ir spēlētājs un arī aktieris. Neviens Krievijas militārpersonas neatļaus izmantot atombumbu pret miermīlīgo Ukrainu. Karam vajadzētu beigties 2022. gada 17. jūlijā. Tik daudz Krievijas armija un algotņi iztiks bez pastāvīgajām pārtikas, degvielas un munīcijas piegādēm, ko tālāk nogriezīs Ukrainas armija un partizāni, un ar ievērojamo palīdzību. NATO, tai skaitā Polija, par kuru tālāk un bez krievu karavīru morāles .

ASV noraidīja ierosinājumu pieņemt Ramšteinā poļu MiG apmaiņā pret ekvivalentiem, piemēram, lietoto F16, labā tehniskā stāvoklī ar pilnām kaujas spējām, kas tiktu nodoti Polijai. Tātad mums šajā priekšlikumā nekas nav palicis, nemaz nerunājot par Ukrainu, kas gaida un sauc palīgā.

Jums ir jāapsver scenārijs, kurā labākais veids, kā sevi aizstāvēt, ir uzbrukt. Tas izklausīsies pretrunīgi, bet mums atliek palīdzēt Ukrainai ar saviem MiG Ukrainas teritorijā. Bez sāls graudiņa: varbūt kādā brīdī, pēc dažām labām dienām, 18. martā, huzāru gars uzrunās Polijas militārpersonas, un, neskatoties uz to, ko varētu likt domāt veselais saprāts un racionālisms, viņi pieņems šādu lēmumu saskaņā ar NATO piekrišana.

Pēc oficiālās informācijas, Polija MiG iznīcinātājus nodotu Ukrainai, bet faktiski poļu piloti tos atbalstītu un veiktu operāciju GROM darbības stilā tikai citā vērienā – zaudējumu uzdevums pretiniekam, pēc kura viņam pietrūkst kaujas spēju aktīvam uzbrukumam Ukrainai vai kā citādi, lai Ukrainu viņa tomēr varētu uzveikt Krieviju viena pati.

Tā būtu gandrīz miera operācija, jo tā apturētu asinsizliešanu un pēc iespējas ātrāk izbeigtu Krievijas izraisīto karu. Tiktu uzbrukts okupantu karaspēka apgādes līnijām un kolonnām Ukrainas ziemeļos, austrumos un dienvidos. To nevar izslēgt. Ienaidnieks ir jābrīdina, pirms viņš pārņem pārējo Ukrainu un tad nostiprinās, kas tikai tad būtu reāls drauds Polijai, jo Krievija ir militāri vāja.

Ja Polijai ar lielām pūlēm izdevās saglabāt un atjaunot vecos MiG, kas mums ir noliktavā, un de facto daži no tiem tiek izmantoti kā rezerves daļas, kādā stāvoklī ir iznīcinātāji Krievijā? Visticamāk, ka puse no tiem ir bezjēdzīgi, tāpēc pārējiem jāpaliek Krievijā potenciālai lielas Krievijas teritorijas aizsardzībai.

Un atcerieties, ka Krievija ir apdraudēta uzbrukuma gadījumā no Ķīnas, kas nemitīgi iekļūst jaunās pasaules teritorijās, kurās ir labi aprīkota aviācija, tostarp daudzi moderni Ķīnas iznīcinātāji un milzīgas finanšu, loģistikas, materiālu un ražošanas telpas.

***

EE

Putin blufib Vene armee tugevusega. Putin on mängija ja ka näitleja. Keegi Venemaa sõjaväelastest ei luba rahumeelse Ukraina vastu aatomipommi kasutamist. Sõda peaks lõppema 17. juulil 2022. Nii jäävadki Vene armee ja palgasõdurid ellu ilma pidevate toidu-, kütuse- ja laskemoonavarudeta, mida Ukraina armee ja partisanid täiendavalt ära lõikavad ning märkimisväärse abiga. NATO, sealhulgas Poola, mille kohta edasi ja ilma Vene sõdurite moraalita .

USA lükkas tagasi ettepaneku võtta Ramsteini vastu Poola MiG-d vastutasuks samaväärsete, nt kasutatud, heas tehnilises seisukorras ja täieliku lahinguvõimega F16 vastu, mis viidaks üle Poolale. Seega ei jää meile sellest ettepanekust midagi üle, rääkimata Ukrainast, kes ootab ja kutsub abi.

Peate arvestama stsenaariumiga, kus parim viis end kaitsta on rünnata. See kõlab vastuoluliselt, kuid meie ülesanne on aidata Ukrainat oma MiG-idega Ukraina territooriumil. Ilma soolata: võib-olla ühel hetkel, mõne hea päeva pärast, 18. märtsil, kõnetab husaaride vaim Poola sõjaväelasi ja hoolimata sellest, mida terve mõistus ja ratsionalism võib arvata, teevad nad sellise otsuse. NATO nõusolek.

Ametliku teabe kohaselt annaks Poola MiG hävitajad Ukrainale, kuid tegelikult toetaksid Poola piloodid neid ja viiksid GROM-i operatsiooni stiilis operatsiooni läbi ainult teises ulatuses – ülesandeks kaotused vastasele, mille järel. tal puuduvad võitlusvõimed aktiivseks rünnakuks Ukraina vastu või muul viisil, nii et Ukraina suudaks Venemaad siiski üksi lüüa.

Tegemist oleks peaaegu rahuoperatsiooniga, sest see peataks verevalamise ja lõpetaks võimalikult kiiresti Venemaa põhjustatud sõja. Rünnatakse okupantide vägede varustusliine ja kolonne Ukraina põhja-, ida- ja lõunaosas. Seda ei saa välistada. Vaenlast tuleb hoiatada enne, kui ta ülejäänud Ukraina üle võtab ja seejärel tugevdab, mis alles siis oleks reaalne oht Poolale, sest Venemaa on sõjaliselt nõrk.

Kui Poolal õnnestus meil laos olevad vanad MiG-d suure vaevaga päästa ja renoveerida ning de facto on osa neist kasutusel varuosadena, siis mis seisus on hävitajad Venemaal? Tõenäoliselt on pooled neist kasutud, seega peavad ülejäänud jääma Venemaale suure Venemaa territooriumi potentsiaalseks kaitseks.

Ja pidage meeles, Venemaa on ohus Hiina rünnaku korral, mis tungib pidevalt uutele territooriumidele maailmas, kus on hästi varustatud lennundus, sealhulgas paljud kaasaegsed Hiina hävitajad ning tohutud finants-, logistika-, materjali- ja tootmisrajatised.

***

CZ/SK

Putin blafuje silou ruské armády. Putin je hráč a také herec. Nikdo z ruské armády nedovolí použití atomové bomby proti mírumilovné Ukrajině. Válka by měla skončit 17. července 2022. Tolik přežije ruská armáda a žoldnéři bez neustálých dodávek potravin, pohonných hmot a munice, které bude dále odřezávat ukrajinská armáda a partyzáni a za značné pomoci NATO, včetně Polska, o kterém dále a bez morálky ruských vojáků .

USA odmítly návrh na přijetí polských MiGů do Ramsteinu, výměnou za ekvivalenty, např. použité F16, v dobrém technickém stavu, s plnými bojovými schopnostmi, které by byly převedeny do Polska. V tomto návrhu nám tedy nezbývá nic, natož Ukrajina, která čeká a volá o pomoc.

Musíte vzít v úvahu scénář, kdy je nejlepší způsob, jak se bránit, útok. Bude to znít kontroverzně, ale zbývá nám pomoci Ukrajině s našimi MiGy na území Ukrajiny. Bez zrnka soli: možná někdy, za pár dobrých dní, 18. března, duch husarů promluví k polské armádě, a navzdory tomu, co by zdravý rozum a racionalismus mohl naznačovat, učiní takové rozhodnutí pod souhlas NATO.

Podle oficiálních informací by Polsko předalo Ukrajině stíhačky MiG, ale ve skutečnosti by je polští piloti podpořili a provedli operaci ve stylu operace GROM jen v jiném rozsahu – úkol ztrát protivníka, po kterém chybí mu bojové schopnosti aktivního útoku na Ukrajinu či jinak, aby Ukrajina ještě mohla porazit Rusko sama.

Šlo by o kvazi mírovou operaci, protože by zastavila krveprolití a co nejdříve ukončila válku způsobenou Ruskem. Zásobovací linie a kolony okupačních vojsk na severu, východě a jihu Ukrajiny by byly napadeny. To nelze vyloučit. Nepřítele je třeba varovat, než zabere zbytek Ukrajiny a následně posílí, což by teprve potom bylo pro Polsko skutečnou hrozbou, protože Rusko je vojensky slabé.

Pokud se Polsku s velkým úsilím podařilo zachránit a zrenovovat staré MiGy, které máme na skladě a de facto některé z nich slouží jako náhradní díly, v jakém stavu jsou stíhačky v Rusku? Je pravděpodobné, že polovina z nich je k ničemu, takže zbytek musí zůstat v Rusku pro případnou obranu velkého ruského území.

A pamatujte, Rusko je ohroženo v případě útoku z Číny, která neustále proniká na nová území ve světě, která mají dobře vybavené letectví, včetně mnoha moderních čínských stíhaček a obrovské finanční, logistické, materiálové a výrobní prostory.

***

RO

Putin blufează cu puterea armatei ruse. Putin este un jucător și, de asemenea, un actor. Nimeni din armata Rusiei nu va permite folosirea unei bombe atomice împotriva unei Ucraine pașnice. Războiul ar trebui să se încheie pe 17 iulie 2022. Așa vor supraviețui armata și mercenarii rusi fără aprovizionarea constantă cu alimente, combustibil și muniție, care vor fi oprite în continuare de armata și partizanii ucraineni și cu ajutorul considerabil. ale NATO, inclusiv Polonia, despre care mai departe și fără moralul soldaților ruși .

SUA au respins propunerea de a accepta MiG-uri poloneze în Ramstein, în schimbul unor echivalente, de exemplu F16 folosit, în stare tehnică bună, cu capacități complete de luptă, care să fie transferate în Polonia. Așa că nu am rămas nimic în această propunere, darămite Ucraina, care așteaptă și cheamă ajutor.

Trebuie să luați în considerare un scenariu în care cel mai bun mod de a vă apăra este să atacați. Va suna controversat, dar rămâne să ajutăm Ucraina cu MiG-urile noastre pe teritoriul Ucrainei. Fără sâmbure de sare: poate la un moment dat, în câteva zile bune, pe 18 martie, spiritul husarilor va vorbi militarilor polonezi și, în ciuda a ceea ce ar putea sugera bunul simț și raționalismul, ei vor lua o astfel de decizie sub acordul NATO.

Potrivit informațiilor oficiale, Polonia ar preda Ucrainei luptători MiG, dar, de fapt, piloții polonezi i-ar sprijini și ar efectua o operațiune în stilul operațiunii GROM doar într-un domeniu diferit – sarcina de a pierde adversarul, după care îi lipsesc capacitățile de luptă ale unui atac activ asupra Ucrainei sau în alt mod, astfel încât Ucraina să poată învinge în continuare Rusia singură.

Ar fi o operațiune de cvasi-pace, deoarece ar opri vărsarea de sânge și ar pune capăt războiului provocat de Rusia cât mai curând posibil. Liniile și coloanele de aprovizionare ale trupelor ocupanților din nordul, estul și sudul Ucrainei ar urma să fie atacate. Acest lucru nu poate fi exclus. Inamicul trebuie avertizat înainte să preia restul Ucrainei și apoi să se întărească, ceea ce abia atunci ar fi o amenințare reală pentru Polonia, pentru că Rusia este slabă din punct de vedere militar.

Dacă Polonia a reușit să salveze și să renoveze vechile MiG-uri pe care le avem în stoc cu mare efort și de facto unele dintre ele sunt folosite ca piese de schimb, care este starea luptătorilor din Rusia? Este probabil ca jumătate dintre ele să fie inutile, așa că restul trebuie să rămână în Rusia pentru potențiala apărare a unui mare teritoriu rusesc.

Și amintiți-vă, Rusia este în pericol în cazul unui atac din China, care pătrunde constant în noi teritorii ale lumii, care au aviație bine echipată, inclusiv mulți luptători chinezi moderni și uriașe facilități financiare, logistice, materiale și de producție.

***

BG

Путин блъфира със силата на руската армия. Путин е играч, а също и актьор. Никой от руските военни няма да позволи използването на атомна бомба срещу мирна Украйна. Войната трябва да приключи на 17 юли 2022 г. Това е колко ще оцелеят руската армия и наемници без постоянните доставки на храна, гориво и боеприпаси, които ще бъдат допълнително отрязани от украинската армия и партизани, и със значителната помощ на НАТО, включително Полша, за което по-нататък и без морала на руските войници.

САЩ отхвърлиха предложението за приемане на полски МиГ-ове в Ramstein в замяна на еквиваленти, например използвания F16, в добро техническо състояние, с пълни бойни възможности, които ще бъдат прехвърлени на Полша. Така че ние оставаме без нищо в това предложение, да не говорим за Украйна, която чака и вика за помощ.

Трябва да обмислите сценарий, при който най-добрият начин да се защитите е да атакувате. Ще звучи спорно, но остава да помогнем на Украйна с нашите МиГ-ове на територията на Украйна. Без капка сол: може би в един момент, след няколко добри дни, на 18 март, духът на хусарите ще говори с полските военни и въпреки това, което здравият разум и рационализмът биха могли да подсказват, те ще вземат такова решение под съгласието на НАТО.

Според официалната информация Полша ще предаде на Украйна изтребители МиГ, но всъщност полските пилоти ще ги подкрепят и ще извършат операция в стила на операция GROM само в различен обхват – задачата за загуби за противника, след което му липсват бойните възможности за активна атака срещу Украйна или по друг начин, така че Украйна тя все пак да победи Русия сама.

Това ще бъде квази мирна операция, тъй като ще спре кръвопролитието и ще сложи край на войната, причинена от Русия, възможно най-скоро. Ще бъдат атакувани линиите за снабдяване и колоните на окупационните войски в северната, източната и южната част на Украйна. Това не може да се изключи. Врагът трябва да бъде предупреден, преди да превземе останалата част от Украйна и след това да се засили, което само тогава би било реална заплаха за Полша, тъй като Русия е слаба във военно отношение.

Ако Полша успя с много усилия да спаси и обнови старите МиГ-ове, които имаме на склад и де факто някои от тях се използват като резервни части, какво е състоянието на изтребителите в Русия? Вероятно половината от тях са безполезни, така че останалите трябва да останат в Русия за потенциална защита на голяма руска територия.

И не забравяйте, че Русия е изложена на риск в случай на нападение от Китай, който непрекъснато прониква в нови територии в света, които разполагат с добре оборудвана авиация, включително много съвременни китайски изтребители и огромни финансови, логистични, материални и производствени мощности.

Ukrainian (RU speaking)

Путин блефует с силой российской армии. Путин — игрок, а также актер. Никто в российской армии не позволит использовать атомную бомбу против мирной Украины. Война должна закончиться 17 июля 2022 года. Именно столько продержится российская армия и наемники без постоянных поставок продовольствия, топлива и боеприпасов, которые в дальнейшем будут отрезаны украинской армией и партизанами, и при значительной помощи НАТО, включая Польшу, о чем дальше и без морального духа российских солдат.

США отвергли предложение принять в Рамштайн польские МиГи в обмен на эквиваленты, например подержанные F16, в хорошем техническом состоянии, с полными боевыми возможностями, которые будут переданы Польше. Так что в этом предложении мы остались ни с чем, не говоря уже об Украине, которая ждет и зовет на помощь.

Вы должны рассмотреть сценарий, в котором лучший способ защитить себя — это атаковать. Прозвучит спорно, но нам остается помочь Украине своими МиГами на территории Украины. Без щепотки соли: может быть, когда-нибудь, через несколько хороших дней, 18 марта, дух гусар заговорит с польскими военными, и вопреки тому, что подсказывает здравый смысл и рационализм, они примут такое решение под согласие НАТО.

По официальной информации Польша передаст Украине истребители МиГ, но фактически польские пилоты поддержат их и проведут операцию в стиле операции ГРОМ только в другом размахе – задача потерь противнику, после чего ему не хватает боевых возможностей активного нападения на Украину или как-то иначе, так что Украина она еще могла победить Россию своими силами.

Это будет квазимирная операция, поскольку она остановит кровопролитие и как можно скорее положит конец войне, развязанной Россией. Будут атакованы линии снабжения и колонны оккупационных войск на севере, востоке и юге Украины. Этого нельзя исключать. Врага нужно предупредить до того, как он захватит остальную Украину и затем укрепится, что только тогда будет реальной угрозой для Польши, потому что Россия слаба в военном отношении.

Если Польше удалось с большим трудом спасти и отремонтировать старые МиГи, которые есть у нас на складах и де-факто часть из них используется в качестве запчастей, то каково состояние истребителей в России? Вполне вероятно, что половина из них бесполезна, поэтому остальные должны оставаться в России для потенциальной обороны большой российской территории.

