Scenariusz ataku Rosji na Ukrainę. Data, czas, miejsce, cele, szczegóły, strategia, działania, przeciwdziałania obronne i prewencyjne.

O krok od tragedii na Ukrainie za chwilę.

Scenariusz ataku Rosji

 • na Polskę i Litwę – 24.02. – obszar graniczny na Litwie przy granicy z Polską między Obwodem Kaliningradzkim a Białorusią oraz 3 przejścia graniczne z Białorusią w Polsce
 • na Ukrainę 4.03.2022 r.. – obszar wybrzeża Morza Czarnego od Mariupola do Rumunii i Naddniestrza

Dwie daty: 24.02 godz. 18:45 i 4.03 godz. 18:00.

Dlaczego 24.02 18:45 na Polskę i Litwę?

 • 24 lutego to pierwsza noc po ostatniej kwadrze Księżyca, gdy na półkuli północnej widać tylko jego wschodnią stronę i daje stosunkowo mało światła.
 • 2 akcje i dwie daty zapanowane w jednym ciągu, aby zadziałał efekt sprzężenia i zdezorientowania przeciwnika – Polskę i Litwę oraz NATO – w tym przypadku na dwóch frontach
 • zatem akcje trzeba było tak zaplanować, aby warunki pogodowe i fizyczne były jak najbardziej optymalne i jedna akcja odwracała uwagę od kolejnej trudniejszej akcji
 • muszą być rozpoczynane z zaskoczenia, docelowo niezauważone, zatem po zmierzchu. Ponieważ pierwszy atak jest planowany w częściowym oświetleniem nieba przez Księzyc, zatem w trudniejszych warunkach, akcja rozpocznie się później niż w drugim przypadku, kiedy Księżyc jest w nowiu i na niebie oprócz gwiazd panuje ciemność.
 • Zachód Słońca czasu CET 24.02 dla Wilna 16:45, dla Grodna 16:52 Zachód Słońca w trójkącie przy granicy rosyjsko-litewsko-polskiej: 16:55, Kuźnica: 16:53, Białowieża: 16:53, Terespol: 16:56, Zachód Słońca w trójkącie przy granicy litewsko-białorusko-polskiej 16:52. Rozpiętość horyzontu czasowego pod względem zachodu Słońca: 11 minut.
 • Wojska agresora będą czekać na większe zaciemienie ze względu na śwatło Księżyca.
 • Pogoda od 24.02: Dzień 24.02 i noc z 23 na 24.02 oznaczana jest w prognozach pogody jako ocieplenie, w nocy powyżej 0 stopni, co oznacza dalsze rozmiękanie gruntu. Temperatura od nocy z 24 na 25.02 będzie spadać i wynosić przez 8 kolejnych dni poniżej 0 w nocy, tj. średnio od -3 do -8 stopni, co ułatwia przemieszczanie się wojsk agresora po grząskim lub podmokłym gruncie. Zatem z punktu widzenia agresora data od 24.02 stanowi najlepszy moment na atak.

Dlaczego 4.03 – 4 marca 18:00 na Ukrainę?

 • 4 marca to drugi dzień po nowiu, gdy Księżyca nie widać, zatem idealne warunki dla zaskoczenia przeciwnika Kremla – Ukrainy
 • Zachód Słońca 4.03 czasu CET dla Odessy: 16:47, Chersoń: 16:39, Melitopol: 16:28, Bardiańsk 16:22, Mariupol 16:19, Sulina (Rumunia/Ukraina): 16:52. Rozpiętość horyzontu czasowego pod względem zachodu Słońca: 33 minuty.
 • 4 marca godzina 18:00 to po paru godzinach – czyli w głównej fazie ataku jest 5 marca – czyli rocznica śmierci Stalina, którego ikona jest wciąż żywa na terenie Rosji i niektórych państw byłego bloku Układu Warszawskiego – post-sowieckich, które oswobodziły się z okupacji sowieckiej około lat 90.
 • 4 – 8 marca pogoda: od 27.02 ma następować lekkie ochłodzenie, z temperaturą w nocy wynoszącą około 0 stopni. od 4 do 6 marca w nocy temperatura ma wynosić poniżej 0. Taka temperatura zmraża grunt, co jest istone przy przemieszczaniu się, gdyż rozmokłe tereny utrudniają przemieszczanie się wojsk. Zatem początek marca jest ostatnim czasem, w którym są stosunkowo sprzyjające dla agresora warunki do ataku. Pod względem warunków fizycznych ziemi żołnierze mogą się stosunkowo łatwo przemieszczać i pod względem warunków pogodowych – mogą przetrwać wiele nocy bez większych problemów. Nie jest ani za zimno, ani za ciepło.

