From bike to Mars rover / Rover Power – Transport Revolution. / Od roweru do łazika marsjańskiego. / Від велосипеда до марсохода / La bicicleta dio origen a la revolución del transporte. / Du vélo au rover martien / Velosipeddən Marsa qədər. / Velosipeddan Mars rovergacha / Велосипедтен Mars rover-ға дейін

Rowery, pociągi i tramwaje, autobusy miejskie, motorowery, skutery, tłoki, cylindry i panewki do samochodów, motocykli i ciągników oraz łazik marsjański wytwarzane są na Kujawach i Pomorzu. Były one i są transportowym kołem napędowym gospodarki Kujaw i Pomorza.
(Fot. Joanna Kuchta, pozostałe zdjęcia i tekst: Adam Lech Janowski © 2014 – 2019)
Brussels architecture Belgique Rower Bikes Rover Land Inowrocław bicycle Poland Posen altFahrrad Pologne Tour de

“Jest 9 milionów rowerów w Pekinie, mniej więcej”, jak śpiewa Katie Melua. Rower dojedzie tam, gdzie samochód nie wjedzie. “There are nine million bicycles in Bijing, more or less.” as sang Katie Melua. The bike will get to where the car will not enter. Fot./Photo Joanna Kuchta. Dom Króla w Brukseli / La Maison du Roi en Bruxelles en la Grand Place. / House of the King in Brussels.

Nauka jazdy na rowerze to nierzadko jedne z wielu pierwszych wspomnień z dzieciństwa, w tym emocje, jakie dostarczyło przebycie pierwszych dziesięciu, piętnastu metrów o własnych siłach, to pierwsze jakoby przezwyciężenie sił natury – grawitacji, a właściwie poczucie energii, dzięki swej masie i wytworzonej właśnie prędkości. E=mc2.

France Paris Rower Bikes Rover Land Inowrocław bicycle Poland Posen velocipied welosiped altFahrrad Pologne Tour de

Kataryniarze w Brukseli / Organ-grinders in Brussels. Fot. Joanna Kuchta.

Belge Belgique Belgia Bruxelles Brussels EP Parlament Bruksela Paris Rower Bikes Rover Land Inowrocław bicycle Poland altFahrrad Pologne Tour de

Kataryniarze na starówce w Brukseli / Molinillo de órganos en Bruselas / шарманщик в Брюсселе. Fot. / Photo: Joanna Kuchta.

Rower bywa symbolem dojrzewania do dorosłości, a nauka jazdy na rowerze – raz nabyta pozostaje na zawsze. Jest przydatny później całe życie. Czy to na zakupy, na relaks, na szybkie dotarcie, dla wielu na dojazd do pracy.
Mars rover planet łazik Rower Bikes Rover Land Inowrocław bicycle Poland Posen velocipied welosiped altFahrrad Pologne Tour de

MARS Rover built by a company from Torun, Poland. / Łazik marsjański wyprodukowany przez firmę z Torunia. Fot. Joanna Kuchta.

Trains trams Rower Bikes Rover Land Inowrocław bicycle Poland Posen velocipied welosiped altFahrrad Pologne Tour de

Pociągi i tramwaje produkowane w Bydgoszczy / Trains and trams produced in Bydgoszcz, Poland. Fot. Joanna Kuchta.

***

Bicycles, trains and trams, city buses, pistons, cylinders and bushes for cars and motorcycles and the Mars rover are manufactured in Kujawy and Pomerania, which were, are and will be one of the important forces of the economy on Cuyavia and Pomerania.
(Photos: Joanna Kucha and other photos and text: Adam Lech Janowski © 2014 – 2019)

Learning of driving a bike is often one of the many first memories from childhood, including the emotions provided by traveling the first ten or fifteen meters with their own strength, the first to overcome the forces of nature – gravity, or actually the sense of energy, thanks to its mass and speed. E = mc2.

Bike is a symbol of puberty for adulthood, and learning to ride a bicycle – once acquired remains forever. It is useful later for whole life. Whether shopping, for relaxation, for quick access, for many to commute to work.

***

Bicicletas, trenes y tranvías, autobuses urbanos, pistones, cilindros y casquillos para automóviles y motocicletas, y Mars Rover se fabrican en Kujawy y Pomerania, que fueron, son y serán una de la fuerza importanta de la economía de Kuyavia.
(Foto: Joanna Kuchta y otros fotos: Adam Lech Janowski © 2019)

Recordamos los primeros intentos de mantener el equilibrio sobre las ruedas. A menudo es uno de los muchos primeros recuerdos de la infancia, incluidas las emociones provistas al recorrer los primeros diez o quince metros con su propia fuerza, el primero en superar las fuerzas de la naturaleza: la gravedad o, en realidad, la sensación de fuerza, gracias a su Masa y velocidad. E = mc2.

