Święto Zmarłych, Święto Wszystkich Świętych, 1 listopada. Ku pamięci Naszych Najbliższych i Tych Co Walczyli za Naszą Wolność.

Kaplica Wniebowstąpienie Pańskie w Rybitwach koło Pakości, październik 2022 r. (fot. ALJ)

***

Święto Zmarłych, czyli dawne Dziady już blisko. Pamiętajmy o naszych przodkach i o tych, co odeszli, i polegli w walce o wolną Polskę, i Ukrainę. Tylko wspólnotą, zjednoczeni bez względu na wiarę, orientację, pochodzenie i poglądy, będziemy wolni i silni.

Pamięć o bliskich, o rodzinie i o trudnej wspólnej przeszłości Polski i Ukrainy oraz teraźniejszości,

o Polakach rozsianych na całym świecie, o tych, którzy znaleźli się w innym kraju, gdy dyktatem wielkich mocarstw: USA, ZSRR i Wielkiej Brytanii zmieniono polskie granice o okrojono 1/3 terytorium Polski, o milionach zabitych podczas I i II Wojny Światowej oraz o setkach tysięcy Polaków pomordowanych po 1945 roku przez władze ZSRR oraz tych, wywiezionych siłą w głąb Azji i o tych, co wyemigrowali daleko i blisko, ale zawsze zostawiając Polskę głęboko w swoim sercu.

***

Незабаром Свято мертвих, або старі Дзяди. Згадаймо наших предків і тих, хто відійшов і загинув у боротьбі за вільну Польщу та Україну. Лише спільнотою, об’єднаною незалежно від віри, орієнтації, походження та поглядів, ми будемо вільними та сильними.

Пам’ять про рідних, сім’ю та важке спільне минуле Польщі та України, а також сьогодення.

***

Близится Праздник Мертвых, или старые Дзяды. Вспомним наших предков и тех, кто ушел и погиб в борьбе за свободную Польшу и Украину. Только сообществом, объединенным независимо от веры, ориентации, происхождения и взглядов, мы будем свободны и сильны.

Память о родных, семье и тяжелом общем прошлом Польши и Украины, а также настоящем.

***

The Feast of the Dead, or the old Dziady, is near. Let us remember our ancestors and those who passed away and died in the fight for a free Poland and Ukraine. Only by community, united regardless of faith, orientation, origin and views, will we be free and strong.

The memory of relatives, family and the difficult common past of Poland and Ukraine as well as the present.

ALJ, 17.10.2022 r.