Zalecenia: używać do obrony i patrolowania żołnierzy wyposażonych w dużą ilość psów, typu owczarek niemiecki. Rozlokować urządzenia syganlizujace przekroczenie linii podczerwonej – komerycjne i łatwe w instalacji systemy na podczerwień ustawiane krzyżowo lub liniowo lub inne detektory ruchu. Zalecany kontakt z firmami handlowymi, które oferują takie systemy z wnioskiem o ich natychmiastowe przekazanie z późniejszą refundacją kosztów.

 • 4 marca to piątek – rozpoczęcie weekendu, w którym ruch kołowy stosunkowo powinien się zmniejszać jeśli chodzi o ciężarówki, a zajmowane mają być drogi, także do przemieszacznia wojsk rosyjskich, które muszą być przejezdne, gdyż łatwo zablokować ruch nawet jedną ciężarówką, choćby w akcie samodzielnej decyzji kierowców w obliczu wojny lub celowego przeciwdziałania władz Ukrainy i Armii Ukraińskiej

Zalecenia: kontrolować autostradę i drogi w pobliżu dużych miast blisko wybrzeża Morza czarnego wg wskazanej mapy. Wnioskować wśród firm transportowych z obietnicą popartą dekretem refundacji możliwych kosztów o wsparcie działań Armii Ukraińskiej mających na celu zapobieżenie przejęcia odcinków dróg przez Armię Rosyjską i jej przemieszczania się. Celem przeciwnika jest także zatrzymanie ruchu, zatem w anjlepszym przypadku należy zachować przepustowość ruchu. Właściwe działania taktyczne kierowców muszą być skoordynowane telefonami komórkowymi z ich centralami przez dysponentów telefonicznych, a CB radio w skrajnej ostateczności, gdyż przeciwnik będzie również je słuchał i uprzedzał działania modyfikując je do zmieniającej się sytuacji bez konieczności konsultacji ze swoim dowództwem. Należy zapobiec zbliżeniu się Armii Rosyjskiej do dróg, gdyż są one strategiczne dla obrony i zaopatrzenia południowej Ukrainy, w tym lotnisk, tu w Chersoniu.

 • 8 marca jest 105 rocznica wybuchu rewolucji lutowej 1917 roku, która doprowadziła do utworzenia ZSRR 28 grudnia 1922 roku. Do tego czasu – do 28.12.2022 w 100 rocznicę utworzenia ZSRR, Rosja planuje zakończenie z sukcesem przejęcie kontroli nad planowanymi jeszcze innymi terenami, w myśl zasady nic nie jest niemożliwe, a ZSRR w kształcie jaki był w 1991 roku Rosja chciałaby przywrócić. Jest to zatem ambitny plan, ale Rosja będzie tak długo przeć na zachód, jak to się tylko da, jak tylko opór będzie wystarczająco słaby, aby podporządkować sobie kolejne państwa.

Dlaczego wpierw 24.02 Litwa i Polska, a później Ukraina?

 • planowany jest efekt zaskoczenia i odwrócenia uwagi, cele na Litwie i w Polsce są celem samym w sobie, ale mają też skupić uwagę na tej części Europy, bez względu na skalę, rodzaj i siłę ataku.
 • cele na Litwie i w Polsce znajdują się w okolicy lasów, gdzie bardzo łatwo jest ukryć wojska ofensywne, zatem tworząc synergię ataku i mając ograniczony okres czasu i konieczność zachowania odstępu czasu między pierwszym atakiem Rosji na Litwę i Polskę,a drugim na Ukrainę, w pierwszej kolejności atak będzie przeprowadzony na Litwę i Polskę, kiedy niebo jest jeszcze cześciowo oświecone przez Księzyc, ale atakujący mogą skryć się w lasach i zachować względną, czaasową niewidoczność.
 • atak na południową Ukrainę u wybrzeży Ukrainy skupiony w 5 miejscach przy duzych miastach od ich zachodniej strony od Mariupola po Odessę jest trudniej ukryć, ze względu na konieczność przybycia agresorów drogą morską.

