Ratunkowo-gaśniczy 39-tonowy kolos PANTHER elektryczny z napędem 6×6! Rescue and fire fighting 39 ton colossus PANTHER electric with 6×6 drive!

Ratunkowo-gaśniczy 39-tonowy kolos Rosenbauer PANTHER elektryczny z napędem 6×6! Gotowy do produkcji pojazd koncepcyjny z przyspieszeniem do 80 km/h w czasie nawet poniżej 20 sekund.

Rescue and fire fighting 39 ton colossus PANTHER electric with 6×6 drive!

Po co lub dlaczego właśnie pojazd ratunkowo-gaśniczy na prąd?
Z projektem związani byli operatorzy lotnisk i strażacy z całego świata w tym w przekazywaniu swojej wiedzy i pomysłów w projektowaniu dla osiągnięcia lepszych właściwości niż pojazdy osobowe w takich zakresach jak: bezpieczeństwo, zasilanie, osiągi, zwrotność, szybkość nawet w trybie wyłącznie elektrycznym! Dodajmy pojazd waży 39 ton!

Oprócz trybu normalnego, posiada także tryb doładowania pozwalający na przyspieszenie od 0 do 80 km/h w mniej niż 20 sekund.

Wydajność pompy gaśniczej, dozowania piany i działka jest taka sama jak w pojeździe z napędem konwencjonalnym.

Elektryfikacja wsparcia naziemnego – pojazdów naziemnych to także cel “odbudowy ekologicznej” lotnisk po pandemii Covid 19 realizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA), Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Międzynarodową Radę Lotnisk (ACI) oraz Federalną Administrację Lotnictwa USA (FAA).

Uzgodniły one cel zerowej emisji netto do 2050 r. w światowym lotnictwie!

Jednak lotniska w Amsterdamie, New Delhi, Londynie, Marsylii, Rzymie, Vancouver i wszystkie norweskie i fińskie lotniska planują osiągnąć cel „neutralności klimatycznej” już w 2030! Również niemieckie cele w tym zakresie są dość ambitne.
Stąd koncepcja gotowego do produkcji modelu elektrycznej Pantery!

System modułowy składa się zasadniczo z trzech lub czterech podsystemów: centralnej skrzyni biegów, rzeczywistego elektrycznego układu napędowego, skrzyni biegów do obsługi pompy elektrycznej i tak zwanego poziomu awaryjnego z przedłużaczem zasięgu.

W przyszłości PANTHER 6×6 electric będzie w stanie obsłużyć około 90% wszystkich operacji wyłącznie elektrycznie.

Znajdujące się na pokładzie akumulatory wysokonapięciowe zapewniają wystarczającą ilość energii do kilku podróży operacyjnych lub ruchowych, co jest szczególnie korzystne w operacjach treningowych.

***

Rescue and firefighting colossus Rosenbauer PANTHER electric with 6×6 drive! The production-ready concept vehicle accelerates to 80 km / h in less than 20 seconds.

Rescue and fire fighting 39 tons colossus PANTHER electric with 6×6 drive!

Why or why exactly an electric rescue and firefighting vehicle?
The project involved airport operators and firefighters from around the world, including the transfer of their knowledge and ideas in designing to achieve better properties than passenger vehicles in such areas as: safety, power, performance, maneuverability, speed even in purely electric mode! Let’s add the vehicle weighs 39 tons!

In addition to the normal mode, it also has a boost mode that allows it to accelerate from 0 to 80 km / h in less than 20 seconds.

The capacity of the fire pump, foam dispensing and the gun is the same as in a conventional vehicle.

The electrification of ground support – ground vehicles is also the goal of “ecological reconstruction” of airports after the Covid 19 pandemic implemented by the International Air Transport Association (IATA), the International Civil Aviation Organization (ICAO), the International Airport Council (ACI) and the US Federal Aviation Administration (FAA) .

They agreed on a 2050 net zero emissions target for global aviation!

However, airports in Amsterdam, New Delhi, London, Marseille, Rome, Vancouver and all Norwegian and Finnish airports plan to achieve the goal of “climate neutrality” by 2030! The German targets in this regard are also quite ambitious.
Hence the concept of a production ready electric Panther model!

The modular system essentially consists of three or four subsystems: a central gearbox, an actual electric drive train, a gearbox for operating the electric pump and a so-called emergency level with a range extender.

