Władze rejencji inowrocławskiej w latach okupacji hitlerowskiej 1939–1945 / The authorities in the regency of Inowroclaw during Hitler occupation cz./ part 2

Władze Inowrocław okupacja hitlerowska 1939–1945-IIWojnaŚwiatowa occupation-Second-WorldWar Gitlerning-jahonurushi Власти-Иновроцлав Гитлер-Welt-Krieg Seconde-Guerre-mondiale

***

Władze rejencji inowrocławskiej w latach okupacji hitlerowskiej 1939 – 1945 cz. 2

Autor / Author: Adam Lech Janowski © 2005 – 2017.

Inowrocław War Second Karachi Shanghai Mumbai BEIJING BUENOS AIRES MANILA SEOUL Sao Paulo MOSCOW JAKARTA Istanbul MEXICO TOKYO

Gmach byłej siedziby Regierungshaupstadt Hohensalza (rejencji inowrocławskiej) w Inowrocławiu, dzisiaj III Liceum Ogólnokształcące oraz Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, dawniej seminarium nauczycielskie. Building of the former headquarters of Regierungshaupstadt Hohensalza (Inowrocław regency during the Nazi occupation) in Inowrocław (fot. A. L. Janowski).

Władze rejencji inowrocławskiej w latach okupacji hitlerowskiej 1939 – 1945 cz. 2 / The authorities in the regency of Inowroclaw during Hitler occupation part 2 / Gitlerning ishg’ol etilishi davrida Inrouroclaw hukmronligidagi hukumatlar 2 qism / Власти регентства Иновроклава во время оккупации Гитлера 2 / Les autorités de la régence d’Inowroclaw pendant l’occupation hitlérienne partie 2 / Die Behörden in der Regentschaft von Inowroclaw während der Hitler-Besatzung Teil 2

W Inowrocławiu działała, licząca w listopadzie 1939 r. czterdzieści trzy osoby, policja ochronna (Schutzpolizei), wchodząca w skład policji porządkowej (Ordnungspolizei). Dowodził nią do połowy stycznia 1940 r. nadporucznik (Oberleutnant) Faust, po nim Hauptmann Taubert, a w 1943 r. Hauptmann Zyenda. Działała tu także policja pomocnicza (Hilfspolizei), do której należeli miejscowi Niemcy, wzywani przez landrata Jägera za pomocą obwieszczeń (Bekanntmachung).

Od dnia 12 IX 1939 przebywały do miasta grupy operacyjne policji bezpieczeństwa (Einsatzgruppen), w tym na krótko liczący trzydzieści osób jej oddział (Einsatzkommando) pod dowództwem podporucznika SS (SS-Untersturmführera) Edmunda Schönego, a następnie oddział Vogla. Jego z kolei miejsce zajął po 16 września oddział majora SS (SS-Sturmbannführera) dr. Roberta Schefego, należący do z oddziału 1 z V grupy operacyjnej (oznaczone później Einsatzkommando 11 w Einsatzgruppe VI). Dokonywały one aresztowań Polaków, egzekucji, konfiskaty mienia, zabezpieczenia akt urzędów. 20 XI 1939 r. zostały one rozwiązane, a ich członkowie wcieleni do Gestapo i służby bezpieczeństwa (SD).

Gestapo, czyli urząd tajnej policji państwowej (Geheime Staatspolizeistelle) znajdowało się w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 52 (numer dzisiejszy – ówczesnej Adolf-Hitler-Strasse 41) i obejmowało teren Rejencji Inowrocławskiej.

Do września 1943 r. jego kierownikiem był mjr SS, radca rządowy Friedrich Hegenscheidt z zastępcą kapitanem SS (SS-Hauptsturmführer), radcą kryminalnym Helmutem Heisigiem. Gestapo w Inowrocławiu przekształcono 1 XI 1943 r. w placówkę terenową niższego szczebla (Ausendienststelle) i podlegało urzędowi w Poznaniu. Jego kierownikiem został kpt. SS, komisarz kryminalny Hans Legat, będący zarazem referentem politycznym prezydenta rejencji.

Również Służba Bezpieczeństwa (Sicherheitsdienst) miała w Inowrocławiu swój rejon (SD-Abschnitt) od listopada 1939 r i mieściła się przy al. Sienkiewicza (Hindenburgstrasse 20). Jej z kolei kierownikiem był podpułkownik SS 1 (SS-Obersturmbannführer) Karl Traut, a zastępcą major SS Georg Umpfenbach. 1 X 1942 r. przemianowano ją w placówkę zamiejscową, podlegającą rejonowi kierowniczemu (SD-Leitabschnitt) w Poznaniu.

Najpóźniej dla rejencji inowrocławskiej, w lutym 1940 r. powstała placówka policji kryminalnej (Kriminalpolizeistelle) z siedzibą przy ul. Dworcowej (Bahnhofstrasse 59). Szefem jej był w 1942 i 1943 r. kpt. SS i komisarz kryminalny Fritz Linthe, od listopada 1943 r. – Lange, po nim kpt. SS i komisarz kryminalny Kres, a po nim Karl Christ.

Rejencja inowrocławska mapa inowroclaw regency county region powiat gniezno szubin wągrowiec żnin konin koło kutno gostynin włocławek mogilno

Mapa rejencji inowrocławskiej podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939 – 1945. Źródło: Adam Janowski “Społeczeństwo powiatu inowrocławskiego w latach 1939 – 1956”, UMK Toruń 2005 r.

Przed wrześniem 1939 r. z polecenia Himmlera zaczęto tworzyć organizację Samoobrona (Selbstschutz), mającą składać się z miejscowej ludności niemieckiej pod dowództwem członków SS z terenu III Rzeszy. Powiat inowrocławski wchodził w skład jej północnego okręgu pod dowództwem adiutanta Hitlera, brygadiera SS (SS – Oberführer) Rudolfa Hermana von Alvensleben i należał do inspektoratu III pod dowództwem ppłk. SS dr. Hansa Kölzowa. Stanowisko kierownika powiatowego objął wyżej wymieniony Hempel a miejskiego Kohlmayer. Organizację tę w tzw. „Kraju Warty” rozwiązano w połowie marca 1940 r., a jego członkowie wstąpili do policji i SS.

W Inowrocławiu istniało więzienie (Gefängnis), od 10 III 1941 r. – placówka zatrzymań (Haltanstalt), a w 1942 r. obóz macierzysty – placówka zatrzymań (Stammlager – Haltanstalt). Komendantem więzienia był w październiku 1939 roku Paul Petermann z zastępcą Fritz Rolle, a kierownikiem w listopadzie 1942 r. – Herzog.

Na terenie powiatu utworzono obozy do przetrzymywania uwięzionych Polaków, zdławienia ich wszelkiego, nawet potencjalnego oporu i zastraszenia, wykorzystania jako siły roboczej i ostatecznie – biologicznej likwidacji. Przede wszystkim służyły także w celu Największy z obozów utworzono na Błoniach na przełomie sierpnia i września 1940 r. pod nazwą Placówki Policji Państwowej Inowrocław – Obóz Przejściowy (Staatspolizeistelle Hohensalza – Übergangslager), przemianowany w 1944 na Więzienie Policji Bezpieczeństwa i Obóz Pracy Wychowawczej (Polizeigefängnis der Sicherheitspolizei und Arbeitziehungslager in Hohensalza). Zbudowany został za koszarami 4. Pułku Artylerii Lekkiej na dwuhektarowym terenie uprzednio wywłaszczonej Wiktorii Kowalskiej. Komendantami byli Waldemar Tenstadt, por. SS Dietze, por. SS Kamper (Kampe), Schultz i Willi Schmelter (Schnelter), a przez długi okres zastępcą komendanta – Zellmer (Zelmer).2 Niektóre obozy zostały wybudowane na rozporządzenie i zarządzane przez DAF – Niemiecki Front Pracy (Deutsche Arbeitsfront), stanowiący narzędzie partii NSDAP i podlegający jej jednostce w Poznaniu.

Miasto i powiat podlegały Specjalnemu Sztabowi do Wysiedlania Polaków i Żydów (Sonderstab für die Umsiedlung von Polen und Juden), powołanego w Poznaniu przez dowódcę policji i generała dywizji SS (Grüppenführer) Wilhelma Koppego.