23.02.2022 r. Copyright , Adam Janowski

 

EN

One step away from the tragedy in Ukraine in a moment.

Russia’s attack scenario

for Poland and Lithuania – February 24 – border area in Lithuania at the border with Poland between the Kaliningrad Oblast and Belarus and 3 border crossings with Belarus in Poland
to Ukraine on March 4, 2022 – the area of ​​the Black Sea coast from Mariupol to Romania and Transnistria

Two dates: 02/24 h 18:45 and 4.03 hours 18:00.

Why on 02/24 18:45 to Poland and Lithuania?

February 24 is the first night after the Moon’s last quarter, when only its eastern side is visible in the northern hemisphere and gives relatively little light.
2 actions and two dates in one sequence, so that there is an effect of coupling and disorientation of the enemy – Poland and Lithuania, and NATO – in this case on two fronts
so the actions had to be planned so that the weather and physical conditions were optimal and one action distracted from the next more difficult action
they must be started by surprise, ultimately unnoticed, so after dusk. Since the first attack is planned with partial moonlighting, therefore in more difficult conditions, the action will start later than in the second case, when the moon is new and the sky is dark in addition to the stars.
Sunset CET 24.02 for Vilnius 16:45 for Grodno 16:52 Sunset in the triangle at the Russian-Lithuanian-Polish border: 16:55, Kuźnica: 16:53, Białowieża: 16:53, Terespol: 16:56, Sunset in the triangle at the Lithuanian-Belarusian-Polish border 16:52. Time horizon span in terms of sunset: 11 minutes.
The aggressor’s troops will wait for a greater blackout due to the moonlight.
Weather from 24/02: Day 24/02 and night 23/24/02 are marked in the weather forecasts as warming, at night above 0 degrees, which means further softening of the ground. The temperature will drop from the night of February 24 to February 25 and will be below 0 at night for 8 consecutive days, i.e. on average from -3 to -8 degrees, which facilitates the movement of the aggressor’s troops on marshy or wet ground. Therefore, from the point of view of the aggressor, the date from February 24 is the best time to attack.

Why 4.03 – March 4 18:00 to Ukraine?

March 4 is the second day after the new moon when the moon cannot be seen, so ideal conditions to surprise the Kremlin’s opponent – Ukraine
Sunset 4.03 CET for Odessa: 16:47, Kherson: 16:39, Melitopol: 16:28, Bardiansk 16:22, Mariupol 16:19, Sulina (Romania / Ukraine): 16:52. Time horizon span in terms of sunset: 33 minutes.
March 4, 6:00 p.m. after a few hours – that is, the main phase of the attack is March 5 – that is the anniversary of Stalin’s death, whose icon is still alive in Russia and some countries of the former Warsaw Pact bloc – post-Soviet, which freed themselves from the occupation in the Soviet Union around the 90s.
March 4 – 8 weather: from February 27, there will be a slight cooling down, with the temperature at night being around 0 degrees. from 4 to 6 March at night the temperature is to be below 0. This temperature freezes the ground, which is true when moving, because soggy areas make it difficult for troops to move. Thus, the beginning of March is the last time when the conditions for an attack are relatively favorable for the aggressor. In terms of the physical conditions of the earth, soldiers can move around relatively easily, and in terms of weather conditions, they can survive many nights without major problems. It is neither too cold nor too warm.

Recommendations: use for defense and patrolling soldiers with large numbers of dogs, such as German Shepherd. Locate infrared crossing signaling devices – commercial and easy-to-install infrared cross or line alignment systems or other motion detectors. It is recommended that you contact commercial companies that offer such systems with a request for their immediate transfer with subsequent reimbursement of costs.

March 4 is Friday – the beginning of the weekend, in which road traffic should relatively decrease when it comes to trucks, and roads are to be occupied, also to the interchange of Russian troops, which must be passable, because it is easy to block traffic with even one truck, even in an independent act drivers’ decisions in the face of war or deliberate countermeasures by the Ukrainian authorities and the Ukrainian Army

Recommendations: check the highway and roads near large cities near the Black Sea coast according to the indicated map. Apply among transport companies with a promise supported by a decree of reimbursement of possible costs to support the activities of the Ukrainian Army aimed at preventing the takeover of road sections by the Russian Army and its movement. The opponent’s goal is also to stop the traffic, so in the best case, the traffic capacity should be maintained. Proper tactical actions of drivers must be coordinated by mobile phones with their switchboards by telephone dispatchers, and CB radio as an extreme last resort, because the enemy will also listen to them and anticipate actions by modifying them to the changing situation

without having to consult with your command. The Russian Army should be prevented from approaching the roads, as they are strategic for the defense and supply of southern Ukraine, including airports, here in Kherson.

