Kujawskie Baobaby i Orły cz. 2 / Cuiavian Baobabs and Eagles part. 2 / Águilas / Les Baobabs Cuiaviens et les Aigles / Куиавские Баобаби і Орли / Куявиялық Баобабтар мен Бүркіттер / Бөркетләр / Adler

Can you imagine trees of five or even six meters in circumference?

They resemble illustrations from fairy tales, but they are at your fingertips 🙂

The birds that live on them have wings 2.5 m wide.

arboreInterlinguapohonIndonesianárborInterlingueosịsịIgboꌩNuosunapaaqtuqInupiaqarboroIdotréIcelandicalberoItalianעץHebrew

性質 自JapaneseბუნებაGeorgianធម្មជាតិKhmerಪ್ರಕೃತಿKannada자연 自然Koreansirişt tebîet natûrwerist سروشتwezaKurdishnatura natureLatindaba videLatvianприрода суштина ќуд

Przypominają mroczne historie i ilustracje z bajki. A są prawdziwe i można je dotknać, a nawet się w nich schować. Przeżyły wojny i stulecia, a teraz są zagrożone.
Zagraża im tak wiele, choć są tak potężne: wycinka drzew, a także obniżenie wód gruntowych, na wskutek leja depresyjnego odkrywkowej kopalni węgla. Staro-drzewa położone są nad polodowcowym jeziorem rynnowym, a każde z jezior połączone jest ze sobą – łączy je rzeka, ale i olbrzymie podziemne zbiorniki wodne. To piękne podłużne jeziora często o głębokiej rynnie, które stworzył topniejący lodowiec. Jest ich na Kujawach bardzo dużo i wiele z nich można przepływać z jednych do drugich, po tzw. pętlach: łódką lub kajakiem.

Ponieważ w jednym miejscu kopalnia naruszyła podziemny zbiornik, przez to zasysa wodę jak przez otwarty korek w wannie. Usychają lasy, wysychają całe jeziora.
Kujawskie starodrzewy mają jeszcze jeden skarb – stanowią gniazda dla orłów. Orły potrzebują wysokich drzew oraz pożywienia – np. ryb z jezior, lecz te muszą mieć dosyć wody z wód gruntowych. I koło się zamyka.

Magazyn Nasze Strony złożył wniosek do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego o utworzenie obszaru chronionego krajobrazu, obejmującego staro-drzewy dębowe, okalający je las sosnowy i część polodowcowego jeziora Mielno.

Mam nadzieję, że pismem i działaniem tym możemy wspólnie przysłużyć się do zachowania starodrzewów w gminie Pakość dla dalszych pokoleń, jak również zachowania siedliska bielików, bioróżnorodności przyrodniczej na Kujawach, a także zapewnienia ciągłości ekosystemu w województwie kujawsko-pomorskim, zwłaszcza przez zabezpieczenie istnienia w dobrym stanie korytarzy przyrodniczych, zarówno w formie skupisk drzew jak i akwenów wodnych – wyjątkowych, połączonych ze sobą ciągów licznych polodowcowych jezior rynnowych, a przede wszystkim zadowalającego i właściwego poziomu wód gruntowych, który jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących bezpieczeństwo Regionu.

Tekst i Fot. © Adam Lech Janowski

28 marca – 20 kwietnia 2020 r.

дарахтTajikพฤกษา ต้นไม้ เฌอ แผนภาพต้นไม้ThaiagaçTurkmenpunoTagalogağaçTurkishагач дорTatarدەرەخUyghur Uighurде́ревоUkrainianپیڑ ورکشUrdudaraxt

***

Can you imagine trees about five or even six meters in circumference? And how long did they have to grow? They are at your fingertips.

They resemble dark stories and illustrations from fairy tales. And they are real and you can touch them and even hide in them. They have lived through wars and centuries and are now at risk.
They are threatened by so much, although they are so powerful: cutting down trees, as well as lowering groundwater due to the depression funnel of an open-cast coal mine. Old-trees are located on the glacial trough lake, and each of the lakes is connected with each other – they are connected by a river, but also by huge underground water reservoirs. These are beautiful longitudinal lakes with a deep gutter that created a melting glacier. There are a lot of them in Kujawy and many of them can be flowed from one to the other after the so-called loops: by boat or canoe.
Because in one place the mine violated the underground tank, it sucks water like a clogged tub in a bathtub. The forests are dying, entire lakes are drying up.
Old Kuyavian trees have another treasure – they are nests for eagles. Eagles need tall trees and food – e.g. fish from lakes, but they must have enough groundwater. And the circle closes.

Today, we submitted an application to the Kujawsko-Pomorskie Regional Assembly for the creation of a protected landscape area, covering part of the glacial lake, sorrounding forest and old-oak trees even of 6 m diameter measured on height of 1,3 m.

I hope that with this letter and action we can jointly contribute to the preservation of old trees in the Pakość commune for further generations, as well as to the preservation of white-tailed eagles, natural biodiversity in Kujawy, as well as ensuring the continuity of the ecosystem in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, especially by securing existence in good the condition of natural corridors, both in the form of clusters of trees and water reservoirs – unique, interconnected lines of numerous glacial trough lakes, and above all a satisfactory and proper level of groundwater, which is one of the most important factors determining the region’s security.