W 1940 r., po przemianowaniu tego urzędu na Centralę Przesiedleńczą w Poznaniu – UWZ (Umwanddererzentralstelle Posen), miasto i powiat należały do filii w Szubinie. Ostatecznie powołano dla rejencji w Inowrocławiu ekspozyturę UWZ. Mieściła się przy ul. Staszica (Georgenstrasse 12), a jej kierownikiem został major SS Skarabis.3 Kolejną instytucją, która zajmowała się dziećmi z terenu powiatu był człon NSDAP, Narodowosocjalistyczna Opieka Społeczna – NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) z kierownikiem Kunkelem. Wyznaczona została do części dzieci zrodzonych z deportowanych do Niemiec robotnic, dzieci rodziców uznanych za nadających się do zniemczenia, pochodzenia niemieckiego (Deutschstämmige), a także zakwalifikowanych jako Volksdeutsche lub innych na zlecenie Komisarza Rzeszy lub Gestapo.

Z kolei umieszczaniem przesiedleńców niemieckich w powiecie inowrocławskim i nieszawskim zajmowała się specjalna placówka (SS-Arbeitsstab) w Radziejowie, utworzona 11 III 1940 r. na czele z kierownikiem, kapitanem SS Plähnem i zastępcą A. Heymerem. Osadników przywożono z obozu w Łodzi, ustanawiając obóz rozdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim.

Dnia 19 X 1939 powołano Główny Urząd Powierniczy Wschód – HTO (Haupttreuhandstelle Ost), podlegający bezpośrednio Hermannowi Ringowi z placówką w Inowrocławiu. Za cel instytucji przyjęto sprawowanie zarządu powierniczego nad skonfiskowanym mieniem polskim (w tym żydowskim) na tzw. „wschodnich ziemiach przyłączonych”.

Dla usprawnienia konfiskaty, wymagającej fachowej oceny i rozpoznania dzieł sztuki i nauki oraz przedmiotów wartościowych, 1 XII 1939 r. szef HTO, Winkler ustanowił rozporządzeniem konfiskacyjnym urząd specjalny Generalnego Powiernika dla zabezpieczenia niemieckich dóbr kulturalnych we wschodnich ziemiach przyłączonych (Generaltreuhänder für Sicherstellung deutschen Kulturgutes in den eingegliederten Ostgebieten) z podziałem kraju na okręgi (w tym w Poznaniu) i lokalne oddziały. Stanowisko Generalnego Powiernika pełnił prof. dr Heinrich Harmjanz z zastępcą, majorem SS, Wolframem Sieversem. Zaznacza się, iż w wytycznych jego działalności, określono, iż zamiast na zarządzie, ma ona polegać na grabieży kultury polskiej i przedmiotów wartościowych w celu umacniania niemczyzny i zysku materialnego.

Przypisy:

1 W Wehrmachcie nomenklatura stopnia porucznika to Oberstleutnant, a w SS – Obersturmbannführer.

2 W skład załogi wchodzili również esesmani Benda, Walter Boettcher, Frank, Gacke, Herze, Adalbert Joppek, Kapel, Kostucha, Rakowski, Schmallenberg, Schmidt, Schneider, Stule, Szudrowicz, Schwanke, Tetzlaw, Hans Vorndran, Zacharian i inni.

3 Według I. Sarneckiego Centrale Przesiedleńcze – UWZ współpracowały z Urzędem Przesiedlenia Niemców Etnicznych – VOMI (SS-Auftraggebern der Volksdeutschen Mittelstelle), wywożącym dzieci do obozów zbornych i do Niemiec oraz z Głównego Urzędu SS do Spraw Rasy i Osadnictwa – RuSHA (Das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS), zajmującym się zawładnięciem i selekcją wartościującą dzieckiem.

Źródło: Adam Janowski „Społeczeństwo powiatu inowrocławskiego w latach 1939 – 1956”, UMK Toruń 2005 r.

Please search below for other languages

Władze Inowrocław okupacja hitlerowska 1939–1945-IIWojnaŚwiatowa occupation-Second-WorldWar Gitlerning-jahonurushi Власти-Иновроцлав Гитлер-Welt-Krieg Seconde-Guerre-mondiale

During the German Hitler occupation in 1939 in Inowrocław there was a protective police (Schutzpolizei), counting in November 1939 forty-three persons, belonging to the order police (Ordnungspolizei).

It was headed by Lieutenant Oberleutnant Faust until mid January 1940, followed by Hauptmann Taubert and in 1943 Hauptmann Zyenda. There were also auxiliary police (Hilfspolizei), local Germans belonged to it, called by the “landrat” Jäger by means of announcements (Bekanntmachung).

From September 12, 1939, the security police operating group (Einsatzgruppen) were arriving, including for a short period – its unit (Einsatzkommando) counted thirty men under the command of SS Lieutenant (SS-Untersturmführer) Edmund Schöne, then unit of Vogel.

In turn, he took over the seat of Major SS (SS-Sturmbannführer) dr. Robert Schefe, a member of Unit 1 of the V Group of Operations (later named Einsatzkommando 11 in Einsatzgruppe VI). They arrested Poles, executed, confiscated property, secured documents of offices. On November 19, 1939 they were dissolved and their members incorporated into the Gestapo and Security Service (SD).

The Gestapo, or the secret police office (Geheime Staatspolizeistelle), was located in Inowrocław, ul. Solankowa 52 (today’s number, then: Adolf-Hitler-Strasse 41) and covered the area of the Inowrocław Region. By September 1943, its head was the SS Major, the governmental adviser Friedrich Hegenscheidt with the SS-Hauptsturmführer, the criminal counsel Helmuth Heisig. The Gestapo in Inowrocław was transformed on 1 November 1943 into a subordinate (Ausendienststelle) and was subordinated to the Poznań office. Its captain was captain. SS, criminal commissioner Hans Legat, who is also a political speaker of the presidency.

Also the Security Service (Sicherheitsdienst) had its area in Inowrocław (SD-Abschnitt) since November 1939 and was located at al. Sienkiewicz (Hindenburgstrasse 20).

Its head was Lieutenant Colonel SS 1 (SS-Obersturmbannführer) Karl Traut and deputy Major SS Georg Umpfenbach. On 1 X 1942, it was renamed to a branch outside the head office (SD-Leitabschnitt) in Poznań.

At the latest for the inowrocław district, in February 1940 a crime detective center (Kriminalpolizeistelle) was established with its headquarters at ul. Dworcowa (Bahnhofstrasse 59). Its head was in 1942 and 1943 captain. SS and criminal commissioner Fritz Linthe, since November 1943 – Lange, after him captain. SS and the criminal commissioner Kres, followed by Karl Christ.

By September 1939, Himmler began to form a Self-Defense Organization (Selbstschutz), essentially consisting of a local German population under the command of SS members from the Third Reich. The inowrocławski county was part of its northern district under the command of Hitler’s adjutant, SS-Oberführer SS Rudolf Hann von Alvensleben and belonged to the III Inspectorate under the command of LC. SS dr. Hans Kölzow. The position of the district manager was taken over by Hempel and the town of Kohlmayer. This organization in the so-called. “Warta Country” was dissolved in mid-March 1940, and its members joined the police and the SS.


In Inwroclaw there was a prison (Gefängnis), from 10 March 1941 – detention center (Haltanstalt), and in 1942 the parent camp – detention facility (Stammlager – Haltanstalt). In October 1939 Paul Petermann, deputy Fritz Rolle, was in command of the prison, and in November 1942, Herzog was in charge of the prison.

Camps were set up in the county to hold prisoners of Poles, to suppress them, even potential resistance and intimidation, to use as a labor force, and ultimately to biological liquidation. The largest of the camps was established at Błonie at the turn of August and September 1940 under the name of the State Police Inowrocław. Transitional Camp. (Staatspolizeistelle Hohensalza – Übergangslager), renamed in 1944 at the Prison Security Police and Education Camp. (Polizeigefängnis der Sicherheitspolizei und Arbeitziehungslager in Hohensalz). It was built behind the barracks of the 4th Light Artillery Regiment on the two-hectare formerly expropriated Victoria Kowalska. Commanders were Waldemar Tenstadt, SS Dieter, SS Kamper (Kampe), Schultz and Willi Schmelter (Schnelter), and Zellmer (Zelmer) for a long time. 2 Some of the camps were built and managed by DAF – German Front Workplace (Deutsche Arbeitsfront), a tool of the NSDAP party and its dependent unit in Poznan.