March 8 is the 105th anniversary of the February Revolution of 1917 that led to the formation of the USSR on December 28, 1922. Until then – by December 28, 2022, on the 100th anniversary of the creation of the USSR, Russia plans to successfully take over control of yet other areas, according to the principle, nothing is impossible, and Russia would like to restore the USSR as it was in 1991. It is therefore an ambitious plan, but Russia will push westward as long as possible, as soon as the resistance is weak enough to subjugate more countries.

 

Why Lithuania and Poland first, and then Ukraine on February 24?

the effect of surprise and distraction is planned, targets in Lithuania and Poland are an end in themselves, but they are also to focus attention on this part of Europe, regardless of the scale, type and strength of the attack.
targets in Lithuania and Poland are located in the vicinity of forests, where it is very easy to hide offensive troops, thus creating an attack synergy and having a limited time period and the need to maintain a gap between the first Russian attack on Lithuania and Poland, and the second on Ukraine, in the first place the attack will be launched on Lithuania and Poland while the sky is still partially illuminated by the Moon, but attackers may hide in the forests and remain relatively temporarily invisible.
the attack on southern Ukraine off the Ukrainian coast, concentrated in 5 locations next to large cities on their western side, from Mariupol to Odessa, is more difficult to hide due to the need for the aggressors to arrive by sea.

23/02/2022 Copyright, Adam Janowski

 

UA

За мить від трагедії в Україні.

Сценарій нападу Росії

для Польщі та Литви – 24.02. – прикордонна зона в Литві на кордоні з Польщею між Калінінградською областю та Білоруссю та 3 прикордонні переходи з Білоруссю в Польщі
в Україну 4 березня 2022 року – зона узбережжя Чорного моря від Маріуполя до Румунії та Придністров’я

Дві дати: 02/24 год 18:45 та 4.03 год 18:00.

Чому 24.02.18:45 до Польщі та Литви?

24 лютого — перша ніч після останньої чверті Місяця, коли в північній півкулі видно лише його східну сторону і дає відносно мало світла.
2 дії і дві дати в одній послідовності, щоб був ефект зчеплення і дезорієнтації противника – Польщі і Литви, і НАТО – в даному випадку на два фронти
тому дії потрібно було спланувати так, щоб погодні та фізичні умови були оптимальними і одна дія відволікала від наступної більш складної дії
вони повинні початися зненацька, в кінцевому підсумку непомітно, так що після сутінків. Оскільки перший напад планується з частковим місячним освітленням, то в більш складних умовах дія почнеться пізніше, ніж у другому випадку, коли місяць молодий і небо, крім зірок, темне.
Захід сонця 24.02 за CET у Вільнюсі 16:45 для Гродно 16:52 Захід сонця в трикутнику на російсько-литовсько-польському кордоні: 16:55, Кузниця: 16:53, Біловежа: 16:53, Тересполь: 16:56 трикутник на литовсько-білорусько-польському кордоні 16:52. Проміжок часового горизонту з точки зору заходу сонця: 11 хвилин.
Війська агресора чекатимуть більшого затемнення через місячне світло.
Погода з 24.02.: День 24.02 та ніч 23.24.02 позначаються в прогнозах погоди як потепління, вночі вище 0 градусів, що означає подальше пом’якшення ґрунту. З ночі з 24 на 25 лютого температура знизиться і 8 днів поспіль вночі буде нижче 0, тобто в середньому від -3 до -8 градусів, що полегшує пересування військ агресора по болотистим або вологим ґрунтам. Тому, з точки зору агресора, дата з 24 лютого – найкращий час для нападу.

Чому 4.03 – 4 березня 18:00 в Україну?

