Ratowanie jeziora Gopło

Działanie nr 1 – 1/2007 Apel na rzecz ratowania jeziora Gopło przed budową odkrywkowej kopalni węgla „Tomisławice” w gm. Wierzbinek.

Apel do instytucji administracji publicznej i naukowych z 2007 roku dotyczący budowy kopalni odkrywkowej w pobliżu Jeziora Gopło i jej wpływu na zmiany w ekosystemie zlewni Noteci.

Gopło związane z regionalną tożsamością i początkiem państwa polskiego jest
zagrożone.

Podobnie jak położone nieopodal akweny w Powidzu, Przyjezierzu, Wójcinie,
Wilczynie może podlegać znacznemu „cofaniu się linii brzegowej”. Powodem
niebezpieczeństwa jest planowana kolejna inwestycja Kopalni Węgla Brunatnego
„Konin” w Kleczewie S.A., zamierzająca wykorzystywać znajdujące się na
południe od Jeziora Gopło, złoża węgla brunatnego. Kopalnia odkrywkowa ma
wpływ na wody gruntowe i uciekanie jej z okolicznych pól. Znajdujące się
cieki wodne charakteryzują się wspólnymi połączeniami. W ten sposób
ingerencja lub zaburzenia w jednym z nich powoduje implikacje w drugim.
Podobnie sytuacja przedstawia się wobec przepływającej przez Gopło Noteci.
Na jej drodze znajdują się dwa obszary chronione „Natura 2000”. Ponadto
dostarcza ona wodę do zakładów chemicznych w Inowrocławiu i Janikowie, a
przede wszystkim dla ziem uprawnych Kujaw.

„Planowana kopalnia prawie w całości zlokalizowana ma być na terenie Gminy
Wierzbinek, gdzie przewidywany obszar eksploatacji ma wynieść 1210 ha.
Inwestycja jest zgodna ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Wierzbinek, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy
Wierzbinek z dnia 31 maja 2005 r. Nr 174/XXVI/05. Planowany obszar wydobycia
znajdować się będzie w odległości około 7 km od granic projektowanego
obszaru Natury 2000 Jeziora Gopło.” (wyciąg z dokumentów źródłowych)

Obniżenie lustra wody Gopła i Noteci może pozbawić pracy tutejszych rolników
i zatrudnionych w licznych ośrodkach wypoczynkowych, wprowadzić implikacje w
produkcji przemysłowej, nieodwracalnie zniszczyć unikatową przyrodę m.in.
Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia oraz Doliny Środkowej Noteci i Kanału
Bydgoskiego.
Społeczeństwo oraz władze lokalne i samorządowe są przeciwne ekspansji
gospodarczej firmy KWB w regionie Jeziora i dalszej degradacji środowiska.
Prace górnicze prowadzone są jednak na terenie Województwa Wielkopolskiego,
a rozpatrywana budowa leży m.in. w gestii Wójta ww. gminy, Szanownego Pana
Pawła Szczepankiewicza.

Odzew ze strony Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był szybki i bardzo konsekwentny, czego efektem były opublikowane prace naukowe i przeprowadzone badania terenowe naukowców nad Gopłem.

***

Action No. 1 – 1/2007 appeal to save the lake Gopło before the construction of pit coal mine “Tomisławice” in community Wierzbinek in Poland.

Appeal to public administration institutions and research in 2007 for the construction of a strip mine near Gopło Lake and its impact on changes in the ecosystem of river basin of Noteć River.

Goplo related to regional identity and the beginning of the Polish state
is threatened.


Like located near bodies of water in Powidz, Przyjezierze, Wójcin,
Wilczyn may be significant “shifting of the shoreline”. The reason
the danger of another investment is planned Lignite Mine
“Konin” (KWB) in Kleczew SA, intending to use located on
south of Lake Gopło. Open pit mine has
the impact on groundwater and escape her from the surrounding fields. Located
watercourses characterized by common calls. In this way
interference or disturbances in one of them causes the implications in the other.
A similar situation happened before flowing through the Gopło Noteci.
On her way there are two protected areas “Natura 2000”. also
It supplies water to chemical plants in Inowrocław and Janikowo, and
primarily for farmland Kujawy (Cuiavia).
“The planned mine almost entirely located to be in the commune
Wierzbinek, where the projected area of ​​operation is expected to reach 1,210 hectares.
The investment is in line with the study structure plan
Spatial Wierzbinek Municipalities, the Municipal Council approved Resolution
Wierzbinek of 31 May 2005. No. 174 / XXVI / 05. The planned mining area
will be located at a distance of about 7 km from the border planned
Natura 2000 area of ​​Lake Gopło. “(extract from the source documents)

Lowering the water level of Gopło Lake and Noteć River can deprive the work of the local farmers
and employed in numerous recreation centers, enter implications
industrial production, irreversibly destroy the unique nature of, among others,
Nadgoplański Millennium Park and the Valley of the Middle Noteć and Canal
Bydgoszcz.
Society and local and municipal governments are opposed to expansion
NSA’s business in the region Lakes and further degradation of the environment.
Mining operations are conducted, however, in the Wielkopolska Region.
and the construction is considered, among others at the discretion of the Mayor cited above. municipalities, Honorable
Paul Szczepankiewicz.

The response from the University. Adam Mickiewicz University in Poznan and the Nicolaus Copernicus University in Torun was quick and very consistent, which resulted in published scientific papers and conducted field research scientists on Goplo.

***

L’action n ° 1 – 1/2007 appel à sauver le lac Gopło avant la fosse de construction mine de charbon “Tomisławice” dans la municipalité Wierzbinek.

Appel aux institutions de l’administration publique et de la recherche en 2007 pour la construction d’une mine à ciel ouvert près du lac Gopło et son impact sur les changements dans l’écosystème de bassin de Fleuve Noteć.

Goplo liée à l’identité régionale et au début de l’Etat polonais
est menacé.


Comme situés près des corps de l’eau à Powidz, Przyjezierze, Wójcin,
Wilczyn peut être important “déplacement de la côte”. La raison
le danger d’un autre placement est Mine de charbon prévue
“Konin” dans Kleczewie SA, l’intention d’utiliser situé sur
au sud du lac Gopło, lignite. Mine à ciel ouvert a
l’impact sur les eaux souterraines et de son évasion de les champs environnants. Situé
les cours d’eau, caractérisé par des appels ordinaires. De cette façon
interférences ou de perturbations dans l’un d’entre eux provoque les implications dans l’autre.
Une situation similaire est arrivé avant de traverser les Gopło par Fleuve Noteć.
Sur son chemin, il ya deux zones protégées “Natura 2000”. Par ailleurs
Il alimente en eau des usines chimiques à Inowrocław et Janikowo, et
principalement pour les terres agricoles Kujaw.
“La mine prévue presque entièrement situé soit dans la commune
Wierzbinek, où il est prévu la surface projetée de fonctionnement pour atteindre 1.210 hectares.
L’investissement est en ligne avec le plan de la structure de l’étude
Spatial Wierzbinek municipalités, le Conseil municipal a approuvé la résolution
Wierzbinek du 31 mai 2005. N ° 174 / XXVI / 05. La zone d’exploitation minière prévue
sera situé à une distance d’environ 7 km de la frontière prévu
Zone Natura 2000 du lac Gopło. “(Extrait des documents de source)

L’abaissement du niveau du lac Gopło et eau du fleuve Noteć peut priver les agriculteurs locaux
et employé dans de nombreux centres de loisirs, entrez implications
la production industrielle, détruire de façon irréversible la nature unique de, entre autres,
Nadgoplański Millennium Park et la vallée du Moyen Noteć et Canal
Bydgoszcz.
La société et les gouvernements locaux et municipaux sont opposés à l’expansion
L’activité de la NSA dans la région des lacs et poursuite de la dégradation de l’environnement.
Les opérations minières sont menées, cependant, dans la région de Wielkopolska.
et la construction est considérée comme, entre autres, à la discrétion du maire précité. communes, l’honorable
Paul Szczepankiewicz.

La réponse de l’Université. Université Adam Mickiewicz de Poznan et l’Université Nicolas Copernic à Torun était rapide et très cohérent, ce qui a entraîné dans les articles scientifiques publiés et a mené les chercheurs de terrain sur Goplo.

Budowa odkrywkowej kopalni węgla brunatnego pod Gopłem / Construction of lignite mine under Goplo Lake, Poland

Odpowiedź Ministerstwa Ochrony Środowiska na apel dotyczący budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego koło Gopła / The answer of the Ministry of Environmental Protection to the appeal for the protection of Gopło Lake against the construction of lignite mine near Goplo Lake, Poland / La réponse du ministère de la protection de l’environnement à l’appel pour la protection du lac Gopło contre la construction de mine de lignite à ciel ouvert près de Goplo.

Gopło Natura kopalnia mine lake environment protection Poland brown coal mining

Kanał Gopło-Ostrowo

Wyschnięty Kanał Gopło-Ostrowo w Lasach Miradzkich / Dried Gopło-Ostrowo Canal in the Miradzkie Forests / Canal séchée Goplo-Ostrowo dans les Forêts Miradzkie

Kanał Ostrowo-Gopło, zwany też Kanałem Goplańskim o długości cieku 40,5 km uchodzi do Gopła z zachodniej strony pod Siemionkami i biegnie pradoliną rzeki Rechty. Zlewnia cieku jest jedną z najbardziej zalesionych zlewni cieków zasilających jezioro Gopło. Kanałem odprowadzane są wody z kierunku Strzelna i okolic. Do niedawna Kanał należał do najbardziej zasobnych w wodę kanałów, jednak w związku ze spadkiem poziomów wód w jeziorach Ostrowskim i Gople, przez większą część roku jest suchy. Łączy on z Jeziorem Gopło łańcuch jezior rynnowych, położonych na południe od miejscowości Ostrowo, wśród których znajdują się: Budzisławskie, Suszewskie, Ostrowskie, Kownackie, Wójcińskie, Wilczyńskie. Według informacji zamieszczonych na stronie Lasów Miradzkich – www.miradz.torun.lasy.gov.pl, poziom wody wielu z nich sukcesywnie się obniża począwszy od roku 1989 r. Zasadniczą przyczyną obniżania się poziomu wód jest między innymi działalność kopalni węgla brunatnego w Koninie. Obniżenie lustra wód sięga od kilkudziesięciu cm do kilku metrów, powodując częściowe lub całkowite wysychanie okolicznych jezior i bagien, a także lasów w Nadleśnictwie Miradz.
Przyjezierze wyschnięty Kanał Gopło-Ostrowo Chanel łączący jeziora przez kopalnię węgla na Kujawach Ostrowskie Gopła Goplo Natura 2000

Wyschnięty Kanał Gopło-Ostrowo w ośrodku wczasowym Przyjezierze / Dried Gopło-Ostrowo Canal in Przyjezierze resort / Canal séchée Goplo-Ostrowo à station Przyjezierze