The city and the district were subjected to the Special Forces for the Removal of Poles and Jews (Sonderstab für die Umsiedlung von Polen und Juden), established in Poznań by the police commander and general of the SS division (Grüppenführer) by Wilhelm Koppe.
In 1940, after the renaming of this office to the Poznan Central Office (Umwanddererzentralstelle Posen), the city and the district belonged to a branch in Szubin. Finally, the exhibition of the UWZ was opened for the Regions in Inowrocław. It was located at ul. Staszica (Georgenstrasse 12) and its chief was Major SS Skarabis.3 Another institution that dealt with children from the county was National Socialist Party – NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) – part of NSDAP with the head of Kunkel. It was designed for some of the children born of deportees to German workers, children of parents deemed eligible for German origin (Deutschstämmige), as well as qualified as Volksdeutsche or others commissioned by the Commissioner of the Reich or the Gestapo.
In turn the placement of German displaced persons in the Inowrocław district and Nieszawski was handled by a special facility (SS-Arbeitsstab) in Radziejów, established on March 11, 1940, headed by SS Plähn and deputy A. Heymer. The settlers were brought from the camp in Lodz, setting up a distribution camp in Aleksandrów Kujawski.

On 19 X 1939, the Headquarters of the East – HTO (Haupttreuhandstelle Ost) was established, directly under Hermannow Ring with its headquarters in Inowrocław. The purpose of the institution was to administer the trusteeship over confiscated Polish property (including Jewish) on the so-called. “Eastern lands attached”.
In order to improve the confiscation, requiring the professional evaluation and recognition of works of art and science and of valuables, on 1 December 1939, the head of the HTO, Winkler established a special confiscation order for the “protection of German cultural goods” in the eastern territories of the General Confederation (Süperstelleung deutschen Kulturgutes in den eingegliederten Ostgebieten) dividing the country into districts (including Poznan) and local branches. The position of the General Trustee was held by prof. Dr. Heinrich Harmjanz with the deputy, Major SS, Wolfram Sievers. It should be noted that in the guidelines of his activity, it was stated that instead of being on the board, he was to rely on the plunder of Polish culture and valuable objects in order to consolidate the German and the material gain.
Footnotes:

1 In the Wehrmacht, the Lieutenant’s nomenclature is Oberstleutnant, and in the SS – Obersturmbannführer.
2 The crew also included Benda, Walter Boettcher, Frank, Gacke, Herze, Adalbert Joppek, Kapel, Kostucha, Rakowski, Schmallenberg, Schmidt, Schneider, Stule, Szudrowicz, Schwanke, Tetzlaw, Hans Vorndran, Zacharian and others.
3 According to I. Sarnecki, the Resettlement Offices – UWZ cooperated with the Office for the Rehabilitation of Ethnic Germans – VOMI (SS-Auftraggebern der Volksdeutschen Mittelstelle), sending children to German and German camps and the General Office for Breeds and Settlement – RuSHA (Das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS), which deals with the possession and selection of the child.Source: Adam Janowski “The Society of the Inowrocław County in the years 1939 – 1956”, Toruń 2005.
Please search below for other languages

Władze Inowrocław okupacja hitlerowska 1939–1945-IIWojnaŚwiatowa occupation-Second-WorldWar Gitlerning-jahonurushi Власти-Иновроцлав

Вакытында немец оккупациясе Гитлер 1939 елда Иновроцлав иде защитная полиция (полиция), суыннан ноябрьдә 1939 елның кырык өч кеше, принадлежащих к полиция тәртибен (Ordnungspolizei).

Аны җитәкләде лейтенант Фауст Оберлейтенант уртасына кадәр 1940 елның гыйнварында, аннары Гауптман Taubert һәм 1943 г. Гауптман Zyenda. Анда шулай ук вспомогательной полиция (Hilfspolizei), җирле немецлар относились аларга, русныкы дип атаулары “ландра” Ягера ярдәмендә игъланнар (версиясе чыккан бер).
12 сентябрь 1939 ел, оператив төркем полиция, куркынычсызлык (Айнзатцгруппы) керем, шул исәптән, кыска гына вакыт эчендә аның бүлекчәләре (Айнзатцкоманды) ямьсез утыз кеше командованиесе астында лейтенант СС (СС-Унтерштурмфюрер) Эдмунд Шене, аннары блогы Фогель.

Үз чиратында, ул икенче урынны алды урын майор СС (СС-Штурмбаннфюрер) докторы. Роберт Schefe әгъзасы блогы 1 V төркемендә операцияләр (соңрак названный Айнзатцкоманды 11 ” Айнзацгруппы. в.). Алар кулга алына поляклар, инфляция, конфисковали милек залогка документлар вәкиллеге. 19 ноябрьдә 1939 елда алар распущены, ә аларның әгъзалары кертелгән гестапо һәм куркынычсызлык хезмәте (СД).

Гестапо яки тайной, полиция офисы (Geheime Staatspolizeistelle), адресы буенча урнашкан Иновроцлав. Виллы solankowa 52 (бүгенге саны, шул чакта: Адольф-Гитлер-Штрассе 41) һәм колачлый территориясендә төбәк Иновроцлав. Сентябрьгә 1943 елның, аның җитәкчесе иде майоры СС, хөкүмәт киңәшчесе Фридрих Гегеншид белән СС-Гауптштурмфюрер, Җинаять адвокат Гельмут Неіѕідбыл. Гестапо бу Иновроцлав итеп үзгәртелә, 1 ноябрь, 1943 елның карамагында (Ausendienststelle) һәм иде подчинена канцеляриясе Познань. Аның капитаны иде капитаны. СС криминального комиссары Ханс легат, ул шулай ук булып тора сәяси спикеры президентлык.

Шулай ук куркынычсызлык Хезмәте (куркынычсызлык хезмәте) булган, үз почмагы ” Иновроцлав (СД-Abschnitt) ноябреннән 1939 елгы иде, урнашкан Al. Сенкевич (Hindenburgstrasse 20).

Аның җитәкчесе иде подполковник СС 1 (СС-Оберштурмбанфюрер) Карл Траут урынбасары майор СС Георг Umpfenbach. 1 х 1942, ул дип үзгәртелде филиалы читтә баш офисы (СД-Leitabschnitt) Познань.
Соңгы районы иновроцлав, февраль 1940 детектив-үзәге җинаятьчелек (Kriminalpolizeistelle) оештырылган штаб-фатиры урамы буенча Дворцова (Банхофштрассе 59). Аның баш иде 1942 нче һәм 1943 капитаны. СС һәм криминаль комиссары Фриц Linthe, ноябреннән 1943 – ланге катнашты, аннан соң капитаны. СС һәм криминаль комиссары Крес, аннары Карл итеп куегыз.

Сентябрьгә 1939 елның Гиммлер башлады төзелергә Оештыру-үзеңне (Selbstschutz), асылда эшсезләр рәтендә җирле немец халкының астында командованиесе ЭСЭСОВЦАМИ берсе Өченче Рейха. Округы inowrocławski иде өлеше Төньяк округы командованиесе астында адъютанта Гитлер, СС-Оберфюрер СС Рудольф фон Ханн Alvensleben һәм принадлежал к инспекциясе III астында командованиесе ЛНР. СС докторы. Ганс Kölzow. Позициясен район менеджер иде захвачен Гемпеля һәм шәһәр Kohlmayer. Әлеге оешма шулай атала. “Варта ил” иде распущена март уртасында 1940 елда, һәм аның әгъзалары кушылды полиция һәм СС.

Бу Inwroclaw анда иде тюрьма (Gefängnis), 10 мартындагы 1941 елның СИЗО (Haltanstalt), һәм 1942 елда ата-аналар лагерь – ишегал (Stammlager – Haltanstalt). Октябрь аенда 1939 елда Павел Петермана урынбасары Фриц Ролля, командовал төрмәдә, һәм 1942 елның ноябрендә, герцог иде өчен җаваплы төрмә.