4 березня – другий день після молодика, коли місяця не видно, тож ідеальні умови, щоб здивувати опонента Кремля – Україну
Захід сонця 4.03 CET для Одеса: 16:47, Херсон: 16:39, Мелітополь: 16:28, Бардянськ 16:22, Маріуполь 16:19, Суліна (Румунія/Україна): 16:52. Проміжок часового горизонту з точки зору заходу сонця: 33 хвилини.
4 березня, 18:00 через кілька годин – тобто основна фаза нападу – 5 березня – це річниця смерті Сталіна, ікона якого досі жива в Росії та деяких країнах колишнього блоку Варшавського договору – пострадянських, які звільнилися від радянської окупації близько 90-х років.
4 – 8 березня погода: з 27 лютого невелике похолодання, температура вночі 0 градусів тепла. з 4 на 6 березня вночі температура буде нижче 0. Ця температура замерзає ґрунт, що справедливо під час пересування, тому що мокрі місця утруднюють пересування військ. Таким чином, початок березня – останній час, коли умови для нападу є відносно сприятливими для агресора. З точки зору фізичних умов землі, солдати можуть пересуватися відносно легко, а з точки зору погодних умов вони можуть пережити багато ночей без особливих проблем. Він не надто холодний і не надто теплий.

Рекомендації: використовувати для оборони та патрулювання солдатів з великою кількістю собак, наприклад німецької вівчарки. Знайдіть інфрачервоні сигнальні пристрої для перетину – комерційні та прості в установці інфрачервоні перехресні або лінійні системи вирівнювання або інші детектори руху. Рекомендується звертатися до комерційних компаній, які пропонують такі системи, з проханням про їх негайну передачу з подальшим відшкодуванням витрат.

4 березня – п’ятниця – початок вихідних, в які дорожній рух має відносно зменшитися, коли мова йде про вантажівки, а дороги мають бути зайняті, також до розв’язки російських військ, яка має бути прохідною, тому що її легко заблокувати рух навіть однією вантажівкою, навіть у самостійній дії рішення водіїв в умовах війни чи навмисних контрзаходів з боку української влади та української армії

Рекомендації: перевіряйте траси та дороги поблизу великих міст біля узбережжя Чорного моря за вказаною картою. Звертатися серед транспортних компаній з обіцянкою, підкріпленою указом про відшкодування можливих витрат на підтримку діяльності Української армії, спрямованої на недопущення захоплення ділянок доріг Російською армією та її переміщення. Мета суперника також зупинити рух, тому в кращому випадку слід підтримувати пропускну здатність. Правильні тактичні дії водіїв повинні координуватися мобільними телефонами з їхніми комутаторами телефонними диспетчерами, а радіостанція CB в крайньому випадку, тому що противник також буде слухати їх і передбачати дії, модифікуючи їх відповідно до ситуації, що змінюється

без необхідності консультуватися з вашою командою. Російській армії слід не допустити наближення до доріг, оскільки вони є стратегічними для оборони та постачання півдня України, включаючи аеропорти, тут, у Херсоні.

8 березня — 105-річчя Лютневої революції 1917 року, що привела до утворення СРСР 28 грудня 1922 року. А до цього – до 28 грудня 2022 року, до 100-річчя створення СРСР, Росія планує успішно взяти під контроль ще інші території, за принципом немає нічого неможливого, і Росія хотіла б відновити СРСР як це було в 1991 році. Тому це амбітний план, але Росія буде просуватися на захід якомога довше, як тільки опір стане достатньо слабким, щоб підпорядкувати собі більше країн.

 

Чому спочатку Литва і Польща, а потім Україна 24 лютого?

ефект несподіванки та відволікання планується, цілі в Литві та Польщі є самоціллю, але вони також мають зосередити увагу на цій частині Європи, незалежно від масштабу, типу та сили атаки.
цілі в Литві та Польщі розташовані поблизу лісів, де дуже легко сховатися наступальні війська, що створює синергію атаки та має обмежений період часу та необхідність підтримувати розрив між першим нападом Росії на Литву та Польщу. , а по-друге, на Україну, в першу чергу атаку буде здійснено на Литву та Польщу, поки небо ще частково освітлене Місяцем, але нападники можуть сховатися в лісах і залишатися відносно тимчасово невидимими.
Напад на південь України біля узбережжя України, зосереджений у 5-ти місцях поблизу великих міст на їх західному боці, від Маріуполя до Одеси, приховати важче через необхідність прибуття агресорів морем.

23/02/2022 Авторські права, Адам Яновський

 

LT

 

Per akimirką vienas žingsnis nuo tragedijos Ukrainoje.