Photos and text © Adam Lech Janowski

28.03 – 20.04.2020.

thiên nhiên tính tạo hóa bản chất ngoài trời bản tính tự nhiênVietnameseנאַטורYiddish大自ChineseorpikKalaallisut GreenlandicដើមឈើKhmerವೃಕ್ಷ ಮರKannada나무 낭KoreangwedhenCornishжыгач

***

¿Te imaginas árboles de unos cinco o incluso seis metros de circunferencia? ¿Y cuánto tiempo tuvieron que crecer? Están a tu alcance.

Se parecen a historias oscuras e ilustraciones de cuentos de hadas. Y son reales y puedes tocarlos e incluso esconderte en ellos. Han vivido guerras y siglos y ahora están en riesgo.
Están amenazados por mucho, aunque son tan poderosos: talan árboles y bajan el agua subterránea debido al embudo de depresión de una mina de carbón a cielo abierto. Los árboles viejos se encuentran en el lago glaciar, y cada uno de los lagos está conectado entre sí: están conectados por un río, pero también por enormes depósitos de agua subterráneos. Estos son hermosos lagos longitudinales con un profundo canal que creó un glaciar derritiéndose. Hay muchos de ellos en Kujawy y muchos de ellos pueden fluir de uno a otro después del llamado bucles: en bote o canoa.
Debido a que en un lugar la mina violó el tanque subterráneo, aspira agua como una bañera obstruida en una bañera. Los bosques están muriendo, lagos enteros se están secando.
Los viejos árboles kuyavianos tienen otro tesoro: son nidos para las águilas. Las águilas necesitan árboles altos y alimentos, por ejemplo, peces de lagos, pero deben tener suficiente agua subterránea. Y el círculo se cierra.

 

Hoy hemos presentado una solicitud a la Asamblea Regional de la Voivodato de Kuyavia y Pomerania para crear un área de paisaje protegida, que cubra parte del lago post-glacial, el bosque y los viejos robles.


Espero que con esta carta y acción podamos contribuir conjuntamente a la preservación de los árboles viejos en la comuna de Pakość por generaciones adicionales, así como a la preservación de las águilas de cola blanca, la biodiversidad natural en Kujawy, así como también a garantizar la continuidad del ecosistema en el Voivodato de Kuyavia-Pomerania, especialmente asegurando la existencia en buen estado. La condición de los corredores naturales, tanto en forma de grupos de árboles como de depósitos de agua: líneas únicas e interconectadas de numerosos lagos glaciares, y sobre todo un nivel satisfactorio y adecuado de agua subterránea, que es uno de los factores más importantes que determinan la seguridad de la región.

Fotos y texto © Adam Lech Janowski

28.03 – 9.04.2020

naturoEsperantonaturalezaSpanishloomus natuur loodusEstonianطبیعت سرشتPersianluonto luonne ympäristöFinnishnáttúraFaroesenature la natureFrenchdúchasIrishnàdar gnèScottish Gaelic

***
Можете ли вы представить деревья около пяти или даже шести метров в окружности? И как долго они должны были расти? Они в ваших руках.

Они напоминают темные истории и иллюстрации из сказок. И они настоящие, и вы можете прикоснуться к ним и даже спрятаться в них. Они пережили войны и века и теперь находятся в опасности.
Им угрожает так много, хотя они и такие мощные: вырубка деревьев, а также понижение уровня грунтовых вод из-за воронки депрессии угольной шахты. Старые деревья расположены на озере ледникового прогиба, и каждое из озер связано друг с другом – они связаны рекой, а также огромными подземными водоемами. Это красивые продольные озера с глубоким желобом, которые создали тающий ледник. В Куявах их много, и многие из них можно переправлять от одного к другому после так называемых петель: на лодке или на каноэ.
Поскольку в одном месте мина нарушила подземный резервуар, она всасывает воду, как забитая ванна в ванне. Леса умирают, целые озера высыхают.
У старых куявских деревьев есть еще одно сокровище – гнезда для орлов. Орлам нужны высокие деревья и еда – например, рыба из озер, но они должны иметь достаточно подземных вод. И круг закрывается.

Сегодня мы подали заявку в Куявско-Поморское краевое собрание на создание охраняемой ландшафтной территории, покрывающей часть ледникового озера, лесных и дубовых деревьев.

Я надеюсь, что с помощью этого письма и действий мы сможем совместно внести вклад в сохранение старых деревьев в коммуне Pakość для будущих поколений, а также в сохранение орланов-белохвостов, естественного биоразнообразия в Kujawy, а также в обеспечении непрерывности экосистема в Куявско-Поморском воеводстве, особенно путем обеспечения существования в хорошем состоянии естественных коридоров, как в виде скоплений деревьев, так и водоемов – уникальных, взаимосвязанных линий многочисленных ледниковых озер, и, прежде всего, удовлетворительного и правильного Уровень подземных вод, который является одним из важнейших факторов, определяющих безопасность региона.