Лагерь булдырылган округта өчен, тотып калырга пленных Поляков өчен подавить аларны, хәтта потенциальное каршылык күрсәтә һәм запугивания өчен кулланырга буларак барлыкка килде, һәм, ахыр чиктә, к биологик бетерү. Эре берсе лагерьлары оештырылган Блоне на рубеже август һәм сентябрь 1940 елның дип исемләнгән Дәүләт полициясе Иновроцлав. Күчмә Лагерь. (Staatspolizeistelle Hohensalza – Übergangslager), переименованный 1944 елда тюремной полиция, куркынычсызлык һәм мәгариф Цамф. (Polizeigefängnis авылында туа sicherheitspolizei унд Arbeitziehungslager бу Hohensalz). Ул төзелгән артта казармы 4 нче җиңел артиллерия полкы төзелгән, ике гектар, элек экспроприированных Виктория Ковальская. Командиры Вольдемар Tenstadt, СС Дитера, Кампер СС (Кампе), Шульц һәм Вилли Schmelter (Schnelter), һәм Zellmer (Зелмер) озак вакыт дәвамында. 2 кайбер лагерь төзелде һәм управляются ДАФ – германском фронтында эш урынында (Deutsche Arbeitsfront), коралы партиянең НСДАП һәм аның зависимого блогы Познани.
Шәһәр һәм район дучар булды спецназ өчен чагылыш табарга тиеш поляков һәм евреев (Зондерштаба für үләргә Umsiedlung фон Полен унд Юден), билгеле бер көнне Познани командующие полиция һәм генерал дивизиясе СС (Grüppenführer) Вильгельм Коппе.

1940 елда, соң переименования бу вазифаны үзәк офисы шәһәре Познань (Позен Umwanddererzentralstelle), шәһәр һәм район принадлежала филиалы “татар егете” төбәкара. Ниһаять, күргәзмә табарга иде өчен ачык төбәкләренең Иновроцлав. Ул урамында урнашкан Сташица (Georgenstrasse 12) башлыгы иде, майор Skarabis СС.3 тагын бер институты, ул егетләр белән аралаштым, берсе округы иде национал-Социалистик партия – НСВ (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) – өлеш НСДАП башлыгы белән Кункель. Ул эшләнде өчен кайбер балалар, рожденных депортированных затлар немец эшчеләр, балалар, ата-аналар, аларның хокуклы немецкое происхождение (Deutschstämmige), ә шулай ук ничек квалифицировать Фольксдойче яки башка заказы буенча вәкаләтле вәкил Рейха, яки гестапо.
Үз чиратында урнаштыру немец күчеп шул Иновроцлав районы һәм Nieszawski иде эшкәртелергә махсус чарасы (СС-Arbeitsstab) Радзеюв нигезләнгән 11 март 1940 елның җитәкләгән Plähn СС урынбасары А. Heymer. Поселенцы алып килгән лагерь “Лодзи урнаштыру бүленеш лагерь” Александрув-Куявски.

19-нчы 1939 елның штаб-фатиры Көнчыгыш – хто (Haupttreuhandstelle Ост) төзелде, турыдан-туры астында Hermannow кольцо штаб-квартирасы булган Иновроцлав. Максаты-әлеге уку йортының иде бирә опеку өстендә конфискованной польша мөлкәтен (шул исәптән яһүдләр) шулай asset. “Көнчыгыш җирләр бирелә”.Камилләштерү максатларында конфискации, требующим һөнәри бәяләү һәм тану әсәрләре, сәнгать һәм фән кыйммәтләрен, 1 декабрь, 1939 елның башлыгы хто, Винклер булдырылган махсус конфискация заказ яклау “немец мәдәни кыйммәтләр” көнчыгыш территорияләрендә гомуми Конфедерациясе (Süperstelleung немец Kulturgutes көнендә eingegliederten Ostgebieten) бүленеше ил районнарында (шул исәптән Познань) һәм җирле бүлекчәсе. Вазыйфасына генераль идарәчесе үткәрелде Докторы, проф Harmjanz Генрих урынбасары, майор СС Вольфрам Зиверс. Шуны әйтергә кирәк, җитәкче принциплары һәм аның эшчәнлеге турында әйтелде, дип урынына булу бортында, ул тиеш иде полагаться бу талау польша мәдәният һәм аеруча кыйммәтле әйберләрне, беркетү өчен немец һәм матди файда.

Сноски:

1 Вермахте, номенклатура лейтенант Oberstleutnant, ә СС – Оберштурмбанфюрер.

2 экипаж, шулай ук керә Бенда, Уолтер Ботчер, Фрэнк, Gacke, Herze, Адальберт Joppek, тамчы, Kostucha, Раковский, Шмалленберг, Шмидт, Шнайдер, итеп, Szudrowicz, Schwanke, Tetzlaw, Ганс Vorndran, Zacharian һәм башкалар катнашты.

3 фикеренчә, И. Sarnecki, төзекләндерү офислары таба хезмәттәшлек иткән бүлеге белән тернәкләндерү этник немец – ВОМИ (СС-Auftraggebern авылында туа Volksdeutschen Mittelstelle), озату, балаларны Германия һәм алман лагерь һәм Баш идарәсе буенча токым һәм исәпләү – Руша (Дас Rasse – унд Siedlungshauptamt авылында туа СС) белән шөгыльләнүче саклау һәм эләктерү бала.Чыганак: Адам Яновский “Җәмгыяте графства Иновроцлав чорында 1939 – 1956”, Торунь 2005.

Please search below for other languages. Зинһар, эзләү түбәнрәк өчен башка телләрне.

Władze Inowrocław okupacja hitlerowska 1939–1945-IIWojnaŚwiatowa occupation-Second-WorldWar Gitlerning-jahonurushi Власти-Иновроцлав

***
Inowrocław 1939-yilda bosib nemis Gitler davrida tartibi politsiya (Ordnungspolizei) mansub, noyabr 1939 qirq uch odam ham sanab bir himoya politsiya (Schutzpolizei) bor edi.


Bu Zyenda 1943 yilda mening Taubert Hauptmann va Hauptmann ergashib o’rta yanvar 1940 yilgacha leytenant Oberleutnant Faust boshchilik qildi. yordamchi politsiya (Hilfspolizei) mahalliy nemislar e’lon orqali, “Landrat” Jäger (Bekanntmachung) bilan atalgan, unga tegishli, ham bor edi.

uning birligi (Einsatzkommando) SS general (Untersturmführer) Edmund Schöne, Vogel keyin birligi boshchiligida o’ttiz kishini sanab – 12 sentyabr, 1939 yildan boshlab, xavfsizlik, politsiya operatsion guruhi (Einsatzgruppen) qisqa davr, shu jumladan, kelgan edi. O’z navbatida, u SSH SS-Sturmbannführer (Dr. Robert Schefe, V guruhi Operatsion Birligi a’zosi (bundan keyin Einsatzgruppe VI Einsatzkommando 11 deb nomlangan). Ular politsiyachlarni hibsga oldilar, qatl etdilar, mulkni musodara qilishdi, vakolatxona hujjatlarini tasdiqladilar. 1939 yil 19 noyabrda ular tarqatib yuborildi va a’zolari Gestapo va Xavfsizlik Xizmati (SD) ga qo’shildi.

Gestapo yoki maxfiy politsiya idorasi (Geheime Staatspolizeistelle) Inowrocław, ul. Solankowa 52 (bugungi raqami, keyin Adolf-Gitler-Straess 41) va Inowrocław mintaqasining maydonini qoplagan.

Sentyabr 1943 yilga kelib, uning boshini SS mayor, SS-Hauptsturmführer, jinoiy maslahat Helmuth Heisig bilan davlat maslahatchisi Friedrich Hegenscheidt edi. Gestapo bir bo’ysunuvchi (Ausendienststelle) ichiga 1943 yil 1 noyabr kuni Inowroclaw aylantirildi va Poznan idorasiga qarashli edi. Kapitan sardori edi. SS raisining siyosiy nomzodi bo’lgan jinoyatchi komissari Hans Legat ham bor.
Bundan tashqari, xavfsizlik xizmati (Sicherheitsdienst) Inowroclawda (SD-Abschnitt) o’z hududini 1939 yilning noyabridan beri egallab olgan va Al. Sienkiewicz (Hindenburgstrasse 20).

Uning boshlig’i podpolkovnik SS 1 (SS-Obersturmbannführer) Karl Traut va katta deputatlar SS Georg Umpfenbach edi. 1 X 1942 yilda Poznańda filialga (SD-Leitabshchnitt) o’zgartirildi.

Eng so’nggi inovroclov tumanida, 1940 yilning fevralida, uning shtab-kvartirasida jinoyat detektiv markazi (Kriminalpolizeistelle) tashkil etildi. ul. Dworcowa (Bahnhofstrasse 59). Uning boshi 1942 va 1943 yillarda kapitan bo’lgan. SS va jinoiy komissari Fritz Linte, 1943 yilning noyabridan buyon Lange, kapitanidan keyin. SS va jinoyatchi Komissar Border, keyin esa Karl Masih.