La bicicleta es un símbolo de la pubertad para la edad adulta, y aprender a andar en bicicleta, una vez adquirida, permanece para siempre. Es útil más tarde toda mi vida. Ya sea para ir de compras, para relajarse, para un acceso rápido, para que muchos puedan viajar al trabajo.

***

Schurhoff Olimpia Ukraina Rower Bikes Inowrocław bicycle Poland velocipied welosiped altFahrrad Pologne

***

Kujawy və Pomerania’da velosipedlər, qatarlar və tramvaylar, şəhər avtobusları, pistonlar, avtomobillər və motosikllər üçün silindrlər və Mars rover istehsal olunur. Bunlar, hələ də Polşanın Kujawy şəhərində iqtisadiyyatın hərəkətverici güclərindən biridir.

(Foto: Joanna Kucha və digər şəkillər: Adam Lech Janowski © 2019)

Bir velosiped sürmək öyrənmək tez-tez uşaqlıqdan bir çox ilk xatirələrindən biridir – öz güclü ilə on metr emosional sürmə. Təbiət qüvvələrini – qravitasiya – bu, ilk hissidir. Əslində kütlə və sürət sayəsində enerji hissi budur. E = mc2.

Velosiped yetkinlik simvoludur və yetkinliyə çatır. Velosiped sürmək imkanı əbədi olaraq qalır. Daha sonra bütün həyat üçün faydalıdır: alış-veriş, istirahət, sürətli çıxış və ya işə çıxmaq üçün.

***

Велосипеды, поезда и трамваи, городские автобусы, поршни, цилиндры и втулки для автомобилей и мотоциклов и марсоход Mars производятся в Куявах и Померании, которые были и будут одна из важных сил экономики Куяв.
(фото: Joanna Kuchta, другие фото: Adam Lech Janowski © 2019)

Мы помним первые попытки сохранить равновесие на колесах. Это часто является одним из многих первых воспоминаний из детства, включая эмоции, которые он испытывает, преодолев первые десять или пятнадцать метров своей собственной силой, первым преодолевая силы природы – гравитацию или собственно чувство силы благодаря его масса и скорость. E = mc2.

Велосипед – это символ полового созревания для взрослой жизни, и научиться ездить на велосипеде – однажды приобретенный остается навсегда. Это пригодится спустя всю мою жизнь. Будь то покупки, для отдыха, для быстрого доступа, для многих на работу.
Rowery Rover Land Inowrocław bicycle Poland old town turist tourist Posen velocipied welosiped Rybowski polski przedwojenny

Rowery w Bydgoszczy produkowane były od 1904 roku / Bikes in Bydgoszcz were produced from 1904.

Pierwszy zakład produkcji rowerów w Bydgoszczy powstał w 1904 roku, a przed II Wojną Światową produkowano w Bydgoszczy 130.000 rowerów rocznie. W licznych zakładach produkujących rowery, motocykle i części zatrudnionych było 1600 osób, a ponadto wiele innych zakładów: tokarni, szlifierni, galwanizerni było powiązanych z tym przemysłem W czasie wojny zakłady musiały produkować części do okrętów podwodnych, a po 1945 szczęśliwie udało się uniknąć wywozu urządzeń do ZSRR.

The first bicycle production plant in Bydgoszcz was established in 1904, and before World War II, 130,000 bicycles were manufactured in Bydgoszcz annually. In the numerous factories producing bicycles, motorcycles and parts, 1,600 people were employed, and many other factories: a turning shops, a grinding plants and a galvanizing plants were associated with this industry. During the war, the factories had to produce parts for submarines on need of III Reich, and after 1945 the factories contradicted and successfully managed to avoid the forced transfer their production equipment to the USSR.

La primera planta de producción de bicicletas en Bydgoszcz se estableció en 1904 y, antes de la Segunda Guerra Mundial, cada año se fabricaban en Bydgoszcz 130.000 bicicletas. En las numerosas fábricas que producían bicicletas, motocicletas y piezas, trabajaban 1.600 personas y muchas otras fábricas: talleres de torneado, plantas de molienda y plantas de galvanización estaban asociadas a esta industria. Durante la guerra, las plantas tuvieron que producir piezas para submarinos que necesitaban el III Reich, y después de 1945 lograron evitar el envío forzado de sus equipos de producción a la URSS.
Rower Rover Land Poznań Polen auto starówka kino film cinema bicycle Poland old town turist tourist Posen

Pomnik Starego Marycha w Poznaniu – legendarnego poznaniaka, posługującego się gwarą poznańską, gdzie również produkowano rowery i części do rowerów / Monument of Old Marych – the legendary, typical Poznan man using the dialect of Poznan in Poznan, where the bicycles and parts for bikes were also manufactured.