И помните, Россия находится в зоне риска в случае нападения со стороны Китая, постоянно проникающего на новые территории в мире, имеющего хорошо оснащенную авиацию, в том числе множество современных китайских истребителей и огромные финансовые, тыловые, материальные и производственные мощности.

***

Belarus

Пуцін блефуе з сілай расейскай арміі. Пуцін — гулец, а таксама акцёр. Ніхто з расейскіх вайскоўцаў не дазволіць выкарыстаць атамную бомбу супраць мірнай Украіны. Вайна павінна скончыцца 17 ліпеня 2022 года. Менавіта столькі выжыве расійская армія і найміты без пастаянных паставак харчавання, паліва і боепрыпасаў, якія ў далейшым будуць адрэзаны ўкраінскай арміяй і партызанамі, і пры значнай дапамозе НАТА, у тым ліку Польшчы, пра што далей і без маральнага духу расейскіх салдат .

ЗША адхілілі прапанову прыняць у Ramstein польскія МіГі ў абмен на эквіваленты, напрыклад, патрыманыя F16 у добрым тэхнічным стане, з поўнымі баявымі магчымасцямі, якія будуць перададзены Польшчы. Так што ў гэтай прапанове мы засталіся ні з чым, не кажучы ўжо пра Ўкраіну, якая чакае і кліча на дапамогу.

Вы павінны разгледзець сцэнар, дзе лепшы спосаб абараніць сябе – гэта атакаваць. Гэта прагучыць спрэчна, але нам застаецца дапамагчы Украіне сваімі МіГамі на тэрыторыі Украіны. Без долі: можа быць, у нейкі момант, праз некалькі добрых дзён, 18 сакавіка, дух гусараў загаворыць з польскімі вайскоўцамі, і, нягледзячы на ​​тое, што могуць падказаць здаровы сэнс і рацыяналізм, яны прымуць такое рашэнне пад згода НАТА.

Паводле афіцыйнай інфармацыі, Польшча перадасць Украіне знішчальнікі МіГ, але насамрэч польскія лётчыкі падтрымалі б іх і правялі аперацыю ў стылі аперацыі GROM толькі ў іншым аб’ёме – задачай страт праціўніку, пасля чаго яму не хапае баяздольнасці актыўнага нападу на Украіну ці іншым чынам, каб Украіна ўсё ж магла самастойна перамагчы Расію.

Гэта была б квазімірная аперацыя, бо яна спыніла б кровапраліцце і як мага хутчэй скончыла б вайну, выкліканую Расіяй. Лініі забеспячэння і калоны акупацыйных войскаў на поўначы, усходзе і поўдні Украіны будуць атакаваць. Гэтага нельга выключаць. Вораг павінен быць папярэджаны, перш чым ён захопіць астатнюю частку Украіны, а затым узмацніцца, што толькі тады будзе рэальнай пагрозай для Польшчы, бо Расея слабая ў вайсковым плане.

Калі ў Польшчы з вялікімі намаганнямі ўдалося выратаваць і адрэстаўраваць старыя МіГы, якія ў нас ёсць у наяўнасці, і дэ-факта некаторыя з іх выкарыстоўваюцца ў якасці запчастак, то ў якім стане знаходзяцца знішчальнікі ў Расеі? Верагодна, палова з іх бескарысная, таму астатнія павінны застацца ў Расеі для патэнцыйнай абароны вялікай расейскай тэрыторыі.

І памятайце, расея знаходзіцца ў небяспецы ў выпадку нападу з боку кітая, які пастаянна пранікае на новыя тэрыторыі свету, якія маюць добра абсталяваную авіяцыю, у тым ліку мноства сучасных кітайскіх знішчальнікаў і велізарныя фінансавыя, матэрыяльна-тэхнічныя, матэрыяльна-вытворчыя магутнасці.

***

DE – Germany Deutschland Alemagne Alemania Niemcy

Putin blufft mit der Stärke der russischen Armee. Putin ist ein Spieler und auch ein Schauspieler. Niemand im russischen Militär wird den Einsatz einer Atombombe gegen eine friedliche Ukraine zulassen. Der Krieg sollte am 17. Juli 2022 enden. So viel werden die russische Armee und die Söldner ohne die ständige Versorgung mit Lebensmitteln, Treibstoff und Munition, die von der ukrainischen Armee und den Partisanen weiter abgeschnitten werden, und mit der beträchtlichen Hilfe überleben der NATO, darunter Polen, darüber weiter und ohne die Moral der russischen Soldaten .

Die USA lehnten den Vorschlag ab, polnische MiGs in Ramstein aufzunehmen, im Austausch gegen Äquivalente, z. Also bleibt uns bei diesem Vorschlag nichts übrig, ganz zu schweigen von der Ukraine, die wartet und um Hilfe ruft.

Sie müssen ein Szenario in Betracht ziehen, in dem Sie sich am besten verteidigen können, indem Sie angreifen. Es wird kontrovers klingen, aber es bleibt unsere Aufgabe, der Ukraine mit unseren MiGs auf dem Territorium der Ukraine zu helfen. Ohne ein Körnchen Salz: Vielleicht wird irgendwann, in ein paar guten Tagen, am 18. März, der Geist der Husaren zum polnischen Militär sprechen, und trotz allem, was gesunder Menschenverstand und Rationalismus vermuten lassen, werden sie eine solche Entscheidung treffen die Zustimmung der Nato.

Nach offiziellen Angaben würde Polen MiG-Jäger an die Ukraine übergeben, aber tatsächlich würden polnische Piloten sie unterstützen und eine Operation im Stil der GROM-Operation nur in einem anderen Umfang durchführen – danach die Aufgabe der Verluste für den Gegner Ihm fehlen die Kampffähigkeiten eines aktiven Angriffs auf die Ukraine oder auf andere Weise, so dass die Ukraine Russland noch alleine besiegen könnte.

Es wäre eine Quasi-Friedensoperation, da sie das Blutvergießen stoppen und den von Russland verursachten Krieg so schnell wie möglich beenden würde. Die Nachschublinien und Kolonnen der Besatzertruppen im Norden, Osten und Süden der Ukraine würden angegriffen. Dies kann nicht ausgeschlossen werden. Der Feind muss gewarnt werden, bevor er den Rest der Ukraine übernimmt und dann verstärkt, was nur dann eine echte Bedrohung für Polen wäre, weil Russland militärisch schwach ist.

Wenn es Polen gelungen ist, die alten MiGs, die wir auf Lager haben, mit großem Aufwand zu retten und zu renovieren und de facto einige davon als Ersatzteile verwendet werden, wie ist dann der Zustand der Jäger in Russland? Es ist wahrscheinlich, dass die Hälfte von ihnen nutzlos ist, also muss der Rest in Russland bleiben, um ein großes russisches Territorium zu verteidigen.

Und denken Sie daran, dass Russland im Falle eines Angriffs aus China gefährdet ist, das ständig in neue Gebiete der Welt vordringt, die über eine gut ausgerüstete Luftfahrt verfügen, darunter viele moderne chinesische Kampfflugzeuge und riesige Finanz-, Logistik-, Material- und Produktionsanlagen.

***

SE – Sweden

Putin bluffar med den ryska arméns styrka. Putin är en spelare och även en skådespelare. Ingen i Rysslands militär kommer att tillåta användningen av en atombomb mot ett fredligt Ukraina. Kriget bör sluta den 17 juli 2022. Så mycket kommer den ryska armén och legosoldaterna att överleva utan de ständiga leveranserna av mat, bränsle och ammunition, som kommer att skäras av ytterligare av den ukrainska armén och partisanerna, och med avsevärd hjälp av Nato, inklusive Polen, om vilken vidare och utan moralen hos ryska soldater.

USA avvisade förslaget att acceptera polska MiGs i Ramstein, i utbyte mot motsvarigheter, till exempel den använda F16, i gott tekniskt skick, med full stridskapacitet, som skulle överföras till Polen. Så vi har ingenting kvar i detta förslag, än mindre Ukraina, som väntar och ropar på hjälp.

Du måste överväga ett scenario där det bästa sättet att försvara dig är att attackera. Det kommer att låta kontroversiellt, men det återstår för oss att hjälpa Ukraina med våra MiGs på Ukrainas territorium. Utan en nypa salt: kanske någon gång, om några bra dagar, den 18 mars, kommer husarernas anda att tala till den polska militären, och trots vad sunt förnuft och rationalism kan antyda, kommer de att fatta ett sådant beslut under Natos samtycke.

Enligt officiella uppgifter skulle Polen lämna över MiG-jaktplan till Ukraina, men i själva verket skulle polska piloter stödja dem och utföra en operation i stil med GROM-operation endast i en annan omfattning – uppgiften att förluster till motståndaren, varefter han saknar stridsförmågan för en aktiv attack mot Ukraina eller på annat sätt, så att Ukraina skulle hon fortfarande kunna besegra Ryssland på egen hand.

Det skulle vara en kvasi-fredsoperation, eftersom den skulle stoppa blodsutgjutelsen och avsluta kriget som orsakats av Ryssland så snart som möjligt. Försörjningslinjerna och kolonnerna för ockupantens trupper i norra, östra och södra Ukraina skulle attackeras. Detta kan inte uteslutas. Fienden måste varnas innan han tar över resten av Ukraina och sedan förstärker, vilket först då skulle vara ett reellt hot mot Polen, eftersom Ryssland är militärt svagt.

Om Polen lyckades rädda och renovera de gamla MiG:arna som vi har i lager med stor ansträngning och de facto en del av dem används som reservdelar, hur är skicket för jagarna i Ryssland? Det är troligt att hälften av dem är värdelösa, så resten måste stanna i Ryssland för det potentiella försvaret av stort ryskt territorium.

Och kom ihåg, Ryssland är i riskzonen i händelse av en attack från Kina, som ständigt penetrerar nya territorier i världen, som har välutrustat flyg, inklusive många moderna kinesiska jaktplan och enorma finansiella, logistiska, material- och produktionsanläggningar.

***

FI – Finlandia

Putin bluffaa Venäjän armeijan voimalla. Putin on pelaaja ja myös näyttelijä. Kukaan Venäjän armeijassa ei salli atomipommin käyttöä rauhanomaista Ukrainaa vastaan. Sodan pitäisi päättyä 17. heinäkuuta 2022. Näin paljon Venäjän armeija ja palkkasoturit selviävät ilman jatkuvaa ruokaa, polttoainetta ja ammuksia, jotka Ukrainan armeija ja partisaanit katkaisevat entisestään, ja huomattavalla avustuksella Naton, mukaan lukien Puola, josta edelleen ja ilman venäläisten sotilaiden moraalia.

Yhdysvallat hylkäsi ehdotuksen hyväksyä puolalaisia ​​MiG-koneita Ramsteiniin vastineeksi vastaavista, esimerkiksi käytetystä, hyvässä teknisessä kunnossa olevasta F16:sta täydellä taistelukyvyllä, joka siirrettäisiin Puolaan. Tästä ehdotuksesta meille ei siis jää mitään, puhumattakaan Ukrainasta, joka odottaa ja pyytää apua.

Sinun on harkittava skenaariota, jossa paras tapa puolustaa itseäsi on hyökätä. Se kuulostaa kiistanalaiselta, mutta meidän on edelleen autettava Ukrainaa MiG-joukoillamme Ukrainan alueella. Ilman suolaa: ehkä jossain vaiheessa, muutaman hyvän päivän sisällä, 18. maaliskuuta, husaarien henki puhuu Puolan armeijalle, ja huolimatta siitä, mitä terve järki ja rationalismi voisi ehdottaa, he tekevät sellaisen päätöksen Naton suostumuksella.

Virallisten tietojen mukaan Puola luovuttaisi MiG-hävittäjät Ukrainalle, mutta itse asiassa puolalaiset lentäjät tukisivat heitä ja suorittaisivat GROM-operaation tyylistä operaatiota vain eri laajuudessa – vastustajalle tappioiden tehtävänä, jonka jälkeen häneltä puuttuu aktiivisen hyökkäyksen Ukrainaan tai muuhun taistelukykyä, jotta Ukraina voisi silti kukistaa Venäjän yksin.

Se olisi lähes rauhanoperaatio, koska se lopettaisi verenvuodatuksen ja lopettaisi Venäjän aiheuttaman sodan mahdollisimman pian. Miehittäjien joukkojen syöttölinjoja ja kolonneja vastaan ​​Ukrainan pohjois-, itä- ja eteläosissa hyökätään. Tätä ei voida sulkea pois. Vihollista on varoitettava ennen kuin hän ottaa haltuunsa muun Ukrainan ja sitten vahvistuu, mikä vasta silloin olisi todellinen uhka Puolalle, koska Venäjä on sotilaallisesti heikko.

Jos Puola onnistui suurella vaivalla pelastamaan ja kunnostamaan varastossamme olevat vanhat MiG-koneet ja tosiasiassa osa niistä käytetään varaosina, mikä on hävittäjien kunto Venäjällä? On todennäköistä, että puolet niistä on hyödyttömiä, joten loput on jätettävä Venäjälle suuren Venäjän alueen mahdollista puolustamista varten.

Ja muistakaa, Venäjä on vaarassa, jos Kiina hyökkää jatkuvasti uusille alueille maailmassa, joilla on hyvin varusteltu ilmailu, mukaan lukien monet nykyaikaiset kiinalaiset hävittäjät ja valtavat taloudelliset, logistiset, materiaali- ja tuotantolaitokset.

***

NO – Norway

Putin bløffer med styrken til den russiske hæren. Putin er en spiller og også en skuespiller. Ingen i Russlands militære vil tillate bruk av en atombombe mot et fredelig Ukraina. Krigen skulle avsluttes 17. juli 2022. Så mye vil den russiske hæren og leiesoldatene overleve uten de konstante forsyningene av mat, drivstoff og ammunisjon, som vil bli ytterligere avskåret av den ukrainske hæren og partisanene, og med den betydelige hjelpen av NATO, inkludert Polen, som videre og uten moralen til russiske soldater .

USA avviste forslaget om å akseptere polske MiG-er inn i Ramstein, i bytte mot ekvivalenter, for eksempel den brukte F16, i god teknisk stand, med full kampevne, som ville bli overført til Polen. Så vi sitter igjen med ingenting i dette forslaget, enn si Ukraina, som venter og roper på hjelp.

Du må vurdere et scenario der den beste måten å forsvare deg på er å angripe. Det vil høres kontroversielt ut, men det gjenstår for oss å hjelpe Ukraina med våre MiG-er på Ukrainas territorium. Uten et klype salt: kanskje på et tidspunkt, om noen gode dager, den 18. mars, vil husarernes ånd tale til det polske militæret, og til tross for hva sunn fornuft og rasjonalisme kan tilsi, vil de ta en slik avgjørelse under samtykke fra NATO.

I følge offisiell informasjon ville Polen overlevere MiG-jagerfly til Ukraina, men faktisk ville polske piloter støtte dem og utføre en operasjon i stil med GROM-operasjon bare i et annet omfang – oppgaven med tap til motstanderen, hvoretter han mangler kampevnene til et aktivt angrep på Ukraina eller på annen måte, slik at Ukraina hun fortsatt kunne beseire Russland på egenhånd.

Det ville være en kvasi-fredsoperasjon, siden den ville stoppe blodsutgytelsen og avslutte krigen forårsaket av Russland så snart som mulig. Forsyningslinjene og kolonnene til okkupantens tropper i nord, øst og sør i Ukraina ville bli angrepet. Dette kan ikke utelukkes. Fienden må advares før han overtar resten av Ukraina og deretter styrker seg, noe som først da ville være en reell trussel mot Polen, fordi Russland er militært svakt.

Hvis Polen klarte å redde og renovere de gamle MiG-ene som vi har på lager med stor innsats og de facto noen av dem brukes som reservedeler, hvordan er tilstanden til kampflyene i Russland? Det er sannsynlig at halvparten av dem er ubrukelige, så resten må forbli i Russland for potensielt forsvar av stort russisk territorium.

Og husk, Russland er i faresonen i tilfelle et angrep fra Kina, som stadig trenger inn i nye territorier i verden, som har velutstyrt luftfart, inkludert mange moderne kinesiske jagerfly og enorme finansielle, logistikk-, materiell- og produksjonsfasiliteter.

***

DK – Denmark

Putin bluffer med den russiske hærs styrke. Putin er en spiller og også en skuespiller. Ingen i Ruslands militær vil tillade brugen af ​​en atombombe mod et fredeligt Ukraine. Krigen skulle slutte den 17. juli 2022. Så meget vil den russiske hær og lejesoldater overleve uden de konstante forsyninger af mad, brændstof og ammunition, som vil blive yderligere afskåret af den ukrainske hær og partisaner, og med den betydelige hjælp af NATO, herunder Polen, om hvilke yderligere og uden russiske soldaters moral .

USA afviste forslaget om at acceptere polske MiG’er i Ramstein i bytte for ækvivalenter, fx den brugte F16, i god teknisk stand, med fuld kampkapacitet, som ville blive overført til Polen. Så vi står ikke tilbage med noget i dette forslag, endsige Ukraine, som venter og kalder på hjælp.