Sentyabr 1939 yilga kelib, Himmler u o’z-o’zini mudofaa tashkiloti (Selbstschutz) Aslida Uchinchi Reich dan SS a’zolari boshchiligida mahalliy nemis aholi iborat hosil boshladi. inowrocławski County Gitlerning serjant, SS-SS Oberfuhrer Rudolf Hann von Alvensleben boshchiligida shimoliy tumanidagi qismi edi va LC amri ostida Uchinchi inspektsiyasi tegishli. SS dr. Hans Kölzow. Tuman hokimi Hempel va Kohlmayer shaharchasini bosib oldi. Ushbu tashkilot deb atalmish. “Warta Country” 1940 yilning mart oyi o’rtalarida tarqatilib, uning a’zolari politsiya va SSga qo’shildi.
qamoqxonani (Haltanstalt), va 1942 yilda ota-lager – – Inwroclaw bor 10 mart, 1941 dan, bir qamoqxona (Gefängnis) edi qamoqxonasi (Stammlager – Haltanstalt). 1939 yilning oktyabrida Paul Fertzning o’rinbosari Pol Petermann qamoqxonada edi va 1942 yilning noyabrida Herzog qamoqqa olindi.

Lagerlar, keyin polyaklar asirlarni ushlab, ularni bostirish, hatto bo’lajak qarshilik va qo’rqitish, bir ishchi kuchi sifatida foydalanish uchun, va oxir-oqibatda bir biologik tugatish uchun okrugidagi tashkil etildi.

Eng katta lagerlar, 1940 yil avgust va sentyabr oylarida, Davlat Politsiya Inowrocław nomi bilan Błonie’de tashkil etilgan. O’tish lager. (Staatspolizeistelle Hohensalza – Übergangslager), 1944 yilda Qamoqxona Xavfsizlik Politsiya va Ta’lim lagerida qayta nomlandi. (Polizeigefängnis deydi Sicherheitspolizei und Arbeitziehungslager, Hohensalz). Ikki gektar sobiq ekspropriatsiya qilingan Viktoriya Temirchi 4-nurli artilleriya polkining qasrlari ortida qurilgan. Komandirlari uzoq vaqt davomida Waldemar Tenstadt, Diter SS, SS Kamper (Kampe), Shults Villi Schmelter (Schnelter), va Zellmer (Zelmer) edi. 2 Ba’zi lagerlar barpo va DAF tomonidan boshqariladi qilindi – nemis Ish joyini fronti (Deutsche Arbeitsfront), va NSDAP partiya vositasi va Poznan uning qaram birligi.

Shahar va tuman militsiya va Vilgelm Koppe uchun SS bo’linmasi (Gruppenführer) umumiy qo’mondoni Poznan shahrida tashkil etilgan polyaklar va yahudiylar (Sonderstab Umsiedlung für vafot von Polen und Juden) ko’tarilishi, maxsus Kuchlarimiz duchor etildi.


1940-yilda, Markaziy ofis Poznan (Posen Umwanddererzentralstelle) bu ofisi nomini so’ng, shahar va tuman Szubin filiali tegishli.

Nihoyat, UWZ ko’rgazmasi Inouroklovdagi Mintaqalar uchun ochildi. U ulda joylashgan. NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) – – Kunkel rahbari bilan NSDAP qismi Fan va Texnologiya (Georgenstrasse 12) va uning bosh tuman bolalar bilan muomala yana bir tashkilot Milliy Sotsialist Partiyasi edi SS mayor Skarabis.3 edi. Bu tug’ilgan bolalar ayrim uchun mo’ljallangan edi nemis ishchilar, Reich yoki tiklanish tashkiloti komissari bilan Yuklatildi (nemis diasporasi) nemis kelib chiqishi uchun ma’qul, shuningdek, malakali sifatida Volksdeutsche yoki boshqalar tomonidan hisoblangan ota-onalarning bolalarni testo.

O’z navbatida tuman Inowroclaw va Nieszawski Germaniya joyidan joylashtirish SS Plähn va deputatlar A. Heymer boshchiligidagi 11 mart, 1940 tashkil etilgan Radziejow alohida obyektning (SS-Arbeitsstab), tomonidan qo’lga olingan. ko’chmanchilar Aleksandrow Kujawski’dan bir tarqatish yig’inini tashkil etish, Lodz lagerida olib edi.

Oktyabr 1939 19 kuni Sharq qarorgohi – HBaşlığı (Haupttreuhandstelle Ost) Inowrocław o’z qarorgohida bilan bevosita Hermannova Ring ostida tashkil etildi. muassasasining maqsadi deb atalmish kuni (Yahudiylarning shu jumladan) musodara Polsha mulkni ustidan homiylik boshqarish uchun edi. “Sharqiy erlar biriktirilgan”.

Tovarlarni musodara qilishni yaxshilash uchun, (Poznan shu jumladan) va mahalliy filiallari tumanlarida mamlakatni bulish (uy deutchen eingegliederten Ostgebieten yilda Süperstelleung Kulturgutes) General Konfederatsiyasi sharqiy hududlari. Bosh Vasiyning lavozimini prof. Doktor Heinrich Harmanz, deputat, bosh SS, Wolfram Sievers bilan. Bu uning faoliyati ko’rsatmalarda, u o’rniga bortida bo’lish, u nemis va moddiy foyda mustahkamlash uchun Polsha madaniyati va qimmatbaho ob’ektlarning o’lja tayanib aytilgan ta’kidlash lozim.


Izohlar:


1 Wehrmacht yilda leytenant ning nomenklaturasi Oberstleutnant bo’lib, SS – Obersturmbannführer.

2 nafar ekipaj ham Schneider, Szudrowicz, Schwanke, Tetzlaw Hans Vorndran, Zacharian va boshqalar o’g’irlagan, Benda, Valter Boettcher, Frank, Halol, Hera, Adalbert Joppek, chiziqlar, Grim Reaper, Rakowski, Schmallenberg, Shmidt kiritilgan.

3 I. Sarnecki, qayta turar vakolatxonalari ko’ra hisoblanadi – nemis va nemis lagerlar va buzoqlar uchun bosh idorasida joy bolalarni yuborib, vomi (SS-Auftraggebern der Volksdeutschen Mittelstelle) – – UWZ etnik nemislar reabilitatsiya idorasi bilan hamkorlik RuSHA bolaning egalik va tanlash bilan shug’ullanuvchi (Das Rasse- Siedlungshauptamt und der SS).

Manba: Adam Janowski “1939 – 1956 yillarda Inowroclov okrugi jamiyati”, Torun, 2005.

Pleae search below for other languages

Władze Inowrocław okupacja hitlerowska 1939–1945-IIWojnaŚwiatowa occupation-Second-WorldWar Gitlerning-jahonurushi Власти-Иновроцлав Гитлер-Welt-Krieg Seconde-Guerre-mondiale

Во время немецкой оккупации в 1939 году была защитная полиция (Schutzpolizei), считая в ноябре 1939 года сорок три человека, принадлежащих к орденской полиции (Ordnungspolizei).


Его возглавлял лейтенант Оберлейтнант Фауст до середины января 1940 года, затем Гауптманн Тауберт и в 1943 году Гауптманн Зьенда. Были также вспомогательная полиция (Hilfspolizei), к которой принадлежали местные немцы, называемые «ландграфом» Йегером посредством объявлений (Bekanntmachung).

С 12 сентября 1939 года прибыла оперативная группа полиции безопасности (Einsatzgruppen), в том числе на короткий период – ее подразделение (Einsatzkommando) насчитывало тридцать человек под командованием лейтенанта СС (SS-Untersturmführer) Эдмунда Шоне, затем подразделения Вогеля. В свою очередь, он занял место майора СС (SS-штурмбанфюрер) д-ра. Роберт Шефе, член подразделения 1 группы операций V (впоследствии назван Einsatzkommando 11 в Einsatzgruppe VI). Они арестовали поляков, казнили, конфисковали имущество, обеспеченные документы офисов. 19 ноября 1939 года они были распущены, а их члены вошли в гестапо и службу безопасности (SD).

Гестапо, или отделение секретной полиции (Geheime Staatspolizeistelle), находилось в Иновроцлаве, ул. Соловская 52 (сегодняшнее число, затем Адольф-Гитлер-Штрассе 41) и покрыла территорию Иновроцлавского района.