Rower Rover Land Poznan auto starówka kino film cinema bicycle Poland old town turist tourist Posen***

Bıdqoş şəhərində ilk velosiped istehsal fabriki 1904-cü ildə yaradılıb. İkinci Dünya müharibəsindən əvvəl, Bıdqoş şəhərində ildə 130 min bisiklet istehsal olunur. Velosipedləri, motosikletləri və hissələri istehsal edən çoxsaylı fabriklərdə 1,600 işçi çalışırdı. Bundan başqa, bir çox digər zavodlar: torna sexləri, cilalama fabrikləri və galvanizasiya zavodları bu sənayeyə əməkdaşlıq edirdi. Müharibə əsnasında fabriklər, III Reich’e ehtiyacı olan sualtı gəmiləri üçün komponentlər istehsal etdilər. 1945-ci ildən sonra fabriklərin avadanlıqları SSRİ-yə nəql edilməsi planlaşdırılırdı. Avadanlıqların USRR-yə məcbur olaraq nəqli dayandırıldı.

***

Первый завод по производству велосипедов в Быдгоще был основан в 1904 году, и до Второй мировой войны в Быдгоще ежегодно производилось 130 000 велосипедов. На многочисленных заводах, производящих велосипеды, мотоциклы и запчасти, было занято 1600 человек, и многие другие заводы: токарные цеха, шлифовальные и оцинковочные заводы были связаны с этой отраслью. Во время войны заводам приходилось изготавливать детали для подводных лодок по требованию III рейха, а после 1945 года им удалось избежать принудительной отправки своего производственного оборудования в СССР.

***

Bidgoshchda velosiped ishlab chiqarish bo’yicha birinchi zavod 1904 yilda tashkil etilgan. Ikkinchi jahon urushidan oldin, Bidgoshch shahrida yiliga 130 ming velosiped ishlab chiqarilmoqda. Velosipedlar, mototsikl va ehtiyot qismlar ishlab chiqaradigan ko’pgina fabrikalarda 1600 nafar xodim ishlagan. Bundan tashqari, ko’plab boshqa fabrikalar: torna fabrikalari, silliqlash fabrikalari va galvanizatsiya zavodi ushbu sanoat bilan hamkorlik qildilar. Urush paytida “fabrikalar” III Reichga muhtoj bo’lgan dengiz osti kemalari uchun qismlarni ishlab chiqarishgan. 1945 yildan keyin fabrikalarning jihozlari SSSRga etkazib berish rejalashtirilgan. Uning uskunalarini USRRga kuch bilan olib o’tish to’xtatildi.

***

Быдгодағы алғашқы велосипедтер өндірісі 1904 жылы құрылды. Екінші дүниежүзілік соғыстың алдында Быдгодағы жылына 130 мың велосипед дайындады. Көптеген велосипедтер, мотоциклдер және қосалқы бөлшектер өндіретін зауыттарда 1600 қызметкер жұмыс істеді. Сонымен қатар, көптеген фабрикалар, тегістеу және мырыштау зауыты сияқты салалар осы саламен ынтымақтасты. Соғыс жылдарында «зауыттар» ІІІ Рейхке қажет болатын суасты қайықтарына арналған бөлшектер жасады. 1945 жылы кеңестік режим КСРО-ға зауыт жабдықтарын жібермекші болды. Оның жабдықтарын КСРО-ға беру тоқтатылды.

***

Rower Rover Land Inowrocław bicycle Poland old town turist tourist Posen velocipied welosiped Syrena Pologne Tour de

Rower z 1937 r. z Wytwórni Rowerów Antoni Rybowski z Warszawy z zabytkową lampą karbidową. Tymczasowa wystawa starych rowerów w Inowrocławiu / Bike from 1937 of Antoni Rybowski Bicycle Manufacturing from Warsaw with antique carbide lamp. Old bikes’ temporary exposition in Inowroclaw, Poland.

***

La première usine de production de vélos à Bydgoszcz a été créée en 1904. Avant la Seconde Guerre mondiale, la ville de Bydgoszcz fabriquait 130 000 vélos par an. 1 600 employés travaillaient dans les nombreuses usines produisant des vélos, des motos et des pièces. En outre, de nombreuses autres usines: les ateliers de tournage, de polissage et de galvanisation collaboraient avec cette industrie. Pendant la guerre, les usines fabriquaient des composants pour navires sous-marins sur lesquels III Reich avait besoin. Les équipements des usines devaient être transportés en URSS après 1945. Le transport de son équipement vers USRR par la force a été arrêté.