Du skal overveje et scenarie, hvor den bedste måde at forsvare dig selv på er at angribe. Det vil lyde kontroversielt, men det er fortsat op til os at hjælpe Ukraine med vores MiG’er på Ukraines territorium. Uden et gran salt: måske på et tidspunkt, om nogle få gode dage, den 18. marts, vil husarernes ånd tale til det polske militær, og på trods af hvad sund fornuft og rationalisme måtte tyde på, vil de træffe en sådan beslutning iht. NATOs samtykke.

Ifølge officielle oplysninger ville Polen udlevere MiG-krigere til Ukraine, men faktisk ville polske piloter støtte dem og udføre en operation i stil med GROM-operation kun i et andet omfang – opgaven med tab til modstanderen, hvorefter han mangler kampkapaciteten til et aktivt angreb på Ukraine eller andet, så Ukraine kunne hun stadig besejre Rusland på egen hånd.

Det ville være en kvasi-fredsoperation, da den ville stoppe blodsudgydelserne og afslutte krigen forårsaget af Rusland så hurtigt som muligt. Forsyningslinjerne og kolonnerne fra besætterens tropper i den nordlige, østlige og sydlige del af Ukraine ville blive angrebet. Dette kan ikke udelukkes. Fjenden skal advares, før han overtager resten af ​​Ukraine og derefter styrker, hvilket først da ville være en reel trussel mod Polen, fordi Rusland er militært svagt.

Hvis det lykkedes Polen at redde og renovere de gamle MiG’er, som vi har på lager med stor indsats, og nogle af dem de facto bliver brugt som reservedele, hvordan er tilstanden for jagerne i Rusland? Det er sandsynligt, at halvdelen af ​​dem er ubrugelige, så resten skal forblive i Rusland for det potentielle forsvar af stort russisk territorium.

Og husk, Rusland er i fare i tilfælde af et angreb fra Kina, som konstant trænger ind i nye territorier i verden, som har veludstyret luftfart, herunder mange moderne kinesiske jagerfly og enorme finansielle, logistiske, materiale- og produktionsfaciliteter.

***

NL – Netherlands Holandia

Poetin bluft met de kracht van het Russische leger. Poetin is een speler en ook een acteur. Niemand in het Russische leger zal het gebruik van een atoombom tegen een vreedzaam Oekraïne toestaan. De oorlog zou op 17 juli 2022 moeten eindigen. Dit is hoeveel het Russische leger en de huursoldaten zullen overleven zonder de constante toevoer van voedsel, brandstof en munitie, die verder zal worden afgesneden door het Oekraïense leger en partizanen, en met de aanzienlijke hulp van de NAVO, inclusief Polen, waarover verder en zonder het moreel van Russische soldaten.

De VS verwierpen het voorstel om Poolse MiG’s in Ramstein te accepteren, in ruil voor equivalenten, bijvoorbeeld de gebruikte F16, in goede technische staat, met volledige gevechtscapaciteiten, die zouden worden overgedragen aan Polen. We hebben dus niets in dit voorstel, laat staan ​​Oekraïne, dat wacht en om hulp roept.

Je moet een scenario overwegen waarin je jezelf het beste kunt verdedigen door aan te vallen. Het zal controversieel klinken, maar het blijft aan ons om Oekraïne te helpen met onze MiG’s op het grondgebied van Oekraïne. Zonder een korreltje zout: misschien zal de geest van de huzaren op een gegeven moment, over een paar goede dagen, op 18 maart, tot het Poolse leger spreken, en ondanks wat gezond verstand en rationalisme misschien suggereren, zullen ze zo’n beslissing nemen onder toestemming van de NAVO.

Volgens officiële informatie zou Polen MiG-jagers overdragen aan Oekraïne, maar in feite zouden Poolse piloten hen ondersteunen en een operatie in de stijl van GROM-operatie alleen in een ander bereik uitvoeren – de taak van verliezen aan de tegenstander, waarna hij mist de gevechtscapaciteiten van een actieve aanval op Oekraïne of anderszins, zodat Oekraïne Rusland nog in haar eentje zou kunnen verslaan.

Het zou een quasi-vredesoperatie zijn, omdat het het bloedvergieten zou stoppen en de door Rusland veroorzaakte oorlog zo snel mogelijk zou beëindigen. De aanvoerlijnen en colonnes van de troepen van de bezetter in het noorden, oosten en zuiden van Oekraïne zouden worden aangevallen. Dit is niet uit te sluiten. De vijand moet gewaarschuwd worden voordat hij de rest van Oekraïne overneemt en zich dan versterkt, wat pas dan een reële bedreiging voor Polen zou zijn, omdat Rusland militair zwak is.

Als Polen erin is geslaagd om de oude MiG’s die we in voorraad hebben met veel moeite te redden en te renoveren en de facto worden sommige ervan als reserveonderdelen gebruikt, wat is dan de toestand van de jagers in Rusland? Het is waarschijnlijk dat de helft van hen nutteloos is, dus de rest moet in Rusland blijven voor de mogelijke verdediging van groot Russisch grondgebied.

En vergeet niet dat Rusland gevaar loopt in het geval van een aanval vanuit China, dat voortdurend nieuwe gebieden in de wereld binnendringt, die goed uitgeruste luchtvaart hebben, waaronder veel moderne Chinese jagers en enorme financiële, logistieke, materiële en productiefaciliteiten.

***

FR / Belgium / France

Poutine bluffe avec la force de l’armée russe. Poutine est un joueur et aussi un acteur. Personne dans l’armée russe ne permettra l’utilisation d’une bombe atomique contre une Ukraine pacifique. La guerre devrait se terminer le 17 juillet 2022. C’est combien l’armée et les mercenaires russes survivront sans les approvisionnements constants en nourriture, carburant et munitions, qui seront encore coupés par l’armée et les partisans ukrainiens, et avec l’aide considérable de l’OTAN, y compris la Pologne, dont plus loin et sans le moral des soldats russes .

Les États-Unis ont rejeté la proposition d’accepter des MiG polonais à Ramstein, en échange d’équivalents, par exemple le F16 d’occasion, en bon état technique, avec des capacités de combat complètes, qui seraient transférés en Pologne. Il ne nous reste donc rien dans cette proposition, sans parler de l’Ukraine, qui attend et appelle à l’aide.

Vous devez envisager un scénario où la meilleure façon de vous défendre est d’attaquer. Cela semblera controversé, mais il nous reste à aider l’Ukraine avec nos MiG sur le territoire ukrainien. Sans un grain de sel: peut-être qu’à un moment donné, dans quelques bons jours, le 18 mars, l’esprit des hussards parlera aux militaires polonais, et malgré ce que le bon sens et le rationalisme pourraient suggérer, ils prendront une telle décision sous le consentement de l’OTAN.

Selon les informations officielles, la Pologne remettrait les chasseurs MiG à l’Ukraine, mais en fait, les pilotes polonais les soutiendraient et n’effectueraient une opération dans le style de l’opération GROM que dans une portée différente – la tâche des pertes pour l’adversaire, après quoi il n’a pas les capacités de combat d’une attaque active contre l’Ukraine ou autrement, de sorte que l’Ukraine pourrait encore vaincre la Russie par elle-même.

Ce serait une opération de quasi-paix, car elle arrêterait l’effusion de sang et mettrait fin à la guerre provoquée par la Russie dès que possible. Les lignes de ravitaillement et les colonnes des troupes de l’occupant dans le nord, l’est et le sud de l’Ukraine seraient attaquées. Cela ne peut être exclu. L’ennemi doit être averti avant qu’il ne s’empare du reste de l’Ukraine puis ne se renforce, ce qui ne serait alors qu’une véritable menace pour la Pologne, car la Russie est militairement faible.

Si la Pologne a réussi à sauver et à rénover les anciens MiG que nous avons en stock avec beaucoup d’efforts et de facto certains d’entre eux sont utilisés comme pièces de rechange, quel est l’état des combattants en Russie ? Il est probable que la moitié d’entre eux soient inutiles, le reste doit donc rester en Russie pour la défense potentielle d’un vaste territoire russe.

Et rappelez-vous, la Russie est menacée en cas d’attaque de la Chine, qui pénètre constamment de nouveaux territoires dans le monde, qui disposent d’une aviation bien équipée, y compris de nombreux chasseurs chinois modernes et d’énormes installations financières, logistiques, matérielles et de production.

***

HU

Putyin blöfföl az orosz hadsereg erejével. Putyin játékos és színész is. Az orosz hadseregben senki sem engedi meg, hogy atombombát alkalmazzanak egy békés Ukrajna ellen. A háborúnak 2022. július 17-én kell véget érnie. Ennyit fog megélni az orosz hadsereg és zsoldosok folyamatos élelmiszer-, üzemanyag- és lőszer utánpótlás nélkül, amit az ukrán hadsereg és a partizánok tovább vágnak, és jelentős segítséggel. a NATO, köztük Lengyelország, amelyről tovább és az orosz katonák morálja nélkül .

Az Egyesült Államok elutasította azt a javaslatot, hogy lengyel MiG-ket fogadjanak be Ramsteinbe, cserébe egyenértékűekért, például a használt, jó műszaki állapotú, teljes harci képességekkel rendelkező F16-osért, amelyet Lengyelországnak szállítanának át. Ebből a javaslatból tehát semmi nem marad nekünk, nem is beszélve Ukrajnáról, amely vár és hív segítséget.

Meg kell fontolnia egy olyan forgatókönyvet, ahol a védekezés legjobb módja a támadás. Ez ellentmondásosan fog hangzani, de nekünk marad, hogy segítsük Ukrajnát MiG-jeinkkel Ukrajna területén. Egy szem só nélkül: talán valamikor, néhány jó nap múlva, március 18-án a huszárok szelleme megszólal a lengyel katonaságnál, és annak ellenére, amit a józan ész és a racionalizmus sugall, meghoznak egy ilyen döntést. a NATO beleegyezése.

A hivatalos információk szerint Lengyelország MiG vadászgépeket adna át Ukrajnának, de valójában a lengyel pilóták támogatnák őket, és csak más körben hajtanának végre egy GROM-művelethez hasonló műveletet – az ellenfél veszteségeinek feladatát, amely után hiányzik az Ukrajna elleni aktív támadás harci képessége vagy más módon, hogy Ukrajnát egyedül is legyőzhesse Oroszországot.

Kvázi békeművelet lenne, hiszen a vérontást megállítanák, és mielőbb véget vetnének az Oroszország okozta háborúnak. Megtámadnák Ukrajna északi, keleti és déli részén a megszálló csapatok utánpótlási vonalait és oszlopait. Ez nem zárható ki. Az ellenséget figyelmeztetni kell, mielőtt átveszi Ukrajna többi részét, majd megerősít, ami csak akkor jelentene valós veszélyt Lengyelországra, mert Oroszország katonailag gyenge.

Ha Lengyelországnak nagy erőfeszítéssel sikerült megmentenie és felújítania a raktáron lévő régi MiG-eket, és de facto néhányat alkatrészként használnak, milyen állapotban vannak a vadászgépek Oroszországban? Valószínű, hogy a fele használhatatlan, így a többinek Oroszországban kell maradnia nagy orosz területek potenciális védelmében.

És ne feledjük, Oroszország veszélyben van egy Kínából érkező támadás esetén, amely folyamatosan új területekre hatol be a világban, ahol jól felszerelt légiközlekedés, köztük számos modern kínai vadászgép, valamint hatalmas pénzügyi, logisztikai, anyagi és termelési létesítmények állnak rendelkezésre.

***

GR

Ο Πούτιν μπλοφάρει με τη δύναμη του ρωσικού στρατού. Ο Πούτιν είναι παίκτης και επίσης ηθοποιός. Κανείς στον ρωσικό στρατό δεν θα επιτρέψει τη χρήση ατομικής βόμβας εναντίον μιας ειρηνικής Ουκρανίας. Ο πόλεμος θα πρέπει να τελειώσει στις 17 Ιουλίου 2022. Έτσι θα επιβιώσουν ο ρωσικός στρατός και οι μισθοφόροι χωρίς τις συνεχείς προμήθειες τροφίμων, καυσίμων και πυρομαχικών, που θα αποκοπούν περαιτέρω από τον ουκρανικό στρατό και τους παρτιζάνους, και με τη σημαντική βοήθεια του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, για την οποία περαιτέρω και χωρίς το ηθικό των Ρώσων στρατιωτών.

Οι ΗΠΑ απέρριψαν την πρόταση να δεχτούν πολωνικά MiG στο Ramstein, σε αντάλλαγμα για ισοδύναμα, π. Δεν μας μένει λοιπόν τίποτα σε αυτή την πρόταση, πόσο μάλλον η Ουκρανία που περιμένει και ζητά βοήθεια.

Πρέπει να σκεφτείτε ένα σενάριο όπου ο καλύτερος τρόπος για να αμυνθείτε είναι να επιτεθείτε. Θα ακούγεται αμφιλεγόμενο, αλλά μένει να βοηθήσουμε την Ουκρανία με τα MiG μας στο έδαφος της Ουκρανίας. Χωρίς κόκκο αλατιού: ίσως κάποια στιγμή, σε λίγες καλές μέρες, στις 18 Μαρτίου, το πνεύμα των ουσάρων θα μιλήσει στον πολωνικό στρατό και παρά το τι μπορεί να προτείνει η κοινή λογική και ο ορθολογισμός, θα πάρουν μια τέτοια απόφαση τη συγκατάθεση του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, η Πολωνία θα παρέδιδε μαχητικά MiG στην Ουκρανία, αλλά στην πραγματικότητα, οι Πολωνοί πιλότοι θα τους υποστήριζαν και θα πραγματοποιούσαν μια επιχείρηση στο στυλ της επιχείρησης GROM μόνο σε διαφορετικό εύρος – το έργο των απωλειών στον αντίπαλο, μετά το οποίο του λείπουν οι μαχητικές ικανότητες μιας ενεργού επίθεσης στην Ουκρανία ή με άλλο τρόπο, έτσι ώστε η Ουκρανία να μπορεί να νικήσει μόνη της τη Ρωσία.

Θα ήταν μια σχεδόν ειρηνευτική επιχείρηση, καθώς θα σταματήσει την αιματοχυσία και θα τερματίσει τον πόλεμο που προκάλεσε η Ρωσία το συντομότερο δυνατό. Οι γραμμές ανεφοδιασμού και οι στήλες των στρατευμάτων της κατοχής στα βόρεια, ανατολικά και νότια της Ουκρανίας θα δέχονταν επίθεση. Αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ο εχθρός πρέπει να προειδοποιηθεί πριν καταλάβει την υπόλοιπη Ουκρανία και στη συνέχεια να ενισχυθεί, κάτι που μόνο τότε θα ήταν πραγματική απειλή για την Πολωνία, επειδή η Ρωσία είναι στρατιωτικά αδύναμη.

Αν η Πολωνία κατάφερε να σώσει και να ανακαινίσει τα παλιά MiG που έχουμε σε απόθεμα με μεγάλη προσπάθεια και de facto κάποια από αυτά χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά, σε τι κατάσταση βρίσκονται τα μαχητικά στη Ρωσία; Είναι πιθανό τα μισά από αυτά να είναι άχρηστα, επομένως τα υπόλοιπα πρέπει να παραμείνουν στη Ρωσία για την πιθανή άμυνα μεγάλης ρωσικής επικράτειας.

Και θυμηθείτε, η Ρωσία κινδυνεύει σε περίπτωση επίθεσης από την Κίνα, η οποία διεισδύει συνεχώς σε νέα εδάφη στον κόσμο, τα οποία διαθέτουν καλά εξοπλισμένη αεροπορία, συμπεριλαμβανομένων πολλών σύγχρονων κινεζικών μαχητικών και τεράστιες οικονομικές, υλικοτεχνικές, υλικές και παραγωγικές εγκαταστάσεις.

***

AL

Putini po bën bllof me forcën e ushtrisë ruse. Putin është një lojtar dhe gjithashtu një aktor. Askush në ushtrinë ruse nuk do të lejojë përdorimin e një bombe atomike kundër Ukrainës paqësore. Lufta duhet të përfundojë më 17 korrik 2022. Ja sa do të mbijetojnë ushtria ruse dhe mercenarët pa furnizime të vazhdueshme me ushqime, karburant dhe municione, të cilat do të ndërpriten më tej nga ushtria dhe partizanët ukrainas dhe me ndihmën e konsiderueshme. të NATO-s, përfshirë Poloninë, për të cilën më tej dhe pa moralin e ushtarëve rusë.

SHBA hodhi poshtë propozimin për të pranuar MiG polakë në Ramstein, në këmbim të ekuivalentëve, p.sh. F16 të përdorur, në gjendje të mirë teknike, me aftësi të plota luftarake, të cilat do të transferoheshin në Poloni. Pra, nuk na mbetet asgjë në këtë propozim, e lëre më Ukrainën, e cila pret dhe kërkon ndihmë.

Ju duhet të merrni parasysh një skenar ku mënyra më e mirë për të mbrojtur veten është të sulmoni. Do të tingëllojë e diskutueshme, por neve na mbetet të ndihmojmë Ukrainën me MiG-të tanë në territorin e Ukrainës. Pa kokërr kripë: ndoshta në një moment, në disa ditë të mira, më 18 mars, shpirti i husarëve do t’i flasë ushtrisë polake dhe pavarësisht asaj që mund të sugjerojë arsyeja e shëndoshë dhe racionalizmi, ata do të marrin një vendim të tillë nën pëlqimin e NATO-s.