К сентябрю 1943 года его руководителем был майор СС, правительственный советник Фридрих Хегеншайдт с СС-Хауптштурмфюрером, криминальным адвокатом Хельмутом Хейсигом. Гестапо в Иновроцлаве было преобразовано 1 ноября 1943 года в подчиненное (Аусендиенстстелле) и подчинено Познаньскому офису. Капитан был капитаном. SS, преступный комиссар Ханс Легат, который также является политическим спикером президентства.
С ноября 1939 года Служба безопасности (Sicherheitsdienst) имела свою территорию в Иновроцлаве (SD-Abschnitt) и находилась по адресу al. Sienkiewicz (Hindenburgstrasse 20). Его руководителем был подполковник SS 1 (SS-Obersturmbannführer) Карл Траут и депутаты майора СС Георг Умпфенбах. 1 X 1942 года он был переименован в филиал (SD-Leitabschnitt) в Познани.

Не позднее, чем в районе Инкороцлава, в феврале 1940 года был создан детективный центр по уголовным делам (Kriminalpolizeistelle) с его штаб-квартирой в ul. Dworcowa (Bahnhofstrasse 59). Его голова была в 1942 и 1943 годах капитаном. СС и преступный комиссар Фриц Линте, с ноября 1943 года – Ланге, после него капитан. SS и комиссар по уголовным делам Граф, за которым следует Карл Христос.

К сентябрю 1939 года Гиммлер начал формировать организацию самообороны (Selbstschutz), состоящую, по существу, из немецкого населения под командованием членов СС из Третьего Рейха. Инкороклавский уезд был частью своего северного района под командованием адъютанта Гитлера, СС-Оберфюрера СС Рудольфа Ханна фон Альвенслебена и принадлежал к III Инспекции под командованием ЛК. SS dr. Ханс Кёльзов. Начальник района был захвачен Хемпелем и городом Кольмайер. Эта организация в так называемой. «Страна Варта» была распущена в середине марта 1940 года, и ее члены присоединились к полиции и СС.


В Инроклаве находилась тюрьма (Гефангис), с 10 марта 1941 года – центр содержания под стражей (Haltanstalt), а в 1942 году – родительский лагерь – помещение для заключения (Stammlager – Haltanstalt). В октябре 1939 года Пол Петрманн, депутат Фриц Ролл, командовал тюрьмой, а в ноябре 1942 года Герцог руководил тюрьмой.
W

ładze InoВ округе были созданы лагеря для содержания пленных поляков, их подавления, даже потенциального сопротивления и запугивания, использования в качестве рабочей силы и, в конечном итоге, для биологической ликвидации. Самый большой из лагерей был создан в Блоне в конце августа и сентябре 1940 года под именем государственной полиции Иновроцлав. Переходный лагерь. (Staatspolizeistelle Hohensalza – Übergangslager), переименованный в 1944 году в тюрьму полиции безопасности и образовательный лагерь. (Polizeigefängnis der Sicherheitspolizei und Arbeitziehungslager в Хоэнзальце). Он был построен за казармами 4-го Легкого артиллерийского полка на двух гектарах ранее экспроприированного кузнеца Виктории. Командирами были Вальдемар Тенстадт, С. С. Дитер, С. С. Кампер (Кампе), Шульц и Вилли Шмельтер (Шнелтер) и Целмер (Зельмер) в течение длительного времени. 2 Некоторые из лагерей были построены и управлялись DAF – German Front Workplace (Deutsche Arbeitsfront), инструментом партии NSDAP и ее зависимым подразделением в Познани.

Город и район были подвергнуты Специальным силам по удалению поляков и евреев, установленным в Познани командующим полицией и генералом дивизии СС (Grüppenführer) Вильгельмом Коппе.

В 1940 году, после переименования этого офиса в Центральный офис Познани (Umwanddererzentralstelle Posen), город и район принадлежали филиалу в Шубине.

Наконец, выставка UWZ была открыта для регионов в Иновроцлаве. Он был расположен по адресу ул. Стигмата (Георгенштрассе 12) и ее начальником был майор С. Гарет.3 Еще одним учреждением, которое занималось детьми из графства, была Национал-социалистическая партия (НСВ) – часть НСДАП с главой Кункеля. Он предназначался для некоторых детей депортированных как немецких рабочих, дети родителей считаются имеющими право на немецкое происхождение (Deutschstämmige), а также квалифицированными как Volksdeutsche или другие, уполномоченные Комиссаром рейха или гестапо.

В свою очередь, размещение немецких переселенцев в районе Иновроцлав и Nieszawski было обработано с помощью специального механизма (SS-Arbeitsstab) в Radziejow, установленном на 11 марта 1940 года, во главе с Сс План и заместитель А. Heymer. Поселенцев привезли из лагеря в Лодзи, создав распределительный лагерь в Александрова Куявски.


19 X 1939 год был создан штаб Восточного ОТО (Haupttreuhandstelle Ost), непосредственно под Германновским кольцом со штаб-квартирой в Иновроцлаве. Цель учреждения заключалась в том, чтобы управлять опекой над конфискованным польским имуществом (в том числе и еврейским) по так называемому. «Восточные земли прилагаются».

В целях улучшения конфискации товаров, восточные территории Генеральной конфедерации (Süperstelleung deutschen Kulturgutes in den eingegliederten Ostgebieten), разделяющие страну на районы (включая Познань) и местные отделения. Положение Генерального Попечителя состоялось проф. Д-р Генрих Харманц с заместителем майором С.С. Вольфрамом Сиверсом. Следует отметить, что в руководящих принципах его деятельности было указано, что вместо того, чтобы быть на борту, он должен был полагаться на грабеж польской культуры и ценные предметы, чтобы укрепить немецкий и материальный выигрыш.


Примечания:


1 В вермахте номенклатура лейтенанта – Оберстлейтант, а в СС – Оберштурмбанфюрер.

2 Экипаж также включен Бенда, Уолтер Ботчер, Фрэнк, бита, Гера, Адальберт Джоппек, Bands, Grim Reaper, Раковский, Шмалленберг, Шмидт, Schneider украла, Szudrowicz, Шванк, Tetzlaw Ханс Ворндран, Zacharian и другие.

3 Согласно I. Sarnecki, Переселение бюро – UWZ сотрудничает с Управлением по реабилитации этнических немцев – vomi (SS-Auftraggebern дер Volksdeutschen Mittelstelle), отправляя детей в немецких и немецких лагерей и Главного управления по породам и оседлости – Rusha (Das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS), который занимается владением и отбором ребенка.

Источник: Адам Яновски «Общество округа Иновроцлав в 1939 – 1956 годах», Торунь, 2005 год.

Please search below for other languages.

Władze Inowrocław okupacja hitlerowska 1939–1945-IIWojnaŚwiatowa occupation-Second-WorldWar Gitlerning-jahonurushi Власти-Иновроцлав Гитлер-Welt-Krieg Seconde-Guerre-mondiale

***

Pendant l’occupation allemande en 1939 il y avait une police protectrice (Schutzpolizei), comptant en novembre 1939 quarante-trois personnes, appartenant à l’ordre de la police (Ordnungspolizei).

Il était dirigé par le lieutenant Oberleutnant Faust jusqu’à la mi-janvier 1940, suivi par Hauptmann Taubert et en 1943 Hauptmann Zyenda. Il y avait aussi la police auxiliaire (Hilfspolizei), les Allemands locaux lui appartenaient, appelés par le “landrat” Jäger au moyen des annonces (Bekanntmachung).

Du 12 Septembre 1939, le groupe de travail de la police de sécurité (Einsatzgruppen) ont été d’arriver, y compris pour une courte période – son unité (Einsatzkommando) comptait trente hommes sous le commandement du lieutenant SS (Untersturmführer) Edmund Schöne, alors l’unité de Vogel. Dans le tour, il a pris le siège du commandant SS (SS-Sturmbannführer) dr. Robert Schefe, membre de l’unité 1 du V Group of Operations (plus tard nommé Einsatzkommando 11 dans Einsatzgruppe VI). Ils ont arrêté des Polonais, exécuté, confisqué des biens, sécurisé des documents de bureaux. Le 19 novembre 1939, ils furent dissous et leurs membres incorporés à la Gestapo et au Service de sécurité (SD).


La Gestapo, ou le bureau de la police secrète (Geheime Staatspolizeistelle), se trouvait à Inowrocław, ul. Solankowa 52 (numéro d’aujourd’hui, puis Adolf-Hitler-Strasse 41) et couvrait la région de la région d’Inowrocław.

