Moto Pasja / Oldsmobiles & Tests

COLLECTION MODA

________ MOTO PASJA ________

Wiele starych samochodów i motocykli ma duszę.

Jedźmy ostrożnie i rozważnie, i cieszmy się pasją, i życiem.

***


***


***

***

Auta Citroen Peugeot Renault Mercedes Opel BMW Vauxhall Chevrolet FIAT Volga Porsche Nissan Mazda Toyota Skoda

“Czar zabytków” na Podgórzu w Toruniu, 2015 r. / Monumental charm in Podgórz in Toruń / Magie de monuments / Zauber den Sehenswürdigkeiten

Czy myślicie, że Wasze samochody i motocykle mają duszę? Niektórzy mogą twierdzić, że to tylko śmieszne przesądy, ale przecież nawet dzwon ma serce, a jak twierdzą inni, nawet kamień ma duszę..

Są chwile, kiedy zadacie sobie to z początku dziwne pytanie. Przywiązujemy się do pojazdów, są dla nas ważne, dbamy o nie, czyścimy, a może też, w pewnym małym stopniu, wpływamy na nie? Poprzez nasze odniesienie do samochodu czy motocykla pozostawiamy niezatarte wrażenie nie tylko jego posiadania czy przywiązania, ale jakiejś szczególnej relacji, a nawet Interakcji…

To oddanie do samochodów i motocykli to pasja – Motopasja. Nowości z salonów, Samochody zabykowe, w tym z czasów PRL, Oldtimery-Oldmobile i inne… samochody i motocykle z Duszą.

***

Fiacik Maluch Kaszel 126p 126 p mały fiat petit voiture 500 600 650 cc small

Polish FIAT 126p, mały fiat, fiacik, voiture de petite fiat 650 cc, car of small fiat

Do you think your cars and motorcycles have a soul? Some might argue that this is just ridiculous superstition, but even after the bell has a heart, and as others say, even a stone has a soul ..

There are times when you will ask yourself this in the beginning a kind of strange question. We attach to vehicles, they are important to us, we take care of them, clean them, and perhaps, in some small way, we affect them? Through our reference to a car or motorcycle we leave a lasting impression not only of  possessions or attachment to them, but a particular relationship and even interaction

This dedication for cars and motorcycles is a passion Motopassion. News of car showrooms, monumental cars including the communist era, OldtimersOldmobiles and other cars and motorcycles with the Soul.

***

Art de vivre Sztuka życia Art of life

Pensez-vous que vos voitures et motos ont une âme? Certains diront que c’est juste superstitions ridicules, mais même après la cloche a un cœur, et comme d’autres disent, même une pierre a une âme ..

Il ya des moments où vous demandez-vous cette au début d’une étrange question. Nous attachons aux véhicules, ils sont importants pour nous, nous prenons soin de eux, nous les nettoyons, et peut-être, dans une certaine petite manière, nous les affectons? Grâce à notre référence à une voiture ou moto, nous laissons une impression durable non seulement du droit de propriété ou de l’attachement à des voitures ou motos, mais une relation particulière, et même l’interaction

Ce dévouement pour voitures et motos est une passion Motopassion. Nouvelles des salons, voitures anciennes, y compris de l’ère communiste, OldtimersOldmobiles et d’autres voitures et des motos avec l’âme.

Motocykl camel motocycle White moto chopper Harley Poland Honda BMW Jawa Kawasaki

Leave a Reply

%d bloggers like this: