Zegar tyka. Mądry Polak po szkodzie, czyli o tym, że jesteśmy w czarnej “kropce” i że zostało na prawdę mało czasu na obronę Polski.

5 celów Kremla na Polskę i Litwę – front zachodni

24.02.2022 godz. 18:45

Scenariusz ataku i działań Federacji Rosyjskiej

Opublikowane dnia 20 lutego 2022 r. Adam Lech Janowski

 

Cicha woda brzegi rwie… Najciemniej pod latarnią… Czy pamiętamy te powiedzenia? Gdzie jest latarnia dla Polaków wobec agresywnego Kremla? Kto dla Polski jest cichą wodą? Scenariusz z 24 lutego, godz. 18:45 Czy jesteśmy gotowi na atak ze Wschodu? Jaki faktycznie będzie cel?

 

Fakty:
  1. Stalin uwolnił z więżnień i łagrów tysiące więźniów, którzy tworzyli w całości lub części 4-5 armii sowieckich, łącznie z kadrą oficerską sformowaną z tychże więźnów.                                                Wszyscy więźniowe ubrani byli w więzienne ubrania. Wyruszyli na zachód i przekroczyli umowną granicę między III Rzeszą a ZSRR zanim Hitler dowiedziawszy się o tym fakcie uderzył na ZSRR. Stalin “dał im szansę” na “zrehabilitowanie się i odwdziecznie się Związkowi Sowieckiemu” poprzez walkę z siłami na zachód od ZSRR.
  2. Podczas wojny w 2014 roku w Donbasie na Ukrainie Putin użył więźniów oraz przestępców, gotowych walczyć dla Rosji w zamian za wolność.
  3. Putin “zgodził się z pomysłem” powołania wiceszefa Federalnej Służby Więziennej (FSIN), który rozpocznie tworzenie “służby kuratorskiej”.
  4. Putin z końcem stycznia 2022 roku “zaaprobował pomysł” ministra sprawiedliwości zastąpienia więzieniów 100 tys. skazanych pracą przymusową. Mogą oni “pracować, otrzymywać pieniądze i przygotowywać się do wolnego życia.”
Teza:
Kreml chce poszerzyć front ukraiński, zająć całą południową Ukrainę, stricte przede wszystkim wybrzeże Morza Czarnego z kluczowymi arteriami drogowymi i mostami, w tym sprawić, aby Morze Azowskie stało się wewnętrznym morzem Rosji i całkowicie odciąć Ukrainę od Morza Czarnego i utworzyć granicę lądową od Doniecka po Rumunię.

Podobnie Kreml chciałby uczynić wobec całego Morza Czarnego, co wymaga jednak więcej czasu i działań oraz pokonania silnego przeciwnika, jakim jest Turcja. Poszerzenie ma nastąpić w pierwszej turze także o Państwa Nadbałtyckie i część Polski. Dla osiągnięcia swego celu Kreml potrzebuje zdesperowanych i zdecydowanych ludzi, którzy muszą się odpłacić lub zrehabilitować np. za dokonane przestępstwa i w zamian za wolność. Działalność wojenna i terrorystyczna Rosji wkracza w nowy etap. Każdy scenariusz jest możliwy, włącznie z zaatakowaniem terenów w ramach Unii Europejskiej i NATO.

Hipoteza dodatkowa:
Środkiem do otworzenia frontu zachodniego na terenie Litwy i Polski jest 50 tys. armia skazanych na pracą przymusową, którzy za walkę i zajęcie wybranego terytorium Polski i Litwy będą otrzymywać pieniądze od państwa rosyjskiego.
Dowództwo nad tą armią przejmie dowództwo tzw. “wojska polskiego”. Po planowanym zajęciu terenów, sytuację mają stabilizować właściwe wojska rosyjskie stacjonujące w Obwodzie Kaliningradzkim i na Białorusi, podobnie jak w obwodzie słowiańskim i donieckim na Ukrainie.

Kolejne 50.000 więźniów, czyli druga połowa ze 100.000 więźniów, którym zastąpi się pracę przymusową “pracą w kurateli” będzie zasilać front czarnomorski, po zajęciu wybrzeża Ukrainy i utorowaniu dojścia do Naddniestrza przy Mołdawii i granicy z Rumunią.

Kreml bezwzględnie potrzebuje oddanych ludzi, którzy zajmą się administracją i bezwzględnym zarządzaniem na terenach, na których przeważają społeczności przeciwne aneksji tych terenów przez Rosję. Zatem praca 100.000 więźniów będzie się wiązać z dwoma podstawowymi celami:
  1. zajęciem terytorium w ramach otrzymanych rozkazów dowódców ustalonych przez Kreml i jego utrzymaniem za wszelką cenę do czasu wsparcia ich przez idącą im “z pomocą” armię rosyjską.
  2. zorganizowanie “samozwańczej” administracji na okupowanym terytorium podległych zarządzeniom Kremla i bezwględne zarządzanie administracą, terenami, wsiami, miastami, infrastrukturą i istniejącymi zakładami pracy oraz docelowo komunikacją i łącznością, aprowizacją i zaopatrzeniem.

5 z 6 celi frontu czarnomorskiego została przedstawiona w poprzednim artykule.

Precyzyjne cele frontu zachodniego przedstawione zostaną w kolejnym artykule.

Copyright ® Adam Lech Janowski, 20.02.2022 r. Magazyn Nasze Strony

/ENGLISH/

The Kremlin’s 5 goals for Poland and Lithuania – the western front

02/24/2022 at 18:45

Scenario of the attack and actions of the Russian Federation

Published on February 20, 2022 Adam Lech Janowski

 

Silent water rips … Darkest under the lantern … Do we remember these sayings? Where is the lighthouse for Poles against the aggressive Kremlin? Who is quiet water for Poland? Scenario of February 24 at 18:45 Are we ready for an attack from the East? What will the goal actually be?

 

Facts:
Stalin freed from prisons and labor camps thousands of prisoners who made up all or parts of 4-5 Soviet armies, including the officer cadre composed of these prisoners. All prisoners were dressed in prison clothes. They moved west and crossed the imaginary border between the Third Reich and the USSR before Hitler, learning about this fact, attacked the USSR. Stalin “gave them a chance” to “rehabilitate and give back to the Soviet Union” by fighting the forces west of the USSR.
During the 2014 war in Donbas, Ukraine, Putin used prisoners and criminals ready to fight for Russia in exchange for freedom.
Putin “agreed with the idea” to appoint a deputy head of the Federal Prison Service (FSIN), who will start the creation of a “probation service”.
At the end of January 2022, Putin “approved the idea” of the justice minister to replace 100,000 prisoners. sentenced to forced labor. They can “work, receive money and prepare for a free life.”
Argument:
The Kremlin wants to expand the Ukrainian front, occupy all of southern Ukraine, primarily the Black Sea coast with key road arteries and bridges, including making the Sea of ​​Azov into Russia’s internal sea and completely cutting Ukraine off the Black Sea and creating a land border from Donetsk to Romania.

The Kremlin would like to do the same with regard to the entire Black Sea, which, however, requires more time and actions, and the defeat of a strong enemy, which is Turkey. In the first round, enlargement will also include the Baltic States and part of Poland. In order to achieve its goal, the Kremlin needs desperate and determined people who must pay back or rehabilitate, for example, for crimes committed and in exchange for freedom. Russia’s military and terrorist activity enters a new stage. Any scenario is possible, including attacking areas within the European Union and NATO.

Additional hypothesis:
The means to open the Western front in Lithuania and Poland is 50,000. an army sentenced to forced labor, who will receive money from the Russian state for the fight and seizure of the selected territory of Poland and Lithuania.
The command of this army will be taken over by the command of the so called “Polish army”. After the planned occupation of the areas, the situation is to be stabilized by the appropriate Russian troops stationed in the Kaliningrad Oblast and Belarus, as well as in the Slavic and Donetsk Oblasts in Ukraine.

Another 50,000 prisoners, the other half of the 100,000 prisoners who will be replaced by forced labor with “guardianship”, will join the Black Sea front after the seizure of the Ukrainian coast and paving the way to Transnistria near Moldova and the border with Romania.

The Kremlin absolutely needs dedicated people who will deal with the administration and ruthless management of areas where predominantly communities oppose Russia’s annexation of these areas. Thus, the work of 100,000 prisoners will have two primary goals:
the seizure of the territory under the orders received by the commanders established by the Kremlin and its maintenance at all costs until they are supported by the Russian army that comes “to their aid”.
organizing “self-proclaimed” administration in the occupied territory subject to the Kremlin’s orders and ruthless management of the administration, areas, villages, towns, infrastructure and existing workplaces, as well as ultimately communication and communication, provisioning and supplies.

5 of the 6 cells of the Black Sea front were presented in the previous article.

The precise goals of the Western Front will be presented in the next article.

Copyright ® Adam Lech Janowski, 20/02/2022. Our Pages Magazine