En septembre 1943, son chef était le SS Major, le conseiller gouvernemental Friedrich Hegenscheidt auprès du SS-Hauptsturmführer, l’avocat pénaliste Helmuth Heisig. La Gestapo d’Inowrocław fut transformée le 1er novembre 1943 en subordonnée (Ausendienststelle) et subordonnée au bureau de Poznań. Son capitaine était capitaine. SS, le commissaire au crime Hans Legat, qui est également un orateur politique de la présidence.
En outre, le service de sécurité (Sicherheitsdienst) avait sa zone à Inowroclaw (SD-Abschnitt) depuis novembre 1939 et était situé à al. Sienkiewicz (Hindenburgstrasse 20).

Sa tête était le lieutenant-colonel SS 1 (SS-Obersturmbannführer) Karl Traut et les députés Major SS Georg Umpfenbach. Le 1 X 1942, il a été renommé en une succursale (SD-Leitabschnitt) à Poznań.

Au plus tard pour le district d’Inowrocław, en février 1940, un centre de détectives criminels (Kriminalpolizeistelle) a été établi avec son siège à ul. Dworcowa (Bahnhofstrasse 59). Sa tête était en 1942 et 1943 capitaine. SS et commissaire au crime Fritz Linthe, depuis novembre 1943 – Lange, après lui capitaine. SS et le commissaire aux crimes Border, suivis de Karl Christ.

En septembre 1939, Himmler commença à former une organisation d’autodéfense (Selbstschutz), essentiellement composée d’une population allemande sous le commandement des membres SS du Troisième Reich. Le comté de inowrocławski faisait partie de son district du Nord sous le commandement de l’adjudant-major d’Hitler, SS-SS Oberführer Rudolf von Hann Alvensleben et appartenait à l’Inspection troisième sous le commandement de la LC. SS dr. Hans Kölzow. Le chef de district a été repris par Hempel et la ville de Kohlmayer. Cette organisation en soi-disant. “Warta Country” a été dissoute à la mi-mars 1940 et ses membres ont rejoint la police et les SS.


En Inwroclaw il y avait une prison (Gefängnis), du 10 Mars, 1941 – centre de détention (Haltanstalt), et en 1942 le camp parent – centre de détention (Stammlager – Haltanstalt). En octobre 1939, Paul Petermann, député Fritz Rolle, commandait la prison et, en novembre 1942, Herzog était chargé de la prison.

Des camps ont été mis en place dans le comté pour retenir les prisonniers des Polonais, pour les réprimer, même la résistance potentielle et l’intimidation, pour les utiliser comme force de travail, et éventuellement pour la liquidation biologique. Le plus grand des camps a été établi à Błonie à la fin d’août et de septembre 1940 sous le nom de la police d’État Inowrocław. Camp de transition. (Staatspolizeistelle Hohensalza – Übergangslager), rebaptisée en 1944 au camp de police et d’éducation de la sécurité des prisons. (Polizeigefängnis der Sicherheitspolizei und Arbeitziehungslager à Hohensalz). Il a été construit derrière la caserne du 4e régiment d’artillerie légère sur les deux hectares autrefois expropriés de Victoria Blacksmith. Les commandants étaient Waldemar Tenstadt, SS Dieter, SS Kamper (Kampe), Schultz et Willi Schmelter (Schnelter), et Zellmer (Zelmer) depuis longtemps. 2 Certains des camps ont été construits et gérés par DAF – German Front Workplace (Deutsche Arbeitsfront), un outil du parti NSDAP et de son unité dépendante à Poznan.

La ville et le quartier ont été soumis aux forces spéciales pour l’enlèvement des Polonais et des Juifs (Sonderstab Umsiedlung für die von Polen und Juden), établie à Poznan par la police et le commandant général de la division SS (Gruppenführer) à Wilhelm Koppe.


En 1940, après le changement de nom de ce bureau à l’Office central Poznan (Posen Umwanddererzentralstelle), la ville et le quartier faisaient partie d’une succursale à Szubin. Enfin, l’exposition de l’UWZ a été ouverte pour les régions d’Inowrocław. Il était situé à ul. La science et la technologie (Georgenstrasse 12) et son chef était le major SS Skarabis.3 Une autre institution qui traite les enfants du comté est le Parti national-socialiste – NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) – partie du NSDAP à la tête de Kunkel. Il a été conçu pour certains des enfants nés de cette Déportés travailleurs allemands, les enfants des parents jugés Eligibles pour origine allemande (Diaspora allemande), ainsi que qualifié Volksdeutsche ou d’autres commandée par le commissaire du Reich ou la Gestapo.

À son tour le placement des personnes déplacées dans le district allemand Inowroclaw et Nieszawski a été assurée par une installation spéciale (SS-Arbeitsstab) dans Radziejow, créée le 11 Mars 1940, dirigé par SS Plähn et vice A. Heymer. Les colons ont été amenés du camp de Lodz, mettant en place un camp de distribution à Aleksandrów Kujawski.

Le 19 Octobre 1939, au siège de l’Est – HTO (Haupttreuhandstelle Ost) a été créé, sous Hermannová directement Anneau avec son siège à Inowroclaw. Le but de l’institution était d’administrer la tutelle sur les biens polonais confisqués (y compris juifs) sur le soi-disant. “Les terres orientales attachées”.

Afin d’améliorer la confiscation des biens, les territoires de l’Est de la Confédération générale (Süperstelleung Kulturgutes in den deutschen eingegliederten Ostgebieten) divisant le pays en districts (y compris Poznan) et les branches locales. La position de l’administrateur général a été tenue par le prof. Dr. Heinrich Harmanz avec le suppléant, le major SS, Wolfram Sievers. Il convient de noter que dans les lignes directrices de son activité, il a été déclaré qu’au lieu d’être sur le conseil d’administration, il devait compter sur le pillage de la culture polonaise et des objets de valeur pour que l’allemand et consolider le gain matériel.

notes:


1 Dans la Wehrmacht, la nomenclature du lieutenant est Oberstleutnant et dans la SS – Obersturmbannführer.

2 L’équipage comprenait également Benda, Walter Boettcher, Frank, chauve-souris, Héra, Adalbert Joppek, bandes, Grim Reaper, Rakowski, Schmallenberg, Schmidt, Schneider a volé, Szudrowicz, Schwanke, Tetzlaw Hans Vorndran, Zacharian et d’autres.

3 Selon I. Sarnecki, les bureaux de réinstallation – UWZ a coopéré avec le Bureau pour la réhabilitation des Allemands ethniques – vomi (SS-Auftraggebern der Volksdeutschen Mittelstelle), envoyer les enfants dans des camps allemands et allemands et le Bureau général pour les races et le règlement – RuSHA (Das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS), qui traite de la possession et de la sélection de l’enfant.

Source: Adam Janowski, “La Société du comté Inowrocław dans les années 1939 – 1956”, Torun, 2005.

Please search below for other languages.

Władze Inowrocław okupacja hitlerowska 1939–1945-IIWojnaŚwiatowa occupation-Second-WorldWar Gitlerning-jahonurushi Власти-Иновроцлав Гитлер-Welt-Krieg Seconde-Guerre-mondiale

***

Während der Hitler deutschen Besetzung im Jahre 1939 gab es eine Schutzpolizei, die im November 1939 dreiundvierzig Personen zählte, die der Ordnungspolizei gehörten.

Es wurde von Leutnant Oberleutnant Faust bis Mitte Januar 1940 geführt, gefolgt von Hauptmann Taubert und 1943 Hauptmann Zyenda. Es gab auch Hilfspolizei, zu denen deutsche Einheimische gehörten, die der Landrat Jäger durch Bekanntmachungen einberief.

Ab dem 12. September 1939 wurde die Ankunft die Sicherheitspolizei Betriebsgruppe (Einsatzgruppen), einschließlich für eine kurze Zeit – seine Einheit (Einsatzkommando) gezählt dreißig Mann unter dem Kommando von SS-Obersturm (Untersturmführer) Edmund Schönen, dann Einheit von Vogel. In der Reihe übernahm er den Sitz des SS-Sturmbannführers Dr. Robert Schefe, Mitglied der Einheit 1 der V-Operationsgruppe (später Einsatzkommando 11 in der Einsatzgruppe VI). Sie haben Polen verhaftet, hingerichtet, Eigentum konfisziert, Dokumente von Büros gesichert. Am 19. November 1939 wurden sie aufgelöst und ihre Mitglieder in die Gestapo und den Sicherheitsdienst (SD) aufgenommen.