In the future, the PANTHER 6×6 electric will be able to handle around 90% of all operations purely electrically.

The on-board high-voltage batteries provide enough energy for several operational or physical journeys, which is particularly advantageous in training operations.

***

Рятувально-пожежний колос Rosenbauer PANTHER електричний з приводом 6х6! Готовий до виробництва концепт-кар розганяється до 80 км/год менш ніж за 20 секунд.

Рятувально-пожежний електричний колос PANTHER 39 тонн з приводом 6х6!

Чому чи чому саме електричний рятувальний та пожежний автомобіль?
У проекті брали участь оператори аеропортів і пожежники з усього світу, включаючи передачу своїх знань та ідей у ​​проектуванні для досягнення кращих характеристик, ніж у пасажирських транспортних засобів, у таких сферах, як безпека, потужність, продуктивність, маневреність, швидкість навіть у чисто електричному режимі! Додамо, що машина важить 39 тонн!

На додаток до звичайного режиму, він також має режим наддуву, який дозволяє йому розганятися від 0 до 80 км / год менш ніж за 20 секунд.

Потужність пожежної помпи, роздачі піни та пістолета така ж, як у звичайного автомобіля.

Електрифікація наземного забезпечення – наземних транспортних засобів також є метою «екологічної реконструкції» аеропортів після пандемії Covid 19, яку здійснюють Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA), Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO), Міжнародна рада аеропортів (ACI). ) і Федеральне авіаційне управління США (FAA).

Вони домовилися про ціль нульових чистих викидів для світової авіації до 2050 року!

Однак аеропорти в Амстердамі, Нью-Делі, Лондоні, Марселі, Римі, Ванкувері та всі норвезькі та фінські аеропорти планують досягти мети «кліматичної нейтральності» до 2030 року! Цілі Німеччини в цьому відношенні також досить амбітні.
Звідси концепція готової до виробництва електричної моделі Panther!

Модульна система по суті складається з трьох-чотирьох підсистем: центрального редуктора, власне електроприводу, редуктора для роботи електронасоса і так званого аварійного рівня з розширювачем діапазону.

У майбутньому PANTHER 6×6 electric зможе виконувати близько 90% усіх операцій виключно електрично.

Бортові високовольтні батареї забезпечують достатньо енергії для кількох оперативних або фізичних подорожей, що особливо вигідно під час тренувальних операцій.

***

Спасательно-пожарный колосс Rosenbauer PANTHER electric с приводом 6×6! Готовый к производству концептуальный автомобиль разгоняется до 80 км/ч менее чем за 20 секунд.

Спасательно-пожарная 39-тонная электрическая колоссальная ПАНТЕРА с приводом 6×6!

Почему или почему именно электроспасательная и пожарная машина?
В проекте участвовали операторы аэропортов и пожарные со всего мира, включая передачу своих знаний и идей в конструировании для достижения лучших свойств, чем у легковых автомобилей, в таких областях, как: безопасность, мощность, производительность, маневренность, скорость даже в чисто электрическом режиме! Добавим, что машина весит 39 тонн!

В дополнение к обычному режиму у него также есть режим форсирования, который позволяет ему разгоняться от 0 до 80 км/ч менее чем за 20 секунд.

Мощность пожарного насоса, дозатора пены и пистолета такая же, как и в обычном автомобиле.

Электрификация наземной поддержки – наземных транспортных средств также является целью «экологической реконструкции» аэропортов после пандемии Covid 19, осуществляемой Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), Международной организацией гражданской авиации (ICAO), Международным советом аэропортов (ACI). ) и Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Они договорились о достижении нулевого уровня выбросов для мировой авиации к 2050 году!

Однако аэропорты Амстердама, Нью-Дели, Лондона, Марселя, Рима, Ванкувера и все аэропорты Норвегии и Финляндии планируют достичь цели «климатической нейтральности» к 2030 году! Цели Германии в этом отношении также весьма амбициозны.
Отсюда и концепция готовой к производству электрической модели Пантеры!

Модульная система по существу состоит из трех или четырех подсистем: центрального редуктора, собственно электропривода, редуктора для работы электронасоса и так называемого аварийного уровня с расширителем диапазона.

В будущем электрическая PANTHER 6×6 сможет выполнять около 90% всех операций исключительно с помощью электричества.

Бортовые высоковольтные батареи обеспечивают достаточно энергии для нескольких рабочих или физических поездок, что особенно важно при проведении учебных операций.