Gospodarka od morza do morza / Economy and Shipbuilding

 

Port w Szczecinie i statek Bydgoszcz na starej widokówce

Port w Szczecinie i statek Bydgoszcz na starej widokówce (fotokopia A. Janowski)

Autor: Adam Lech Janowski

Gospodarka od morza do morza

Gdy drzewiej Rzeczpospolita rozciągała się od morza do morza, insze widoki na ekonomyię wszytkich ziem ważne były wprzódy.

To naturalne położenie między dwoma wielkimi wodami było wykorzystywane od najdawniejszych czasów, przerywane jednakże wojnami i najazdami.

Korzyści z tego płynące doprowadzały do rozwoju gospodarczego i społecznego.

Dziś, te tereny znajdują się głównie w Polsce i na Ukrainie, przedzielone granicą.

Wodonośnym, spójnym i trwałym łącznikiem między nimi są wielkie rzeki: Dniepr, Bug i Wisła.

Warto też dodać, że Wisła poprzez Noteć ma połączenie z Odrą, a ta rzeka z Łabą i Renem.

To naturalne połączenie Dniepru, Bugu, Wisły i Odry, a dawniej też Łaby stanowiło od niepamiętnych czasów spoiwo ziem na których żyły społeczeństwa Kultury Ceramiki Wstęgowej Rytej, a następnie Kultury Amfor Kulistych, a później Słowian. Wykorzystywane było do transportu, gdyż ongiś o wiele bardziej niż dzisiaj liczne były bagna i mokradła, stawy i rozlewiska, strumienie i potoki, a poziom rzek i niektórych jezior bywał nawet o kilka metrów wyższy. To sprawiało, że najlepszą, a często jedyną możliwą drogą między odległymi terenami były potoki, jeziora i rzeki.

Ważnym celem jest skupienie wysiłku Polski i Ukrainy na odbudowie tego rzecznego połączenia wodnego poprzez Dniepr, Bug i Wisłę dla transportu towarowego drobnicowego i masowego – barkami z kontenerami, jako alternatywy dla połączeń lądowych oraz morskich – przez cieśninę w Gibraltarze.

Podczas gdy zasadniczo Dniepr i Wisła w dużej mierze są bardzo dobrze do tego przygotowane, jedynie Bug, przede wszystkim ze względu na dość niski stan wód i ich znaczne wahania, a także liczne, leżące na dnie głazy, powinien być do tego transportu dostosowany. Kontenery, w przypadku braku spławności na danych odcinkach rzek w okresach suchych, przeładowywane byłyby na platformy samochodów dostawczych w portach przeładunkowych rozlokowanych m.in. w miejscach narażonych na niedobór wody. Należy dodać, że na Ukrainie, na Dnieprze dobrze funkcjonują od dawna porty śródlądowe obsługujące ładunki w kontenerach.

Konieczne do tego tego projektu są przeobrażenia gospodarcze oraz aplikowanie o fundusze unijne.

Musi nastąpić zmiana sposobu myślenia o Ukrainie na rzecz myślenia strategicznego, jako ważnego partnera gospodarczego. Gospodarcze wykorzystywanie i odbudowa połączenia rzecznego Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego to wyzwanie i wielka szansa przynosząca trwałe korzyści, w dużej mierze odporna na koniunkturę gospodarczą na świecie. Droga ta odbudowana i utrzymywana będzie, możnaby rzec, kołem samonapędzającym się, a na pewno nową – dawną częścią gospodarki, źródłem dochodów. Takie dochody czerpane są z transportu na Renie, Dunaju i Łabie, żeby nie wspomnieć Kanału Panamskiego i dwóch już Kanałów Sueskich, czy chociażby Cieśniny Dardanelskiej, łączącej Morze Czarne z wodami Morza Śródziemnego.

Spoiwami tego wielkiego projektu są rozpoczęte już działania, które będą opisywane w artykułach Magazynu. Obejmują one następujące tematy i zagadnienia:

1. Włączenie odbudowy międzynarodowej drogi wodnej, minimum na poziomie IV klasy żeglowności do strategii rozwoju Polski i Ukrainy po roku 2025, a przez to do ubiegania się w tym celu o fundusze unijne.

2. Reorganizacja systemu gospodarczego na Ukrainie i zagwarantowanie bezpieczeństwa terenów okalających rzeki przed rosyjskim agresorem i okupantem.

3. Pobudzenie żeglugi śródlądowej – łącznika Bałtyku z Morzem Czarnym. Odbudowa rzecznych szlaków wodnych i portów oraz stanic rzecznych, a także urządzeń regulacyjnych, np. ostrogów, a także śluz, przepławek, jazów i zbiorników retencyjnych, a ponadto urządzeń melioracyjnych dla utrzymywania małej retencji pól, łąk i lasów. Przywrócenie funkcji i roli cieków wodnych w gospodarce, ekosystemie oraz turystyce i sporcie.

Bulwar filadelfijski w Toruniu nad Wisłą, miejsce nagrywania filmu "Rejs".

Statek wycieczkowy przystosowany na lokal gastronomiczny zacumowany przy Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu nad Wisłą, miejscu nagrywania filmu “Rejs”.

Nowoczesna stanica wioślarska na Brdzie w Bydgoszczy

Nowoczesna przystań jachtowa nad Brdą w Bydgoszczy z salą szkoleniową, sauną, masażem, wypożyczalnią sprzętu wodnego.

Bydgoszcz Poland Śluza Trapezowa w remoncie 20150403_083219 Schleuse Polen écluse évacuateur Pologne Bromberg

Po prawej – wyremontowana, zasypana unikatowa śluza trapezowa o jednej głowie i dwóch wrotach, po lewej – remontowana Śluza Miejska nad Brdą w ciągu Brdy skanalizowanej (Kanał Dolny) z budynkiem maszynowni, sterownią i domem śluzowym (fot. A. Janowski).

Bydgoszcz śluza w remoncie 20150403_084552 Repair water sluice dock Reparazion Reparation Restauration Revitalisation écluse Rewitalizacja zabudowy

Śluza Miejska w Bydgoszczy w remoncie – stan na 3.04.2015 r.

Bydgoszcz Śluza Trapezowa Old River 20150403_085701 poland sluice water gate man lock floodgate lock

Śluza Miejska w Bydgoszczy przy rzece Brdzie – zdjęcie archiwalne.

4. Odrodzenie polskich stoczni – aktywność w przemyśle okrętowym i budowy konstrukcji metalowych. (Czytaj więcej/Read more)

Na placu spółki SOLTEC Services w Gdańsku budowane są 2 bloki okrętowe (250 ton) dla norweskiego klienta. W tle Stocznia Gdańsk. (fot. Paweł Matuszko)

Plac spółki SOLTEC Services w Gdańsku. W tle Stocznia Gdańsk. (fot. Paweł Matuszko)

5. Regionalne generatory przedsiębiorczości – spotkania dla przedsiębiorczych, wykorzystywanie zbyt mało dostrzeganych lub zapomnianych potencjałów w regionach.

6. Skala podatków – abolicja podatkowa wobec podmiotów uczestniczących w odbudowie drogi wodnej.

– które samorządy w kraju wspierają przedsiębiorczość i mieszkalnictwo poprzez ulgi podatkowe?

Leave a Reply

%d bloggers like this: