Strajk Kobiet Inowrocław #StrajkKobiet #Women Bydgoszcz, Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin, Kraków, Białystok, Lublin, Gdańsk, Wrocław, Katowice, cała Polska i świat Władza jak sowieci przeciw obywatelom Polski / Powers that be like the Soviets against Polish citizens #NYC Paris

Inowroclaw pis tvpis media Poland woman Wojsko armia mon służby manifestacja protest Inowrocław kobiet

Ta pięciolatka Partii Zjednoczonej PRawicy – czyli PZPR-bis to nie tylko fetysz PRL i komunizmu.

To co mamy dziś było zaplanowane i przerywa nasze zwycięstwo w ’89 roku,

które otworzyło drogę do pierwszych wolnych wyborów od 1939 roku

i opuszczenia okupujących Polskę wojsk sowieckich w 1993 roku,

i finalnego odzyskania suwerenności Polski po 52 latach.

PZPR-bis naruszyła niemal wszystkie fundamenty wolnej Polski:

zniszczyła trójpodział władzy,

niszczy polskie sądownictwo, szykanuje sędziów za obiektywizm,

zniszczyła totalnie polski wywiad wojskowy,

zrobiła degrengoladę wizerunkową MON i rykoszetem polskiej armii

doprowadziła do usunięcia lub odejścia z armii licznych uznanych generałów

pozbawiła najważniejszych kompetencji wojskowych Dowódcy Operacyjnego w czasie wojny,

przekazała pełnię władzy nad działaniami Polskiej Armii w czasie wojny jednemu politykowi,

Extraterritorial air bases US Army Poland NATO Powidz Inowrocław USA ataki militarne Polska will carry out military strike Poland Sejm ratyfikuje duda SOFA Krzesiny Minsk War MiddleEast Siria

Zgubne decyzje dla wojska, brak właściwego zabezpieczenia ratunkowego i logistycznego podczas misji, papierologia, gdy potrzebne jest działanie, usuwanie doświadczonych generałów i dowódców, brak wywiadu i współpracy z wywiadami innych państw / Dire decisions for the military, lack of proper rescue and logistic protection during the mission, paperwork when action needed, removal of experienced generals and commanders, lack of intelligence and cooperation with intelligence services of other countries.

doprowadziła do wyboru prezydenta RP i Trybunału Konstytucyjnego wbrew zapisom konstytucji,

prowokowała do agresywnych zachowań w społeczeństwie, w tym licznych pobić ze względu na jakąkolwiek odmienność, nawet z powodu koloru włosów,

generowała podziały narodu, rozwarstwienie społeczne, przyczyniła się do wykluczenia społecznego,

przywłaszczyła media publiczne, które stały się narzędziem atawistycznych, prymitywnych ataków,

zaangażowała instytucje publiczne do prowadzenia represji wobec opozycjonistów i nakłaniania do dokonania przestępstw,

naruszyła wolność słowa i prawo do manifestowania, w tym poprzez nakładanie bardzo wysokich mandatów dla dziennikarzy i manifestantów,

niszczyła i nadal niszczy środowisko naturalne, w tym obszary chronione od setek lat.

Inowroclaw pis tvpis media Poland woman Wojsko armia mon służby manifestacja protest Inowrocław kobiet emerytury Polska aborcja tk ustawa sejm kujawy

PZPR-bis próbowała pokazać, że rzekomo władza można wszystko:

– nawet dla własnej przyjemności cyklicznie narażać życie obywateli szarżując autami grzybiarzy z BORU na ulicach,

– narażać życie obywateli przeprowadzając rewolucyjne zmiany w okresie dotychczasowego szczytu pandemii,

– doprowadzać do malwersacji publicznych pieniędzy rzędu kilkuset milionów złotych w blasku kamer, które powinny być przekazane na ratowanie ludzkiego życia,

– poprzez kompletny brak kompetencji doprowadzać do wzrostu zachorowań na COVID i nikłego zabezpieczenia obywateli i służb zdrowia,

– ignorować stan epidemiczny i ogłaszaną na świecie od miesięcy drugą falę zachorowań o znacznie większej ilości zachorowań poprzez wyszukiwanie tematów pobocznych i atakowanie kobiet i osób o odmiennej orientacji seksulanej oraz przez zajmowanie się rządu w wewnętrzne rozgrywki partyjne,

– doprowadzać do dzielenia narodu i rozwarstwienia społecznego, dalszego pogorszania się sytuacji finansowej i zdrowotnej emerytów, rencistów i osób z niepełnosprawnościami,

– manipulowania opinią publiczną, w tym emerytami, indoktrynując im, że otrzymują większe emerytury, podczas gdy stosunek między emeryturą minimalną a pensją minimalną drastycznie się powiększył, tylko w 2020 roku pensje minimalne wzrosły o 18% a emerytury minimalne o niespełna 4%, co doprowadza emerytów, rencistów i osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów na boczny tor finansowy,

– zniszczyć polskie stocznie, kopalnie, huty, wielkie zakłady pracy, gdzie pracowały lub pracują szerokie rzesze pracowników, którzy potrafią stawić masowy opór władzy,

narazić na utratę płynności finansowej rolników w całej Polsce z dnia na dzień.

Amazonia forests onfire to make fields animals burgers meat weorldwide wakeup intentional arsons vegan

Niszczenie środowiska naturalnego dla czystego zysku/ Destruction of natural environement for  money only

PISSPR

Niszczenie miejsc pracy i grup społecznych będących siłą Polski / Destruction of jobs and social groups that are Poland’s strength

PZPR-bis próbuje nam wmówić:

– że życie i wybór kobiet jest bez znaczenia,

– że możliwe jest zaniechanie najstarszych obrzędów naszych pradziadów – szacunek dla zmarłych i odwiedzanie ich grobów,

że służy Polsce, podczas gdy stanowi największe zagrożenie dla suwerenności Polski od 1993 roku i dla zdrowia obywateli – tylko w 2016 roku na raka zmarło 100.000 osób, a ponadto narażała i naraża na zarażenia wirusem COVID.

PZPR-bis jak według najlepszych wzorców sowieckich:
  • chce nas zniechęcić do wiary i religii

  • de facto niszczy autorytet kościoła, m. in. angażując go w realizowanie polityki,

  • powstrzymuje Kościół od oczyszczenia się, od prawdziwego rozliczenia dziesiątek lat pedofilii w Kościele, czym PZPR-bis może Kościół zawsze szafować,

  • poprzez przyzwolenie na malwersacje finansowe i de facto przestępcze finansowanie jednej konkretnej zakonnej grupy kapitałowej w baraniej skórze, czyli komży tworzy z części Kościoła wspólnika swojej zorganizowanej działalności przestępczej,

  • przywłaszcza religię, wielu duchownych, podporządkowuje ich sobie, zastrasza i steruje.
Jak to się robi – czyli sowiecki know-how:

Aby zamknąć kopalnie węgla kamiennego – siłę Polski, trzeba doprowadzić do utracenia przez nie rentowności i zbytu w Polsce m. in. poprzez zwiększony ogromny import niskiej jakości węgla. Następnie trzeba zasugerować zamknięcie kopalni, a przez to wzbudzić gniew górników i ich rodzin. Po czym należy znaleźć przeciwników kopalń, czego akceleratorem był Szczyt Klimatyczny COP24. Jest to zatem wojna pośrednia, w której wyszukuje się przeciwników, którzy sami ze sobą walczą, a PZPR-bis udaje rozjemcę lub wielkiego arbitra. Jej działanie jest zatem konfliktogenne i stanowi przejawy terroryzmu wewnętrznego. Stawka jest wielka, bowiem Górnicy wielokrotnie walczyli o wolność Polski. W kopalniach prowadzone były liczne strajki i zacięty opór okupiony przelaną krwią wobec władzy komunistycznej, a także pruskiej i niemieckiej.

W historii Polski zamykano także wielkie zakłady pracy, w których siłą oporu były związki zawodowe. Po przejęciu m. in. przez zagraniczne koncerny lub rozczłonkowaniu firm, związki zawodowe traciły na sile.

Przez lata niszczono polski handel, dyskryminowano polskich przedsiębiorców i polskie sieci handlowe, polskie stocznie oraz przedsiębiorców. PZPR-bis przeprowadza atak na rolników i lekarzy (podobnie atakowano rolników i lekarzy w ZSRR), ratowników, nauczycieli, kobiety – szukając wroga, którego potrzebują jak tlenu do uzasadnienia swojej przestępczej działalności.

PZPR-bis uderza także w rodziny – doprowadzając do niskiego wskaźnika urodzin (tworząc lub przyzwalając na sytuację zagrożenia) i wysokiego zachorowań i zgonów (doprowadzając służbę zdrowia do chronicznego braku właściwego finansowania).

Pierwsze można osiągnąć przez permanentny brak bezpieczeństwa w pracy, na drogach, ulicach, brak autorytetów, wiary, brak wartości. Drugie jest efektem zmniejszania części PKB wydatkowanej na służbę zdrowia i oświatę, gdyż władza potrzebuje ludzi, którymi łatwo jest manipulować i wykorzystywać, aby płacili podatki, dopóki są w stanie to czynić. Rodzina to jest siła, a gdy brak jest poczucia bezpieczeństwa – co jest celem, to rodziny są słabe, małodzietne i władza może pozwolić sobie na wiele więcej i być władzą totalną.

pis kaczyński twój ból jest większy lepszy niż mój cmentarze covid Inowrocław Bydgoszcz Powązki wikipedia Kościół catholic church Poland closed

Próba zaprzestania odwiecznych zwyczajów i rytuałów religijnych, jak walka zakonu krzyżowców z poganami w Średniowiczu / An attempt to end the ancient customs and religious rituals, like the crusaders’ struggle against the Gentiles in Medieval Ages

Cel władzy jest przewrotny, rzekomo dbający o rodzinę, kraj i religię, a de facto w myśl starej zasady, używanej od wieków, czyli dziel i rządź,

zatem taki, żebyśmy mieli brak oparcia w społeczeństwie, aby było podzielone, by każdy myślał o sobie, by był brak poczucia wspólnoty, by była zawiść wśród sąsiadów i szerzyło się donosicielstwo, by zabrakło oparcia w instytucji kościelnej, żeby były małe rodziny (500 plus dodatku, a zwiększenie kosztów życia o 800 zł), rozwarstwienie społeczne i małe emerytury (dodatek fałszywie zwany 13-ą emeryturą, rewaloryzacja poniżej 4%, a podwyżki czynszów, żywności o kilkanaście %, podwyżki pensji minimalnej o 18% z kasy przedsiębiorców i samorządów), żebyśmy ciułali, dorabiali, kombinowali, aby nas było stać na godne życie, a przez to poświęcali niemal całą swą energię, by jej zabrakło na opór przeciw władzy i aby ta władza mogła być jak utracjusze, kapłani lub pomazańcy, jak zwykli mówić o sobie – i mogła szafować, zastraszać i decydować o życiu ludzkim, rzekomych poddanych, czyli Nas.

pis kaczyński twój ból jest większy lepszy niż mój cmentarze covid Inowrocław Bydgoszcz Powązki wikipedia

Partia ogłosiła zamknięcie cmentarzy. Jednak wejścia na cmentarze szczęśliwie stoją otworem / The party announced the closure of the cemeteries. However, fortunately the entrances to the cemeteries are open.

***

This five-year-old from the United Right Party – the PZPR-bis – is not only a fetish of the PRL and communism.

What we have today was planned and it breaks our victory in ’89

which paved the way for the first free elections from 1939

and the departure of the Soviet troops occupying Poland in 1993,

and finally regaining Poland’s sovereignty after 52 years.

PZPR-bis violated almost all foundations of free Poland:

destroyed the tripartite division of power,

destroys the Polish judiciary, harasses judges for objectivity,

completely destroyed Polish military intelligence,

made a downfall of the image of the Ministry of National Defense and a ricochet of the Polish army

led to the removal or departure from the army of numerous recognized generals

deprived of the most important military competences of the Operational Commander during the war,

handed over full power over the activities of the Polish Army during the war to one politician,

led to the election of the President of the Republic of Poland and the Constitutional Tribunal, contrary to the provisions of the constitution,

provoked aggressive behavior in society, including numerous beatings due to any difference, even due to the color of the hair,

it generated divisions of the nation, social stratification, contributed to social exclusion,

appropriated the public media, which became a tool of atavistic, primitive attacks,

involved public institutions in repressing opposition activists and inciting them to commit crimes,

violated the freedom of speech and the right to manifest, including by imposing very high mandates on journalists and demonstrators,

it has destroyed and continues to destroy the natural environment, including protected areas for hundreds of years.

PZPR-bis tried to show that allegedly the power can do anything:

– even for their own pleasure, cyclically risk the lives of citizens by charging cars of the Government Protection Bureau on the streets,

– endanger the lives of citizens by carrying out revolutionary changes during the current peak of the pandemic,

– lead to embezzlement of public money in the order of several hundred million zlotys in the light of cameras, which should be donated to save human life,

– through a complete lack of competences, increase the incidence of COVID and poor protection of citizens and health services,

– ignore the epidemic and the second wave of cases with a much greater number of cases announced in the world for months by searching for side topics and attacking women and people of different sexuality, and by dealing with the government in internal party games,

– lead to the division of the nation and social stratification, further deterioration of the financial and health situation of pensioners and people with disabilities,

– manipulating public opinion, including pensioners, by indoctrinating them that they receive higher pensions, while the ratio between the minimum pension and the minimum wage has drastically increased, only in 2020 minimum wages increased by 18% and minimum pensions by less than 4%, which retirees, pensioners and people with disabilities and their carers to the financial side track,

– destroy Polish shipyards, companies, steel mills, large workplaces where large numbers of workers worked or work, who can put up mass resistance to the authorities,

– expose farmers all over Poland to a loss of financial liquidity overnight.

PZPR-bis tries to convince us:

– that the life and choice of women is irrelevant,

– that it is possible to abandon the oldest rituals of our great-grandfathers – to respect the dead and visit their graves,

– that it serves Poland, while it poses the greatest threat to Poland’s sovereignty since 1993 and to the health of citizens – only in 2016, 100,000 people died of cancer, and moreover, it exposed and exposed to infection with the COVID virus.

PZPR-bis as in the best Soviet models:

it wants to discourage us from faith and religion

de facto destroys the authority of the church, including involving it in the implementation of politics,

prevents the Church from purifying herself, from truly settling decades of pedophilia in the Church, which the PZPR-bis can always use for,

by consenting to financial embezzlement and de facto criminal financing of one specific religious capital group in sheepskin, i.e. surplice, he creates a partner of his organized criminal activity from a part of the Church,

appropriates religion, many clergymen, subjugates them, intimidates and controls them.

How is it done – i.e. the Soviet know-how:

In order to close hard coal mines – Poland’s strength, they must lose profitability and lead to a loss of sales in Poland, among others through increased massive imports of low-quality coal. Then it is necessary to suggest closing the mine, thereby arousing the anger of the miners and their families. Then you should find the opponents of the mines, the accelerator of which was the COP24 Climate Summit. It is therefore an intermediate war in which opponents are sought who are fighting with themselves, and the PZPR-bis pretends to be a peacemaker or arbitrator.

Its action is therefore conflictogenic and is a manifestation of internal terrorism. The stakes are high because the miners have fought many times for Poland’s freedom. There were numerous strikes in the mines and fierce resistance paid for with spilled blood against the communist, as well as Prussian and German authorities.

In the history of Poland, large workplaces where trade unions were the force of resistance were also closed. After the takeover, among others by foreign concerns or the dismemberment of companies, trade unions were losing strength.

Over the years, Polish trade has been destroyed, Polish entrepreneurs and commercial networks, Polish shipyards and entrepreneurs have been discriminated against. The Polish United Workers’ Party (PZPR-bis) attacks farmers and doctors (farmers and doctors in the USSR were similarly attacked), rescuers, teachers, women – looking for the enemy they need like oxygen to justify their criminal activities.

The PZPR-bis also hits families – leading to a low birth rate (creating or allowing a threatening situation) and high morbidity and deaths (leading to a chronic lack of adequate funding for the health service).

The first can be achieved through the permanent lack of safety at work, on roads, streets, lack of authority, lack of faith, and lack of values. The second is the effect of reducing the proportion of GDP spent on health and education, as the government needs people who are easy to manipulate and use to pay taxes as long as they are able to do so. The family is strength, and when there is no sense of security – which is the goal, families are weak, with little children and power can afford much more and be total power.

The purpose of power is perverse, allegedly caring for the family, country and religion, and in fact according to the old principle that has been used for centuries, i.e. divide and rule,

so that we have no support in society, that it is divided, that everyone thinks about himself that there would be no sense of community, that there would be envy among neighbors and informing spread, that there would be no support in the church institution, that there would be small families (500 plus an allowance, and an increase in the cost of living by PLN 800), social stratification and small called the 13th retirement pension, revalorization below 4%, and increases in rents, food by several%, increases in the minimum wage by 18% from the funds of entrepreneurs and local governments), so that we would have to save, having lack of funds – trying to earn extra money, make us able to afford a decent life, and thus we would devote almost all our energy so that it would run out of resistance to power and that this power could be like losers, priests or anointed ones, as they used to say about themselves – and that it could use up, intimidate and decide about human life kim, alleged subjects, that is us.