***

Die erste Fahrradfabrik in Bydgoszcz wurde 1904 gegründet. Vor dem Zweiten Weltkrieg wurden in Bydgoszcz jährlich 130.000 Fahrräder hergestellt. In den zahlreichen Fabriken, die Fahrräder, Motorräder und Teile herstellen, waren 1.600 Mitarbeiter beschäftigt. Außerdem arbeiteten viele andere Fabriken: Die Drehereien, Polierfabriken und Verzinkungsfabriken arbeiteten mit dieser Industrie zusammen. Während des Krieges stellten die Fabriken Komponenten für U-Boot-Schiffe her, die III Reich brauchten. Die Ausrüstung der Fabriken sollte nach 1945 in die USSR transportiert werden. Der Transport seiner Ausrüstung nach USRR wurde mit Gewalt eingestellt.

***

Быдгощда беренче велосипед җитештерүгә 1904 елда нигез салынган. Икенче бөтендөнья сугышы алдыннан Быдгощo шәһәрендә елына 130 мең велосипед җитештерелгән. Күп кенә заводларда 1600 кеше велосипед, мотоцикл һәм запас частьләр җитештерү белән шөгыльләнә. Өстәвенә, фабрика, Мель һәм гальванизацияләнгән завод кебек күп индустрия бу индустрия белән хезмәттәшлек итә. Заводлар су асты көймәләре компонентлары җитештерде. Моны сугыш вакытында III Германия Рейхы таләп итә. 1945 елда Совет режимы завод җиһазларын СССРда күчерергә планлаштырган һәм заводлар үз җиһазларын СССРда җибәрү турындагы карарга каршы килә.

***

Flower Power Rower Rover Toruń Thorn Polska Ino rowerowy masa krytyczna critical mass Bicycle Velo velociped bike Ratusz Rathaus

Tzw “rowerowa masa krytyczna” w Toruniu. / The so-called “bicycle critical mass” in Toruń. / “Критична маса велосипедів” у Торуні. / Так называемая «критическая масса велосипедов» в Торуни. / Toruńda “velosiped kritik kütləsi”. / Toruńda “velosipedning tanqidiy massasi”. / Торун қаласында «велосипед сыни массасы». / La “masse critique de bicyclettes” à Toruń. / Die “Fahrradkritische Masse” in Thorn. / La “masa crítica de la bicicleta” en Toruń. / Den “cykelkritiska massan” i Toruń. / “Kritické množstvo bicyklov” v Toruńi.

Flower Power Rower Rover Love Kwiat kwietny piękny galeria Poznań Polska Ino rowerowy masa

Flower Power Rower Rover Toruń Thorn Polska Ino rowerowy masa krytyczna critical mass Bicycle Velo velociped bike Kopernik rowery

Masa krytyczna pod Kopernikiem w Toruniu. / Critical mass under Nicolaus Copernicus monument in Toruń.

Flower Power Rower Rover Toruń Thorn Polska Ino rowerowy masa krytyczna critical mass Bicycle Velo velociped bike Kopernik Szeroka

Masa krytyczna w Toruniu – widok na ul. Szeroką.

Flower Power Rower Rover Toruń Thorn Polska Ino rowerowy masa krytyczna critical mass Bicycle Velo velociped bike

Spacerowicze na ul. Szerokiej w Toruniu i w tle gotycki, średniowieczny Ratusz Staromiejski / Promenade in Szeroka street in Toruń and in the background a Gothic, medieval Old Town Hall

Flower Power Rower Rover Toruń Thorn doggy dogggy dogy cart Polska Ino rowerowy masa krytyczna

4 x 4 – na czterech łapach i na czterech kółkach. / On four paws and on 4 wheels!

Syrena Olimpia Ukraina Rower Bikes Rover Inowrocław bicycle Poland Posen velocipied welosiped altFahrrad Pologne

Rowery / bikes: Olimpia, Syrena i Ukraina. Wystawa starych rowerów w Inowrocławiu / Old bikes’ exposition in Inowroclaw, Poland.

Universal stare Rowery Bikes Inowrocław bicycle Poland Posen velocipied welosiped altFahrrad Pologne Tour de

Rower nieznanej produkcji z 1925 roku / Bike of nknown production from 1925 and folding bike ROMET Universal from 1980

Rower Bikes Rover Land Inowrocław bicycle Poland old town turist tourist Posen velocipied welosiped altFahrrad Pologne Tour de

Rower wojskowy z karabinem Monark m/42 wyprodukowany przez firmę Husqvarna z 1942 r. i szwajcarski Militarvelo z 1954 r. / Swedish soldiers bicycle Monark m/42 from 1942 produced by Husqvarna with rifle and Swiss Militarvelo from 1954

Romet Rower Bikes Rover Land Inowrocław bicycle Poland Posen velocipied welosiped altFahrrad Pologne Tour de

Rower Pasat z 1981 roku z zakładów Predom Romet / Pasat bike from PREDOM ROMET factories from 1981