Die Gestapo, oder die Geheime Staatspolizeistelle, befand sich in Inowrocław, Ul. Solankowa 52 (heutige Nummer, damals Adolf-Hitler-Straße 41) und deckte das Gebiet der Inowrocław-Region ab.

Im September 1943 war ihr Chef der SS-Major, der Regierungsberater Friedrich Hegenscheidt mit dem SS-Hauptsturmführer, der Strafverteidiger Helmuth Heisig. Die Gestapo in Inowrocław wurde am 1. November 1943 in eine Unterdienststelle umgewandelt und dem Posener Büro unterstellt. Sein Kapitän war Kapitän. SS, Strafkommissar Hans Legat, der auch ein politischer Sprecher der Präsidentschaft ist.
Auch der Sicherheitsdienst hatte seit November 1939 sein Gebiet in Inowroclaw (SD-Abschnitt) und befand sich bei al. Sienkiewicz (Hindenburgstraße 20).
Ihr Oberhaupt war Obersturmbannführer Karl Traut und Stellvertreter Major SS Georg Umpfenbach. Am 1. X 1942 wurde es in Posen in eine Zweigstelle (SD-Leitabschnitt) umbenannt.

Spätestens für den Bezirk Inowrocław wurde im Februar 1940 eine Kriminalpolizeistelle mit Sitz in der ul. Dworcowa (Bahnhofstrasse 59). Sein Kopf war 1942 Kapitän und 1943 Kapitän. SS- und Kriminalkommissar Fritz Linthe, seit November 1943 – Lange, nach ihm Kapitän. SS und der Strafkommissar Border, gefolgt von Karl Christ.

Im September 1939 begann Himmler, einen Selbstschutz zu bilden, der im wesentlichen aus einer deutschen Bevölkerung unter dem Kommando von SS-Angehörigen des Dritten Reiches bestand. Die inowrocławski Grafschaft war Teil seiner nördlichen Viertel unter dem Kommando von Hitlers Adjutant, SS-SS-Oberführer Rudolf Hann von Alvensleben und gehörte unter dem Kommando des LC in die Dritte Inspektion. SS dr. Hans Kölzow. Der Bezirksleiter wurde von Hempel und der Stadt Kohlmayer übernommen. Diese Organisation in sogenannten. “Warta Land” wurde Mitte März 1940 aufgelöst, und seine Mitglieder traten der Polizei und der SS bei.


In Inwroclaw gab es ein Gefängnis (Gefängnis), vom 10. März 1941 – Haftzentrum (Haltanstalt) und im Jahr 1942 die Mutterlager – Haftanstalt (Stammlager – Haltanstalt). Im Oktober 1939 befehligte Paul Petermann, der Abgeordnete Fritz Rolle, das Gefängnis, und im November 1942 war Herzog für das Gefängnis zuständig.


In der Grafschaft wurden Lager eingerichtet, um die Gefangenen der Polen festzuhalten, um sie zu unterdrücken, sogar potentielle Widerstände und Einschüchterungen, um sie als Arbeitskräfte und schließlich als biologische Liquidation einzusetzen. Das größte der Lager wurde in Błonie an der Wende von August und September 1940 unter dem Namen der Staatspolizei Inowrocław gegründet. Übergangslager. (Staatspolizeistelle Hohensalza – Übergangslager), umbenannt 1944 in die Gefängnis-Sicherheitspolizei und Bildungslager. (Polizeigefängnis der Sicherheitspolizei und Arbeitziehungslager in Hohensalz). Es wurde hinter der Kaserne des 4. Light Artillery Regiment auf dem zwei Hektar großen, ehemals enteigneten Victoria Blacksmith gebaut. Kommandanten waren Waldemar Tenstadt, SS Dieter, SS Kamper (Kampe), Schultz und Willi Schmelter (Schnelter) und Zellmer (Zelmer) für eine lange Zeit. 2 Einige Lager wurden von DAF – Deutsche Frontfront, einem Werkzeug der NSDAP und ihrer abhängigen Einheit in Posen, gebaut und verwaltet.

Die Stadt und der Landkreis wurden für die Beseitigung der Polen zu dem Special Forces unterworfen und Juden (Sonderstab Umsiedlung für von Polen und Juden sterben), mit Sitz in Poznan von der Polizei und der allgemeinen Kommandeur der SS-Division (Gruppenführer) zu Wilhelm Koppe.

Im Jahr 1940, nach der Umbenennung dieses Amtes an das Zentralamt Poznan (Posen Umwanddererzentralstelle), gehörten die Stadt und der Bezirk zu einem Zweig in Szubin. Schließlich wurde die Ausstellung des UWZ für die Regionen in Inowrocław eröffnet. Es war in der Ul gelegen. Wissenschaft und Technologie (Georgenstrasse 12) und sein Chef war SS-Major Skarabis.3 Ein andere Institution, die mit Kindern aus dem Landkreis behandelt war die Nationalsozialistische Partei – NSV (Nationalsozialistische Volk) – Teil der NSDAP mit dem Kopf von Kunkel. Es wurde für einige der Kinder entwickelt dafür geboren deportierten deutschen Arbeiter, Kinder von Eltern mit Anspruch auf deutscher Herkunft (deutsche Diaspora) gilt, sowie qualifizierte sich als Volksdeutsche oder andere vom Beauftragten des Reichs oder der Gestapo in Auftrag gegeben.

Wiederum die Platzierung der deutschen Vertriebene im Bezirk Inowroclaw und Nieszawski wurde von einer speziellen Einrichtung (SS-Arbeitsstab) in Radziejow behandelt, am 11. März gegründet 1940 unter der Leitung von SS Plähn und Stellvertreter A. Heymer. Die Siedler wurden aus dem Lager in Lodz gebracht und richteten ein Lager in Aleksandrów Kujawski ein.


Am 19. Oktober 1939 das Hauptquartier des Ostens – HTO (Haupttreuhandstelle Ost) gegründet wurde, unter Direkt Hermannová Ring mit Sitz in Inowrocław. Der Zweck der Institution war die Verwaltung der Treuhandschaft über konfisziertes polnisches Eigentum (einschließlich jüdischer) auf dem sog. “Östliche Länder”.

Um die Beschlagnahme von Waren zu verbessern, die östlichen Gebiete des Allgemeinen Bundes (Süperstelleung Kulturgutes in den deutschen Ostgebieten eingegliederten) das Land in Bezirke (einschließlich Poznan) und Ortsvereine geteilt wird. Die Position des General-Treuhänders wurde von Prof. Dr. Dr. Heinrich Harmanz mit dem Stellvertreter, Major SS, Wolfram Sievers. Es sollte Dass in den Leitlinien seiner Tätigkeit zu beachten, es wurde stattdessen gab an, dass auf dem Brett des Seins, er auf die Plünderung der polnischen Kultur und wertvolle Gegenstände, damit die deutschen und Konsolidierung der materiellen Gewinn verlassen war.


Fußnoten:


1 In der Wehrmacht ist die Nomenklatur des Leutnants Oberstleutnant und im SS-Obersturmbannführer.

2 Die Crew gehörte auch Benda, Walter Boettcher, Frank, bat, Hera, Adalbert Joppek, Bands, Sensenmann, Rakowski, Schmallenberg, Schmidt, Schneider stahl, Szudrowicz, Schwanke, Tetzlaw Hans Vorndran, Zacharian und andere.

3 Nach I. Sarnecki, die Resettlement Büros – UWZ mit dem Amt für die Rehabilitation von Aussiedlern zusammengearbeitet – VOMI (SS-Auftraggebern der Volksdeutschen Mittelstelle), Kinder in deutsche und deutschen Lagern und dem Generalamt für Rassen und Settlement Senden – RuSHA (Das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS), das sich mit dem Besitz und der Auswahl des Kindes beschäftigt.

Quelle: Adam Janowski “Die Gesellschaft des Kreises Inowrocław in den Jahren 1939 – 1956”, Toruń 2005.

Władze Inowrocław okupacja hitlerowska 1939–1945-IIWojnaŚwiatowa occupation-Second-WorldWar Gitlerning-jahonurushi Власти-Иновроцлав Гитлер-Welt-Krieg Seconde-Guerre-mondiale