Sipas informacionit zyrtar, Polonia do t’i dorëzonte Ukrainës luftëtarët MiG, por në fakt, pilotët polakë do t’i mbështesnin ata dhe do të kryenin një operacion në stilin e operacionit GROM vetëm në një fushë tjetër – detyrën e humbjeve ndaj kundërshtarit, pas së cilës atij i mungojnë aftësitë luftarake të një sulmi aktiv ndaj Ukrainës ose ndryshe, në mënyrë që Ukraina të mund të mundte ende Rusinë vetë.

Do të ishte një operacion pothuajse paqësor, pasi do të ndalonte gjakderdhjen dhe do t’i jepte fund luftës së shkaktuar nga Rusia sa më parë. Linjat e furnizimit dhe kolonat e trupave të okupatorit në veri, lindje dhe jug të Ukrainës do të sulmoheshin. Kjo nuk mund të përjashtohet. Armiku duhet të paralajmërohet para se të marrë përsipër pjesën tjetër të Ukrainës dhe më pas të forcohet, gjë që vetëm atëherë do të ishte një kërcënim real për Poloninë, sepse Rusia është ushtarakisht e dobët.

Nëse Polonia arriti të shpëtojë dhe rinovojë me shumë përpjekje MiG-të e vjetër që kemi në magazinë dhe de facto disa prej tyre përdoren si pjesë këmbimi, si janë gjendja e luftëtarëve në Rusi? Ka të ngjarë që gjysma e tyre të jenë të padobishme, kështu që pjesa tjetër duhet të mbetet në Rusi për mbrojtjen e mundshme të territorit të madh rus.

Dhe mbani mend, Rusia është në rrezik në rast të një sulmi nga Kina, e cila vazhdimisht po depërton në territore të reja në botë, të cilat kanë aviacion të pajisur mirë, duke përfshirë shumë luftëtarë modernë kinezë dhe objekte të mëdha financiare, logjistike, materiale dhe prodhuese.

***

MA

Путин блефира со силата на руската армија. Путин е играч и актер. Никој од руската војска нема да дозволи употреба на атомска бомба против мирна Украина. Војната треба да заврши на 17 јули 2022 година. Еве колку руската армија и платениците ќе преживеат без постојаните залихи на храна, гориво и муниција, кои дополнително ќе бидат отсечени од украинската војска и партизаните и со значителна помош на НАТО, вклучително и Полска, за што понатаму и без моралот на руските војници .

САД го отфрлија предлогот да се прифатат полски МИГ во Рамштајн, во замена за еквиваленти, на пример, користениот Ф16, во добра техничка состојба, со целосни борбени способности, кои ќе бидат префрлени во Полска. Така да не ни останува ништо во овој предлог, а камоли Украина која чека и повикува на помош.

Мора да размислите за сценарио каде што најдобриот начин да се одбраните е да нападнете. Ќе звучи контроверзно, но ни останува да и помогнеме на Украина со нашите МИГ на територијата на Украина. Без резерва: можеби во одреден момент, за неколку добри денови, на 18 март, духот на хусарите ќе зборува со полската војска, и покрај она што би можело да го сугерира здравиот разум и рационализмот, тие ќе донесат таква одлука под согласност на НАТО.

Според официјалните информации, Полска би ги предала ловците МиГ на Украина, но всушност полските пилоти би ги поддржале и би извеле операција во стилот на операцијата ГРОМ само во различен обем – задача на загуби на противникот, по што му недостигаат борбени способности за активен напад на Украина или на друг начин, така што Украина таа сепак може сама да ја победи Русија.

Тоа би била квази-мировна операција, бидејќи ќе го запре крвопролевањето и ќе стави крај на војната предизвикана од Русија што е можно поскоро. Ќе бидат нападнати линиите за снабдување и колоните на окупаторските трупи на северот, истокот и југот на Украина. Ова не може да се исклучи. Непријателот мора да биде предупреден пред да го преземе остатокот од Украина, а потоа да зајакне, што дури тогаш би било вистинска закана за Полска, бидејќи Русија е воено слаба.

Ако Полска со голем труд успеа да ги спаси и реновира старите МиГ-ови што ги имаме на залиха и де факто дел од нив се користат како резервни делови, каква е состојбата на ловците во Русија? Веројатно половина од нив се бескорисни, па остатокот мора да остане во Русија за потенцијална одбрана на голема руска територија.

И запомнете, Русија е изложена на ризик во случај на напад од Кина, која постојано продира на нови територии во светот, кои имаат добро опремена авијација, вклучувајќи многу современи кинески ловци и огромни финансиски, логистички, материјални и производствени капацитети.

***

CR

Putin blefira sa snagom ruske vojske. Putin je igrač i također glumac. Nitko u ruskoj vojsci neće dopustiti korištenje atomske bombe protiv mirne Ukrajine. Rat bi trebao završiti 17. srpnja 2022. Toliko će ruska vojska i plaćenici preživjeti bez stalnih zaliha hrane, goriva i streljiva, koje će dodatno presjeći ukrajinska vojska i partizani, a uz znatnu pomoć NATO-a, uključujući Poljsku, o čemu dalje i bez morala ruskih vojnika .

SAD je odbio prijedlog da se u Ramstein prihvate poljski MiG-ovi u zamjenu za ekvivalente, npr. rabljeni F16, u dobrom tehničkom stanju, s punim borbenim sposobnostima, koji bi bili prebačeni Poljskoj. Tako da u ovom prijedlogu ostajemo bez ičega, a kamoli Ukrajina koja čeka i zove u pomoć.

Morate razmotriti scenarij u kojem je najbolji način da se obranite napad. Zvučat će kontroverzno, ali ostaje nam da pomognemo Ukrajini svojim MiG-ovima na teritoriju Ukrajine. Bez zrna soli: možda će u jednom trenutku, za nekoliko dobrih dana, 18. ožujka, duh husara progovoriti poljskoj vojsci, i unatoč onome što bi zdrav razum i racionalizam mogli sugerirati, oni će donijeti takvu odluku pod pristanak NATO-a.

Prema službenim informacijama, Poljska bi predala lovce MiG Ukrajini, no zapravo bi ih poljski piloti podržali i izveli operaciju u stilu operacije GROM samo u drugačijem opsegu – zadatku gubitaka za protivnika, nakon čega bi njemu nedostaju borbene sposobnosti aktivnog napada na Ukrajinu ili na neki drugi način, kako bi Ukrajina ipak mogla sama pobijediti Rusiju.

Bila bi to kvazi-mirovna operacija, jer bi zaustavila krvoproliće i okončala rat koji je izazvala Rusija što je prije moguće. Linije opskrbe i kolone okupatorskih postrojbi na sjeveru, istoku i jugu Ukrajine bile bi napadnute. To se ne može isključiti. Neprijatelj se mora upozoriti prije nego zauzme ostatak Ukrajine i onda ojača, što bi tek tada predstavljalo stvarnu prijetnju Poljskoj, jer je Rusija vojno slaba.

Ako je Poljska uz veliki trud uspjela spasiti i obnoviti stare MiGove koje imamo na zalihama i de facto neki od njih se koriste kao rezervni dijelovi, u kakvom su stanju lovci u Rusiji? Vjerojatno je polovica njih beskorisna, pa ostali moraju ostati u Rusiji za potencijalnu obranu velikog ruskog teritorija.

I zapamtite, Rusija je u opasnosti u slučaju napada iz Kine, koja neprestano prodire na nove teritorije u svijetu, koje imaju dobro opremljenu avijaciju, uključujući mnoge moderne kineske lovce te ogromne financijske, logističke, materijalne i proizvodne kapacitete.

***

SR

Путин блефира са снагом руске војске. Путин је играч и такође глумац. Нико у руској војсци неће дозволити употребу атомске бомбе против мирне Украјине. Рат би требало да се заврши 17. јула 2022. Толико ће преживети руска војска и плаћеници без сталних залиха хране, горива и муниције, које ће додатно пресећи украјинска војска и партизани, а уз знатну помоћ НАТО-а, укључујући Пољску, о чему даље и без морала руских војника .

САД су одбиле предлог да се у Рамштајн приме пољски МиГови, у замену за еквиваленте, на пример, половних Ф16, у добром техничком стању, са пуним борбеним способностима, који би били пребачени Пољској. Тако да у овом предлогу остајемо без ичега, а камоли Украјина која чека и позива у помоћ.

Морате размотрити сценарио у којем је најбољи начин да се одбраните напад. Звучаће контроверзно, али остаје нам да помогнемо Украјини својим МиГовима на територији Украјине. Без зрна соли: можда ће у једном тренутку, за неколико добрих дана, 18. марта, дух хусара проговорити пољској војсци, и упркос ономе што би здрав разум и рационализам могли да сугеришу, донеће такву одлуку под сагласност НАТО-а.

Према званичним информацијама, Пољска би предала ловце МиГ Украјини, али би их у ствари пољски пилоти подржали и извели операцију у стилу операције ГРОМ само у другом обиму – задатак губитака за противника, након чега би њему недостају борбене способности активног напада на Украјину или на неки други начин, тако да би Украјина ипак могла сама да победи Русију.

То би била квази-мировна операција, јер би зауставила крвопролиће и окончала рат који је изазвала Русија што је пре могуће. Линије снабдевања и колоне окупаторских трупа на северу, истоку и југу Украјине биле би нападнуте. Ово се не може искључити. Непријатељ мора бити упозорен пре него што заузме остатак Украјине и онда ојача, што би тек тада представљало реалну претњу Пољској, јер је Русија војно слаба.

Ако је Пољска уз велики труд успела да сачува и реновира старе МиГове које имамо на лагеру и де факто неки од њих се користе као резервни делови, у каквом су стању ловци у Русији? Вероватно је половина њих бескорисна, па остатак мора остати у Русији за потенцијалну одбрану велике руске територије.

И запамтите, Русија је у опасности у случају напада Кине, која непрестано продире на нове територије у свету, које имају добро опремљену авијацију, укључујући многе модерне кинеске ловце и огромне финансијске, логистичке, материјалне и производне капацитете.

***

BH

Putin blefira sa snagom ruske vojske. Putin je igrač i takođe glumac. Niko u ruskoj vojsci neće dozvoliti upotrebu atomske bombe protiv mirne Ukrajine. Rat bi trebalo da se završi 17. jula 2022. Toliko će preživeti ruska vojska i plaćenici bez stalnih zaliha hrane, goriva i municije, koje će dodatno preseći ukrajinska vojska i partizani, a uz znatnu pomoć NATO-a, uključujući Poljsku, o čemu dalje i bez morala ruskih vojnika.

SAD su odbile prijedlog da se u Ramstein prihvate poljski MiG-ovi, u zamjenu za ekvivalente, na primjer, polovni F16, u dobrom tehničkom stanju, sa punim borbenim sposobnostima, koji bi bili prebačeni Poljskoj. Tako da u ovom prijedlogu ostajemo bez ičega, a kamoli Ukrajina koja čeka i zove u pomoć.

Morate razmotriti scenario u kojem je najbolji način da se odbranite napad. Zvučaće kontroverzno, ali ostaje nam da pomognemo Ukrajini sa našim MiGovima na teritoriji Ukrajine. Bez zrna soli: možda će u jednom trenutku, za nekoliko dobrih dana, 18. marta, duh husara progovoriti poljskoj vojsci, i uprkos onome što bi zdrav razum i racionalizam mogli sugerisati, oni će donijeti takvu odluku pod saglasnost NATO-a.

Prema zvaničnim informacijama, Poljska bi predala lovce MiG Ukrajini, ali bi ih, zapravo, poljski piloti podržali i izveli operaciju u stilu operacije GROM samo u drugom obimu – zadatak gubitaka za protivnika, nakon čega bi njemu nedostaju borbene sposobnosti aktivnog napada na Ukrajinu ili na neki drugi način, kako bi Ukrajina ipak mogla sama poraziti Rusiju.

To bi bila kvazi-mirovna operacija, jer bi zaustavila krvoproliće i okončala rat koji je izazvala Rusija što je prije moguće. Linije snabdijevanja i kolone okupatorskih trupa na sjeveru, istoku i jugu Ukrajine bile bi napadnute. Ovo se ne može isključiti. Neprijatelj mora biti upozoren prije nego što zauzme ostatak Ukrajine i onda ojača, što bi tek tada predstavljalo realnu prijetnju Poljskoj, jer je Rusija vojno slaba.

Ako je Poljska uz veliki trud uspjela spasiti i renovirati stare MiGove koje imamo na lageru i de facto neki od njih se koriste kao rezervni dijelovi, u kakvom su stanju lovci u Rusiji? Vjerovatno je polovina njih beskorisna, pa ostali moraju ostati u Rusiji za potencijalnu odbranu velike ruske teritorije.

I zapamtite, Rusija je u opasnosti u slučaju napada iz Kine, koja neprestano prodire na nove teritorije u svijetu, koje imaju dobro opremljenu avijaciju, uključujući mnoge moderne kineske lovce i ogromne finansijske, logističke, materijalne i proizvodne kapacitete.

***

SL

Putin blefira z močjo ruske vojske. Putin je igralec in tudi igralec. Nihče v ruski vojski ne bo dovolil uporabe atomske bombe proti miroljubni Ukrajini. Vojna bi se morala končati 17. julija 2022. Toliko bo preživela ruska vojska in plačanci brez nenehnih zalog hrane, goriva in streliva, ki jih bodo dodatno presekali ukrajinska vojska in partizani ter ob precejšnji pomoči Nata, vključno s Poljsko, o čemer dalje in brez morale ruskih vojakov .

ZDA so zavrnile predlog o sprejemu poljskih MiG-ov v Ramstein v zameno za enakovredne, na primer rabljeni F16, v dobrem tehničnem stanju, s polnimi bojnimi zmogljivostmi, ki bi jih prenesli na Poljsko. Tako nam v tem predlogu ni nič, kaj šele Ukrajina, ki čaka in kliče na pomoč.

Razmisliti morate o scenariju, kjer je najboljši način za obrambo napad. Zvenelo bo kontroverzno, a preostane nam, da pomagamo Ukrajini z našimi MiG-i na ozemlju Ukrajine. Brez rezerve: morda bo v nekem trenutku, čez nekaj dobrih dni, 18. marca, duh husarja spregovoril s poljsko vojsko in kljub vsemu, kar bi lahko nakazovala zdrava pamet in racionalizem, bodo sprejeli takšno odločitev pod soglasje Nata.

Po uradnih informacijah bi Poljska predala lovce MiG Ukrajini, v resnici pa bi jih poljski piloti podprli in izvedli operacijo v slogu operacije GROM le v drugačnem obsegu – nalogo izgub za nasprotnika, po kateri nima bojnih zmožnosti aktivnega napada na Ukrajino ali kako drugače, tako da bi Ukrajina še vedno lahko sama premagala Rusijo.

Šlo bi za kvazimirovno operacijo, saj bi ustavila prelivanje krvi in ​​čim prej končala vojno, ki jo je povzročila Rusija. Napadle bi bile oskrbovalne linije in kolone okupatorskih čet na severu, vzhodu in jugu Ukrajine. Tega ni mogoče izključiti. Sovražnika je treba opozoriti, preden prevzame preostalo Ukrajino in se nato okrepi, kar bi šele takrat predstavljalo realno grožnjo Poljski, ker je Rusija vojaško šibka.

Če je Poljski z velikim trudom uspelo rešiti in obnoviti stare MiG-e, ki jih imamo na zalogi in se jih dejansko nekateri uporabljajo kot rezervni deli, v kakšnem stanju so lovci v Rusiji? Verjetno jih je polovica neuporabnih, zato morajo ostali ostati v Rusiji za morebitno obrambo velikega ruskega ozemlja.

In ne pozabite, Rusija je v nevarnosti v primeru napada s Kitajske, ki nenehno prodira na nova ozemlja v svetu, ki imajo dobro opremljeno letalstvo, vključno s številnimi sodobnimi kitajskimi lovci ter ogromnimi finančnimi, logističnimi, materialnimi in proizvodnimi zmogljivostmi.

***

IT

Putin sta bluffando con la forza dell’esercito russo. Putin è un giocatore e anche un attore. Nessuno nell’esercito russo permetterà l’uso di una bomba atomica contro un’Ucraina pacifica. La guerra dovrebbe finire il 17 luglio 2022. Ecco quanto sopravviveranno l’esercito e i mercenari russi senza le continue forniture di cibo, carburante e munizioni, che saranno ulteriormente tagliate dall’esercito e dai partigiani ucraini, e con il considerevole aiuto della NATO, compresa la Polonia, di cui oltre e senza il morale dei soldati russi.

Gli Stati Uniti hanno respinto la proposta di accettare MiG polacchi a Ramstein, in cambio di equivalenti, ad esempio l’F16 usato, in buone condizioni tecniche, con capacità di combattimento complete, che sarebbero stati trasferiti in Polonia. Quindi non ci resta nulla in questa proposta, per non parlare dell’Ucraina, che sta aspettando e chiedendo aiuto.