Rusijos puolimo scenarijus

Lenkijai ir Lietuvai – 24.02. – Lietuvos pasienio ruožas prie sienos su Lenkija tarp Kaliningrado srities ir Baltarusijos bei 3 sienos su Baltarusija kirtimo punktai Lenkijoje
į Ukrainą 2022 m. kovo 4 d. – Juodosios jūros pakrantės sritis nuo Mariupolio iki Rumunijos ir Padniestrės

Dvi datos: 02/24 val 18:45 ir 4.03 val 18:00.

Kodėl 02/24 18:45 į Lenkiją ir Lietuvą?

Vasario 24-oji – pirmoji naktis po paskutinio Mėnulio ketvirčio, ​​kai šiauriniame pusrutulyje matoma tik jo rytinė pusė ir duoda palyginti mažai šviesos.
2 veiksmai ir dvi datos vienoje sekoje, kad būtų priešo – Lenkijos ir Lietuvos, o NATO – šiuo atveju dviejuose frontuose susijungimo ir dezorientacijos efektas.
todėl veiksmai turėjo būti suplanuoti taip, kad oro ir fizinės sąlygos būtų optimalios ir vienas veiksmas atitrauktų dėmesį nuo kito sunkesnio veiksmo
jie turi prasidėti netikėtai, galiausiai nepastebėti, taigi jau sutemus. Kadangi pirmoji ataka planuojama su daliniu mėnulio apšvietimu, todėl sunkesnėmis sąlygomis veiksmas prasidės vėliau nei antruoju atveju, kai mėnulis bus jaunas, o dangus be žvaigždžių tamsus.
Saulėlydis CET 24.02 Vilnius 16.45 Gardinas 16.52 Saulėlydis trikampyje prie Rusijos-Lietuvos-Lenkijos sienos: 16:55, Kuźnica: 16:53, Beloveža: 16:53, Terespolis: 16:56, saulėlydis trikampis prie Lietuvos-Baltarusijos-Lenkijos sienos 16:52. Laiko horizontas pagal saulėlydį: 11 minučių.
Agresoriaus kariai lauks didesnio užtemimo dėl mėnulio šviesos.
Orai nuo 2002-02-24: 2002-02-24 diena ir 2002-23-24 naktis orų prognozėse žymimi kaip šyla, naktį virš 0 laipsnių, vadinasi, toliau minkštėja žemė. Naktį iš vasario 24-osios į vasario 25-ąją temperatūra nukris, o naktį 8 dienas iš eilės bus žemiau 0, tai yra vidutiniškai nuo -3 iki -8 laipsnių, o tai palengvina agresoriaus kariuomenės judėjimą pelkėta ar šlapia žeme. Todėl, agresoriaus požiūriu, data nuo vasario 24 dienos yra tinkamiausias metas atakuoti.

Kodėl 4.03 – kovo 4 d. 18:00 į Ukrainą?

Kovo 4-oji yra antra diena po jaunaties, kai mėnulio nematyti, tad idealios sąlygos nustebinti Kremliaus priešininką – Ukrainą
Saulėlydis 4.03 CET – Odesa: 16:47, Chersonas: 16:39, Melitopolis: 16:28, Bardianskas 16:22, Mariupolis 16:19, Sulina (Rumunija / Ukraina): 16:52. Laiko horizontas pagal saulėlydį: 33 minutės.
Kovo 4 d., 18.00 val., po kelių valandų – tai yra, pagrindinė atakos fazė yra kovo 5 d. – tai yra Stalino, kurio ikona vis dar gyva Rusijoje ir kai kuriose buvusio Varšuvos pakto bloko šalyse, mirties metinės. posovietinės, kurios apie 90-uosius išsivadavo iš okupacinės sovietinės valdžios.
Kovo 4 – 8 dienomis orai: nuo vasario 27 dienos šiek tiek atvės, naktį bus apie 0 laipsnių šilumos. nuo kovo 4 d. iki 6 d. naktį temperatūra turi būti žemesnė nei 0. Ši temperatūra užšąla žemė, o tai tiesa judant, nes užmirkusios vietos apsunkina karių judėjimą. Taigi kovo pradžia – paskutinis metas, kai sąlygos atakuoti yra gana palankios agresoriui. Kalbant apie fizines žemės sąlygas, kariai gali judėti gana lengvai, o oro sąlygomis – be didesnių problemų išgyventi daugybę naktų. Nėra nei per šalta, nei per šilta.