Devi considerare uno scenario in cui il modo migliore per difenderti è attaccare. Sembrerà controverso, ma resta a noi aiutare l’Ucraina con i nostri MiG sul territorio dell’Ucraina. Senza un pizzico di sale: forse ad un certo punto, tra qualche buona giornata, il 18 marzo, lo spirito degli ussari parlerà ai militari polacchi e, nonostante quanto il buon senso e il razionalismo potrebbero suggerire, prenderanno una decisione del genere sotto il consenso della NATO.

Secondo le informazioni ufficiali, la Polonia consegnerebbe i caccia MiG all’Ucraina, ma in realtà i piloti polacchi li sosterrebbero ed eseguirebbero un’operazione nello stile dell’operazione GROM solo in un ambito diverso: il compito delle perdite per l’avversario, dopo di che gli mancano le capacità di combattimento di un attacco attivo contro l’Ucraina o altro, in modo che l’Ucraina possa ancora sconfiggere la Russia da sola.

Sarebbe un’operazione di quasi pace, in quanto fermerebbe lo spargimento di sangue e porrebbe fine alla guerra causata dalla Russia il prima possibile. Le linee di rifornimento e le colonne delle truppe dell’occupante nel nord, nell’est e nel sud dell’Ucraina sarebbero state attaccate. Questo non può essere escluso. Il nemico deve essere avvertito prima che prenda il controllo del resto dell’Ucraina e poi si rafforzi, cosa che solo allora sarebbe una vera minaccia per la Polonia, perché la Russia è militarmente debole.

Se la Polonia è riuscita a salvare e rinnovare i vecchi MiG che abbiamo in magazzino con grande impegno e di fatto alcuni di essi vengono usati come pezzi di ricambio, qual è la condizione dei caccia in Russia? È probabile che metà di loro siano inutili, quindi il resto deve rimanere in Russia per la potenziale difesa del vasto territorio russo.

E ricorda, la Russia è a rischio in caso di attacco dalla Cina, che penetra costantemente nuovi territori del mondo, che dispongono di un’aviazione ben equipaggiata, inclusi molti moderni caccia cinesi e enormi strutture finanziarie, logistiche, materiali e produttive.

***

MALTA

Putin qed jibblokka bis-saħħa tal-armata Russa. Putin huwa plejer u wkoll attur. Ħadd fil-militar tar-Russja mhu se jippermetti l-użu ta’ bomba atomika kontra Ukraina paċifika. Il-gwerra għandha tispiċċa fis-17 ta ‘Lulju 2022. Dan huwa kemm l-armata Russa u l-merċenarji se jgħixu mingħajr il-provvisti kostanti ta’ ikel, fjuwil u munizzjon, li se jkomplu jinqatgħu mill-armata u l-partiġjani Ukrajni, u bl-għajnuna konsiderevoli tan-NATO, inkluż il-Polonja, li dwarhom aktar u mingħajr il-moral tas-suldati Russi .

L-Istati Uniti ċaħdet il-proposta li jiġu aċċettati MiGs Pollakki f’Ramstein, bi skambju għal ekwivalenti, eż. l-F16 użat, f’kundizzjoni teknika tajba, b’kapaċitajiet ta’ ġlieda sħaħ, li jiġu trasferiti lejn il-Polonja. Għalhekk f’din il-proposta m’għandna xejn, aħseb u ara l-Ukrajna, li qed tistenna u ssejjaħ għall-għajnuna.

Trid tikkunsidra xenarju fejn l-aħjar mod biex tiddefendi lilek innifsek huwa li tattakka. Se tinstema’ kontroversjali, iżda jibqa’ għalina li ngħinu lill-Ukrajna bil-MiGs tagħna fit-territorju tal-Ukrajna. Mingħajr qamħ ta ‘melħ: forsi f’xi ħin, fi ftit jiem tajbin, fit-18 ta’ Marzu, l-ispirtu tal-hussers se jkellem lill-militar Pollakk, u minkejja dak li jistgħu jissuġġerixxu s-sens komun u r-razzjonaliżmu, jieħdu deċiżjoni bħal din taħt il-kunsens tan-NATO.

Skont informazzjoni uffiċjali, il-Polonja se tgħaddi l-ġellieda MiG lill-Ukrajna, iżda fil-fatt, il-bdoti Pollakki kienu se jappoġġjawhom u jwettqu operazzjoni fl-istil ta ‘operazzjoni GROM biss f’ambitu differenti – il-kompitu ta’ telf lill-avversarju, u warajh huwa nieqes mill-kapaċitajiet ta ‘ġlied ta’ attakk attiv fuq l-Ukrajna jew mod ieħor, sabiex l-Ukrajna xorta tista ‘tegħleb lir-Russja waħedha.

Tkun operazzjoni kważi ta’ paċi, peress li twaqqaf it-tixrid tad-demm u ttemm il-gwerra kkawżata mir-Russja kemm jista’ jkun malajr. Il-linji tal-provvista u l-kolonni tat-truppi tal-okkupant fit-Tramuntana, fil-Lvant u fin-Nofsinhar tal-Ukrajna se jiġu attakkati. Dan ma jistax jiġi eskluż. L-għadu jrid jiġi mwissi qabel jieħu f’idejh il-kumplament tal-Ukrajna u mbagħad isaħħaħ, li b’hekk biss ikun ta’ theddida reali għall-Polonja, għax ir-Russja hija militarment dgħajfa.

Jekk il-Polonja rnexxielha ssalva u tirrinova l-MiGs qodma li għandna fl-istokk bi sforz kbir u de facto xi wħud minnhom jintużaw bħala spare parts, x’inhi l-kundizzjoni tal-ġellieda fir-Russja? Huwa probabbli li nofshom huma inutli, għalhekk il-bqija għandhom jibqgħu fir-Russja għad-difiża potenzjali ta ‘territorju Russu kbir.

U ftakar, ir-Russja hija f’riskju f’każ ta ‘attakk miċ-Ċina, li kontinwament qed tippenetra territorji ġodda fid-dinja, li għandhom avjazzjoni mgħammra tajjeb, inklużi ħafna ġellieda Ċiniżi moderni u faċilitajiet finanzjarji, loġistiċi, materjali u ta’ produzzjoni enormi.

***

ES

Putin está fanfarroneando con la fuerza del ejército ruso. Putin es jugador y también actor. Nadie en el ejército de Rusia permitirá el uso de una bomba atómica contra una Ucrania pacífica. La guerra debería terminar el 17 de julio de 2022. Así es como sobrevivirán el ejército y los mercenarios rusos sin el suministro constante de alimentos, combustible y municiones, que serán cortados aún más por el ejército y los partisanos ucranianos, y con la ayuda considerable. de la OTAN, incluida Polonia, sobre la que más y sin la moral de los soldados rusos.

Estados Unidos rechazó la propuesta de aceptar MiG polacos en Ramstein, a cambio de equivalentes, por ejemplo, el F16 usado, en buenas condiciones técnicas, con plena capacidad de combate, que sería transferido a Polonia. Así que nos quedamos sin nada en esta propuesta, y mucho menos Ucrania, que está esperando y pidiendo ayuda.

Tienes que considerar un escenario donde la mejor manera de defenderte es atacar. Sonará controvertido, pero nos queda ayudar a Ucrania con nuestros MiG en el territorio de Ucrania. Sin un grano de sal: tal vez en algún momento, en unos días buenos, el 18 de marzo, el espíritu de los húsares hablará a los militares polacos, y a pesar de lo que pueda sugerir el sentido común y el racionalismo, tomarán tal decisión bajo el consentimiento de la OTAN.

Según la información oficial, Polonia entregaría los cazas MiG a Ucrania, pero de hecho, los pilotos polacos los apoyarían y llevarían a cabo una operación al estilo de la operación GROM solo en un ámbito diferente: la tarea de las pérdidas para el oponente, después de lo cual carece de las capacidades de combate de un ataque activo contra Ucrania o de otra manera, por lo que Ucrania aún podría derrotar a Rusia por su cuenta.

Sería una operación cuasi de paz, ya que detendría el derramamiento de sangre y terminaría la guerra provocada por Rusia lo antes posible. Se atacarían las líneas de suministro y las columnas de las tropas del ocupante en el norte, este y sur de Ucrania. Esto no se puede descartar. El enemigo debe ser advertido antes de que se apodere del resto de Ucrania y luego se fortalezca, lo que solo entonces sería una amenaza real para Polonia, porque Rusia es militarmente débil.

Si Polonia logró salvar y renovar los viejos MiG que tenemos en stock con mucho esfuerzo y de hecho algunos de ellos se usan como repuestos, ¿cuál es la condición de los cazas en Rusia? Es probable que la mitad de ellos sean inútiles, por lo que el resto debe permanecer en Rusia para la posible defensa del gran territorio ruso.

Y recuerde, Rusia está en riesgo en caso de un ataque de China, que está penetrando constantemente en nuevos territorios en el mundo, que tienen una aviación bien equipada, incluidos muchos cazas chinos modernos y enormes instalaciones financieras, logísticas, materiales y de producción.

***

PT

Putin está blefando com a força do exército russo. Putin é um jogador e também um ator. Ninguém nas forças armadas da Rússia permitirá o uso de uma bomba atômica contra uma Ucrânia pacífica. A guerra deve terminar em 17 de julho de 2022. É assim que o exército e os mercenários russos sobreviverão sem os suprimentos constantes de alimentos, combustível e munição, que serão ainda mais cortados pelo exército e guerrilheiros ucranianos, e com a ajuda considerável da OTAN, incluindo a Polônia, sobre o qual ainda mais e sem o moral dos soldados russos .

Os EUA rejeitaram a proposta de aceitar MiGs poloneses em Ramstein, em troca de equivalentes, por exemplo, o F16 usado, em boas condições técnicas, com plena capacidade de combate, que seria transferido para a Polônia. Assim, não temos nada nesta proposta, muito menos a Ucrânia, que está esperando e pedindo ajuda.

Você tem que considerar um cenário onde a melhor maneira de se defender é atacar. Vai soar controverso, mas nos resta ajudar a Ucrânia com nossos MiGs no território da Ucrânia. Sem um grão de sal: talvez em algum momento, em alguns bons dias, em 18 de março, o espírito dos hussardos fale com os militares poloneses e, apesar do que o bom senso e o racionalismo possam sugerir, eles tomarão essa decisão sob o consentimento da OTAN.

Segundo informações oficiais, a Polônia entregaria caças MiG para a Ucrânia, mas, na verdade, os pilotos poloneses os apoiariam e realizariam uma operação no estilo de operação GROM apenas em um escopo diferente – a tarefa de perdas para o oponente, após o que ele não tem as capacidades de combate de um ataque ativo à Ucrânia ou de outra forma, de modo que a Ucrânia ainda pode derrotar a Rússia por conta própria.

Seria uma operação quase de paz, pois interromperia o derramamento de sangue e acabaria com a guerra causada pela Rússia o mais rápido possível. As linhas de abastecimento e colunas das tropas dos ocupantes no norte, leste e sul da Ucrânia seriam atacadas. Isso não pode ser descartado. O inimigo deve ser avisado antes que ele tome o resto da Ucrânia e depois se fortaleça, o que só então seria uma ameaça real para a Polônia, porque a Rússia é militarmente fraca.

Se a Polônia conseguiu salvar e renovar os antigos MiGs que temos em estoque com grande esforço e de fato alguns deles são usados ​​como peças de reposição, qual é a condição dos caças na Rússia? É provável que metade deles seja inútil, então o restante deve permanecer na Rússia para a defesa potencial do grande território russo.

E lembre-se, a Rússia está em risco no caso de um ataque da China, que está constantemente penetrando em novos territórios do mundo, que têm aviação bem equipada, incluindo muitos caças chineses modernos e enormes instalações financeiras, logísticas, materiais e de produção.

***

AR

بوتين يخادع بقوة الجيش الروسي. بوتين لاعب وممثل أيضًا. لن يسمح أي شخص في الجيش الروسي باستخدام القنبلة الذرية ضد أوكرانيا المسالمة. يجب أن تنتهي الحرب في 17 يوليو 2022. هذا هو مقدار بقاء الجيش الروسي والمرتزقة على قيد الحياة دون الإمدادات المستمرة من الغذاء والوقود والذخيرة ، والتي سيتم قطعها أكثر من قبل الجيش الأوكراني وأنصارها ، وبمساعدة كبيرة من حلف شمال الأطلسي ، بما في ذلك بولندا ، حول ذلك أكثر وبدون معنويات الجنود الروس.

رفضت الولايات المتحدة اقتراح قبول طائرات ميج البولندية في رامشتاين ، مقابل مكافئات ، على سبيل المثال F16 المستخدمة ، في حالة تقنية جيدة ، مع قدرات قتالية كاملة ، والتي سيتم نقلها إلى بولندا. لذلك لم يتبق لنا أي شيء في هذا الاقتراح ، ناهيك عن أوكرانيا ، التي تنتظر وتطلب المساعدة.

عليك أن تفكر في سيناريو تكون فيه أفضل طريقة للدفاع عن نفسك هي الهجوم. سيبدو الأمر مثيرا للجدل ، لكن يبقى لنا أن نساعد أوكرانيا بطائرات ميغ على أراضي أوكرانيا. بدون ذرة من الملح: ربما في وقت ما ، في أيام قليلة جيدة ، في 18 مارس ، ستتحدث روح الفرسان إلى الجيش البولندي ، وعلى الرغم مما قد يوحي به الحس السليم والعقلانية ، فإنهم سيتخذون مثل هذا القرار في ظل موافقة الناتو.

وفقًا للمعلومات الرسمية ، ستسلم بولندا مقاتلات MiG إلى أوكرانيا ، لكن في الواقع ، سيدعمهم الطيارون البولنديون وينفذون عملية بأسلوب GROM فقط في نطاق مختلف – مهمة الخسائر للخصم ، وبعد ذلك إنه يفتقر إلى القدرات القتالية لهجوم نشط على أوكرانيا أو غير ذلك ، بحيث تظل أوكرانيا قادرة على هزيمة روسيا بمفردها.

ستكون عملية شبه سلمية ، لأنها ستوقف سفك الدماء وتنهي الحرب التي تسببها روسيا في أسرع وقت ممكن. ستتعرض خطوط الإمداد وأعمدة قوات الاحتلال في شمال وشرق وجنوب أوكرانيا للهجوم. لا يمكن استبعاد هذا. يجب تحذير العدو قبل أن يستولي على بقية أوكرانيا ثم يقوى ، الأمر الذي سيشكل عندئذٍ تهديدًا حقيقيًا لبولندا ، لأن روسيا ضعيفة عسكريًا.

إذا نجحت بولندا في إنقاذ وتجديد طائرات الميج القديمة التي نمتلكها بجهد كبير وتم استخدام بعضها فعليًا كقطع غيار ، فما هي حالة المقاتلات في روسيا؟ من المحتمل أن يكون نصفهم عديم الفائدة ، لذلك يجب أن يظل الباقون في روسيا للدفاع المحتمل عن أراضي روسية كبيرة.

وتذكر أن روسيا معرضة للخطر في حال تعرضها لهجوم من الصين ، التي تخترق باستمرار مناطق جديدة في العالم ، لديها طيران مجهز تجهيزًا جيدًا ، بما في ذلك العديد من المقاتلات الصينية الحديثة والمرافق المالية واللوجستية والمادية والإنتاجية الضخمة.

***

KZ

Путин Ресей армиясының күшімен блеф жасап жатыр. Путин ойыншы, сонымен қатар актер. Ресей әскеріндегі ешкім бейбіт Украинаға қарсы атом бомбасын қолдануға рұқсат бермейді. Соғыс 2022 жылдың 17 шілдесінде аяқталуы керек. Ресей армиясы мен жалдамалылары Украина армиясы мен партизандары одан әрі үзетін азық-түлік, жанар-жағармай және оқ-дәрілерді тұрақты түрде қамтамасыз етпейінше және айтарлықтай көмексіз қаншалықты аман қалады. НАТО-ның, соның ішінде Польшаның, бұл туралы әрі қарай және орыс сарбаздарының моральдық жағдайы жоқ .

Америка Құрама Штаттары поляк МиГтерін Рамштайнға қабылдау туралы ұсынысты қабылдамады, оның орнына баламалары, мысалы, пайдаланылған F16, жақсы техникалық жағдайда, толық жауынгерлік мүмкіндіктері бар, олар Польшаға беріледі. Ендеше бұл ұсыныста бізге ештеңе қалмады, оны күтіп, көмекке шақырып отырған Украинаны былай қойғанда.

Сіз өзіңізді қорғаудың ең жақсы жолы шабуыл жасау болатын сценарийді қарастыруыңыз керек. Бұл даулы естіледі, бірақ Украина аумағында МиГ-лерімізбен Украинаға көмектесу бізге қалады. Бір түйір тұзсыз: мүмкін бір сәтте, бірнеше жақсы күндерде, 18 наурызда, гусарлардың рухы поляк әскерилерімен сөйлеседі және парасаттылық пен рационализмге қарамастан, олар мұндай шешімді НАТО-ның келісімі.

Ресми ақпаратқа сәйкес, Польша МиГ истребителдерін Украинаға береді, бірақ шын мәнінде, поляк ұшқыштары оларды қолдап, GROM операциясы стилінде операцияны тек басқа ауқымда – қарсыласқа жоғалту міндетін орындайды, содан кейін. оның Украинаға белсенді шабуыл жасаудың жауынгерлік мүмкіндіктері жоқ немесе Украина әлі де Ресейді өз бетімен жеңе алады.

Бұл Ресей тудырған қантөгісті тоқтатып, соғысты тезірек аяқтайтындықтан, квазибейбітшілік операциясы болар еді. Украинаның солтүстігіндегі, шығысындағы және оңтүстігіндегі оккупант әскерлерінің қамтамасыз ету желілері мен колонналарына шабуыл жасалды. Мұны жоққа шығаруға болмайды. Жау Украинаның қалған бөлігін басып алып, одан кейін күшеймес бұрын ескерту керек, бұл Польшаға нақты қауіп төндіреді, өйткені Ресей әскери жағынан әлсіз.

Егер Польша бізде бар ескі МиГ-ларды үлкен күш-жігермен сақтап, жаңартып үлгерсе және олардың кейбіреулері іс жүзінде қосалқы бөлшектер ретінде пайдаланылып жатса, Ресейдегі жауынгерлердің жағдайы қандай? Мүмкін, олардың жартысы жарамсыз, сондықтан қалғандары Ресейдің үлкен аумағын әлеуетті қорғаныс үшін Ресейде қалуы керек.

Есіңізде болсын, Ресейге Қытайдың шабуылы қаупі төніп тұр, ол әлемдегі жаңа аумақтарға үздіксіз еніп келеді, авиациясы жақсы жабдықталған, оның ішінде көптеген заманауи қытайлық жойғыштар мен орасан қаржылық, логистикалық, материалдық және өндірістік базалары бар.

***

UZ

Putin rus armiyasining kuchi bilan blef qilyapti. Putin futbolchi va aktyor ham. Rossiya armiyasidan hech kim tinch Ukrainaga qarshi atom bombasidan foydalanishga ruxsat bermaydi. Urush 2022-yil 17-iyulda tugashi kerak. Rossiya armiyasi va yollanma askarlari doimiy oziq-ovqat, yoqilg‘i va o‘q-dorilarsiz, Ukraina armiyasi va partizanlari tomonidan qo‘shimcha to‘xtatib qo‘yiladigan o‘q-dorilarsiz va katta yordamsiz qanchalar omon qoladilar. NATOning, shu jumladan Polshaning, bundan keyin va rus askarlarining ruhiy holatisiz .

Qo’shma Shtatlar Polshaning MiG-larini Ramshteynga qabul qilish taklifini rad etdi, buning evaziga ishlatilgan F16 yaxshi texnik holatda, to’liq jangovar qobiliyatga ega va Polshaga topshiriladi. Demak, biz kutayotgan va yordam chaqirayotgan Ukraina u yoqda tursin, bu taklifda hech narsa qolmadi.

O’zingizni himoya qilishning eng yaxshi usuli hujum qilish bo’lgan stsenariyni ko’rib chiqishingiz kerak. Bu munozarali bo’lib tuyuladi, ammo biz Ukraina hududidagi MiGlarimiz bilan Ukrainaga yordam berishimiz kerak. Tuz donasisiz: ehtimol bir nuqtada, bir necha yaxshi kunlarda, 18-mart kuni, hussarlarning ruhi Polsha harbiylari bilan gaplashadi va aql-idrok va ratsionalizm nimani taklif qilishi mumkinligiga qaramay, ular shunday qarorga kelishadi. NATOning roziligi.

Rasmiy ma’lumotlarga ko’ra, Polsha MiG qiruvchilarini Ukrainaga topshiradi, ammo aslida polshalik uchuvchilar ularni qo’llab-quvvatlab, GROM operatsiyasi uslubida operatsiyani faqat boshqa miqyosda – raqibga yo’qotish vazifasini bajaradi, shundan so’ng. u Ukrainaga faol hujum qilish yoki boshqa yo’l bilan jangovar qobiliyatga ega emas, shuning uchun Ukraina u hali ham Rossiyani mustaqil ravishda mag’lub eta oladi.

Bu yarim tinchlik operatsiyasi bo’lardi, chunki u qon to’kilishini to’xtatib, Rossiya keltirib chiqargan urushni imkon qadar tezroq tugatadi. Ukraina shimoli, sharqi va janubidagi bosqinchi qo’shinlarining ta’minot liniyalari va ustunlariga hujum qilinadi. Buni istisno qilib bo’lmaydi. Dushman Ukrainaning qolgan qismini egallab, keyin kuchayishidan oldin ogohlantirilishi kerak, bu faqat Polsha uchun haqiqiy tahdid bo’ladi, chunki Rossiya harbiy jihatdan zaif.

Agar Polsha bizda mavjud bo’lgan eski MiGlarni katta kuch bilan saqlab qolish va ta’mirlashga muvaffaq bo’lsa va ularning ba’zilari de-fakto ehtiyot qismlar sifatida ishlatilsa, Rossiyadagi qiruvchilarning ahvoli qanday? Ehtimol, ularning yarmi foydasiz, shuning uchun qolganlari Rossiyada katta Rossiya hududini potentsial himoya qilish uchun qolishi kerak.

Yodda tutingki, Rossiya doimiy ravishda dunyoning yangi hududlariga, yaxshi jihozlangan aviatsiyaga, jumladan, ko’plab zamonaviy xitoylik qiruvchi samolyotlarga va ulkan moliyaviy, logistika, moddiy va ishlab chiqarish quvvatlariga ega bo’lgan yangi hududlarga kirib borayotgan Xitoydan hujum sodir bo’lgan taqdirda xavf ostida.

***

GEORGIA GRUZJA

პუტინი ბლეფობს რუსული არმიის ძლიერებით. პუტინი არის მოთამაშე და ასევე მსახიობი. რუსეთის ჯარში არავინ დაუშვებს ატომური ბომბის გამოყენებას მშვიდობიანი უკრაინის წინააღმდეგ. ომი უნდა დასრულდეს 2022 წლის 17 ივლისს. ასე გადარჩება რუსული არმია და დაქირავებული ჯარისკაცები საკვების, საწვავის და საბრძოლო მასალის მუდმივი მარაგის გარეშე, რომელსაც შემდგომ გაწყვეტენ უკრაინის არმია და პარტიზანები და მნიშვნელოვანი დახმარების გარეშე. ნატოს, მათ შორის პოლონეთის ჩათვლით, რაც შემდგომში და რუსი ჯარისკაცების მორალის გარეშე.

შეერთებულმა შტატებმა უარყო წინადადება რამშტეინში პოლონური MiG-ების მიღებაზე ეკვივალენტების სანაცვლოდ, მაგალითად, მეორადი F16, კარგ ტექნიკურ მდგომარეობაში, სრული საბრძოლო შესაძლებლობებით, რომელიც გადაიცემა პოლონეთში. ასე რომ, ჩვენ არაფერი დაგვრჩენია ამ წინადადებაში, რომ აღარაფერი ვთქვათ უკრაინაში, რომელიც ელოდება და დახმარებას ითხოვს.

თქვენ უნდა განიხილოთ სცენარი, სადაც თავდაცვის საუკეთესო გზა თავდასხმაა. ეს საკამათო ჟღერს, მაგრამ ჩვენთვის რჩება დავეხმაროთ უკრაინას ჩვენი MiG-ებით უკრაინის ტერიტორიაზე. მარილის მარცვლის გარეშე: შესაძლოა, რაღაც მომენტში, რამდენიმე კარგ დღეში, 18 მარტს, ჰუსარების სული ელაპარაკება პოლონელ სამხედროებს და მიუხედავად იმისა, რასაც საღი აზრი და რაციონალიზმი გვირჩევს, ისინი ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ნატოს თანხმობა.

ოფიციალური ინფორმაციით, პოლონეთი მიგ-ის მებრძოლებს გადასცემდა უკრაინას, მაგრამ ფაქტობრივად, პოლონელი მფრინავები მათ მხარს დაუჭერდნენ და ოპერაციას GROM-ის სტილში მხოლოდ სხვა მოცულობით განახორციელებდნენ – მოწინააღმდეგის დანაკარგების ამოცანას, რის შემდეგაც. მას არ გააჩნია საბრძოლო შესაძლებლობები უკრაინაზე აქტიური თავდასხმისა თუ სხვაგვარად, რათა უკრაინამ მაინც შეძლოს რუსეთის დამოუკიდებლად დამარცხება.

ეს იქნებოდა კვაზი-სამშვიდობო ოპერაცია, რადგან შეაჩერებდა სისხლისღვრას და რაც შეიძლება მალე დაასრულებდა რუსეთის მიერ გამოწვეულ ომს. უკრაინის ჩრდილოეთით, აღმოსავლეთით და სამხრეთით ოკუპანტის ჯარების მიწოდების ხაზები და სვეტები თავს დაესხმება. ეს არ არის გამორიცხული. მტერი უნდა იყოს გაფრთხილებული, სანამ ის დანარჩენ უკრაინას აიღებს და შემდეგ გაძლიერდება, რაც მხოლოდ მაშინ იქნება რეალური საფრთხე პოლონეთისთვის, რადგან რუსეთი სამხედრო თვალსაზრისით სუსტია.

თუ პოლონეთმა დიდი ძალისხმევით მოახერხა ჩვენს მარაგში არსებული ძველი MiG-ების გადარჩენა და განახლება და ზოგიერთი მათგანი დე ფაქტო გამოიყენება სათადარიგო ნაწილებად, რა მდგომარეობაში არიან მებრძოლები რუსეთში? სავარაუდოა, რომ მათი ნახევარი გამოუსადეგარია, ამიტომ დანარჩენი რუსეთში უნდა დარჩეს რუსეთის დიდი ტერიტორიის პოტენციური თავდაცვის მიზნით.

და დაიმახსოვრეთ, რუსეთი რისკის ქვეშაა ჩინეთიდან თავდასხმის შემთხვევაში, რომელიც მუდმივად შეაღწევს მსოფლიოს ახალ ტერიტორიებს, რომლებსაც გააჩნიათ კარგად აღჭურვილი ავიაცია, მათ შორის ბევრი თანამედროვე ჩინური გამანადგურებელი და უზარმაზარი ფინანსური, ლოგისტიკური, მატერიალური და წარმოების ობიექტები.

***

AZ

Putin rus ordusunun gücü ilə blef edir. Putin həm oyunçudur, həm də aktyordur. Rusiya ordusunda heç kim dinc Ukraynaya qarşı atom bombasının istifadəsinə icazə verməyəcək. Müharibə 2022-ci il iyulun 17-də başa çatmalıdır. Rusiya ordusu və muzdluları Ukrayna ordusu və partizanları tərəfindən daha da kəsiləcək daimi ərzaq, yanacaq və sursat olmadan və əhəmiyyətli yardım olmadan bu qədər sağ qalacaqlar. NATO-nun, o cümlədən Polşanın, haqqında daha çox və rus əsgərlərinin mənəviyyatı olmadan .

ABŞ Polşaya təhvil veriləcək yaxşı texniki vəziyyətdə, tam döyüş qabiliyyətinə malik istifadə edilmiş F16 kimi ekvivalentlər müqabilində Polşa MiQ-larının Ramstein-ə qəbul edilməsi təklifini rədd etdi. Deməli, bu təklifdə bizə heç nə qalmayıb, bir yana, gözləyən və köməyə çağıran Ukrayna da qalsın.

Özünüzü müdafiə etməyin ən yaxşı yolunun hücum etmək olduğu bir ssenarini nəzərdən keçirməlisiniz. Mübahisəli səslənəcək, amma Ukrayna ərazisindəki MiQ-larımızla Ukraynaya kömək etmək bizim üçün qalır. Duz dənəsi olmadan: bəlkə nə vaxtsa, bir neçə yaxşı gündə, martın 18-də hussarların ruhu Polşa hərbçiləri ilə danışacaq və sağlam düşüncə və rasionalizmin nə təklif edə biləcəyinə baxmayaraq, onlar belə bir qərar verəcəklər. NATO-nun razılığı.

Rəsmi məlumata görə, Polşa MiQ qırıcılarını Ukraynaya təhvil verəcəkdi, amma əslində Polşa pilotları onları dəstəkləyəcək və GROM əməliyyatı üslubunda əməliyyatı yalnız fərqli miqyasda həyata keçirəcəklər – rəqibə itki vermək vəzifəsi, bundan sonra. o, Ukraynaya aktiv hücum və ya başqa cür döyüş qabiliyyətinə malik deyil ki, Ukrayna hələ də Rusiyanı təkbaşına məğlub edə bilsin.

Bu, Rusiyanın törətdiyi qanı dayandıracağına və müharibəyə ən qısa zamanda son qoyacağına görə, kvazi sülh əməliyyatı olardı. Ukraynanın şimalında, şərqində və cənubunda işğalçı qoşunların təchizat xətləri və sütunları hücuma məruz qalacaqdı. Bunu istisna etmək olmaz. Düşmən Ukraynanın qalan hissəsini ələ keçirməzdən və sonra güclənməzdən əvvəl xəbərdarlıq edilməlidir, yalnız bu halda Polşa üçün real təhlükə olardı, çünki Rusiya hərbi cəhətdən zəifdir.

Əgər Polşa böyük zəhmətlə anbarımızda olan köhnə MiQ-ları xilas edib təmir edə bilibsə və faktiki olaraq onlardan bəziləri ehtiyat hissələri kimi istifadə olunursa, Rusiyadakı qırıcıların vəziyyəti necədir? Çox güman ki, onların yarısı yararsızdır, ona görə də qalanları böyük Rusiya ərazisinin potensial müdafiəsi üçün Rusiyada qalmalıdır.

Və unutmayın ki, Rusiya daim dünyanın yeni ərazilərinə nüfuz edən, yaxşı təchiz olunmuş aviasiyasına, o cümlədən çoxlu müasir Çin qırıcılarına və nəhəng maliyyə, maddi-texniki, maddi və istehsalat obyektlərinə malik Çinin hücumu zamanı risk altındadır.

***

TR

Putin, Rus ordusunun gücüyle blöf yapıyor. Putin bir oyuncu ve aynı zamanda bir aktör. Rusya ordusunda hiç kimse barışçıl bir Ukrayna’ya karşı atom bombası kullanılmasına izin vermeyecek. Savaş 17 Temmuz 2022’de sona ermeli. Rus ordusu ve paralı askerleri, Ukrayna ordusu ve partizanlar tarafından daha da kesilecek olan sürekli yiyecek, yakıt ve mühimmat tedariki olmadan ve hatırı sayılır yardımla bu kadar hayatta kalacak. Polonya da dahil olmak üzere, Rus askerlerinin morali daha fazla ve moralsiz olan NATO’nun .

ABD, Polonya’ya devredilecek olan, iyi teknik durumda, tam savaş yeteneklerine sahip kullanılmış F16 gibi eşdeğerleri karşılığında Polonya MiG’lerini Ramstein’a kabul etme teklifini reddetti. Dolayısıyla bu teklifte bizden hiçbir şey kalmadı, bırakın bekleyen ve yardım isteyen Ukrayna’yı.

Kendinizi savunmanın en iyi yolunun saldırmak olduğu bir senaryo düşünmelisiniz. Kulağa tartışmalı gelebilir, ancak Ukrayna topraklarında MiG’lerimizle Ukrayna’ya yardım etmek bize kalır. Bir tuz tanesi olmadan: belki bir noktada, birkaç güzel günde, 18 Mart’ta hafif süvarilerin ruhu Polonya ordusuyla konuşacak ve sağduyu ve rasyonalizmin önerebileceğine rağmen, böyle bir karar verecekler. NATO’nun rızası.

Resmi bilgilere göre, Polonya MiG savaşçılarını Ukrayna’ya devredecek, ancak aslında Polonyalı pilotlar onları destekleyecek ve GROM operasyonu tarzında bir operasyon sadece farklı bir kapsamda gerçekleştirecek – rakibe zarar verme görevi, bundan sonra Ukrayna’ya aktif bir saldırının muharebe yeteneklerinden yoksun ya da başka bir şekilde, böylece Ukrayna Rusya’yı kendi başına yenebilir.

Akan kanın durması ve Rusya’nın neden olduğu savaşı bir an önce bitireceği için, barış benzeri bir operasyon olacaktır. Ukrayna’nın kuzeyinde, doğusunda ve güneyinde işgalci birliklerinin ikmal hatları ve sütunları saldırıya uğrayacak. Bu göz ardı edilemez. Düşman, Ukrayna’nın geri kalanını ele geçirmeden ve daha sonra güçlenmeden önce uyarılmalıdır, bu ancak o zaman Polonya için gerçek bir tehdit olur, çünkü Rusya askeri olarak zayıftır.

Polonya, stoğumuzda bulunan eski MiG’leri büyük bir çabayla kurtarıp yenilemeyi başardıysa ve fiili olarak bir kısmı yedek parça olarak kullanılıyorsa, Rusya’daki savaşçıların durumu nedir? Yarısının işe yaramaz olması muhtemeldir, bu nedenle geri kalanı büyük Rus topraklarının potansiyel savunması için Rusya’da kalmalıdır.