Rekomendacijos: naudoti gynybai ir patruliuojantiems kariams, turintiems daug šunų, pavyzdžiui, vokiečių aviganių. Suraskite infraraudonųjų spindulių sankryžos signalizavimo įrenginius – komercines ir lengvai montuojamas infraraudonųjų spindulių kryžminio arba linijų išlyginimo sistemas ar kitus judesio jutiklius. Rekomenduojame kreiptis į tokias sistemas siūlančias komercines įmones su prašymu nedelsiant jas perduoti su vėlesniu išlaidų kompensavimu.

Kovo 4-oji yra penktadienis – savaitgalio pradžia, kai eismas keliuose turėtų santykinai sumažėti, kai kalbama apie sunkvežimius, o keliai turi būti užimti, taip pat ir Rusijos kariuomenės mainai, kurie turi būti pravažiuojami, nes jį lengva blokuoti. eismas net su vienu sunkvežimiu, net ir savarankiškai vairuotojų sprendimai karo akivaizdoje ar Ukrainos valdžios ir Ukrainos armijos tyčinės atsakomosios priemonės

Rekomendacijos: greitkelį ir kelius prie didžiųjų miestų netoli Juodosios jūros kranto patikrinkite pagal nurodytą žemėlapį. Kreipkitės tarp transporto įmonių su pažadu, paremtu dekretu dėl galimų išlaidų kompensavimo, remti Ukrainos kariuomenės veiklą, kuria siekiama užkirsti kelią kelių ruožų perėmimui Rusijos armijai ir jos judėjimui. Priešininko tikslas taip pat yra sustabdyti eismą, todėl geriausiu atveju eismo pralaidumas turėtų būti išlaikytas. Tinkamus taktinius vairuotojų veiksmus turi derinti mobilieji telefonai su jų skirstomaisiais skydeliais prie telefono dispečerių, o kraštutiniu atveju – CB radijas, nes priešas taip pat jų išklausys ir numatys veiksmus modifikuodamas prie besikeičiančios situacijos nepasitarę su jūsų komanda. Reikėtų neleisti Rusijos armijai artėti prie kelių, nes jie yra strategiškai svarbūs Pietų Ukrainos gynybai ir aprūpinimui, įskaitant oro uostus čia, Chersone.

Kovo 8-ąją sukanka 105 metai nuo 1917 m. vasario revoliucijos, dėl kurios 1922 m. gruodžio 28 d. susikūrė SSRS. Iki tol – iki 2022 m. gruodžio 28 d., minint 100-ąsias SSRS sukūrimo metines, Rusija planuoja sėkmingai perimti dar kitų sričių kontrolę, pagal principą nieko neįmanomo, o Rusija norėtų atkurti SSRS kaip tai buvo 1991 m. Todėl tai yra ambicingas planas, tačiau Rusija kuo ilgiau stumsis į vakarus, kai tik pasipriešinimas bus pakankamai silpnas, kad pavergtų daugiau šalių.

 

Kodėl pirmiausia Lietuva ir Lenkija, o vasario 24 d. – Ukraina?

planuojamas netikėtumo ir išsiblaškymo efektas, taikiniai Lietuvoje ir Lenkijoje yra savitikslis, tačiau jie taip pat turi sutelkti dėmesį į šią Europos dalį, nepaisant puolimo masto, tipo ir stiprumo.
taikiniai Lietuvoje ir Lenkijoje yra šalia miškų, kur labai lengva paslėpti puolimo kariuomenę, taip sukuriant puolimo sinergiją ir turint ribotą laikotarpį bei poreikį išlaikyti atotrūkį tarp pirmosios Rusijos puolimo prieš Lietuvą ir Lenkiją. , o antroji – Ukrainoje, pirmoje vietoje ataka bus pradėta prieš Lietuvą ir Lenkiją, kol dangus dar dalinai apšviestas Mėnulio, tačiau užpuolikai gali slėptis miškuose ir likti santykinai laikinai nematomi.
ataką pietų Ukrainoje prie Ukrainos krantų, sutelktą 5 vietose šalia didžiųjų miestų jų vakarinėje pusėje, nuo Mariupolio iki Odesos, sunkiau nuslėpti, nes agresoriams reikia atvykti jūra.

2022-02-23 Autorių teisės, Adomas Janovskis