Ve unutmayın, Rusya, birçok modern Çinli savaşçı ve devasa finansal, lojistik, malzeme ve üretim tesisleri dahil olmak üzere iyi donanımlı havacılığın bulunduğu, dünyada sürekli olarak yeni bölgelere nüfuz eden Çin’den bir saldırı durumunda risk altındadır.

***

TURKMEN

Putin rus goşunynyň güýji bilen gürleşýär. Putin oýunçy we aktýor. Russiýanyň goşunynda hiç kim parahatçylykly Ukraina garşy atom bombasynyň ulanylmagyna ýol bermez. Uruş 2022-nji ýylyň 17-nji iýulynda tamamlanmalydyr. Rus goşunynyň we hakyna tutma hakyna tutulan söweşijileriň yzygiderli iýmit, ýangyç we ok-däri üpjün edilmezden, ukrain goşuny we partizanlary tarapyndan kesiljek we ep-esli kömegi bilen näçe ýaşar? NATO-nyň, şol sanda Polşanyň rus esgerleriniň ahlagy bolmazdan.

ABŞ polýak MiG-lerini ekwiwalentleriň deregine, meselem, ulanylan F16-ny gowy tehniki ýagdaýda we Polşada geçiriljek doly söweş mümkinçilikleri bilen kabul etmek teklibini ret etdi. Şonuň üçin garaşýan we kömek soraýan Ukrainany goýaýyn, bu teklibimizde hiç zat galmady.

Özüňizi goramagyň iň gowy usuly hüjüm etmek üçin bir ssenariýany göz öňünde tutmaly. Jedelli ýaly görüner, emma Ukrainanyň çägindäki MiG-leri bilen Ukraina kömek etmeli. Duz dänesi bolmazdan: belki belli bir wagtyň içinde, birnäçe günüň içinde, 18-nji martda hussarlaryň ruhy Polşanyň goşunyna ýüzlener we umumy düşünjäniň we rasionalizmiň nämäni aňladýandygyna garamazdan, olar şeýle karar bererler NATO-nyň razyçylygy.

Resmi maglumata görä, Polşa MiG söweşijilerini Ukraina tabşyrar, ýöne aslynda polýak uçarmanlary olara goldaw berer we GROM operasiýasy görnüşinde başga bir çäkde – garşydaşyna ýitgi çekmek meselesini ýerine ýetirer. Ukrainada ýa-da başga bir görnüşde işjeň hüjüme ukyplylygy ýok, şonuň üçin Ukrainany Russiýany özbaşdak ýeňip biler.

Parahatçylyk operasiýasy bolar, sebäbi gan dökülmegi duruzar we Russiýa tarapyndan döredilen urşy gysga wagtda bes eder. Ukrainanyň demirgazygynda, gündogarynda we günortasynda basyp alyjy goşunlaryň üpjünçilik liniýalaryna we sütünlerine hüjüm ediler. Muny hem aradan aýyryp bolmaz. Duşmana Ukrainanyň galan bölegini ele geçirmezden ozal duýduryş berilmeli we güýçlenmeli, bu diňe Polşa üçin hakyky howp bolup biler, sebäbi Russiýa harby taýdan gowşak.

Polşa köp zähmet bilen ätiýaçlykdaky köne MiG-leri tygşytlamagy we täzelemegi başaryp, hakykatdanam ätiýaçlyk şaýlary hökmünde ulanylsa, Russiýadaky söweşijileriň ýagdaýy nähili? Olaryň ýarysynyň peýdasyz bolmagy ähtimal, galanlary Russiýanyň uly territoriýasyny goramak üçin Russiýada galmalydyr.

Rememberadyňyzdan çykarmaň, dünýädäki täze sebitlere yzygiderli aralaşýan, häzirki zaman hytaýly söweşijileriň we ägirt uly maliýe, logistika, material we önümçilik desgalaryny öz içine alýan, täze enjamlaşdyrylan awiasiýa eýe bolan Hytaýdan hüjüm edilse, Russiýa howp abanýar.

***

TADJIK

Путин бо қувваи артиши Русия блеф мекунад. Путин бозигар ва инчунин актёр аст. Ҳеҷ кас аз низомиёни Русия иҷоза намедиҳад, ки бомби атомӣ алайҳи Украинаи осоишта истифода шавад. Ҷанг бояд 17 июли соли 2022 ба охир расад. Ин аст, ки артиши Русия ва зархаридон бидуни таъминоти доимии маводи ғизоӣ, сӯзишворӣ ва лавозимоти ҷангӣ, ки аз ҷониби артиши Украина ва партизанҳои Украина ва бо кӯмаки зиёд қатъ карда мешаванд, то чӣ андоза зинда хоҳанд монд. НАТО, аз ҷумла Лаҳистон, ки дар бораи он минбаъд ва бидуни рӯҳияи сарбозони Русия .

ИМА пешниҳоди қабули МиГ-ҳои Лаҳистонро ба Рамштайн, бар ивази муодили он, масалан, F16-и истифодашуда, дар ҳолати хуби техникӣ, бо қобилиятҳои пурраи ҷангӣ, ки ба Полша интиқол дода мешавад, рад кард. Аз ин рӯ, мо дар ин пешниҳод чизе намондем, бигзор Украина, ки мунтазир аст ва ба кумак даъват мекунад.

Шумо бояд сенарияеро баррасӣ кунед, ки роҳи беҳтарини муҳофизати худ ҳамла кардан аст. Ин баҳсбарангез хоҳад буд, аммо барои мо боқӣ мемонад, ки ба Украина бо МиГҳои худ дар қаламрави Украина кӯмак расонем. Бе донаи намак: шояд дар як ваќт, пас аз чанд рўзи хуб, 18 март, рўњияи густарњо бо њарбиёни Полша сухан ронад ва сарфи назар аз он ки аќли солим ва рационализм он чизеро пешнињод мекунад, онњо дар зери чунин тасмим ќабул кунанд. розигии НАТО.

Тибқи иттилои расмӣ, Лаҳистон ҷангандаҳои МиГ-ро ба Украина месупорад, аммо дар асл, халабонҳои лаҳистонӣ онҳоро дастгирӣ мекунанд ва амалиётро дар услуби амалиёти GROM танҳо дар доираи дигар – вазифаи талафот ба рақиб анҷом медиҳанд, ки пас аз он. вай қобилияти ҷангии ҳамлаи фаъол ба Украинаро надорад ё ба тариқи дигар, то Украина вай то ҳол худаш Русияро мағлуб кунад.

Ин як амалиёти нимҷазираи сулҳ хоҳад буд, зеро он хунрезиро қатъ мекунад ва ҷанги аз ҷониби Русия ба вуҷуд омадаро ҳарчи зудтар хотима мебахшад. Ба хатти таъминот ва сутунҳои нерӯҳои истилогар дар шимол, шарқ ва ҷануби Украина ҳамла хоҳанд кард. Инро истисно кардан мумкин нест. Душманро пеш аз он ки боқимондаи Украинаро тасарруф кунад ва сипас таҳким бахшад, бояд огоҳ карда шавад, ки танҳо он вақт барои Полша таҳдиди воқеӣ хоҳад буд, зеро Русия аз ҷиҳати низомӣ заъиф аст.

Агар Польша бо саъю кушиши зиёд МИГ-хои кухнаеро, ки мо дар ихтиёр дорем, сарфа ва таъмир карда тавониста бошад ва дар амал баъзеи онхо хамчун кисмхои эхтиётй истифода бурда шаванд, дар Россия вазъияти чанговарон чй гуна аст? Эҳтимол меравад, ки нисфи онҳо бефоидаанд, бинобар ин боқимондаҳо бояд дар Русия барои дифоъи эҳтимолии қаламрави бузурги Русия бимонанд.

Ва дар хотир доред, ки Русия дар сурати ҳамлаи Чин, ки пайваста ба қаламравҳои нав дар ҷаҳон ворид мешавад, ки ҳавопаймоҳои муҷаҳҳаз, аз ҷумла ҷангандаҳои муосири чинӣ ва иншооти бузурги молиявӣ, логистикӣ, моддӣ ва истеҳсолӣ доранд, зери хатар қарор дорад.

***

KIRGIZ

Путин орус армиясынын күчү менен блеф кылып жатат. Путин оюнчу жана актёр. Тынчтык өкүм сүргөн Украинага каршы атомдук бомбаны колдонууга Орусиянын армиясында эч ким жол бербейт. Согуш 2022-жылдын 17-июлунда бүтүшү керек. Орус армиясы жана жалданма аскерлери тынымсыз азык-түлүк, күйүүчү май жана ок-дарыларсыз, Украина армиясы жана партизандары тарабынан андан ары үзүлө турган жана олуттуу жардамсыз канча жашайт. НАТОнун, анын ичинде Польшанын, бул тууралуу мындан ары жана орус аскерлеринин моралдык абалы жок .

АКШ польшалык МиГлерди Рамштайнга кабыл алуу сунушун четке какты, анын ордуна эквиваленттери, мисалы, колдонулган F16, жакшы техникалык абалы, толук согуштук мүмкүнчүлүктөрү бар, Польшага өткөрүлүп берилет. Демек, биз бул сунушта эч нерсеси жок, күтүп, жардам сурап жаткан Украинаны айтпай эле коелу.

Өзүңдү коргоонун эң жакшы жолу кол салуу болгон сценарийди карап чыгышың керек. Бул талаштуу угулат, бирок Украинанын аймагында биздин МиГ менен Украинага жардам берүү биз үчүн калды. Бир даана тузсуз: балким, кандайдыр бир учурда, бир нече жакшы күндөрдүн ичинде, 18-мартта, гусарлардын руху поляк аскерлери менен сүйлөшөт жана акыл-эстүүлүк жана рационализм кандай сунуш кылса да, алар мындай чечимди кабыл алышат. НАТОнун макулдугу.

Расмий маалыматка караганда, Польша МиГ истребителдерин Украинага өткөрүп бермек, бирок чындыгында польшалык учкучтар аларды колдоп, GROM операциясынын стилинде операцияны башка чөйрөдө гана – атаандашына жоготуу тапшырмасын аткарышмак, андан кийин. ал Украинага активдүү кол салууга же башка согуштук жөндөмгө ээ эмес, андыктан Украина Орусияны өз алдынча жеңе алат.

Бул квази тынчтык операциясы болмок, анткени ал кан төгүүнү токтотуп, Орусия себепкер болгон согушту мүмкүн болушунча тезирээк бүтүрмөк. Украинанын түндүгүндөгү, чыгышындагы жана түштүгүндөгү оккупанттын аскерлеринин камсыздоо линияларына жана колонналарына чабуул жасалмак. Муну жокко чыгарууга болбойт. Душман Украинанын калган жерлерин басып алып, анан күчтөнүүдөн мурда эскертилиши керек, ошондо гана Польша үчүн реалдуу коркунуч туулат, анткени Орусия аскердик жактан алсыз.

Эгерде Польша бизде кампада турган эски МиГлерди чоң күч менен сактап, жаңыртып алса жана алардын айрымдары иш жүзүндө запастык тетик катары колдонулса, Россиядагы истребителдердин абалы кандай? Кыязы, алардын жарымы жараксыз, калганы Россиянын чоң аймагын потенциалдуу коргоо үчүн Россияда калышы керек.

Эсиңизде болсун, Россия дүйнөнүн жаңы аймактарына тынымсыз кирип келе жаткан Кытайдын чабуулу коркунучунда турат, алар жакшы жабдылган авиациясы, анын ичинде көптөгөн заманбап кытай истребителдери жана эбегейсиз каржылык, логистикалык, материалдык жана өндүрүштүк базалары бар.

***

UYGHUR

پۇتىن روسىيە ئارمىيىسىنىڭ كۈچى بىلەن تىللاۋاتىدۇ. پۇتىن بىر توپچى ، شۇنداقلا ئارتىس. روسىيە ئارمىيىسىدە ھېچكىم تىنچ ئۇكرائىناغا قارشى ئاتوم بومبىسى ئىشلىتىشكە يول قويمايدۇ. ئۇرۇش 2022-يىلى 7-ئاينىڭ 17-كۈنى ئاخىرلىشىشى كېرەك. بۇ روسىيە ئارمىيىسى ۋە ياللانما ئەسكەرلىرىنىڭ ئۇكرائىنا ئارمىيىسى ۋە پارتىزانلىرى تەرىپىدىن ئۈزۈلۈپ قالىدىغان يېمەكلىك ۋە يېقىلغۇ ۋە ئوق-دورا توختىماي تەمىنلەنمەي تۇرۇپ ، قانچىلىك ھايات قالىدىغانلىقى ۋە خېلى كۆپ ياردىمى بىلەن شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتى ، جۈملىدىن پولشانى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

ئامېرىكا باراۋەرلىك بەدىلىگە پولشانىڭ MiG لىرىنى قوبۇل قىلىش تەكلىپىنى رەت قىلدى ، مەسىلەن ، ئىشلىتىلگەن F16 ، تېخنىكىلىق شارائىتى ياخشى ، پولشاغا يۆتكىلىدۇ. شۇڭا بىز كۈتۈۋاتقان ۋە ياردەم تەلەپ قىلىۋاتقان ئۇكرائىنادىن باشقا ، بىز بۇ تەكلىپتە ھېچ نەرسە قالمىدى.

ئۆزىڭىزنى قوغداشنىڭ ئەڭ ياخشى ئۇسۇلى ھۇجۇم قىلىشتەك بىر سىنارىيەنى ئويلىشىشىڭىز كېرەك. بۇ تالاش-تارتىشتەك تۇيۇلىدۇ ، ئەمما ئۇكرائىنا زېمىنىدىكى MiG لىرىمىز بىلەن ئۇكرائىناغا ياردەم قىلىشىمىز قالدى. بىر تال تۇز بولمىسا: بەلكىم مەلۇم بىر پەيتتە ، بىر قانچە ياخشى كۈنلەردە ، يەنى 3-ئاينىڭ 18-كۈنى ، ساداملارنىڭ روھى پولشا ئارمىيىسى بىلەن سۆزلىشىدۇ ، گەرچە ئەقىل-پاراسەت ۋە ئەقىل-پاراسەتنىڭ قانداق بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ، ئۇلار بۇ خىل قارارنى چىقىرىدۇ. ش ئا ئە ت نىڭ ماقۇللۇقى.

رەسمىي ئۇچۇرلارغا قارىغاندا ، پولشا مىگ جەڭچىلىرىنى ئۇكرائىناغا تاپشۇرۇپ بېرىدىكەن ، ئەمما ئەمەلىيەتتە ، پولشا ئۇچقۇچىلىرى ئۇلارنى قوللايدىكەن ۋە GROM مەشغۇلات ئۇسلۇبىدا پەقەت باشقا دائىرىدە – قارشى تەرەپكە زىيان يەتكۈزۈش ۋەزىپىسىنى ئىجرا قىلىدىكەن. ئۇنىڭ ئۇكرائىناغا ياكى باشقا ئۇسۇللارغا ئاكتىپ ھۇجۇم قىلىشتىكى جەڭ قىلىش ئىقتىدارى كەمچىل ، شۇڭا ئۇكرائىنا يەنىلا روسىيەنى مەغلۇپ قىلالايدۇ.

بۇ تىنچلىق ھەرىكىتى بولىدۇ ، چۈنكى ئۇ قان تۆكۈلۈشنى توختىتىدۇ ۋە روسىيە كەلتۈرۈپ چىقارغان ئۇرۇشنى بالدۇرراق ئاخىرلاشتۇرىدۇ. ئۇكرائىنانىڭ شىمالى ، شەرقى ۋە جەنۇبىدىكى ئىشغالچى ئەسكەرلەرنىڭ تەمىنلەش لىنىيىسى ۋە تۈۋرۈكلىرى ھۇجۇمغا ئۇچرايدۇ. بۇنى نەزەردىن ساقىت قىلىشقا بولمايدۇ. ئۇ ئۇكرائىنانىڭ باشقا جايلىرىنى ئۆتكۈزۈۋېلىشتىن بۇرۇن دۈشمەننى ئاگاھلاندۇرۇشى ، ئاندىن كۈچەيتىشى كېرەك ، بۇ پەقەت پولشاغا ھەقىقىي تەھدىت بولىدۇ ، چۈنكى روسىيە ھەربىي جەھەتتە ئاجىز.

ئەگەر پولشا بىز زور كۈچ سەرپ قىلىپ ساقلىغان كونا MiG لارنى تېجەپ ۋە يېڭىلىيالىسا ، ئەمەلىيەتتە ئۇلارنىڭ بەزىلىرى زاپاس زاپچاس سۈپىتىدە ئىشلىتىلسە ، روسىيەدىكى جەڭچىلەرنىڭ ئەھۋالى قانداق؟ ئۇلارنىڭ يېرىمى پايدىسىز بولۇشى مۇمكىن ، شۇڭا قالغانلىرى چوقۇم روسىيەنىڭ چوڭ زېمىنىنى قوغداش ئۈچۈن روسىيەدە قېلىشى كېرەك.

ئېسىڭىزدە بولسۇنكى ، روسىيە دۇنيادىكى يېڭى تېررىتورىيەگە ئۈزلۈكسىز سىڭىپ كىرىۋاتقان جۇڭگونىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغاندا ، خەتەرگە دۇچ كېلىۋاتىدۇ ، ئاۋىئاتسىيە ئەسلىھەلىرى تولۇق ، بۇنىڭ ئىچىدە نۇرغۇنلىغان زامانىۋى جۇڭگو جەڭچىلىرى ۋە غايەت زور مالىيە ، ئەشيا ئوبوروتى ، ماتېرىيال ۋە ئىشلەپچىقىرىش ئەسلىھەلىرى بار.

***

HINDI

पुतिन रूसी सेना की ताकत का झांसा दे रहे हैं। पुतिन खिलाड़ी भी हैं और अभिनेता भी। रूस की सेना में कोई भी शांतिपूर्ण यूक्रेन के खिलाफ परमाणु बम के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देगा। युद्ध 17 जुलाई, 2022 को समाप्त होना चाहिए। भोजन, ईंधन और गोला-बारूद की निरंतर आपूर्ति के बिना रूसी सेना और भाड़े के सैनिक कितने जीवित रहेंगे, जिसे यूक्रेनी सेना और पक्षपातियों द्वारा और काफी मदद से काट दिया जाएगा। पोलैंड सहित नाटो का, जिसके बारे में आगे और बिना रूसी सैनिकों के मनोबल के।

अमेरिका ने पोलिश मिग को रामस्टीन में स्वीकार करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, समकक्षों के बदले में, उदाहरण के लिए इस्तेमाल किया गया F16, अच्छी तकनीकी स्थिति में, पूर्ण युद्ध क्षमताओं के साथ, जिसे पोलैंड में स्थानांतरित किया जाएगा। इसलिए इस प्रस्ताव में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, यूक्रेन की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो इंतजार कर रहा है और मदद की गुहार लगा रहा है।

आपको ऐसे परिदृश्य पर विचार करना होगा जहां हमला करने के लिए अपना बचाव करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह विवादास्पद लगेगा, लेकिन यह हमारे लिए यूक्रेन के क्षेत्र में हमारे मिग के साथ यूक्रेन की मदद करना बाकी है। नमक के दाने के बिना: शायद किसी समय, कुछ अच्छे दिनों में, 18 मार्च को, हुसर्स की आत्मा पोलिश सेना से बात करेगी, और सामान्य ज्ञान और तर्कवाद के सुझाव के बावजूद, वे इस तरह का निर्णय करेंगे नाटो की सहमति।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पोलैंड मिग लड़ाकू विमानों को यूक्रेन को सौंप देगा, लेकिन वास्तव में, पोलिश पायलट उनका समर्थन करेंगे और केवल एक अलग दायरे में GROM ऑपरेशन की शैली में एक ऑपरेशन करेंगे – प्रतिद्वंद्वी को नुकसान का कार्य, जिसके बाद उसके पास यूक्रेन पर या अन्यथा सक्रिय हमले की लड़ाकू क्षमताओं की कमी है, ताकि यूक्रेन अभी भी रूस को अपने दम पर हरा सके।

यह एक अर्ध-शांति अभियान होगा, क्योंकि यह रक्तपात को रोकेगा और रूस द्वारा किए गए युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त कर देगा। यूक्रेन के उत्तर, पूर्व और दक्षिण में रहने वाले सैनिकों की आपूर्ति लाइनों और स्तंभों पर हमला किया जाएगा। इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। दुश्मन को यूक्रेन के बाकी हिस्सों पर कब्जा करने से पहले चेतावनी दी जानी चाहिए और फिर मजबूत होना चाहिए, जो तभी पोलैंड के लिए एक वास्तविक खतरा होगा, क्योंकि रूस सैन्य रूप से कमजोर है।

यदि पोलैंड पुराने मिगों को बचाने और उनका नवीनीकरण करने में कामयाब रहा, जो हमारे पास स्टॉक में हैं और वास्तव में उनमें से कुछ को स्पेयर पार्ट्स के रूप में उपयोग किया जाता है, तो रूस में लड़ाकू विमानों की स्थिति क्या है? यह संभावना है कि उनमें से आधे बेकार हैं, इसलिए बाकी को बड़े रूसी क्षेत्र की संभावित रक्षा के लिए रूस में रहना चाहिए।

और याद रखें, चीन से हमले की स्थिति में रूस जोखिम में है, जो लगातार दुनिया में नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है, जिसमें कई आधुनिक चीनी लड़ाकू विमानों और विशाल वित्तीय, रसद, सामग्री और उत्पादन सुविधाओं सहित अच्छी तरह से सुसज्जित विमानन है।

***

VIETNAM

Putin đang lừa dối sức mạnh của quân đội Nga. Putin là một cầu thủ và cũng là một diễn viên. Không ai trong quân đội Nga sẽ cho phép sử dụng bom nguyên tử chống lại một Ukraine hòa bình. Chiến tranh sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 7 năm 2022. Đây là mức độ tồn tại của quân đội và lính đánh thuê Nga mà không có nguồn cung cấp lương thực, nhiên liệu và đạn dược liên tục, vốn sẽ bị quân đội và đảng phái Ukraine cắt đứt tiếp tục, và với sự trợ giúp đáng kể. của NATO, bao gồm cả Ba Lan, về đó xa hơn và không có tinh thần của binh lính Nga.

Mỹ bác bỏ đề nghị tiếp nhận các máy bay MiG của Ba Lan vào Ramstein để đổi lấy những chiếc tương đương, ví dụ như chiếc F16 đã qua sử dụng, trong tình trạng kỹ thuật tốt, có đầy đủ khả năng chiến đấu, sẽ được chuyển giao cho Ba Lan. Vì vậy, chúng tôi không còn gì trong đề xuất này, chứ đừng nói đến Ukraine, quốc gia đang chờ đợi và kêu gọi sự giúp đỡ.

Bạn phải xem xét một kịch bản mà cách tốt nhất để tự vệ là tấn công. Nghe có vẻ sẽ gây tranh cãi, nhưng chúng tôi vẫn nên giúp Ukraine với các máy bay MiG của chúng tôi trên lãnh thổ Ukraine. Không cần một hạt muối: có thể vào một thời điểm nào đó, trong một vài ngày đẹp trời, vào ngày 18 tháng 3, tinh thần của các hussars sẽ nói với quân đội Ba Lan, và bất chấp lý trí và lý trí thông thường có thể đưa ra, họ sẽ đưa ra quyết định như vậy. sự đồng ý của NATO.

Theo thông tin chính thức, Ba Lan sẽ bàn giao máy bay chiến đấu MiG cho Ukraine, nhưng trên thực tế, các phi công Ba Lan sẽ hỗ trợ họ và thực hiện một hoạt động theo kiểu hoạt động GROM chỉ trong một phạm vi khác – nhiệm vụ tổn thất cho đối phương, sau đó Anh ta thiếu khả năng chiến đấu của một cuộc tấn công tích cực vào Ukraine hoặc bằng cách khác, để Ukraine vẫn có thể tự mình đánh bại Nga.

Đó sẽ là một hoạt động gần như hòa bình, vì nó sẽ ngăn chặn đổ máu và kết thúc chiến tranh do Nga gây ra càng sớm càng tốt. Các đường tiếp tế và các cột quân của quân chiếm đóng ở phía bắc, đông và nam Ukraine sẽ bị tấn công. Điều này không thể được loại trừ. Kẻ thù phải được cảnh báo trước khi hắn tiếp quản phần còn lại của Ukraine và sau đó mạnh lên, điều này chỉ khi đó mới là mối đe dọa thực sự đối với Ba Lan, bởi vì Nga yếu về mặt quân sự.

Nếu Ba Lan cố gắng tiết kiệm và cải tạo những chiếc MiG cũ mà chúng ta có trong kho và trên thực tế, một số trong số chúng được sử dụng làm phụ tùng thay thế, thì điều kiện của các máy bay chiến đấu ở Nga là gì? Có khả năng một nửa trong số đó là vô dụng, vì vậy phần còn lại phải ở lại Nga để phòng thủ tiềm năng cho lãnh thổ rộng lớn của Nga.

Và hãy nhớ rằng, Nga có thể gặp rủi ro trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công, nước đang liên tục xâm nhập vào các vùng lãnh thổ mới trên thế giới, nơi có hàng không được trang bị tốt, bao gồm nhiều máy bay chiến đấu hiện đại của Trung Quốc và các cơ sở tài chính, hậu cần, vật chất và sản xuất khổng lồ.

***

CHINA

普京是在用俄羅斯軍隊的實力來虛張聲勢。普京是一名球員,也是一名演員。俄羅斯軍隊中沒有人會允許對和平的烏克蘭使用原子彈。戰爭應該在 2022 年 7 月 17 日結束。這就是俄羅斯軍隊和僱傭軍在沒有持續供應的食物、燃料和彈藥的情況下將生存下來的程度,而烏克蘭軍隊和游擊隊將進一步切斷這些供應,並在相當大的幫助下包括波蘭在內的北約,對此進一步沒有俄羅斯士兵的士氣。

美國拒絕接受波蘭米格戰機進入拉姆施泰因的提議,以換取等價物,例如使用過的 F16,技術狀況良好,具有完整的作戰能力,將被轉移到波蘭。因此,我們在這個提案中一無所獲,更不用說等待並尋求幫助的烏克蘭了。

您必須考慮一種情況,其中保護自己的最佳方法是攻擊。這聽起來會引起爭議,但我們仍然需要在烏克蘭領土上用我們的米格飛機幫助烏克蘭。沒有一丁點兒鹽:也許在某個時候,在幾天的好日子裡,3月18日,驃騎兵的精神將與波蘭軍隊對話,儘管常識和理性主義可能暗示著什麼,但他們會在以下情況下做出這樣的決定北約的同意。

根據官方信息,波蘭會將米格戰鬥機移交給烏克蘭,但實際上,波蘭飛行員會支持他們,並僅在不同的範圍內以 GROM 操作的方式進行操作 – 損失對手的任務,之後他缺乏主動攻擊烏克蘭或其他方面的戰鬥能力,因此烏克蘭她仍然可以獨自擊敗俄羅斯。

這將是一場準和平行動,因為它將盡快停止流血事件並結束俄羅斯造成的戰爭。佔領軍在烏克蘭北部、東部和南部的補給線和縱隊將遭到襲擊。這不能排除。敵人必須在他接管烏克蘭其他地區然後加強之前得到警告,然後才會對波蘭構成真正的威脅,因為俄羅斯在軍事上很弱。

如果波蘭努力保存和翻新我們庫存的舊米格,實際上其中一些被用作備件,那麼俄羅斯戰鬥機的狀況如何?很可能其中一半是無用的,因此其餘的必須留在俄羅斯,以保護俄羅斯大片領土。

請記住,如果中國發動襲擊,俄羅斯將處於危險之中,中國正在不斷侵入世界新的領土,這些領土擁有裝備精良的航空,包括許多現代中國戰鬥機以及龐大的金融、後勤、物資和生產設施。

***

JAPAN

プーチンはロシア軍の力でブラフしている。プーチンは選手であり、俳優でもあります。ロシア軍の誰も、平和なウクライナに対して原子爆弾の使用を許可しません。戦争は2022年7月17日に終了するはずです。これは、ロシア軍と傭兵が、ウクライナ軍と党派によってさらに遮断される食料、燃料、弾薬の絶え間ない供給なしに、そしてかなりの助けを借りて生き残ることができる量です。ポーランドを含むNATOの、それについてさらにそしてロシアの兵士の士気なしで。

米国は、ポーランドに移管される完全な戦闘能力を備えた、良好な技術的状態の同等のもの、例えば使用済みのF16と引き換えに、ポーランドのMiGをラムスタインに受け入れるという提案を拒否しました。ですから、この提案には何も残されていません。ましてや、助けを求めて待っているウクライナは言うまでもありません。

あなたは自分自身を守るための最良の方法が攻撃することであるシナリオを考慮しなければなりません。物議をかもしているように聞こえますが、ウクライナの領土でのMiGでウクライナを支援することは私たちに残されています。一粒の塩なし:おそらくある時点で、数日のうちに、3月18日に、ハッサーの精神がポーランド軍に話しかけ、常識と合理主義が示唆しているにもかかわらず、彼らはそのような決定を下しますNATOの同意。

公式情報によると、ポーランドはMiG戦闘機をウクライナに引き渡すが、実際には、ポーランドのパイロットは彼らを支援し、異なる範囲でのみGROM操作のスタイルで操作を実行する-その後、対戦相手に損失を与えるタスク彼はウクライナなどへの積極的な攻撃の戦闘能力を欠いているので、ウクライナはまだ自分でロシアを打ち負かすことができました。

それは流血を止め、ロシアによって引き起こされた戦争をできるだけ早く終わらせるので、それは準平和作戦になるでしょう。ウクライナの北、東、南にある居住者の軍隊の補給線と列が攻撃されるでしょう。これを排除することはできません。ロシアは軍事的に弱いので、敵はウクライナの残りの部分を乗っ取ってから強化する前に警告を受ける必要がありますが、それはポーランドにとって本当の脅威になります。

ポーランドが私たちが在庫している古いMiGを保存して改修し、事実上それらの一部がスペアパーツとして使用されている場合、ロシアの戦闘機の状態はどうですか?それらの半分は役に立たない可能性が高いので、残りはロシアの広い領土の潜在的な防衛のためにロシアに留まらなければなりません。

また、ロシアは中国からの攻撃の危険にさらされていることを忘れないでください。中国は、多くの近代的な中国の戦闘機や巨大な金融、ロジスティック、資材、生産施設など、設備の整った航空を備えた世界の新しい領域に絶えず侵入しています。

***

TATAR

Путин Россия армиясе көче белән шаулый. Путин – уенчы һәм актер. Рәсәй армиясендә беркем дә тыныч Украинага каршы атом бомбасын кулланырга рөхсәт итмәячәк. Сугыш 2022 елның 17 июлендә тәмамланырга тиеш. Рәсәй армиясе һәм ялчылары даими рәвештә азык-төлек, ягулык һәм сугыш кирәк-яраклары булмыйча яшәячәк, алар Украина армиясе һәм партизаннары тарафыннан өзеләчәк һәм зур ярдәм белән. НАТО, шул исәптән Польша, бу турыда алга таба да, рус солдатларының рухы да юк.

АКШ поляк МиГларын Рамштейнга кабул итү тәкъдимен кире какты, эквивалентлар алыштыру өчен, мәсәлән, кулланылган F16, яхшы техник шартларда, тулы сугыш мөмкинлекләре булган, Польшага күчереләчәк. Шуңа күрә без бу тәкъдимдә бернәрсә дә калмыйбыз, көтеп торган һәм ярдәм сораган Украина гына.

Сез үзегезне яклауның иң яхшы ысулы булган сценарийны карарга тиеш. Бу бәхәсле яңгырар, ләкин безнең Украина территориясендәге МИГларыбыз белән Украинага булышу безгә кала. Тозлы ашлыксыз: бәлки, кайчандыр, берничә көн эчендә, 18 мартта, хуссарларның рухы Польша армиясе белән сөйләшәчәк, һәм нинди гади акыл һәм рационализм тәкъдим итсә дә, алар шундый карар кабул итәрләр. НАТО ризалыгы.

Рәсми мәгълүматларга караганда, Польша МиГ сугышчыларын Украинага тапшырачак, ләкин чынлыкта, Польша пилотлары аларга булышырлар һәм GROM операциясе стилендә операцияне башка масштабта гына башкарырлар – көндәшкә югалтулар. аңа Украинага актив һөҗүмнең сугыш мөмкинлекләре җитми, шулай итеп Украина ул әле Рәсәйне җиңә ала.

Бу тынычлык операциясе булыр иде, чөнки ул кан коюны туктатыр һәм Россия китергән сугышны тиз арада туктатыр. Украинаның төньягында, көнчыгышында һәм көньягында басып алучы гаскәрләрнең тәэмин итү линияләренә һәм баганаларына һөҗүм ясалачак. Моны искәртеп булмый. Дошман Украинаның калган өлешен яулап алыр алдыннан кисәтергә тиеш, аннары ныгыта, бу шул вакытта гына Польша өчен реаль куркыныч булыр, чөнки Россия сугышчан көчсез.

Әгәр дә Польша бездә бик күп көч туплаган иске МИГларны саклап калырга һәм яңартырга өлгерсә һәм аларның кайберләре запчасть булып кулланылса, Россиядә сугышчыларның хәле нинди? Мөгаен, аларның яртысы файдасыз, шуңа күрә калганнары Россиядә зур Россия территориясен саклап калу өчен калырга тиеш.

Онытмагыз, Кытайдан һөҗүм булган очракта, Россия дөньяның яңа территорияләренә үтеп керә, яхшы җиһазландырылган авиация, шул исәптән күпчелек заманча Кытай сугышчылары һәм зур финанс, логистик, материаль һәм җитештерү корылмалары.

***